Mediarecht

IEF 17909

Boek HEXIT mag uitgegeven worden want eer en goede naam van ex wordt niet geschaad

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 jul 2018, IEF 17909; ECLI:NL:RBZWB:2018:4727 (Eiseres tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/boek-hexit-mag-uitgegeven-worden-want-eer-en-goede-naam-van-ex-wordt-niet-geschaad

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 juli 2018, IEF 17909; ECLI:NL:RBZWB:2018:4727 (HEXIT) Mediarecht. Schending eer en goede naam. Publicatie boek. Het boek HEXIT is het persoonlijke verhaal van gedaagde over zijn scheiding met eiseres. Eiseres vordert het boek HEXIT in huidige vorm te verbieden. Er is geen sprake van schending van haar eer en goede naam, nu schrijver pseudoniemen heeft gebruikt en eiseres geen publieke of maatschappelijke rol van betekenis vervult. De kring van personen die haar in publicatie zouden herkennen is gering. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17896

CvdM stelt Praktijkhandreiking Dienstbaarheidsverbod vast

Praktijkhandleiding Dienstbaarheidsverbod

CvdM Praktijkhandreiking Dienstbaarheidsverbod, 10 juli 2018. Mediarecht. In het dienstbaarheidsverbod staat dat de NPO, de RPO en de publieke media-instellingen met al hun activiteiten niet dienstbaar zijn aan het maken van winst door derden, en dat zij dat desgevraagd ten genoegen van het Commissariaat aantonen. Het dienstbaarheidsverbod ziet op al hun activiteiten en heeft dus zowel betrekking op activiteiten ter uitvoering van de publieke media-opdracht als op de neven- en verenigingsactiviteiten. Het kan daarbij zowel gaan om dingen die de NPO, RPO of de media-instelling doet als om dingen die zij nalaat. In deze handreiking wordt aangegeven wat de NPO, de RPO, en de publieke media-instellingen kunnen doen (en nalaten) om overtreding van het dienstbaarheidsverbod te voorkomen. Hier kun u de gehele handreiking lezen.

IEF 17891

In strijd met afspraken heeft Algemeen directeur Naturalis zich uitgelaten over het geschil met architect

Rechtbank Den Haag 1 aug 2018, IEF 17891; ECLI:NL:RBDHA:2018:9231 (Architect tegen Stichting Naturalis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/in-strijd-met-afspraken-heeft-algemeen-directeur-naturalis-zich-uitgelaten-over-het-geschil-met-arch

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 augustus 2018, IEF 17891; ECLI:NL:RBDHA:2018:9231 (architect tegen Stichting Naturalis) Mediarecht. Contractenrecht. Rechtspraak.nl: Partijen hebben in verband met een toenmalig geschil [IEF 16854] over de verbouwing van het Naturalisgebouw in maart 2017 een schikking getroffen. Daarbij hebben zij afgesproken dat zij een gezamenlijk persbericht naar buiten zouden brengen en zich verder niet meer zouden uitlaten over de inhoud van de schikking of over het geschil. Op 3 juli 2018 is in de Volkskrant een interview verschenen met de algemeen directeur van gedaagde. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de algemeen directeur in dat interview, in strijd met de hiervoor genoemde afspraak, uitlatingen heeft gedaan over het geschil. Gedaagde dient een rectificatie te plaatsen, waarin nogmaals op het eerdere persbericht wordt gewezen. De vordering van eiser om een dwangsom aan het afgesproken uitlatingenverbod te verbinden, wordt afgewezen.

IEF 17888

Geen rectificatie: uitlatingen minister Asscher over Fort Oranje vinden steun in de feiten

Hof Den Haag 31 jul 2018, IEF 17888; ECLI:NL:GHDHA:2018:1792 (Fort Oranje), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-rectificatie-uitlatingen-minister-asscher-over-fort-oranje-vinden-steun-in-de-feiten

Hof Den Haag 31 juli 2018, IEF 17888; ECLI:NL:GHDHA:2018:1792 (Fort Oranje tegen Staat der Nederlanden) Rectificatie. Mediarecht. De minister heeft een bezoek gebracht aan de camping. Hierbij was media aanwezig. In een interview met televisiezender Omroep Brabant heeft de minister uitlatingen gedaan. De uitlatingen van de minister niet onrechtmatig en daarom is er geen aanleiding voor rectificatie [IEF 16768]. In hoger beroep vordert Fort Oranje het vonnis te vernietigen en opnieuw rechtdoende de vorderingen alsnog toe te wijzen, met veroordeling van de Staat in de kosten van beide instanties. De uitlatingen vinden voldoende steun in de feiten en is daarmee niet onrechtmatig. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Den Haag.

IEF 17881

Overleggen rapporten over misstanden Reclassering Nederland (mag beperkt geanonimiseerd)

Rechtbank Midden-Nederland 27 jul 2018, IEF 17881; (X, Y, Z tegen Reclassering Nederland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/overleggen-rapporten-over-misstanden-reclassering-nederland-mag-beperkt-geanonimiseerd
Reclassering Nederland

Rechtbank Midden-Nederland 27 juli 2018, IEF 17880; IT 2612 (X, Y, Z tegen Reclassering Nederland) Procesrecht. Opvraging stukken. Privacy. Eisers waren werkzaam bij Reclassering Nederland en hebben misstanden aangekaart bij de projectplaats "Koperwerf" - een werkplaats waar taakgestraften onder begeleiding straf uitvoeren door meubels te maken voor derden. Intern onderzoek heeft geen misstanden naar boven gebracht. Extern bureau Tinguely Xperts heeft een ernstig geëscaleerde verhouding geconcludeerd. In opdracht van gedaagde heeft Bureau Hoffmann geen misstanden kunnen vaststellen. Het AD heeft een artikel gepubliceerd naar aanleiding van verborgen camera-onderzoek. Daarna zijn er nog twee opdrachten geweest om vermeende misstanden te onderzoeken. Eisers vorderen met succes de afschriften van de rapporten ex 843a Rv; de namen, adresgegevens en telefoonnummers mag Reclassering Nederland weglakken.

