Mediarecht

IEF 17634

CvdM-boetes voor Omroep Limburg terecht opgelegd vanwege sponsorverbod

Rechtbank Limburg 31 jan 2018, IEF 17634; ECLI:NL:RBLIM:2018:883 (Stichting Omroep Limburg tegen CvdM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cvdm-boetes-voor-omroep-limburg-terecht-opgelegd-vanwege-sponsorverbod

Rechtbank Limburg 31 januari 2018, IEF 17634 ; ECLI:NL:RBLIM:2018:883 (Stichting Omroep Limburg tegen CvdM) Mediarecht. Boete, artikel 2.106 en artikel 2.108 Mediawet 2008. Media-aanbod van educatieve aard, sponsorverbod, producten of diensten van de sponsor. CvdM heeft de Stichting Omroep Limburg terecht een boete van €239.000 opgelegd voor de gezondheidsprogramma’s wegens overtreding van het sponsorverbod, nu de betreffende programma’s niet educatief maar informatief van aard zijn. Voorts heeft CvdM terecht een boete heeft opgelegd voor het programma Kunst op de Bonnefooi nu hierin een dienst van de sponsor is getoond terwijl de sponsor een bijdrage in geld heeft verstrekt. Dat voor elke aflevering van het programma Kunst op de Bonnefooi een sponsorbedrag van slechts € 375,- is ontvangen, vormt geen reden voor een boeteverlaging. Er is geen aanleiding tot (een verdere) matiging van de boetes.

 

IEF 17623

In het bezit zijn van telefoonlijst, betekent nog niet dat X (mede)verantwoordelijk is voor verspreiding van Quote-artikel

Rechtbank Overijssel 23 mrt 2018, IEF 17623; ECLI:NL:RBOVE:2018:1242 (SolidNature-RevealRox tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/in-het-bezit-zijn-van-telefoonlijst-betekent-nog-niet-dat-x-mede-verantwoordelijk-is-voor-verspreidi

Vrz. Rechtbank Overijssel 23 maart 2018, IEF 17623; ECLI:NL:RBOVE:2018:1242 (SolidNature-RevealRox tegen X) Lastercampagne. Art. 843a Rv. Bewijsbeslag. Bij verstekvonnis zijn Twitter en Wordpress veroordeeld tot verwijdering van de GABME-berichtgeving [IEF 17436] . De voorzieningenrechter van beveelt Your Hosting B.V. tot het ontoegankelijk maken van de website www.gabme.org en het verstrekken van gegevens van de domeinhouder [IEF 17452]. De voorzieningenrechter heeft in het vonnis voorshands geoordeeld dat de website onderdeel is van een constructie met een onrechtmatig karakter. Er waren echter geen aanknopingspunten om aan te nemen dat Quote op onrechtmatige wijze ongefundeerde ernstige beschuldigingen zou gaan publiceren [IEF 17604]. Er is, met verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank conservatoir bewijsbeslag gelegd, ten laste van [X] en A vordert om aan de gerechtsdeurwaarder (Groot & Evers) en DigiJuris toestemming te verlenen afschriften van de Beslagen Bescheiden aan hen te verstrekken. Beoordeeld moet worden of een redelijk vermoeden van onrechtmatig handelen (constructie van de anonieme GABME) kan worden afgeleid. Er zijn geen aanknopingspunten waarmee enig verband tussen X en de publicatie van de GABME-berichten kan worden gelegd. De vordering wordt afgewezen. Dat X in het bezit was van de telefoonlijst van SolidNature impliceert nog niet dat die gegevens zijn doorgespeeld aan Quote, laat staan dat X (mede)verantwoordelijk is voor de verspreiding van het Quote-artikel.

IEF 17582

Artikel 36 en 46 Wbp is niet bedoeld om onwelgevallig, maar niet onrechtmatige artikelen via verwijderingsverzoek aan Google aan het publiek te onttrekken

Rechtbank Limburg 20 mrt 2018, IEF 17582; ECLI:NL:RBLIM:2018:2751 (Verzoeker tegen Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/artikel-36-en-46-wbp-is-niet-bedoeld-om-onwelgevallig-maar-niet-onrechtmatige-artikelen-via-verwijde

Rechtbank Limburg 20 maart 2018, IEF 17582; IT 2520; ECLI:NL:RBLIM:2018:2751 (Verzoeker tegen Google) Mediarecht. Bescherming persoonsgegevens. Verwijdering uit zoekmachine Google Search: het recht om vergeten te worden, belangenafweging. Een verzoek op grond van artikel 36 jo. 46 Wbp is echter niet bedoeld om die procedure te omzeilen en kan evenmin worden aangewend om onwelgevallige, maar niet onrechtmatige artikelen via de omweg van een verwijderingsverzoek aan een zoekmachine-exploitant aan het zicht van het publiek te onttrekken.

