Contracten

IEF 17204

Uitnodiging tot maken standbeeld biedt geen grond voor vergoeding gemaakte kosten

Rechtbank Overijssel 17 okt 2017, IEF 17204; ECLI:NL:RBOVE:2017:3908 (Eiseres tegen Gemeente Twenterand), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitnodiging-tot-maken-standbeeld-biedt-geen-grond-voor-vergoeding-gemaakte-kosten
Kunstenares Vriezenveen

Rechtbank Overijssel 17 oktober 2017, IEF 17204; ECLI:NL:RBOVE:2017:3908 (Eiseres tegen Gemeente Twenterand). Contractenrecht. In 2014 is een Oorlogsmonument in Vriezenveen gestolen. De gemeente heeft in de plaatselijke krant een oproep geplaatst waarin zij aangeeft een kunstenaar te zoeken voor het maken van een nieuw oorlogsmonument. Eiseres is kunstenares en heeft een schetsontwerp gemaakt in de vorm van een maquette. De gemeente berichtte dat eiseres haar ontwerp mocht toelichten, maar uiteindelijk is eiseres niet verkozen tot degene aan wie de opdracht is verstrekt. Eiseres heeft nog wel een kostenvergoeding gevraagd, maar deze is door de gemeente geweigerd. Eiseres vordert alsnog betaling. Kernvraag is hier of er sprake is van een opdracht ex art. 7:400 lid 1 BW of van uitnodiging tot het doen van een aanbod. De rechter oordeelt dat er geen sprake is van een opdracht en derhalve ontbeert de vordering juridische grondslag.

IEF 17176

Het enkel registreren van een domeinnaam is geen overeenkomst tot het 'geregeld doen van verrichtingen'

Rechtbank Gelderland 4 okt 2017, IEF 17176; ECLI:NL:RBGEL:2017:5193 (mijndomein.nl tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-enkel-registreren-van-een-domeinnaam-is-geen-overeenkomst-tot-het-geregeld-doen-van-verrichtinge

Ktr. Rechtbank Gelderland 4 oktober 2017, IEF 17176; ECLI:NL:RBGEL:2017:5193 (mijndomein.nl tegen gedaagde) Mijndomein.nl heeft voor gedaagde een Domeinnaampakket afgesloten. Gedaagde heeft een factuur hiervoor niet betaald. Mijndomein.nl vordert de betaling en stelt dat tussen partijen een overeenkomst bestaat op grond waarvan Mijndomein.nl aan gedaagde diensten heeft geleverd. De kantonrechter stelt vast dat er geen sprake is geweest van een overeenkomst tot ‘het geregeld doen van verrichtingen’, maar van een eenmalige handeling, namelijk de enkele registratie van de domeinnaam. Gedaagde kan zich niet beroepen op de zwarte of grijze lijst van art. 6:236 en 6:237 BW. De overeenkomst wordt ieder jaar voor de duur van een jaar verlengd, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de lopende termijn wordt opgezegd. Gedaagde heeft de overeenkomst tot op heden niet opgezegd. De overeenkomst is wederom stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar en om die reden is hij de factuur van 23 november 2016 van € 9,00 verschuldigd.
 

IEF 17152

Vergoeding voor niet gekozen portret Koning Willem-Alexander niet toewijsbaar

Hof 's-Hertogenbosch 3 okt 2017, IEF 17152; ECLI:NL:GHSHE:2017:4212 (X tegen Gemeente 's Hertogenbosch), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vergoeding-voor-niet-gekozen-portret-koning-willem-alexander-niet-toewijsbaar
Portret Willem-Alexander II

