Mediarecht

IEF 19101

Verzoek tot verwijdering URL uit Google Search afgewezen

Rechtbank Amsterdam 23 dec 2019, IEF 19101; ECLI:NL:RBAMS:2019:9887 (Tandarts tegen Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verzoek-tot-verwijdering-url-uit-google-search-afgewezen

Rechtbank Amsterdam 23 december 2019, IEF 19191, IT 3084 ; ECLI:NL:RBAMS:2019:9887 (Tandarts tegen Google) Eiser is tandarts met een praktijk in Duitsland en Nederland. Hij heeft opgetreden in twee televisieprogramma’s. In het verleden zijn aan eiser tuchtmaatregelen opgelegd. Eiser verzocht Google een aantal URL’s inzake 'tuchtrechtelijke veroordeling tandarts' te verwijderen uit haar zoekresultaten. Google heeft dit verzoek voor een paar resultaten ingewilligd. Voor de overige URL’s verzoekt eiser nu verwijdering in deze verzoekschriftprocedure. Het standpunt van Google dat enkel sprake is van verwerking persoonsgegevens bij een zoekopdracht 'die uitsluitend de volledige naam bevat' en niet bij een zoekopdracht 'met een volledige naam in combinatie met een bepaalde zoekterm' vindt geen steun in het Costeja-arrest.

IEF 19100

VPRO hoeft uitlating over Baudet niet te rectificeren

Rechtbank Midden-Nederland 25 mrt 2020, IEF 19100; ECLI:NL:RBMNE:2020:1070 (Baudet tegen VPRO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vpro-hoeft-uitlating-over-baudet-niet-te-rectificeren

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 25 maart 2020, IEF 19100; ECLI:NL:RBMNE:2020:1070 (Baudet tegen VPRO) In het tv-programma Buitenhof legde de presentatrice uitlatingen van Baudet voor aan een studiogast. Baudet en Forum voor Democratie stellen dat Buitenhof door middel van deze parafrase bewust karaktermoord pleegde op Baudet en dus onrechtmatig handelde. Geoordeeld wordt dat de VPRO de uitzending van Buitenhof, niet hoeft te rectificeren. De parafrase is gebrekkig, maar tegelijkertijd, gelet op alle omstandigheden, handelde de VPRO niet onrechtmatig. Baudet is namelijk een publieke figuur, die actief deelneemt aan het publieke (politieke) debat. Dit betekent dat hij meer moet accepteren dan de gemiddelde burger. Bovendien kan de vraag van de presentatrice worden gezien als een bijdrage aan het publieke debat. Volgens het Europese Hof van de Rechten van de Mens mag het recht op vrijheid van meningsuiting dan minder snel ingeperkt worden, omdat op grond van een op basis van art. 8 en 10 EVRM gemaakte belangenafweging er geen noodzaak is tot beperking van de vrijheid van meningsuiting van de VPRO. Bij de belangenafweging spelen de eerdere door Baudet gedane uitspraken een rol. De door Baudet en Forum voor Democratie gevorderde rectificatie is verder niet toewijsbaar, ook niet omdat niet duidelijk is wat de omvang van de door hen gestelde schade is. Bovendien is door de zelf gezochte publiciteit het eigen standpunt inmiddels voldoende aan het publiek duidelijk gemaakt en heeft de VPRO ook zelf aan nadere berichtgeving gedaan.

IEF 19077

Redelijke vergoeding wegens onrechtmatigheid foto

Rechtbank Amsterdam 24 jul 2019, IEF 19077; (nabestaanden tegen uitgeverij 2), http://www.ie-forum.nl/artikelen/redelijke-vergoeding-wegens-onrechtmatigheid-foto

Rechtbank Amsterdam 24 juli 2019, IEF 19077 (nabestaanden tegen uitgeverij 2) Eisers zijn nabestaanden met een exclusief portretrecht op foto’s van een familielid. Gedaagde is uitgever van een biografie van het (bekende) familielid, met op de omslag een foto. Voor het gebruik van de foto hebben eisers geen toestemming verleend. In het tussenvonnis [IEF18359] werd geoordeeld dat de onrechtmatigheid van het gebruik van een foto van een bekende Nederlander onvoldoende grond is om openbaarmaking van de biografie te verbieden. In het eindvonnis vordert eisers een redelijke vergoeding. De vordering wordt echter in het eindvonnid niet toegewezen, gezien gedaagde haar verplichtingen van een redelijke vergoeding uit het tussenvonnis al heeft voldaan.

IEF 19057

Oud artikel Volkskrant blijft toegankelijk

Hof Amsterdam 3 mrt 2020, IEF 19057; ECLI:NL:GHAMS:2020:624 (De Volkskrant tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oud-artikel-volkskrant-blijft-toegankelijk

Hof Amsterdam 3 maart 2020, IEF 19057, IT 3057; ECLI:NL:GHAMS:2020:624 (de Volkskrant tegen X) Naar aanleiding van het faillissement van Eurobizz verscheen in 1999 in de Volkskrant een artikel over de betrokkenheid van een man bij piramidespelen. Eiser heeft de Volkskrant meerdere keren verzocht de publicatie niet langer via haar website beschikbaar te stellen. Eiser stelde dat de publicatie onrechtmatig zou zijn. Het vonnis van de rechtbank wordt bekrachtigd, waarmee het artikel in het online archief van de Volkskrant beschikbaar kan blijven. Bij de beoordeling of het artikel onrechtmatig is, vond een belangenafweging plaats. Daarbij werd enerzijds gekeken naar het belang van eiser en anderzijds naar het belang van de Volkskrant, en het daarmee tegelijkertijd gegeven maatschappelijk belang, om een compleet en integer online te raadplegen archief te behouden. Het belang van eiser weegt niet in voldoende mate op tegen het belang van de Volkskrant. Het artikel is dus rechtmatig.

