Contracten

IEF 17425

KvK heeft de wedstrijdinzending niet gebruikt om Locatiescan te ontwikkelen

Rechtbank Midden-Nederland 13 dec 2017, IEF 17425; ECLI:NL:RBMNE:2017:6057 (Locatiescan KvK), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kvk-heeft-de-wedstrijdinzending-niet-gebruikt-om-locatiescan-te-ontwikkelen
kvk locatiescan

Rechtbank Midden-Nederland 13 december 2017, IEF 17425; IT 2456; ECLI:NL:RBMNE:2017:6057 (Locatiescan KvK) Onrechtmatige daad. Dat de Kamer van Koophandel de inzending van eisers heeft gebruikt om de Locatiescan te ontwikkelen en dat eisers op onjuiste gronden zijn afgevallen in de wedstrijd is niet vast komen te staan. De Kamer van Koophandel handelt binnen haar wettelijke voorlichtingstaak met het beschikbaar stellen van de Locatiescan. Dat een grote onderneming gratis een product aanbiedt is niet onrechtmatig, ook niet als dit concurrenten belemmert.

IEF 17423

Betalingsverplichting aan omroep MAX gekoppeld aan duur van de overeenkomst

Rechtbank Amsterdam 10 jan 2018, IEF 17423; (Omroep MAX tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/betalingsverplichting-aan-omroep-max-gekoppeld-aan-duur-van-de-overeenkomst

Rechtbank Amsterdam 10 januari 2018, IEF 17423 (Omroep MAX tegen gedaagden) Auteursrecht. Contracten. Muziekrecht. In 2014 heeft omroep MAX een overeenkomst met gedaagden gesloten, zodat MAX de muziek van componist B mag gebruiken in het programma Nederland in Beweging. In dit contract is bepaald dat gedaagden het via Buma/Stemra ontvangen bedrag voor deze muziek doorbetalen aan MAX. Op 31 december 2015 eindigt de overeenkomst van rechtswege en op 6 januari 2016 heeft MAX meegedeeld dat zij de overeenkomst niet verlengt. Tussen partijen is in geschil de uitleg van de overeenkomst voor wat betreft de vraag of op gedaagden nog een (door)betalingsverplichting rust na het eindigen van de overeenkomst. MAX stelt dat de betaling door gedaagden is gekoppeld aan het gebruik van de muziek tot 2016 en er met het eindigen van de overeenkomst geen einde kwam aan de betalingsverplichting. Gedaagden stellen dat de betalingsverplichting is gekoppeld aan de duur van de overeenkomst. MAX heeft geen feiten en omstandigheden aangedragen die tot de conclusie kunnen leiden dat de betalingsverplichting gekoppeld was aan het gebruik van de muziek.

IEF 17385

Na toezending uitgebreide documentatie schending geheimhoudingsovereenkomst kaartsysteem voor zorgconsument

Rechtbank Amsterdam 20 dec 2017, IEF 17385; (Medisecurecards tegen Hallo Dokter-Stichting Effectief Medicijngebruik), http://www.ie-forum.nl/artikelen/na-toezending-uitgebreide-documentatie-schending-geheimhoudingsovereenkomst-kaartsysteem-voor-zorgco
asi24 CC0 pixabay

Vzr. Rechtbank Amsterdam 20 december 2017, IEF 17385 (Medisecurecards tegen Hallo Dokter-Stichting Effectief Medicijngebruik) Contractenrecht. Bedrijfsgeheimen. Medisecurecards is opgericht om een systeem/werkwijze te ontwikkelen voor de persoonlijke veiligheid van de zorgconsument en medische gegevens toegankelijk en beschikbaar te maken voor derde zorgverleners. Deze worden via een specifieke pas toegankelijk doordat via internet toegang wordt verschaft tot een online opslagplaats. Medisecurecards heeft het hele concept aan de Stichting gestuurd en na ondertekening van geheimhoudingsovereenkomst documentatie, informatie en conceptlicentieovereenkomst ontvangen voor onderzoek naar mogelijke samenwerking. Vruchteloos gebleven pogingen om de vertrouwensbreuk te herstellen, heeft niet gebaat. Na beëindiging van de samenwerking toont SEM op HalloDokter.nl een kopie van de kaart volgens een systeem dat nagenoeg identiek is. SEM heeft gehandeld in strijd met de overeengekomen geheimhoudingsverplichting. Staking wordt bevolen op last van dwangsom van €1.000,00 per dag(deel). Een contractuele boete van €10.000,00.

