Onrechtmatige publicaties

IEF 17357

CvTA openbaart advies aan Buma Stemra over nader onderzoek

28 sep 2017, IEF 17357; (Buma-Stemra-advies), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cvta-openbaart-advies-aan-buma-stemra-over-nader-onderzoek

CvTA 28 september 2017, IEF 17356 (Advies Buma Stemra) Op 28 september 2017 heeft het College n.a.v. een in opdracht van Buma Stemra uitgevoerd onderzoek haar geadviseerd een nader onderzoek te laten uitvoeren en haar uitgenodigd om voor 1 november gezamenlijk met het College een opdracht te formuleren. Buma Stemra heeft bezwaar gemaakt en rechtsmiddelen ingezet tegen dit advies en tegen het besluit tot openbaar maken van het advies en van het bijbehorende persbericht (besluit van 27 september en 13 oktober [IEF 17064]). Buma Stemra heeft haar zienswijze n.a.v. (1) het advies, (2) het openbaar maken van het advies en (3) het openbaar maken van het persbericht laatstelijk op 23 oktober 2017 ter kennis van het College gebracht. Daarnaast heeft Buma Stemra een voorlopige voorziening bij de rechter gevraagd tegen onder andere het openbaar maken van het advies en het openbaar maken van het persbericht. De bestuursrechter heeft op 27 oktober vonnis gewezen [IEF 17229].

IEF 17096

Onrechtmatige daad jegens Zorgvervoercentrale Nederland voor publiceren bedrijfsinformatie

Rechtbank Noord-Holland 6 sep 2017, IEF 17096; (Zorgvervoercentrale Nederland tegen Gemeente Alkmaar), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatige-daad-jegens-zorgvervoercentrale-nederland-voor-publiceren-bedrijfsinformatie

Rechtbank Noord-Holland 6 september 2017, IEF 17096; IT&R 2347 (Zorgvervoercentrale Nederland tegen Gemeente Alkmaar) Publicatie bedrijfsgeheimen. De gemeenten Alkmaar, Bergen e.a. hebben een Europese aanbesteding georganiseerd voor het uitvoeren van vraagafhankelijk vervoer voor geïndiceerde reizigers. ZCN was de dienstverlener voor dit vervoer. Gemeenten hebben een Excel-bestand met gegevens over gefactureerde ritten in december 2014 gepubliceerd als bijlage bij de Nota van Inlichten 2. ZCN vordert dat gemeenten door publicatie van het bestand in strijd hebben gehandeld met de op gemeenten rustende contractuele geheimhoudingsplicht en onrechtmatig hebben gehandeld. Het betreft hier geheime bedrijfsinformatie met handelswaarde, het openbaren en verspreiden van deze bedrijfsgeheimen door online publicatie van het bestand levert daarmee een onrechtmatige daad jegens ZCN op. De rechter oordeelt dat gemeentes aansprakelijk zijn voor de schade die door ZCN is geleden als gevolg van het onrechtmatig publiceren van het bestand.

IEF 17079

Facebookrectificatie beschuldiging van oplichting liefdadigheidsbingo

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 sep 2017, IEF 17079; (Facebookrectificatie Liefdadigheidsbingo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/facebookrectificatie-beschuldiging-van-oplichting-liefdadigheidsbingo

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 september 2017, IEF 17079 (Facebook-rectificatie liefdadigheidsbingo) Mediarecht. De door de echtgenote van eiser georganiseerde liefdadigheidsbingo om geld in te zamelen voor de aanschaf van een rolstoelbus voor het ernstig zieke zoontje van gedaagde heeft niet plaatsgevonden. Gedaagde heeft een bericht met volledige naam en portretfoto van eiser en zijn vrouw op zijn facebookpagina en openbare pagina van Marktplaats Zeeland geplaatst waarin hij waarschuwt voor 'oplichtster die geld inzamelt over de rug van hele zieke kinderen'. De suggestie wordt gewekt dat eiser zich ook schuldig heeft gemaakt aan oplichting of medeplichtigheid. De vordering tot een rectificatie op Facebook wordt toegewezen. De gestelde betrokkenheid bij de activiteiten van zijn echtgenote is gebaseerd op onvoldoende feiten. Voorschot op immateriële schadevergoeding wordt afgewezen: eiser maakt niet aannemelijk dat hij schade lijdt als gevolg van de onrechtmatige uitingen op Facebook. Gedaagde wordt veroordeeld om een rectificatie minstens 30 dagen te plaatsen op Facebook en de pagina 'Marktplaats Zeeland' daarin te taggen.

IEF 16955

Gevorderde rectificatie door Music Nations van Zoom.In afgewezen

Rechtbank Amsterdam 11 jul 2017, IEF 16955; ECLI:NL:RBAMS:2017:4991 (Music Nations Network tegen Zoom.In), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gevorderde-rectificatie-door-music-nations-van-zoom-in-afgewezen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 juli 2017, IEF 16955; ECLI:NL:RBAMS:2017:4991 (Music Nations Network tegen Zoom.In) Kort geding. Onrechtmatige publicatie. Zie eerder [IEF 16950] en [IEF 16857]. MN acht de uitlatingen van [gedaagde sub 2] in de Quote onrechtmatig jegens MN, met name de passage: “Ik hanteer een absoluut zerotolerancebeleid ten aanzien van mensen die ons willen belazeren, chanteren of bestelen. En dat is wat er hier aan de hand is. Er is geld gestolen van Zoomin, van adverteerders en van YouTube. Want er worden structureel en doelbewust frauduleuze channels in mijn MCN-licentie gepompt”. De vordering tot rectificatie wordt afgewezen nu het niet een rechtstreekse beschuldiging bevat en omdat de uitingen deel uitmaken van een fel debat tussen MN en Zoom.in naar aanleiding van hun geschil. Uitlatingen op Quotenet.nl niet onrechtmatig geacht.