Hof 's Hertogenbosch 3 oktober 2017, IEF 17152; ECLI:NL:GHSHE:2017:4212 (X tegen Gemeente 's Hertogenbosch). Contractenrecht. Naar aanleiding van de troonswisseling heeft de Gemeente een wedstrijd georganiseerd om een portret van de Koning te laten maken. Op verzoek van de Gemeente is op basis van openbaar materiaal een voorselectie gemaakt van tien kunstenaars. De Gemeente heeft op grond daarvan drie kunstenaars geselecteerd, waaronder [appellante]. Zij zijn uitgenodigd om een schetsontwerp te maken. De definitieve opdracht is in dit geval verleend aan [kunstenaar 1] die door de Gemeente als winnares is aangewezen. Het niet in acht nemen van de afgesproken termijnen door de Gemeente brengt niet mee dat zij gehouden zou zijn ook aan (een van) beide overige deelnemers aan deze wedstrijd een vervolgovereenkomst aan te bieden dan wel, zonder een dergelijke overeenkomst te sluiten, aan (ieder van) hen de volledige vergoeding te betalen. Aan [appellante] kan worden toegegeven dat de Gemeente met betrekking tot het in acht nemen van de afgesproken termijnen niet correct heeft gehandeld. Dat appelante hierdoor schade heeft geleden is niet genoegzaam onderbouwd. Het hof bekrachtigd het eindvonnis van de rechtbank.

IEF 17022

Bram Ladage zegt ten onrechte franchiseovereenkomst op

Rechtbank Rotterdam 31 mrt 2017, IEF 17022; ECLI:NL:RBROT:2017:2457 (X tegen Bram Ladage c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bram-ladage-zegt-ten-onrechte-franchiseovereenkomst-op

Vzr. Rechtbank Rotterdam 31 maart 2017, IEF 17022; ECLI:NL:RBROT:2017:2457 (X tegen Bram Ladage c.s.) Contractenrecht. Bram Ladage heeft de franchiseovereenkomst met X opgezegd. X vordert voortzetting van de overeenkomst. Nastreving van uniformiteit in alle franchisecontracten is geen rechtvaardiging voor opzegging. Weigering van ondertekening nieuwe standaard franchiseovereenkomst door X was geen gegronde reden voor staking van samenwerking. Toewijzing vordering: de franchiseovereenkomst dient voortgezet te worden. 

IEF 17020

Ontbreken van licentieovereenkomst levert geen gegronde reden voor twijfel omtrent juiste gang van zaken Body Engineers

Rechtbank Amsterdam 7 jun 2017, IEF 17020; ECLI:NL:GHAMS:2017:2701 (Eisenhouwer tegen Body Engineers c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ontbreken-van-licentieovereenkomst-levert-geen-gegronde-reden-voor-twijfel-omtrent-juiste-gang-van-z

Hof Amsterdam 7 juli 2017, IEF 17020; ECLI:NL:GHAMS:2017:2701 (Eisenhouwer tegen Body Engineers c.s.) Merkenrecht. Eisenhower heeft Uniemerk Body Engineers gedeponeerd. Eisenhouwer en Madrugada zijn beide aandeelhouders van Body Engineers. Madrugada is voornemens een licentieovereenkomst te sluiten met Body Engineers met betrekking tot de rechten op het logo van Body Engineers. Geschil omtrent bestaan van licentieovereenkomst en hoogte van vergoeding. Verzoek tot gelasten van onderzoek bij Body Engineers. Ontbreken van licentieovereenkomst tussen Eisenhower en Madrugada wordt bevestigd. Bij rechtbank Den Haag is reeds een procedure aanhangig over de rechthebbende van het beeldmerk. Afwijzing verzoek: geen gegronde reden voor twijfel aan juist beleid en juiste gang van zaken. Hoogte van licentievergoeding doet hier niets aan af. 