IEF 17361

Professionele reclamefotografe vordert redelijk loon en 1,7 miljoen vanwege ander gebruik

Hof 's-Hertogenbosch 12 dec 2017, IEF 17361; ECLI:NL:GHSHE:2017:5560 (Fotoserie aardappels), http://www.ie-forum.nl/artikelen/professionele-reclamefotografe-vordert-redelijk-loon-en-1-7-miljoen-vanwege-ander-gebruik

Hof 's-Hertogenbosch 12 december 2017, IEF 17361; ECLI:NL:GHSHE:2017:5560 (Foto serie aardappels) Auteursrecht. Vergoeding. Appellante is professioneel reclamefotografe en heeft een auto-ongeluk gehad. Geïntimeerde houdt zich bezig met de kweek van aardappels. Appellant heeft foto's gemaakt voor geïntimeerde, daarna zijn nog eens foto's gemaakt en een factuur verstrekt, deze zijn gebruikt op website en visitekaartjes. De foto’s in serie gezien leveren een authentiek en creatief beeld op van het productieproces van de aardappel. Volgens geïntimeerden is appellante sinds haar ongeval alleen hobbymatig bezig als amateurfotograaf en heeft ze dus niet meer als professioneel (reclame)fotografe te gelden. Nergens is uit gebleken dat de kwaliteit van het werk van appellante na haar ongeval achteruit is gegaan.

IEF 17332

Geruisloze voortzetting van licentie RollerCoaster Tycoon valt niet te rijmen met eerder steeds opnieuw overeengekomen voorwaarden

Rechtbank Den Haag 6 dec 2017, IEF 17332; (Atari tegen Media Sales en Licensing), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geruisloze-voortzetting-van-licentie-rollercoaster-tycoon-valt-niet-te-rijmen-met-eerder-steeds-opni
RollerCoaster Tycoon

Rechtbank Den Haag 6 december 2017, IEF 17332; IT 2431; ECLI:NL:RBDHA:2017:14285 (Atari tegen Media Sales en Licensing) Contractenrecht. Licenties. Atari is speluitgever van onder meer RollerCoaster Tycoon. MSL houdt zich bezig met lease van niet-financiële immateriële activa en in- en verkoop van licenties en mediarechten; zij heeft met Atari Europe en opvolger Atari Benelux en Namco een overeenkomst. Namco is ontbonden en MSL wordt aangesproken wegens ongeoorloofd verhandelen, er is overleg over de te betalen vergoeding. In het addendum is overeengekomen dat de royalty-afspraken zijn geëindigd op 22 december 2010. Uit de (enige) drie op de overeenkomst betrekking hebbende ingebrachte documenten blijkt dat de licentievoorwaarden steeds opnieuw overeengekomen werden voor een bepaalde periode. Een geruisloze voortzetting valt daarmee niet te rijmen. MSL was niet gerechtigd was om de RollerCoaster Tycoon Games te (laten) produceren en in- of verkopen na 22 december 2010. Gederfde winst door de KDG leveranties: €566.912. Atari heeft belang bij het gevorderde bericht en de recall, ondanks dat MSL haar professionele klanten al heeft bericht over de "onduidelijkheid over de rechten en retourverzoek".

