Contracten

IEF 17022

Bram Ladage zegt ten onrechte franchiseovereenkomst op

Rechtbank Rotterdam 31 mrt 2017, IEF 17022; ECLI:NL:RBROT:2017:2457 (X tegen Bram Ladage c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bram-ladage-zegt-ten-onrechte-franchiseovereenkomst-op

Vzr. Rechtbank Rotterdam 31 maart 2017, IEF 17022; ECLI:NL:RBROT:2017:2457 (X tegen Bram Ladage c.s.) Contractenrecht. Bram Ladage heeft de franchiseovereenkomst met X opgezegd. X vordert voortzetting van de overeenkomst. Nastreving van uniformiteit in alle franchisecontracten is geen rechtvaardiging voor opzegging. Weigering van ondertekening nieuwe standaard franchiseovereenkomst door X was geen gegronde reden voor staking van samenwerking. Toewijzing vordering: de franchiseovereenkomst dient voortgezet te worden. 

IEF 17020

Ontbreken van licentieovereenkomst levert geen gegronde reden voor twijfel omtrent juiste gang van zaken Body Engineers

Rechtbank Amsterdam 7 jun 2017, IEF 17020; ECLI:NL:GHAMS:2017:2701 (Eisenhouwer tegen Body Engineers c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ontbreken-van-licentieovereenkomst-levert-geen-gegronde-reden-voor-twijfel-omtrent-juiste-gang-van-z

Hof Amsterdam 7 juli 2017, IEF 17020; ECLI:NL:GHAMS:2017:2701 (Eisenhouwer tegen Body Engineers c.s.) Merkenrecht. Eisenhower heeft Uniemerk Body Engineers gedeponeerd. Eisenhouwer en Madrugada zijn beide aandeelhouders van Body Engineers. Madrugada is voornemens een licentieovereenkomst te sluiten met Body Engineers met betrekking tot de rechten op het logo van Body Engineers. Geschil omtrent bestaan van licentieovereenkomst en hoogte van vergoeding. Verzoek tot gelasten van onderzoek bij Body Engineers. Ontbreken van licentieovereenkomst tussen Eisenhower en Madrugada wordt bevestigd. Bij rechtbank Den Haag is reeds een procedure aanhangig over de rechthebbende van het beeldmerk. Afwijzing verzoek: geen gegronde reden voor twijfel aan juist beleid en juiste gang van zaken. Hoogte van licentievergoeding doet hier niets aan af. 

IEF 17005

Tussenvonnis: Zijn meerdere versies van internationale hit één muziekproductie, of afzondelijke producties

Rechtbank Amsterdam 26 jul 2017, IEF 17005; ECLI:NL:RBAMS:2017:5382 (Spinnin Records tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tussenvonnis-zijn-meerdere-versies-van-internationale-hit-n-muziekproductie-of-afzondelijke-producti

Rechtbank Amsterdam 26 juli 2017, IEF 17005; ECLI:NL:RBAMS:2017:5382 (Spinnin Records tegen X) Rechtspraak.nl: Tussenvonnis. Uitleg overeenkomst tussen platenlabel en DJ. Een product (productie of release), dat gereed is gekomen tijdens de looptijd van de overeenkomst, moet de DJ exclusief aanbieden aan het platenlabel, waarna het platenlabel het product op de markt brengt. Internationale hit heeft meerdere versies. De instrumentale versie was gereed binnen de contractsperiode; de vocale versie(s) niet. Vervolgvraag is of alle versies van het nummer als één productie moeten worden beschouwd, of dat de versies als afzonderlijke producties moeten worden beschouwd.

IEF 17004

UPC-klanten krijgen via Ziggo-dochter toch Fox Sports Channels te zien

Hof Amsterdam 25 jul 2017, IEF 17004; ECLI:NL:GHAMS:2017:3025 (Ziggo (services) tegen Fox/Eredivisie Media & Marketing), http://www.ie-forum.nl/artikelen/upc-klanten-krijgen-via-ziggo-dochter-toch-fox-sports-channels-te-zien

Hof Amsterdam 25 juli 2017, IEF 17004; IT 2327; ECLI:NL:GHAMS:2017:3025 (Ziggo tegen Fox/Eredivisie Media & Marketing) Overeenkomst, hoger beroep na [IEF 16915; IT 2312], waarin is bepaald dat  Ziggo mag vanaf augustus 2017 geen FOX Sports Channels meer verstrekken aan vroegere UPC-klanten. Uitleg begrip ‘future subsidiaries’. Distributieovereenkomst tussen Eredivisie Media & Marketing/Fox Networks Groups Netherlands (“EMM/FOX”) en Ziggo Services (voorheen UPC Nederland) over distributie van Fox Sports Channels eindigt op 31 juli 2017. Een vergelijkbare distributieovereenkomst tussen EMM/FOX en Ziggo duurt tot en met 31 juli 2020. EMM/FOX wil een nieuwe overeenkomst met Ziggo Services aangaan onder gewijzigde voorwaarden op basis van nieuw distributiemodel. Ziggo Services verwerpt de nieuwe voorwaarden en wil de uitzendingen van FOX Sports Channels voortzetten onder de al bestaande overeenkomst tussen EMM/FOX en Ziggo. Ziggo Services is een dochtervennootschap van Ziggo geworden en draagt aan Ziggo de overeenkomsten met abonnees op de FOX Sports Channels per 1 augustus 2017 over. EMM/FOX moet dit toestaan. Belangenafweging leidt niet tot andere uitkomst.

