Handelsnaamrecht

IEF 19285

Geen overeenstemming tussen Bouwapp en bouwen.app

Rechtbank Midden-Nederland 12 jun 2020, IEF 19285; ECLI:NL:RBMNE:2020:2303 (De Bouwapp tegen bouwen.app), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-overeenstemming-tussen-bouwapp-en-bouwen-app

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 12 juni 2020, IEF 19285; ECLI:NL:RBMNE:2020:2303 (De BouwApp tegen bouwen.app) Kort geding. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres (de Bouwapp) meent dat gedaagde (bouwen.app) inbreuk maakt op haar beeldmerk en handelsnaam. Daarnaast meent eiseres dat gedaagde onrechtmatig handelt jegens haar, omdat exploitatie van de “bouwen.app” slaafde nabootsing oplevert. Beide vorderingen worden afgewezen. Het teken en de handelsnaam van gedaagde stemmen niet overeen met het merk en de handelsnaam van eiseres. Gedaagde heeft genoeg afstand genomen van het product van eiseres, dus het is ook niet aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat er sprake is van merk- of handelsnaaminbreuk of van slaafse nabootsing.

IEF 19265

Geen verwarringsgevaar bij handelsnamen Budget Phone en Budget Mobiel

Rechtbank Amsterdam 5 jun 2020, IEF 19265; C/13/681170 (Budget Phone tegen Budget Mobiel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verwarringsgevaar-bij-handelsnamen-budget-phone-en-budget-mobiel

Rechtbank Amsterdam 5 juni 2020, IEF 19265; C/13/681170 (Budget Phone tegen Budget Mobiel) Kort geding. Budget Phone vordert staking van het gebruik van de aanduiding Budget Mobiel. Uit artikel 5 Hnw volgt dat het voeren van een jongere handelsnaam kan worden verboden, indien deze in geringe mate afwijkt van Budget Phone Company, Budget Phone, dan wel budgetphone, voor zover verwarring tussen de ondernemingen kan ontstaan bij het publiek. De handelsnaam Budget Mobiel wijkt in geringe mate af van Budget Phone, want het meest kenmerkende bestanddeel van beide handelsnamen (“budget”) zijn hetzelfde en de overige bestanddelen (“phone” en “mobiel”) stemmen grotendeels begripsmatig overeen. Deze geringe afwijking tussen twee handelsnamen rechtvaardigt alleen dan een verbod op het voeren van de jongere handelsnaam, als daardoor verwarring tussen de ondernemingen kan ontstaan bij het publiek. Hierover wordt geoordeeld dat de handelsnaam Budget Phone (alsook budgetphone of Budget Phone Company) relatief weinig onderscheidend vermogen heeft en dat het voeren van die handelsnaam geen ruime bekendheid heeft, die een ruime beschermingsomvang rechtvaardigt. Daarnaast begeven partijen zich maar in beperkte mate op dezelfde markt en neemt Budget Mobiel afstand van Budget Phone met een visueel afwijkend logo. Derhalve is verwarringsgevaar en daadwerkelijke verwarring onvoldoende aannemelijk. De vordering wordt niet toegewezen.

IEF 19209

Vragen aan Hoge Raad over Dairy Partners toch mogelijk

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij beschikking van 4 oktober 2019 prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld over de vraag of, en zo ja onder welke eventuele voorwaarden, de Handelsnaamwet bescherming verleent aan handelsnamen die (in meer of mindere mate) beschrijvend zijn of onderscheidend vermogen missen [IEF 18744].

De bij het gerechtshof aanhangige zaak is intussen door de procespartijen geschikt. Beantwoording van de vragen door de Hoge Raad is dus niet meer nodig om de zaak te beslissen.

De Hoge Raad heeft echter besloten de vragen in het algemeen belang toch te zullen beantwoorden. De Hoge Raad biedt de gelegenheid aan een ieder tot het maken van schriftelijke opmerkingen. Die gelegenheid bestaat tot uiterlijk 1 juli 2020. De schriftelijke opmerkingen moeten via een civiele cassatieadvocaat worden ingediend.