IEF 16943

Vrijheid van meningsuiting ADW weegt zwaarder nu Media036 gefinancierd wordt met publieke middelen en beschrijving een algemeen belang dient

Rechtbank Midden-Nederland 11 jul 2017, IEF 16943; ECLI:NL:RBMNE:2017:3531 (Media036 tegen Rodi Media), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vrijheid-van-meningsuiting-adw-weegt-zwaarder-nu-media036-gefinancierd-wordt-met-publieke-middelen-e

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 11 juli 2017, IEF 16943; ECLI:NL:RBMNE:2017:3531 (Media036 tegen Rodi Media) Kort geding. Onrechtmatige publicatie. Gedaagde (ADW) heeft een artikel genaamd 'Totaal mismanagement bij lokale omroep Media036' en drie kaderstukken gepubliceerd waarin negatieve uitlatingen worden gedaan over de voorzitter van Media036 (eiser 1). Er moet een belangenafweging worden gemaakt tussen het recht op vrije meningsuiting en het recht op bescherming van de eer en goede naam. Nu Media036 deels gefinancierd wordt met publieke middelen, dient het aan de kaak stellen van de wijze waarop de middelen worden besteed een algemeen belang. Daarnaast heeft Media036 zelf de publiciteit gezocht en speelt tevens een rol dat het gewraakte artikel is verschenen in een gratis verspreid huis-aan-huisblad. Het recht op vrije meningsuiting van ADW dient daarom zwaarder te wegen dan het recht op bescherming van de eer en goede naam van Media036 c.s. en het gepubliceerde artikel kan niet als onrechtmatig worden gekwalificeerd.

IEF 16940

Schending vrijheid van meningsuiting door veroordeling kritische artikelen in krant Orlovskaya Iskra

EHRM 21 feb 2017, IEF 16940; Application no. 42911/08 (Orlovskaya Iskra tegen Rusland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schending-vrijheid-van-meningsuiting-door-veroordeling-kritische-artikelen-in-krant-orlovskaya-iskra

EHRM 21 februari 2017, IEF 16940; IEFbe 2244; Application no. 42911/08 (Orlovskaya Iskra tegen Rusland) Persvrijheid. Vrijheid van meningsuiting. De NGO publiceert de krant Orlovskaya Iskra. De NGO werd veroordeeld voor een administratief misdrijf met betrekking tot het publiceren van kritiek op een politicus, de heer Stroyev. De NGO klaagt bij het EHRM op grond van artikel 10 (vrijheid van meningsuiting). Het EHRM stelt dat er onvoldoende dwingende redenen zijn aangetoond om vervolging en veroordeling te rechtvaardigen voor het publiceren zulke kritische artikelen. Sprake van schending van de vrijheid van meningsuiting, artikel 10 EVRM.

IEF 16939

EHRM: Verbod grootschalige publicatie belastinggegevens is geen schending van vrijheid van meningsuiting

EHRM 27 jun 2017, IEF 16939; Application no. 931/13 (Satakunnan Markkinapörssi Oy en Satamedia Oy tegen Finland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-verbod-grootschalige-publicatie-belastinggegevens-is-geen-schending-van-vrijheid-van-meningsuit

EHRM 27 juni 2017, IEF 16939; IEFbe 2243; IT 2316; Application no. 931/13 (Satakunnan Markkinapörssi Oy en Satamedia Oy tegen Finland). Zie eerder [IEF 7414]. De bedrijven Satakunnan Markkinapörssi Oy en Satamedia Oy hadden de persoonlijke belastinggegevens van 1,2 miljoen mensen gepubliceerd. De binnenlandse autoriteiten oordeelden dat dergelijke groothandel onwettig was. De bedrijven deden zonder succes een beroep op schending van hun vrijheid van meningsuiting. Het EHRM stelt dat er geen sprake is van schending van de vrijheid van meningsuiting, artikel 10 EVRM.

IEF 16900

Opiniestukken Solo di Pueblo maken geen privacy-inbreuk

14 jun 2017, IEF 16900; ECLI:NL:OGEAA:2017:457 (Rectificatie Solo di Pueblo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opiniestukken-solo-di-pueblo-maken-geen-privacy-inbreuk

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 14 juni 2017,IEF 16900; IT 2309; ECLI:NL:OGEAA:2017:457 (Rectificatie Solo di Pueblo) Mediarecht. Civiel recht. Insure-to-Study was betrokken bij een openbare aanbesteding die zag op verzekeringen voor Arubaanse studenten. De Ruijter schreef herhaaldelijk opiniërende stukken over belangenverstrengeling in nieuwsblad Solo di Pueblo. In kort geding werd rectificatie afgewezen en dit wordt later bevestigd: er is geen sprake van onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.