IEF 21681
26 september 2023
Uitspraak

Vorderingen van Clone Music afgewezen

 
IEF 21683
26 september 2023
Uitspraak

Duidelijke grenzen opgelegd aan Hammy Media en Stichting Offlimits

 
IEF 21680
25 september 2023
Uitspraak

Oppositie tegen Sales Kaizen registratie slaagt

 
IEF 12227

Voortgangsoverzicht: thuiskopieheffing onoplosbaar dossier, eenvormig IE-recht, online gokken, collectief beheer en e-handtekening

Voortgangsoverzicht EU-dossiers Veiligheid en Justitie, Bijlage bij Kamerstukken II, 2012/2013, 32 317, nr. 151.

Auteursrecht, intellectueel eigendom, interne markt en digitale agenda

22
VenJ

Billijke compensatie voor reproductie van beschermde werken door natuurlijke personen voor privégebruik (thuiskopieheffing, auteursrecht)

n.n.b.
Verwacht in 2013

Bepalen dat regelingen voor billijke compensatie in het kader van de richtlijn zodanig functioneren dat rechthebbenden de verschuldigde inkomsten ontvangen zonder dat het functioneren van de interne markt voor elektronische media en uitrusting daardoor wordt belemmerd. Onoplosbaar dossier.

23
TK, EK

Handhaving van intellectuele eigendomsrechten

n.n.b.
Verwacht in 2013 (?)

De hoofddoelstelling zou zijn Richtlijn (2004/48/EG) aan te passen aan de uitdagingen van vandaag om ervoor te zorgen dat de intellectuele-eigendomsrechten in de EU daadwerkelijk en eenvormig kunnen worden beschermd, met name in een digitale omgeving. Betreft procesrecht.

24
 

e-Justitie, voorstel voor een richtlijn

 
n.n.b.
Verwacht in 2013
 

Dit initiatief zal e-Justitie-project versterken als instrument om groei en rechtszekerheid op de interne markt te bevorderen.

25
 

Online-gokken in de interne markt

 
n.n.b.
 

Voorstel ingediend 25 oktober 2012.

Mededeling als follow-up van het groenboek "Online-gokken in de interne markt" over het naast elkaar bestaan van nationale toezichtsmodellen en initiatieven op nationaal en EU-niveau.0

26
VenJ, TK

Voorstel voor een richtlijn betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt

COM (2012) 372 BNC nnb
 

BNC- fiche aan de Kamer aangeboden. Bespreking in de Raadswerkgroep

Algemene regels en transparantie die gelden voor alle auteursrechtenorganisaties en specifieke regels voor licentiëring van onlinemuziek, om de digitale markt te stimuleren en meer grensoverschrijdende diensten aan te bieden aan klanten in de hele EU.

27
EK (2011)

Voorstel voor een verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt

 
COM (2012) 238 BNC nnb.
BNC-fiche aan Kamer aangeboden

Het voorstel zal wetgeving voorstellen om het vertrouwen te stimuleren en elektronische transacties te bevorderen, met name door te zorgen voor de wederzijdse erkenning van elektronische identificatie en authenticatie in de hele EU, alsmede van elektronische handtekeningen.

 

IEF 12226

Jurisprudentielunch IE-Lunch van't Zuiden

High Tech Campus Eindhoven, 17 januari 2013 van 12.00 tot 15.15 uur.

Op donderdag 17 januari 2013 organiseert eduLex, onderdeel van deLex wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze lunch brengen Ernst-Jan Louwers en Willem Hoyng u op de hoogte van belangrijkste ontwikkelingen in het intellectuele eigendomsrecht (o.a. crossborderpraktijk, octrooi-, slaafse nabootsing, merken-, modellen- en auteursrecht). Van iedere uitspraak zal de essentie en het belang voor de praktijk worden besproken, zodat u in slechts drie uur volledig op de hoogte bent van de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak.

Hier aanmelden

Kosten 
€ 325 Per persoon
€ 285 Sponsors IE-Forum
€ 95 Rechterlijke macht/wetenschappelijk personeel (full time)
Hierin zijn begrepen de kosten van lunch, koffie, thee en documentatie.
Genoemde prijzen zijn excl. BTW, eventuele kortingen worden handmatig verwerkt op de factuur.

IEF 12225

Auteursrechtinbreuk op oude foto's - typische toeristenfoto's

Rechtbank Noord-Holland 9 januari 2013, IEF 12225 (Lauer Beheer B.V. tegen Uitgeverij R de M vof)

Open Book (60/365+1)

Uitspraak ingezonden door Fulco Blokhuis, Boekx advocaten.

In navolging van IEF 11095. Eiser vordert voor recht dat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op de aan eiser toekomende auteursrechten, door zonder toestemming de omschreven foto´s te publiceren en/of te wijzigen. Het betreft oude foto's ter illustratie van boeken met tekstuele informatie over de geschiedenis van een bepaald gebied.

Naar het oordeel van de rechtbank vallen de betrokken foto´s onder de auteursrechtelijke bescherming. De foto´s dragen onmiskenbaar het persoonlijke stempel van de maker en hebben een eigen, oorspronkelijk karakter. De rechtbank stelt vast dat eiser een professionele uitgever en exploitant van oude foto´s is. Naar het oordeel van de rechtbank mag daarom verwacht worden dat hij zich goed op de hoogte stelt van de in het kader van het auteursrecht op hem rustende verplichting en dat hij zich tot het uiterste inspant om recht te doen aan auteursrechthebbenden. De uitgeverij heeft zich niet mogen berusten in vage niet nader onderbouwde uitspraken van derde over de status van de maker.