Lees verder op Rechtspraak.nl.

IEF 19197

Handelsnaam Holy Boat maakt inbreuk

Rechtbank Amsterdam 24 apr 2020, IEF 19197; ECLI:NL:RBAMS:2020:2410 (Holy Boat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnaam-holy-boat-maakt-inbreuk

Vzr. Rechtbank Amsterdam 24 april 2020, IEF 19197, ECLI:NL:RBAMS:2020:2410 (Holy Boat) Eiser voert sinds 1 januari 2013 een eenmanszaak onder de naam Holyboot, gericht op recreatieve activiteiten op het water. Vanaf 2 mei 2012 heeft eiser de domeinnaam ‘holyboot.nl’ in gebruik en sinds 2014 heeft eiser op Facebook ook de naam Holyboat gehanteerd. Op 23 mei 2019 is Holy Boat B.V. opgericht. Vanaf mei 2019 gebruikt Holy Boat B.V. de handelsnaam The Holyboat (of The Holy Boat) en de domeinnaam ‘theholyboat.com’. De onderneming houdt zich bezig met de exploitatie van rondvaartboten, geschikt voor maximaal 40 personen, in het bijzonder van de boot genaamd ‘Holy Boat’ op de grachten van Amsterdam. Volgens eiser is sprake van inbreuk op haar handelsnaam, omdat (The) Holy Boat identiek is aan, dan wel slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnamen ‘Holyboat’ en ‘Holyboot’. Daarnaast zijn volgens eiser beide partijen actief in dezelfde branche en werken in eenzelfde geografische gebied.

Er wordt geoordeeld dat Holy Boat B.V. met het gebruik van de naam ‘(The) Holy Boat’ inbreuk maakt op de handelsnamen van eiser. Zij zal daarom worden verboden die naam nog te hanteren. Het is namelijk voldoende aannemelijk is dat eiser naast de handelsnaam ‘Holyboot’ ook de naam ‘Holyboat’ als handelsnaam gebruikt. Er is sprake van een grote mate van overeenstemming tussen de handelsnamen van partijen. Er is ook sprake van verwarringsgevaar, gelet op het feit dat de ondernemingen werkzaam zijn in dezelfde branche, er een gering verschil is in geografische vestiging, de doelgroepen van beide ondernemingen een substantiële overlap hebben en beide partijen diensten op het internet aanbieden.

IEF 19139

Gebruik website en e-mailadres onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 5 feb 2020, IEF 19139; ECLI:NL:RBDHA:2020:2123 (Synthese iGGz tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-website-en-e-mailadres-onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 5 februari 2020, IEF 19139; ECLI:NL:RBDHA:2020:2123 (Synthese iGGz tegen X) Synthese iGGz is een zorginstelling die diensten aanbiedt op het gebied van interculturele geestelijke gezondheid. X is middellijk bestuurder van Synthese iGGz. X heeft de domeinnaam www.synthesezorg.nl nimmer voor zichzelf gehouden, maar altijd ten behoeve van Synthese iGGz. Sinds X geen middellijk bestuurder meer is van Synthese iGGz, heeft hij geweigerd de domeinnaam ter beschikking te houden van Synthese iGGz en is hij deze voor zichzelf gaan gebruiken. Met dit gebruik van de domeinnaam en e-mailadressen met gelijkluidende extensie, stelt Sunthese iGGz dat X onrechtmatig  handelt jegens Synthese iGGz, dan wel maakt hij inbreuk op aan haar toebehorende merk- en handelsnaamrechten. Voorts worden de Benelux-merken nog steeds door X gebruikt in die zin dat deze nog steeds online te vinden zijn op Google en Google-afbeeldingen, hetgeen strijdig is met de merkrechten van iGGz.

