Domeinnaamrecht

IEF 17039

Indirect verwarringsgevaar met handelsnaam 'Het Werkstation' voor zakelijke dienstverlening

Rechtbank Noord-Holland 3 aug 2017, IEF 17039; ECLI:NL:RBNHO:2017:6596 (Handelsnaam Werkstation), http://www.ie-forum.nl/artikelen/indirect-verwarringsgevaar-met-handelsnaam-het-werkstation-voor-zakelijke-dienstverlening

Ktr. Rechtbank Noord-Holland 3 augustus 2017, IEF 17039; ECLI:NL:RBNHO:2017:6596 (Handelsnaam Het Werkstation) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Verweerster dient haar handelsnaam ‘Werkstation’ en domeinnaam www.werkstation.net o.g.v. art. 5 Handelsnaamwet te wijzigen, omdat deze naam (vrijwel) identiek is aan die van verzoekster. Ondanks de niet (geheel) vergelijkbare activiteiten van partij, kan dit bij het publiek tot indirecte verwarring leiden. Beide ondernemingen richten zich op zakelijke dienstverlening en zijn deels in hetzelfde geografische gebied werkzaam. De handelsnaam is onderscheidend genoeg: het woord ‘werkstation’ is niet zonder meer beschrijvend voor de activiteiten van partijen. 

IEF 17017

Vordering staking merkinbreuk dungs.nl ontbeert spoedeisend belang

Hof Den Haag 24 jan 2017, IEF 17017; ECLI:NL:GHDHA:2017:2023 (ITT tegen Karl Dungs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-staking-merkinbreuk-dungs-nl-ontbeert-spoedeisend-belang

Hof Den Haag 24 januari 2017, IEF 17017; ECLI:NL:GHDHA:2017:2023 (ITT tegen Karl Dungs) Domeinnaam. Merkenrecht. Met het gebruik van de domeinnaam dungs.nl door ITT c.s. werd inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs (IEF 15548). Tegen het hoger beroep van ITT c.s. maakte Karl Dungs een kortgedingprocedure aanhangig met betrekking tot staking van de inbreuk makende handelingen, welke werd toegewezen. Geen spoedeisend belang: nu al in 2014 bleek dat de uitspraak in de WIPO-procedure niet geeffectueerd kon worden, heeft Karl Dungs te lang gewacht met het optreden tegen de gestelde inbreuk. Er is geen enkele actie ondernomen om staking van de voortdurende inbreuk te bewerkstelligen. Hof vernietigt vonnis.    

IEF 17009

MEDURO maakt inbreuk op de het merk MODERO

Belgische gerechten 2 nov 2016, IEF 17009; (MODERO MEDURO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/meduro-maakt-inbreuk-op-de-het-merk-modero

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 2 november 2016, IEF 17009; IEFbe 2292 (MODERO MEDURO) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Eisers is een deurwaarderskantoor en is houder van het woordmerk Modero en een beeldmerk van een M. Verweerder richt zich op kinderdagverblijven en scholen, waarbij getracht wordt om via bemiddeling een oplossing te zoeken voor onbetaalde schoolfacturen. Dit gebeurde onder de naam Meduro, met als domeinnaam 'meduro.be'. Eiseres vordert vaststelling dat verweerders inbreuk plegen op haar merken door het gebruik van het teken MEDURO op de website en in de domeinnaam www.meduro.be. De rechtbank stelt dat zowel wat betreft de letters M als de woorden MODERO en MEDURO visuele overeenstemming bestaat. Daarnaast bestaat er tevens een auditieve overeenstemming tussen beide woorden. In dit geval wordt het bestaan van verwarringsgevaar aanvaard, gelet op visuele overeenstemming, de hoge mate van zowel de auditieve overeenstemming van de tekens (MODERO/MEDURO) als van de soortgelijkheid van de diensten (invordering van facturen) en in acht genomen de grotere onderscheidingskracht van het oudere woordmerk MODERO, die verweerders overigens erkennen. MEDURO maakt inbreuk op de merken van eiseres wegens het gebruik van dit teken op de website en in de domeinnaam www.meduro.be.

