Octrooirecht

IEF 16960

Aangevraagd octrooi na contact met werkgroep Rijkswaterstaat vernietigd in VRO-verstekvonnis

Rechtbank Den Haag 19 apr 2017, IEF 16960; (Rijkswaterstaat tegen Serwin), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aangevraagd-octrooi-na-contact-met-werkgroep-rijkswaterstaat-vernietigd-in-vro-verstekvonnis

Rechtbank Den Haag 19 april 2017, IEF 16960 (Rijkswaterstaat tegen Serwin) Nietigheidsprocedure. VRO. Verstekvonnis. Verzettermijn verstreken. In 1998 is binnen Rijkswaterstaat de werkgroep 'Problematiek Stalen Rijdekken' opgericht waarin verschillende mogelijkheden werden bedacht om op duurzame wijze rijdekken van bruggen te kunnen repareren; er is een octrooi aangevraagd voor het vervangen van de asfaltlaag door een laag hoge sterkte beton. Er is contact gezocht met Contect om te adviseren in de nadere uitwerking. Het moederbedrijf van Serwin, Contect Aps, heeft toch een Deens octrooiaanvrage ingediend, gevolgd door de internationale aanvrage. Het gevorderde komt niet onrechtmatig of ongegrond voor. De rechtbank vernietigt het Nederlandse deel van octrooi EP1623080.

 

IEF 16959

MS-octrooi nietig vanwege Conference Abstract

Rechtbank Den Haag 12 jul 2017, IEF 16959; ECLI:NL:RBDHA:2017:7628 (Swiss pharma tegen Biogen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ms-octrooi-nietig-vanwege-conference-abstract
natalizumab

Vzr. Rechtbank Den Haag 12 juli 2017, IEF 16959; LS&R 1481; ECLI:NL:RBDHA:2017:7628 (Swiss pharma tegen Biogen)
Octrooirecht. Biogen houdt zich bezig met geneesmiddelen en therapieën voor de behandeling van serieuze neurologische, zeldzame ziekten en auto-immuunziekten. Eind jaren '90 onderzocht zij natalizumag als behandelwijze voor MS; zij houdt het octrooi EP1485127. Uitleg conclusies in het licht van de beschrijving en de tekeningen. De gemiddelde vakman begrijpt ‘chronic pathological inflammation’ in conclusie 1 als een chronische pathologische ontsteking veroorzaakt door MS, in de zin van een steeds terugkerende/voortdurende ontsteking die typerend is voor een chronische aandoening als MS en leidt tot demyelinisatie en dus niet als een specifieke soort ontsteking binnen MS. Conclusies 1, 3 en 4 zijn niet nieuw door abstract van wetenschappelijk congres. Conclusie 2 niet inventief. Het wordt niet in het Conference Abstract wordt geopenbaard, maar het ligt voor de vakman voor de hand om bij de chronische, ongeneeslijke ziekte MS de behandeling te verleng van 6 tot 12 maanden.

 

IEF 16948

Nietigheidsvordering toegewezen voor het Nederlandse deel van Biogen octrooi

Rechtbank Den Haag 12 jul 2017, IEF 16948; ECLI:NL:RBDHA:2017:7628 (Swiss Pharma tegen Biogen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nietigheidsvordering-toegewezen-voor-het-nederlandse-deel-van-biogen-octrooi

Rechtbank Den Haag 12 juli 2017, IEF 16948; LS&R 1479; ECLI:NL:RBDHA:2017:7628 (Swiss Pharma tegen Biogen) Octrooirecht. Biogen is houdster van Europees octrooi EP 1485127. Swiss Pharma vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi. Conclusies 1, 3 en 4 worden nietig bevonden wegens gebrek aan nieuwheid nu deze onderzoeksresultaten op een congres geopenbaard zijn. Conclusie 2 sneuvelt wegens gebrek aan inventiviteit: voor de vakman lag het voor de hand om bij de chronische ziekte MS tot verlening van de duur van de behandeling over te gaan. Vernietiging Nederlandse deel van het octrooi. 

IEF 16935

Gestelde vragen aan HvJ EU: Is mededeling van carve out aan autoriteit een verzoek tot beperking handelsvergunning?

Hof Den Haag 4 jul 2017, IEF 16935; ECLI:NL:GHDHA:2017:1935 (CtBG tegen Warner-Lambert), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gestelde-vragen-aan-hvj-eu-is-mededeling-van-carve-out-aan-autoriteit-een-verzoek-tot-beperking-hand

Hof Den Haag 4 juli 2017, IEF ; LS&R ; ECLI:NL:GHDHA:2017:1935 (CtBG tegen Warner-Lambert) Octrooirecht. Prejudicieel gestelde vragen over tweede medische indicatie en het beleid van CtbG om de SmPC en de bijsluiter zonder carve out te publiceren. Zie eerder IEF 15617:

1. Moet artikel 11 van richtlijn 2001/83 of enige andere bepaling van Unierecht aldus worden uitgelegd dat een mededeling waarbij de aanvrager of houder van een handelsvergunning voor een generiek geneesmiddel in de zin van artikel 10 van richtlijn 2001/83 de autoriteit laat weten dat hij de delen van de samenvatting van productkenmerken van het referentiegeneesmiddel die verwijzen naar indicaties of doseringsvormen die onder het octrooirecht van een derde vallen, niet vermeldt in de samenvatting van productkenmerken en de bijsluiter, worden aangemerkt als een verzoek tot beperking van de handelsvergunning dat ertoe moet leiden dat de handelsvergunning niet of niet meer geldt voor de geoctrooieerde indicaties of doseringsvormen?