IEF 18978

Geen inbreuk op handelsnaamrecht

Rechtbank Oost-Brabant 27 jan 2020, IEF 18978; ECLI:NL:RBOBR:2020:538 (inbreuk handelsnaamrecht), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-handelsnaamrecht

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 27 januari 2020, IEF 18978; ECLI:NL:RBOBR:2020:538 (inbreuk handelsnaamrecht) Eiser is een consultancy onderneming op het gebied van technology en het ter beschikking stellen van personeel, en tevens eiser in het geding. Eiser stelt dat gedaagde, een onderneming die later is opgericht, inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht. Er wordt geoordeeld dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de beide ondernemingen. Daarbij is onder meer van belang dat beide namen in visueel opzicht in sterke mate van elkaar verschillen, met name de spelling en het aantal woorden spelen hierbij een rol.

IEF 18933

Inbreuk op Uniemerken en handelsnaamrecht van Expert

Rechtbank Den Haag 8 jan 2020, IEF 18933; ECLI:NL:RBDHA:2020:186 (Expert tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-uniemerken-en-handelsnaamrecht-van-expert

Rechtbank Den Haag 8 januari 2020, IEF 18933; ECLI:NL:RBDHA:2020:186 (Expert cs tegen gedaagde) Gedaagde voert een eenmanszaak genaamd ‘Outletexpert’. Expert cs voert aan dat gedaagde in het kader van Uniemerken inbreuk maakt op artikel 9 lid 2 sub b, dan wel sub c Verordening (EU) 2017/1001 en in het kader van handelsnamen inbreuk maakt op artikel 5 Handelsnaamwet. De naam ‘Expert’ en niet de Uniebeeldmerken of het logo met de oranje ster die Expert cs hanteert voor zijn merk genieten grote bekendheid voor elektronicawinkels van Expert cs. De naam ‘Expert’ komt dan ook een relatief grote bescherming toe. Bij beoordeling van de mate van overeenstemming wegen de punten van overeenstemming zwaarder dan de punten van verschil. Geoordeeld wordt dat de mate van overeenstemming van het teken voor de waren en diensten waarvoor de Uniemerken zijn geregistreerd zodanig is dat er mogelijk verwarring kan ontstaan en gedaagde dus inbreuk maakt op de Uniebeeldmerken op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo. Ook wat betreft de handelsnaam is het enige verschil dat het woord ‘outlet’ is toegevoegd onvoldoende om het gevaar van verwarring weg te nemen, zodat er tevens sprake is van inbreuk op het handelsnaamrecht van Expert cs op grond van artikel 5 Hnw.

IEF 18763

Indruk dat ondernemingen gelieerd zijn vormt inbreuk handelsnaamrecht

Rechtbank Midden-Nederland 10 okt 2019, IEF 18763; (Nicomax tegen Nico-Fastening), http://www.ie-forum.nl/artikelen/indruk-dat-ondernemingen-gelieerd-zijn-vormt-inbreuk-handelsnaamrecht

Rechtbank Midden-Nederland 10 oktober 2019, IEF 18763; (Nicomax tegen Nico-Fastening) Nicomax en Nico-Fastening zijn allebei opgericht door dezelfde persoon en zijn dragers van zijn voornaam. Nicomax is gericht op de distributie van pneumatische gereedschappen en bevestigingsmiddelen voor de bouw. Nicomax was sinds haar oprichting agent van o.m. Max Europe en distributeur van diens producten van het merk MAX. Ook Nico-Fastening is distributeur en producent van pneumatische gereedschappen en bevestigingsmiddelen voor de bouw, en is sinds september 2019 tevens distributeur binnen de Benelux van de Max-producten. Volgens Nicomax maakt Nico-Fastening inbreuk op het handelsnaamrecht en het domeinnamenrecht van Nicomax. In het onderhavige geval is wel degelijk inbreuk gemaakt op het handelsnaamrecht en domeinnamenrecht van Nicomax, aangezien het relevante publiek niet kan weten dat beide ondernemingen niet aan elkaar gelieerd zijn.