IEF 17576

Ernstig schadelijke verkrachtingsvideo afgeschermd van jongeren met technisch maatregel

Rechtbank Gelderland 13 mrt 2018, IEF 17576; ECLI:NL:RBGEL:2018:1112 (Autoplay geweldadig, seksuele video)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ernstig-schadelijke-verkrachtingsvideo-afgeschermd-van-jongeren-met-technisch-maatregel

Rechtbank Gelderland 13 maart 2018, IEF 17576; ECLI:NL:RBGEL:2018:1112 (autoplay geweldadig, seksuele video) Uit het Persbericht: Het Commissariaat voor de Media heeft [na beslissing op bezwaar, IEF 15896] een online mediadienst een boete opgelegd van 75.000 euro, omdat de mediadienst video’s met gewelddadige porno niet voor minderjarigen had afgeschermd. Het betreft twee video’s met expliciete verkrachtingsporno op twee websites. Er was geen enkele (technische) maatregel getroffen om deze video’s af te schermen voor jongeren onder de zestien jaar. Bovendien speelden de video’s direct af bij het openen van de pagina. De rechter heeft deze week geoordeeld dat het Commissariaat de boete terecht heeft opgelegd. De rechter maakt hiermee duidelijk dat het de verantwoordelijkheid is van online mediadiensten om kinderen actief te beschermen tegen schadelijke content. Vanwege het feit dat de zaak lang onder de rechter is geweest heeft de rechter de boete verlaagd met 10.000 euro.

IEF 17567

Terugvordering vooruitbetaalde door Powned, omdat presentator door misdrijf om het leven is gekomen

Kantonrechter 16 mrt 2018, IEF 17567; ECLI:NL:RBAMS:2018:1493 (Powned tegen Mooblix), http://www.ie-forum.nl/artikelen/terugvordering-vooruitbetaalde-door-powned-omdat-presentator-door-misdrijf-om-het-leven-is-gekomen

Ktr. Rechtbank Amsterdam 16 maart 2018, IEF 17567; ECLI:NL:RBAMS:2018:1493 (Powned tegen Mooblix) Mediarecht. Partijen hebben een overeenkomst waarbij Mooblix redactionele items, verzorgd en gepresenteerd door de heer X, ex-crimineel, tegen betaling leveren aan PowNed. X is daarna door een misdrijf om het leven gekomen, vóórdat de items gemaakt waren, zodat Mooblix ze niet meer kon leveren. Er is vooruitbetaald voor 3 items. De kantonrechter verklaart voor recht dat de overeenkomst van opdracht tussen PowNed en Mooblix is geëindigd met de dood van de heer X en dat op Mooblix dientengevolge een verplichting rust om de vooruitbetaalde vergoeding onder de overeenkomst terug te betalen. Ter zitting is aan de orde geweest dat PowNed €5.300,00 exclusief btw zal betalen voor het reeds geleverde en uitgezonden item over de begrafenis van X, zodat dit bedrag in mindering gebracht zal worden op het toe te wijzen bedrag. Mooblix dient € 10.600,00 exclusief btw aan PowNed te betalen.

IEF 17557

EHRM: Vrijheid van meningsuiting niet meegewogen in arrestatie journalist bij protest tegen globalisatie

EHRM 13 feb 2018, IEF 17557; Application no. 5865/07 (Butkevich tegen Rusland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-vrijheid-van-meningsuiting-niet-meegewogen-in-arrestatie-journalist-bij-protest-tegen-globalisa