IEF 17005

Tussenvonnis: Zijn meerdere versies van internationale hit één muziekproductie, of afzondelijke producties

Rechtbank Amsterdam 26 jul 2017, IEF 17005; ECLI:NL:RBAMS:2017:5382 (Spinnin Records tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tussenvonnis-zijn-meerdere-versies-van-internationale-hit-n-muziekproductie-of-afzondelijke-producti

Rechtbank Amsterdam 26 juli 2017, IEF 17005; ECLI:NL:RBAMS:2017:5382 (Spinnin Records tegen X) Rechtspraak.nl: Tussenvonnis. Uitleg overeenkomst tussen platenlabel en DJ. Een product (productie of release), dat gereed is gekomen tijdens de looptijd van de overeenkomst, moet de DJ exclusief aanbieden aan het platenlabel, waarna het platenlabel het product op de markt brengt. Internationale hit heeft meerdere versies. De instrumentale versie was gereed binnen de contractsperiode; de vocale versie(s) niet. Vervolgvraag is of alle versies van het nummer als één productie moeten worden beschouwd, of dat de versies als afzonderlijke producties moeten worden beschouwd.

IEF 17004

UPC-klanten krijgen via Ziggo-dochter toch Fox Sports Channels te zien

Hof Amsterdam 25 jul 2017, IEF 17004; ECLI:NL:GHAMS:2017:3025 (Ziggo (services) tegen Fox/Eredivisie Media & Marketing), http://www.ie-forum.nl/artikelen/upc-klanten-krijgen-via-ziggo-dochter-toch-fox-sports-channels-te-zien

Hof Amsterdam 25 juli 2017, IEF 17004; IT 2327; ECLI:NL:GHAMS:2017:3025 (Ziggo tegen Fox/Eredivisie Media & Marketing) Overeenkomst, hoger beroep na [IEF 16915; IT 2312], waarin is bepaald dat  Ziggo mag vanaf augustus 2017 geen FOX Sports Channels meer verstrekken aan vroegere UPC-klanten. Uitleg begrip ‘future subsidiaries’. Distributieovereenkomst tussen Eredivisie Media & Marketing/Fox Networks Groups Netherlands (“EMM/FOX”) en Ziggo Services (voorheen UPC Nederland) over distributie van Fox Sports Channels eindigt op 31 juli 2017. Een vergelijkbare distributieovereenkomst tussen EMM/FOX en Ziggo duurt tot en met 31 juli 2020. EMM/FOX wil een nieuwe overeenkomst met Ziggo Services aangaan onder gewijzigde voorwaarden op basis van nieuw distributiemodel. Ziggo Services verwerpt de nieuwe voorwaarden en wil de uitzendingen van FOX Sports Channels voortzetten onder de al bestaande overeenkomst tussen EMM/FOX en Ziggo. Ziggo Services is een dochtervennootschap van Ziggo geworden en draagt aan Ziggo de overeenkomsten met abonnees op de FOX Sports Channels per 1 augustus 2017 over. EMM/FOX moet dit toestaan. Belangenafweging leidt niet tot andere uitkomst.

IEF 16999

Ajax mocht samenwerking kledingproducent opzeggen nadat deze verkeerd bedrukte kleding te koop aanbood

Rechtbank Amsterdam 18 jul 2017, IEF 16999; ECLI:NL:RBAMS:2017:5104 (Eiser tegen AFC Ajax), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ajax-mocht-samenwerking-kledingproducent-opzeggen-nadat-deze-verkeerd-bedrukte-kleding-te-koop-aanbo

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 juli 2017, IEF 16999; ECLI:NL:RBAMS:2017:5104 (eiser tegen AFC Ajax) Contractenrecht. Voetbalclub Ajax mocht de samenwerking met een kledingproducent opzeggen nadat deze verkeerd bedrukte Ajax-kleding op een braderie te koop had aangeboden. Het mag zo zijn dat eiser al sinds 1989 de sportkleding voor Ajax bedrukt, de contractuele relatie tussen partijen dateert van 2012. Ajax heeft altijd een eigendomsrecht behouden op de restartikelen. Eiser heeft van meet af aan voor Ajax gehouden. Bij deze uitkomst behoeft hetgeen partijen hebben aangevoerd in het kader van het merkrecht geen bespreking meer.