IEF 17268

Weggooien van kunstwerk in bruikleen van vergankelijk materiaal levert niet al te veel schadevergoeding meer op

21 jun 2017, IEF 17268; ECLI:NL:RBZWB:2017:556 (Kunstwerk in Motel Brabant), http://www.ie-forum.nl/artikelen/weggooien-van-kunstwerk-in-bruikleen-van-vergankelijk-materiaal-levert-niet-al-te-veel-schadevergoed
hotel brabant

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 juni 2017, IEF 17268; ECLI:NL:RBZWB:2017:5561 (Motel Brabant) Persoonlijkheidsrecht. Vernietiging van werk. Contractenrecht. Op verzoek van eiser heeft Motel Brabant vanaf 16 juli 2009 het door hem vervaardigd kunstwerk tentoongesteld in een voor het publiek toegankelijke ruimte; het was een houtskelet waarover papier-maché was aangebracht. In 2012 stond het kunstwerk in een hok, omdat het in de weg stond en weggegooid zou worden. Eiser gaf toen aan dat hij nog zou laten weten of hij het kunstwerk al dan niet op zou komen halen. Toen in 2014 nog geen reactie van hem was, is het kunstwerk weggegooid. Het enkele tijdsverloop is onvoldoende voor Motel Brabant om er gerechtvaardigd op te mogen vertrouwen dat de wil erop was gericht de eigendom van het kunstwerk prijs te geven. In plaats van het gevorderde €37.800, wordt slechts €250 aan schadevergoeding toegewezen.

IEF 17204

Uitnodiging tot maken standbeeld biedt geen grond voor vergoeding gemaakte kosten

Rechtbank Overijssel 17 okt 2017, IEF 17204; ECLI:NL:RBOVE:2017:3908 (Eiseres tegen Gemeente Twenterand), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitnodiging-tot-maken-standbeeld-biedt-geen-grond-voor-vergoeding-gemaakte-kosten
Kunstenares Vriezenveen

Rechtbank Overijssel 17 oktober 2017, IEF 17204; ECLI:NL:RBOVE:2017:3908 (Eiseres tegen Gemeente Twenterand). Contractenrecht. In 2014 is een Oorlogsmonument in Vriezenveen gestolen. De gemeente heeft in de plaatselijke krant een oproep geplaatst waarin zij aangeeft een kunstenaar te zoeken voor het maken van een nieuw oorlogsmonument. Eiseres is kunstenares en heeft een schetsontwerp gemaakt in de vorm van een maquette. De gemeente berichtte dat eiseres haar ontwerp mocht toelichten, maar uiteindelijk is eiseres niet verkozen tot degene aan wie de opdracht is verstrekt. Eiseres heeft nog wel een kostenvergoeding gevraagd, maar deze is door de gemeente geweigerd. Eiseres vordert alsnog betaling. Kernvraag is hier of er sprake is van een opdracht ex art. 7:400 lid 1 BW of van uitnodiging tot het doen van een aanbod. De rechter oordeelt dat er geen sprake is van een opdracht en derhalve ontbeert de vordering juridische grondslag.

IEF 17176

Het enkel registreren van een domeinnaam is geen overeenkomst tot het 'geregeld doen van verrichtingen'

Rechtbank Gelderland 4 okt 2017, IEF 17176; ECLI:NL:RBGEL:2017:5193 (mijndomein.nl tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-enkel-registreren-van-een-domeinnaam-is-geen-overeenkomst-tot-het-geregeld-doen-van-verrichtinge

Ktr. Rechtbank Gelderland 4 oktober 2017, IEF 17176; ECLI:NL:RBGEL:2017:5193 (mijndomein.nl tegen gedaagde) Mijndomein.nl heeft voor gedaagde een Domeinnaampakket afgesloten. Gedaagde heeft een factuur hiervoor niet betaald. Mijndomein.nl vordert de betaling en stelt dat tussen partijen een overeenkomst bestaat op grond waarvan Mijndomein.nl aan gedaagde diensten heeft geleverd. De kantonrechter stelt vast dat er geen sprake is geweest van een overeenkomst tot ‘het geregeld doen van verrichtingen’, maar van een eenmalige handeling, namelijk de enkele registratie van de domeinnaam. Gedaagde kan zich niet beroepen op de zwarte of grijze lijst van art. 6:236 en 6:237 BW. De overeenkomst wordt ieder jaar voor de duur van een jaar verlengd, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de lopende termijn wordt opgezegd. Gedaagde heeft de overeenkomst tot op heden niet opgezegd. De overeenkomst is wederom stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar en om die reden is hij de factuur van 23 november 2016 van € 9,00 verschuldigd.