 

IEF 16926

Schorsing ex artikel 83 lid 3 ROW tot uitspraak hoger beroep over geldigheid octrooi

Rechtbank Den Haag 28 jun 2017, IEF 16926; ECLI:NL:RBDHA:2017:7109 (VWS tegen Ventraco), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schorsing-ex-artikel-83-lid-3-row-tot-uitspraak-hoger-beroep-over-geldigheid-octrooi

Rechtbank Den Haag 28 juni 2017, IEF 16926; ECLI:NL:RBDHA:2017:7109 (VWS tegen Ventraco) Octrooirecht. Incident. Zie eerder IEF 16155. In dat arrest is het Ventraco verboden indirect inbreuk te maken op het octrooi EP2389415B1 van VWS. Hier is hoger beroep tegen ingesteld. VWS stelt dat Ventraco in de procedure ten onrechte heeft aangevoerd dat RheoFalt HP-AM een vernieuwde samenstelling had. Gebleken is dat RheoFalt HP-AM wel degelijk gebaseerd is op CNSL en waarschijnlijk gelijk is aan RheoFalt HP-EM. Ventraco heeft daarmee de verboden indirecte inbreuk voortgezet. De door het hof te nemen beslissingen in hoger beroep over het octrooigeschil, zijn van belang voor de uitkomst van deze procedure. De beslissing over proceskosten in het incident wordt aangehouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak o.g.v. artikel 83 lid 3 ROW.

Zie ook ECLI:NL:RBDHA:2017:7113.

IEF 16911

Ontknoping in discussie over octrooirecht plantenveredeling

Het Europees Octrooi Bureau (EOB) verleent geen octrooien meer op klassiek veredelde planten, zodat plantenveredelaars weer ongehinderd nieuwe, sterkere gewassen kunnen kweken. Dat heeft het EOB vandaag besloten na een jarenlange discussie over het octrooirecht. Het probleem was dat plantveredelaars geen beschermd materiaal mochten gebruiken voor het ontwikkelen en exploiteren van een nieuw ras, zonder toestemming van de octrooihouder. Door de octrooien hadden zij minder toegang tot genetische diversiteit, wat innovatie in de plantenveredelingssector belemmert. Dit was onwenselijk, omdat plantenveredelaars een belangrijke rol spelen in de wereldvoedselvoorziening. Zij ontwikkelen nieuwe rassen die kunnen groeien onder de meest uiteenlopende omstandigheden en bijvoorbeeld bestand zijn tegen droogte, verzilting en plantenziekten. Innovatie in de veredelingssector is goed voor de Nederlandse concurrentiekracht en cruciaal voor de voedselzekerheid in de wereld.

Lees hier meer.

Rijksoverheid 29 juni 2017.

IEF 16892

Hof bevestigt afwijzing inbreuk octrooi van HP printer-cartridges

Hof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16892; ECLI:NL:GHDHA:2017:1724 (Hewlett-Packard tegen Digital Revolution), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bevestigt-afwijzing-inbreuk-octrooi-van-hp-printer-cartridges

Hof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16892; ECLI:NL:GHDHA:2017:1724 (Hewlett-Packard tegen Digital Revolution) Europees octrooi. Inbreuk. Inventiviteit. Zie eerder IEF 15475. HP is houdster van EP 617 en vordert opnieuw inbreukverbod tegen Digital Revolution. Vordering wordt afgewezen: geen indirecte inbreuk wegens impliciete licentie bij aanschaf printer. Digital Revolution vordert niet-ontvankelijkheid van HP, dit blijft onbehandeld. 

IEF 16883

Vrijwaringsincident jegens derden toegewezen

Rechtbank Den Haag 14 jun 2017, IEF 16883; ECLI:NL:RBDHA:2017:6580 (Planet Safe tegen PON c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vrijwaringsincident-jegens-derden-toegewezen

Rechtbank Den Haag 14 juni 2017, IEF 16883 (Planet Safe tegen PON c.s.) Bodemzaak in eerste aanleg. Intellectuele eigendom. Vrijwaringsincidenten. Planet Safe houdt zich bezig met de productie van verkoop van Roofclix-daktegels. PON is een van de aandeelhouders van Planet Safe. X, uitvinder en enig bestuurder van PON, vordert in het incident de Stichting en Roofscaping in vrijwaring op te roepen. De incidentele vordering jegens derden wordt toegewezen.