EHRM 13 februari 2018, IEF 17557; IEFbe 2502; Application no. 5865/07 (Butkevich tegen Rusland) Vrijheid van meningsuiting. Mediarecht. Uit het persbericht: De zaak betrof de arrestatie van een journalist tijdens een protest tegen globalisering op 16 juli 2006 in Sint-Petersburg. Overgebracht naar een plaatselijk politiebureau, werd een administratieve procedure tegen hem gestart wegens ongehoorzaamheid aan een politiebevel. De zaak werd in een versnelde procedure onderzocht en hij werd door een rechter gehoord en diezelfde avond nog veroordeeld tot drie dagen hechtenis. Op 18 juli 2006 verlaagde het hof van beroep deze straf tot twee dagen en beval zijn vrijlating met onmiddellijke ingang. Het EHRM oordeelde met name dat noch de nationale rechtbanken noch de Russische regering de aanhouding van Butkevich of een vertraging van zes uur om hem vrij te laten hadden gerechtvaardigd. Bovendien was de procedure waarin hij was veroordeeld in strijd met de eis van objectieve onpartijdigheid vanwege het ontbreken van de aanklagende partij bij de rechtszitting. Die procedure was ook oneerlijk omdat de politieambtenaren die hem hadden gearresteerd en de rapporten uit het vooronderzoek waarop zijn veroordeling was gebaseerd hadden geproduceerd, tijdens die hoorzitting niet werden ondervraagd. Ten slotte constateerde het Hof dat de binnenlandse autoriteiten geen afweging hadden gemaakt tussen het recht van Butkevich op vrijheid van meningsuiting en het voorkomen van wanorde, waarbij het argument dat Butkevich als een journalist handelde werd genegeerd en niet voldoende werd onderzocht of de demonstratie vreedzaam verliep.

IEF 17537

Afbrekende mededelingen over traplift concurrent gedaan

Rechtbank Den Haag 28 feb 2018, IEF 17537; (Smienk Trapliften tegen Otolift Trapliften), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afbrekende-mededelingen-over-traplift-concurrent-gedaan
smienk otolift

Rechtbank Den Haag 28 februari 2018, IEF 17537; RB 3110 (Smienk Trapliften tegen Otolift Trapliften) Mediarecht. In het kort: Smienk legt zich toe op de verkoop en montage van tweedehands trapliften. Otolift is langer bestaande producent van traplichten en verkoop ook tweedehands Otolift trapliften. Smienk gebruikt de slogan "de nr. 1 in gebruikte trapliften". Met vaststellingsovereenkomsten zijn klachten bij de RCC en een rechtbank-procedure geëindigd. In transcripten van een telefoongesprekken komt naar voren dat een (potentiële) klant van Smienk sprak over een verkoopgesprek met Otolift waarbij de laatste zich uitsprak over de onbetrouwbaarheid van Smienk. Otolift heeft onrechtmatig gehandeld jegens Smienk door in telefoongesprekken met klanten afbrekende mededelingen te doen over Smienk en dient een rectifcatie op de website te plaatsen gedurende vier weken.

IEF 17532

Prominent vertegenwoordigster beweging tegen gebruik van het woord neger uitmaken voor negerin niet onrechtmatig

Rechtbank Amsterdam 19 feb 2018, IEF 17532; ECLI:NL:RBAMS:2018:926 (Surinamers in de Polder), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prominent-vertegenwoordigster-beweging-tegen-gebruik-van-het-woord-neger-uitmaken-voor-negerin-niet

Rechtbank Amsterdam 19 februari 2018, IEF 17532; ECLI:NL:RBAMS:2018:926 (Surinamers in de Polder) Mediarecht. Persoonlijke levenssfeer. Vrijheid van meningsuiting. Gedaagde is door de schrijver van het boek "Surinamers in de Polder" geïnterviewd. In dit interview staat een aantal maal het woord neger. Nadat gedaagde het verzoek van eiser om afstand te nemen van gebruik van dit woord heeft afgeslagen, heeft eiseres demonstratief een exemplaar van het boek in brand gestoken op de Dam in Amsterdam. In een uitzending van radiostation Firi FM is een door gedaagde voor een discussiebijeenkomst opgestelde brief voorgelezen waarin gedaagde eiseres onder meer "een kennelijk gefrustreerde negerin" noemt. Gelet op het doel van de brief en de omstandigheid dat eiseres zich profileert als prominent vertegenwoordigster van de beweging die deze discussie op de kaart heeft gezet, weegt de vrijheid van meningsuiting in dit geval zwaarder dan het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van eiseres. De vorderingen worden afgewezen.