IEF 17007

Inbreuk op het Uniemerk Alvar & Millas door het gebruik in domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen

Belgische gerechten 21 okt 2016, IEF 17007; (Black Planet tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-het-uniemerk-alvar-millas-door-het-gebruik-in-domeinnamen-en-sociaalnetwerkprofielen

Rechtbank van Koophandel Brussel 21 oktober 2016, IEF 17007; IEFbe 2291 (Black Planet tegen X) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Black Planet is actief in de muziekwereld en was de drijvende kracht achter het DJ-duo 'Alvar & Millas', waar X deel van uitmaakte. Sinds de beëindiging van de samenwerking droeg X al zijn aandelen in de vennootschap over en nam ontslag als statutair zaakvoerder van Black Planet. De Uniemerken 'Alvar & Millas' en 'Black PLanet' behoren toe aan Black Planet. Zij stelde echter vast dat X, ondanks zijn vertrek uit de vennootschap, nog steeds gebruik maakt van deze tekens gezien X nog steeds eigenaar is van de domeinnamen alvarandmillas.be/.com en blackplanetrecordings.com. De rechtbank stelt vast dat X door het gebruik van het teken Alvar & Millas in het economisch verkeer en door het geregistreerd houden en het voor zich houden van domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen bestaande uit het teken, inbreuk pleegt op het Uniemerk. Dit geldt tevens voor het gebruik van het teken Black Planet.

IEF 17013

Vordering overdracht domeinnaam afgewezen nu onvoldoende aannemelijk is dat eiser deze niet wilde overdragen i.v.m. de beoogde samenwerking

Rechtbank Rotterdam 18 mei 2017, IEF 17013; ECLI:NL:RBROT:2017:5476 (canvasfoto.nl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-overdracht-domeinnaam-afgewezen-nu-onvoldoende-aannemelijk-is-dat-eiser-deze-niet-wilde-ov

Vzr. Rechtbank Rotterdam 18 mei 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5476; IEF 17013 (canvasfoto.nl) Kort geding. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Eiser heeft de domeinnaam 'canvasfoto.nl' gekocht. De website heeft eiser met gedaagde ingericht. Gedaagde was verantwoordelijk voor de installatie van de webshop. Er hebben gesprekken plaatsgevonden tussen partijen waarin de intentie is uitgesproken te gaan samenwerken. Met het oog op de samenwerking zijn eiser en gedaagde verhuisd naar een nieuwe kantoorruimte, in het pand waar ook Hoi4U gevestigd is. Gedaagde heeft vervolgens de domeinnaam 'canvasfoto.nl', die op naam van de eiser stond, op naam van Hoi4U gezet. Eiser heeft Hoi4U gesommeerd de domeinnaam binnen twee dagen weer op naam van eiser te zetten. Vordering tot afgifte domeinnaam en handelsnaam afgewezen. Partijen hebben mondeling overeenkomst tot samenwerking gesloten daaruit is niet voldoende aannemelijk geworden dat eiser de handelsnaam en domeinnaam niet wenste over te dragen in het kader van de beoogde samenwerking. Verder is de vordering tot schending van de auteursrechten onvoldoende onderbouwd.