IEF 19038

Ja/Ja stickersysteem geldt nog niet voor huis-aan-huisblad Utrecht

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 feb 2020, IEF 19038; ECLI:NL:GHARL:2020:1528 (DPG Media tegen gemeente Utrecht), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ja-ja-stickersysteem-geldt-nog-niet-voor-huis-aan-huisblad-utrecht

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 februari 2020, IEF 19038; ECLI:NL:GHARL:2020:1528 (DPG Media tegen gemeente Utrecht) Kort Geding. Art. 10 EVRM. Persvrijheid. Opt-in-systeem. In de gemeente wordt het zogenoemde opt-in-systeem ingevoerd waardoor zowel ongeadresseerd reclamedrukwerk als huis-aan-huisbladen alleen mogen worden bezorgd als op de brievenbus een JA/JA sticker is aangebracht. Voorheen gold het opt-out-systeem waarbij een huis-aan-huisblad bij alle adressen in de gemeente (behalve die met NEE/NEE-sticker) mocht worden bezorgd. Het hof legt als voorlopige maatregel aan de gemeente op dat het systeem met de JA/JA sticker voor het huis-aan-huisblad Stadsblad Utrecht nog niet mag worden gehandhaafd, totdat uitspraak is gedaan in de lopende bodemprocedure. Het hof acht het aannemelijk dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de door de gemeente ingevoerde wijziging van de Afvalstoffenverordening (waardoor ook de huis-aan-huisbladen worden meegenomen in het opt-in systeem met de JA/JA sticker) in strijd is met art. 10 EVRM en dat op die grond de verordening voor de huis-aan-huisbladen buiten toepassing moet worden gelaten.

Lees ook het artikel op Mediareport.

IEF 19025

Publicatie over PAK in Marinjo is onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 19 feb 2020, IEF 19025; ECLI:NL:RBGEL:2020:1497 (Toestemming PAK T-shirts), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicatie-over-pak-in-marinjo-is-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Gelderland 19 februari 2020, IEF 19025; ECLI:NL:RBGEL:2020:1497 (Toestemming PAK T-shirts) Eiseres is een Molukse vrijwilligster voor de Molukse mensenrechtenorganisatie (tevens stichting) Perintis Aksi Kilat (“PAK”). PAK zet zich in voor de belangen van Molukse gewetensgevangenen op de Molukken en in Indonesië en is opgezet net nadat een hoogstaande RMS-activist was opgepakt (hierna: “de gevangene”), die sinds afgelopen december overleden is. Gedaagde 1 is ook Molukker en in het verleden actief geweest voor PAK. Nu vormt hij samen met gedaagde 2 de vertegenwoordiging van het Front Kedaulatan Maluku (“FKM”) – een samenbundeling van verschillende RMS-organisaties op de Molukken. Gedaagde 3 is een uitgever die via zijn eenmanszaak MalukuXperience, het tweemaandelijkse Molukse magazine Marinjo uitgeeft.

IEF 19009

Perspublicaties over wantrouwige mediator zijn rechtmatig

Hof Amsterdam 28 jan 2020, IEF 19009; ECLI:NL:GHAMS:2020:227 (Mediator tegen Hoogendam Media), http://www.ie-forum.nl/artikelen/perspublicaties-over-wantrouwige-mediator-zijn-rechtmatig

Gerechtshof Amsterdam 28 januari 2020, IEF 19009; ECLI:NL:GHAMS:2020:227 (Mediator tegen Hoogendam Media) Hoogendam Media, althans haar dochtermaatschappij Carribean Media Group, is uitgever van onder meer Parbode, een Surinaams opiniemaandblad. In Parbode zijn twee artikelen over appellant gepubliceerd, waarin hij wordt beschuldigd van wanpraktijken in zijn functie als mediator. Appellant is van mening dat Hoogendam Media onrechtmatig handelt jegens hem met het tweede artikel en vordert verwijdering van het artikel en schadevergoeding.  

IEF 18999

Perspublicaties over Soliditry zijn onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 17 jul 2019, IEF 18999; ECLI:NL:RBGEL:2019:5946 (Soliditry c.s. tegen De Persgroep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/perspublicaties-over-soliditry-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Gelderland 17 juli 2019, IEF 18999; ECLI:NL:RBGEL:2019:5946 (Soliditry c.s. tegen De Persgroep) Soliditry B.V. is een vennootschap die bestuurder is van verschillende organisaties die zich bezighouden met vastgoedontwikkeling, -financiering en de juridische aspecten daarvan. De Persgroep is uitgever van onder andere het dagblad De Gelderlander. Zij exploiteert daarnaast de websites Gelderlander.nl, Destentor.nl, AD.nl en Topics.nl. Twee leidinggevenden van Centurion veroordeeld wegens onder meer en kort gezegd, feitelijk leiding geven aan de oplichting door Centurion van een groot aantal beleggers. De Persgroep heeft artikelen gepubliceerd over dat Soliditry criminele activiteiten zou hebben gepleegd. Er wordt geoordeeld dat de artikelen over Soliditry verwijderd dienden te worden, waarbij Solidity c.s. als brein achter oplichting werden neerggezet.