IEF 17875

Gedaagde redactieleden GeenStijl persoonlijk aansprakelijk voor onrechtmatig verspreiden plasseksvideo Paay via embedded link

Rechtbank Amsterdam 25 jul 2018, IEF 17875; ECLI:NL:RBAMS:2018:5130 (Patricia Paay tegen redactie en GeenStijl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gedaagde-redactieleden-geenstijl-persoonlijk-aansprakelijk-voor-onrechtmatig-verspreiden-plasseksvid
Paay plasseksvideo

Rechtbank Amsterdam 25 juli 2018,  IEF 17875 ECLI:NL:RBAMS:2018:5130 (Patricia Paay tegen redactie GeenStijl) Onrechtmatige publicatie. Rechtspraak.nl: Het (verder) verspreiden van (bloot) beeldmateriaal zonder instemming van de personen die zijn afgebeeld, is onrechtmatig omdat dit een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de afgebeelde personen. De vrijheid van meningsuiting van de (verdere) verspreider dient in dit soort gevallen te wijken voor de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de ander. Dit kan onder bijzondere omstandigheden, die zich in dit geval niet voordoen, anders zijn. Daaruit volgt reeds de onrechtmatige daad van de in dit geding gedaagde twitteraar. In het kader van algemene onrechtmatige daad wordt een “embedded link” gelijk gesteld aan een “hyperlink” en wordt beschouwd als een onrechtmatige (verdere) verspreiding van het eerder op Twitter geplaatst beeldmateriaal.

De gedaagde redactieleden van GeenStijl.nl hebben onvoldoende betwist de stelling van eiseres dat zij de belangen van eiseres willens en wetens hebben genegeerd met het plaatsen van de embedded link op GeenStijl.nl. De gedaagde redactieleden worden daarom op persoonlijke titel evenzeer aansprakelijk gehouden voor het plaatsen van de embedded link naar het beeldmateriaal van eiseres.

IEF 17866

RTV Rijnmond plaatst maatschappelijk relevant artikel over verwaarloosde paarden

Rechtbank Rotterdam 20 jul 2018, IEF 17866; ECLI:NL:RBROT:2018:6497 (RTV Rijnmond), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rtv-rijnmond-plaatst-maatschappelijk-relevant-artikel-over-verwaarloosde-paarden

Ktr. Rechtbank Rotterdam 20 juli 2018, IEF 17865; ECLI:NL:RBROT:2018:6497 (Navajo Ranch tegen RTV Rijnmond) Mediarecht. Rectificatie. Eiser is eigenaresse van een Ranch. RTV Rijnmond heeft op 11 april 2013 een artikel geplaatst over verwaarloosde paarden en daarin ook de naam van de Ranch genoemd. Op 25 april 2013 heeft RTV Rijnmond nog een artikel geplaatst waarin staat dat de paarden van de Ranch sterk ondervoed zijn en medische problemen hebben. Op 25 april 2013 is in een nieuwsuitzending over de verwaarloosde paarden ook de naam van de Ranch genoemd. RTV Rijnmond is een regionale publieke omroep die regionaal nieuws vezorgd en heeft bericht over een maatschappelijk relevant onderwerp. In dit geval weegt het recht op vrijheid van meningsuiting zwaarder. De vordering wordt afgewezen.

 

IEF 17863

Algeheel publicatieverbod gaat veel te ver, nu het een inperking van de vrijheid van meningsuiting betreft

Rechtbank Limburg 21 jun 2018, IEF 17863; ECLI:NL:RBLIM:2018:5869 (Limburgs Voortgezet Onderwijs tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/algeheel-publicatieverbod-gaat-veel-te-ver-nu-het-een-inperking-van-de-vrijheid-van-meningsuiting-be

Vzr. Rechtbank Limburg 21 juni 2016, IEF 17863; ECLI:NL:RBLIM:2018:5869 (Limburgs Voortgezet Onderwijs tegen gedaagde) Mediarecht. LVO is een overkoepelende stichting waaronder 21 scholen in het voortgezet onderwijs in Limburg vallen. Gedaagde is in 2014 bij LVO in dienst getreden als docent bij het Grotiuscollege te Heerlen. Hij is eind 2017 arbeidsongeschikt verklaard vanwege een zware burn-out. Er is (uiteindelijk) een vertrouwensbreuk ontstaan in zijn relatie met LVO. In april 2018 begint Gedaagde met het plaatsen van negatieve berichten over LVO en haar medewerkers op social media zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. LVO stelt dat deze publicaties in strijd zijn met haar Social Media Protocol. Zij vordert een verbod op de publicaties omtrent LVO en een rectificatie. LVO heeft niet aangegeven welke uitlatingen onrechtmatig zijn en waarom ze onrechtmatig zouden zijn. Een algeheel publicatieverbod, nu het een inperking van de vrijheid van meningsuiting betreft, gaat veel te ver en is daarom niet toewijsbaar.