IEF 16999

Ajax mocht samenwerking kledingproducent opzeggen nadat deze verkeerd bedrukte kleding te koop aanbood

Rechtbank Amsterdam 18 jul 2017, IEF 16999; ECLI:NL:RBAMS:2017:5104 (Eiser tegen AFC Ajax), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ajax-mocht-samenwerking-kledingproducent-opzeggen-nadat-deze-verkeerd-bedrukte-kleding-te-koop-aanbo

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 juli 2017, IEF 16999; ECLI:NL:RBAMS:2017:5104 (eiser tegen AFC Ajax) Contractenrecht. Voetbalclub Ajax mocht de samenwerking met een kledingproducent opzeggen nadat deze verkeerd bedrukte Ajax-kleding op een braderie te koop had aangeboden. Het mag zo zijn dat eiser al sinds 1989 de sportkleding voor Ajax bedrukt, de contractuele relatie tussen partijen dateert van 2012. Ajax heeft altijd een eigendomsrecht behouden op de restartikelen. Eiser heeft van meet af aan voor Ajax gehouden. Bij deze uitkomst behoeft hetgeen partijen hebben aangevoerd in het kader van het merkrecht geen bespreking meer.

IEF 16980

Beëindiging handelsrelatie valt niet onder forumkeuzebeding 'irgendeinem Kaufvertrag'

Rechtbank Amsterdam 19 jul 2017, IEF 16980; (Nike tegen Tennistown), http://www.ie-forum.nl/artikelen/be-indiging-handelsrelatie-valt-niet-onder-forumkeuzebeding-irgendeinem-kaufvertrag

Rechtbank Amsterdam 19 juli 2017, IEF 16980 (Nike tegen Tennistown) Distributieovereenkomst. Duurovereenkomst. Tennistown verkoopt via haar (web)winkel tennisartikelen. Vanaf 2012 heeft Nike tennisartikelen aan Tennistown geleverd. Nike vordert voor recht dat de handelsrelatie per augustus 2015 rechtsgeldig is beëindigd, dat Nike na de beëindiging niet gehouden is tot levering van producten en dat Tennistown niet gerechtigd is tot schadevergoeding of andere compensatie. Tennistown vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart omdat het geschil buiten de reikwijdte van het forumkeuzebeding valt en het forumkeuzebeding niet rechtsgeldig is overeengekomen omdat Nike de Nederlandse en Tennistown de Duitse rechter heeft gekozen. Het forumkeuzebeding is beperkt tot geschillen ontstaan uit of in samenhang met 'irgendeinem Kaufvertrag'. Uit de stellingen van Nike volgt dat haar vorderingen niet zien op een concrete koopovereenkomst, maar op het einde van de 'handelsrelatie'. Dit geschil valt daarom niet onder de reikwijdte van het forumkeuzebeding.

IEF 16951

Artiest mocht optreden voortijdig beëindigen, nadat er bier naar hem was gegooid

Rechtbank Oost-Brabant 13 jul 2017, IEF 16951; ECLI:NL:RBOBR:2017:3753 (X tegen Your Agency), http://www.ie-forum.nl/artikelen/artiest-mocht-optreden-voortijdig-be-indigen-nadat-er-bier-naar-hem-was-gegooid

Rechtbank Oost-Brabant 13 juli 2017, IEF 16951; ECLI:NL:RBOBR:2017:3753 (X tegen Your Agency) Muziek en contractenrecht. Artiest mocht zijn optreden voortijdig beëindigen, nadat vanuit het publiek bier naar hem was gegooid. Uitleg van een overeenkomst tussen partijen voert verder dan alleen de taalkundige uitleg daarvan. Eiser dient volgens de overeenkomst in te staan voor een veilige situatie en artiest mag zijn optreden annuleren/staken als er geen zorg voor wordt gedragen dat niet met voorwerpen, waaronder drank, naar hem wordt gegooid. De voortijdige beëindiging van artiest is geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en dit was dan ook geen gegronde reden voor eiser om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en gedeeltelijke terugbetaling te vorderen.

Zie video hier.

IEF 16950

Music Nations mag executie voortzetten, m.u.v. de inning van dwangsommen betreffende de rollup tool

Rechtbank Amsterdam 11 jul 2017, IEF 16950; ECLI:NL:RBAMS:2017:5020 (Zoom.In tegen Music Nations Network), http://www.ie-forum.nl/artikelen/music-nations-mag-executie-voortzetten-m-u-v-de-inning-van-dwangsommen-betreffende-de-rollup-tool

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 juli 2017, IEF 16950; ECLI:NL:RBAMS:2017:5020 (Zoom.In tegen Music Nations Network) Contractenrecht. Procesrecht. Zie eerder [IEF 16857]. Zoom.in heeft spoedappel tegen het vonnis aangetekend en vordert MN te gebieden de executie van het vonnis ter zake van punten 7.1 - 7.3 te staken, totdat in hoger beroep is beslist. Nu Zoom.in in de onmogelijkheid verkeerde de rollup tool te activeren, zal die dwangsom worden opgeschort totdat in hoger beroep is beslist. Voor zover niet aan het vonnis is voldaan, dient tot uitgangspunt dat voor schorsing van tenuitvoerlegging slechts plaats is, indien de executant geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid om hier in afwachting van de uitslag van het hoger beroep tot over te gaan, bijvoorbeeld indien het vonnis berust op een juridische of feitelijke misslag. Over de juistheid van het vonnis kan worden getwist, wat in hoger beroep zal gebeuren. Er is echter geen sprake van een dergelijke misslag. Nu MN ook niet anderszins misbruik van bevoegdheid maakt door het eerdere vonnis te executeren, zal de vordering om de executie te schorsen worden afgewezen. MN mag de executie dus voortzetten, op één deelaspect na, de inning van dwangsommen ter zake van het niet ter beschikking stellen van de rollup tool.