Gepubliceerd op maandag 4 september 2023
IEF 21648
Rechtbank Amsterdam ||
30 aug 2023
Rechtbank Amsterdam 30 aug 2023, IEF 21648; (Elias Bosma/Automattic), https://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-heeft-rechtsmacht-in-executiegeschil

Uitspraak ingezonden door Lotte van Schuylenburch, Boekx Advocaten

Rechtbank heeft rechtsmacht in executiegeschil

Rechtbank Amsterdam, IEF 21649; Zaaknr. C/13/732858/HA ZA 23-402 (Elias Bosma/Auttomatic) In dit incident oordeelt de rechtbank Amsterdam over de vorderingen van Bosma op Automattic. Automattic handelt tevens onder de naam 'Wordpress'. Op 13 april 2022 is Automattic veroordeelt om gegevens over te leggen aan Bosma en om een bericht op haar blog te verwijderen, onder last van dwangsom. Dit bericht bevatte onrechtmatige uitlatingen over Bosma. In de hoofdzaak vordert Bosma betaling van deze dwangsommen, nu Automattic geen gehoor heeft gegeven aan deze geboden. In het onderhavige incident vordert Automattic dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart, omdat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht zou hebben. In plaats daarvan zou Bosma zich tot de Amerikaanse rechter moeten wenden. Bosma stelt dat de Nederlandse rechtbank wel rechtsmacht heeft. De Nederlandse rechter heeft de dwangsom opgelegd. Subsidiair is er sprake van een onrechtmatige daad die zich in Nederland afspeelt en is de zaak duidelijk met de rechtssfeer van Nederland verbonden. De Nederlandse rechtbank zou daar bevoegdheid uit moeten ontlenen.

 

De rechtbank geeft aan dat haar bevoegdheid moet worden beoordeeld aan de hand van Nederlandse rechtsregels, nu Automattic niet in een lidstaat van de Europese Unie is gevestigd. Daarbij gaat het om een executiegeschil. Het is volgens de rechtbank duidelijk dat de zaak onlosmakelijk is verbonden met de Nederlandse rechtssfeer. De Nederlandse rechtbank was, zoals partijen niet hebben bestreden, bevoegd om de dwangsommen op te leggen. Uit deze bevoegdheid als dwangsomrechter vloeit ook de bevoegdheid als executierechter voort. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat zij ook rechtsmacht ontleent uit de vordering tot onrechtmatige daad die Bosma tegen Automattic heeft ingesteld, omdat het Erfolgsort in Nederland is gelegen en het geschil is ontstaan omtrent de schending van Bosma’s persoonlijkheidsrechten. Automattic wordt in het ongelijk gesteld. De rechtbank wijst de vorderingen van Automattic af en veroordeelt haar in de proceskosten.

4.6 Gelet op de onlosmakelijke verbondhenheid van het geding in de hoofdzaak met de eerdere veroordeling in het vonnis in kort geding, alsmede gelet op het bepaalde in artikel 55 Brussel I Bis, geldt - als uitvloeisel van de internationale bevoegdheid van (de voorzieningenrechter van) deze rechtbank in het kort geding - dat deze rechtbank ook in het executiegeschil internationaal bevoegd is om te beslissen of en tot welk bedrag door Automaticc dwangsommen zijn verbeurd. Anders gezegd, omdat de rechtbank Amsterdam bevoegd was om de dwangsommen op te leggen (als dwangsomrechter), is zij ook bevoegd in het executiegeschil over de dwangsom (als executierechter). Het bepaalde in artikel 55 Brussel I bis, tweede zinsdeel, moet in zoverre als een bepaling worden aangemerkt als bedoeld in artikel 10 Rv waaruit volgt dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft. Gelet op het bepaalde in artikel 24, aanhef en onder 5, Brussel I bis (voor de tenuitvoerlegging van beslissingen zijn uitsluitend bevoegd de gerechten van de lidstaat van de plaats van tenuitvoerlegging) zal de rechtbank zich bij de beoordeling in de hoofdzaak in beginsel moeten beperken tot de vaststelling van de hoogte van de dwangsommen als bedoeld in artikel 55 Brussel I bis.