IEF 16821

Jarenlang niets doen met domeinnaam ok.nl is geen onrechtmatig gebruik

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2017, IEF 16821; (Fuelplaza tegen Gaos), http://www.ie-forum.nl/artikelen/jarenlang-niets-doen-met-domeinnaam-ok-nl-is-geen-onrechtmatig-gebruik

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2017, IEF 16821 (Fuelplaza tegen Gaos) Domeinnaam. Centraal in dit hoger beroep staat de vraag of het houden van de domeinnaam ok.nl door Gaos is aan te merken als gebruik waartegen Fuelplaza op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE kan optreden. Ten eerste is sprake van 'gebruik' van de domeinnaam door Gaos, er is dus geen sprake van het louter geregistreerd houden van de domeinnaam. Ten tweede is er geen sprake van het zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan omdat Gaos stelt de domeinnaam niet te willen verkopen. Gaos heeft de domeinnaam toentertijd rechtsgeldig verkregen en de site van Fuelplaza wordt door Gaos niet hinderlijk geblokkeerd. Er is daarom ook geen sprake van een onrechtmatige daad. Gaos hoeft de domeinnaam ok.nl dus niet over te dragen aan Fuelplaza.

IEF 16780

Geen noodzaak voor gebruik familienaam MEERING in dezelfde lay-out in groot formaat

Rechtbank Den Haag 10 mei 2017, IEF 16780; ECLI:NL:RBDHA:2017:4772 (Meering tegen CCC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-noodzaak-voor-gebruik-familienaam-meering-in-dezelfde-lay-out-in-groot-formaat
meering

Rechtbank Den Haag 10 mei 2017, IEF 16780; IEFbe 2166; ECLI:NL:RBDHA:2017:4772 (Meering tegen CCC) Benelux-merkenrecht. MTA en CCC drijven ondernemingen in touringcardiensten. In 1975 is MTA opgericht, zij is houdster van Benelux-woordmerk MEERING en houdt domeinnamen. Ze gebruikt op de achterzijde de aanduiding Almere-Tours met daaronder J.Meeting en heeft domeinnamen meering.amsterdam en meeringtouringcars.amsterdam geregistreerd. Het gebruik van deze aanduiding is niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid. Niet is gebleken dat er een noodzaak is de familienaam te vermelden, laat staan dat die noodzaak zo ver zou gaan de aanduiding in dezelfde lay-out en in eenzelfde groot formaat te moeten gebruiken. In 1996 is, na overname van touringcarsbedrijf van Amersfoort Bloeit, door CCC geen gebruik gemaakt van de aanduiding zodat er ex artikel 2.23 lid 2 BVIE geen ouder recht van plaatselijke betekenis is. CCC moet inbreuk op Benelux-merk MEERING ex 2.20 lid 1 sub a BVIE, de handelsnaaminbreuk met Meering Touringcars Amsterdam staken en beveelt overdracht van de .amsterdam-domeinnamen.

IEF 16686

Your Hosting moet naw-gegevens van houder woestegrond.nl afgeven

Rechtbank Overijssel 13 mrt 2017, IEF 16686; ECLI:NL:RBOVE:2017:1416 (VVDWG hodn De Woeste Grond tegen Your Hosting), http://www.ie-forum.nl/artikelen/your-hosting-moet-naw-gegevens-van-houder-woestegrond-nl-afgeven
de woeste grond

Vzr. Rechtbank Overijssel 13 maart 2017, IEF 16686; IT 2256; ECLI:NL:RBOVE:2017:1416 (VVDWG hodn De Woeste Grond tegen Your Hosting) Domeinnaamrecht. [A] gebruikt domeinnaam dewoestegrond.nl voor de online verkoop van het vlees van De Woeste Grond, de website wordt geëxploiteerd door VVDWG die het exclusieve recht tot het gebruik van de domeinnaam www.dewoestegrond.nl heeft. B registreert www.woestegrond.nl waarvan Your Hosting reseller en host is. Aan het verzoek van VVDWG tot verstrekking van bewijs dat [B] de domeinnaam www.woestegrond.nl aan een derde zou hebben overgedragen, heeft [B] geen gevolg gegeven. Op dit moment is Your Hosting de houder van deze domeinnaam, onder de noemer “YourHosting Privacy Protect”. Your Hosting moet naw-gegevens van de houder van de domeinnaam afgeven.