De rechtbank verklaart voor recht dat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op de aan eiser toekomende auteursrechten door zonder toestemming de foto´s te publiceren en/of te wijzigen. Het vonnis wordt uitvoerbaar bij voorraad verklaard en de rechtbank verbiedt verdere nabootsing en/of een bewerkte vorm openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

4.4. Naar het oordeel van de rechtbank vallen de betrokken foto's onder de auteursrechtelijke bescherming. De foto's dragen onmiskenbaar het persoonlijk stempel van de maker en hebben een eigen, oorspronkelijk karakter. De fotograaf heeft immers de afstand en de hoek - en wellicht het specifieke daglicht - alsook het object gekozen. De foto's hebben geen sterk technisch karakter, zoals foto's voor bijvoorbeeld advertenties of kranten dat wél kunnen hebben. De rechtbank ziet niet in dat het, zoals Lauer beheer stelt, typische toeristenfoto's zijn, nog daargelaten dat die foto's ook onder het auteursrecht kunnen vallen. Daarvoor ontbreken overigens ook aanwijzingen. De rechtbank gaat er op grond van het voorgaande dan ook van uit dat op de betrokken foto's auteursrecht rust.

4.12. De rechtbank stelt vast dat Uitgeverij de M. een professioneel uitgeverij en exploitant van oude foto's is. Naar het oordeel van de rechtbank mag van De M. daarom verwacht worden dat hij zich goed op de hoogte stelt van de in het kader van het auteursrecht op hem rustende verplichtingen en dat hij zich tot het uiterste inspant om recht te doen aan auteursrechthebbenden. Dat betekend dat c.s. de status van mogelijke auteursrechthebbenden van de foto's die hij gebruikt zoveel mogelijk in kaart moet zien te brengen (is de maker een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, leeft of bestaat deze nog, wat is er met de rechtspersoon gebeurd) en de auteursrechthebbenden zoveel mogelijk moet proberen te achterhalen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft hem gestelde feiten en omstandigheden zoals vermeld onder 4.11. niet voldaan aan wat van hem in dat kader verwacht mocht worden. De M. mocht niet berusten in vage, niet nader onderbouwde uitspraken van (niet nader geïdentificeerde) derden over de status van het bedrijf ‘Lauer beheer’. (...) Het verweer van De M. dat hij niet op de hoogte is geweest van de naamswijziging van ‘Lauer beheer’ stuit af op het voorgaande. (...)

IEF 12224

Tegenbewijs tegen de stelling dat de notariële akte juist is, slaagt niet

Rechtbank Den Haag 9 januari 2012, zaaknr. 410156 / HA ZA 12-27 (Prominent c.s. tegen X en Velderhof Fauteuils B.V.)

In navolging van IEF 11705. Bewijs dat notariële akte juist is, terwijl onderdeel geschrapt was. Merkenrecht na faillissement. Vonnis geldt als overdrachtsakte van het merk VELDERHOF.

In het tussenvonnis heeft de rechtbank overwogen dat X c.s.zal worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen de voorshands bewezen geachte stelling dat de notariële akte de afspraken die zijn gemaakt tussen Velderhof en Prominent Comfort ten aanzien van het merk juist weergeeft. X c.s. heeft als bewijsmiddelen twee e-mailberichten overlegd. Uit geen van beide e-mailberichten kan worden afgeleid of partijen tijdens de onderhandelingen reeds overeenstemming hadden bereikt over de 18 maanden termijn en de bewoording daarvan als opgenomen in die conceptakte.

De rechtbank bepaalt bepaalt dat dit vonnis zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij [X] het Benelux woordmerk VELDERHOF overdraagt aan Prominent Comfort, zij die overdracht aanvaardt en dat [X] aan (de advocaat van) Prominent Comfort de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige overdracht bij het BBIE te doen inschrijven. Verklaring voor recht dat onrechtmatig is gehandeld door VELDERHOF te gebruiken na faillissement.

2.11. De verklaringen van Harder en Russchen stroken met elkaar. Uit deze verklaringen volgt naar het oordeel van de rechtbank dat tijdens het doornemen van de notariële akte op 31 juli 2008 tussen Van Olst en [X] een discussie is ontstaan over de 18 maanden termijn die op dat moment was opgenomen in (het concept van) de te passeren notariële akte. Uit de verklaringen volgt ook dat Van Olst en [X] na overleg van zo’n 30 minuten overeenstemming hebben bereikt de 18 maanden termijn uit die akte te schrappen. De notariële akte is vervolgens na het schrappen van de 18 maanden termijn door partijen ondertekend.

2.18 (...) In aanvulling hierop overweegt de rechtbank dat zij begrijpt dat Prominent Comfort met haar onvoorwaardelijke vordering sub I (zie hiervoor vermeld in 2.1) bedoelt dat het vonnis zal hebben te gelden als een akte van overdracht van het merk VELDERHOF en tevens als een machtiging tot inschrijving van die overdracht in het desbetreffende merkenregister. De vordering sub I zal op die wijze worden toegewezen. Het onvoorwaardelijk sub II en III gevorderde wordt toegewezen als een verklaring voor recht dat onrechtmatig is gehandeld vanaf het faillissement van Velderhof omdat op die datum het merk weer eigendom van Prominent Comfort had moeten zijn, en als een veroordeling tot het vergoeden van de schade die daaruit voortvloeit nader op te maken bij staat.

dictum
3.4. bepaalt dat dit vonnis zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij [X] het Benelux woordmerk VELDERHOF met inschrijvingsnummer 0747259 gedeponeerd op 22 december 2003 overdraagt aan Prominent Comfort en Prominent Comfort die overdracht aanvaardt en bepaalt dat [X] aan Prominent Comfort en/of de advocaat van Prominent Comfort de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige overdracht bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te doen inschrijven;

3.5. verklaart voor recht dat gedaagden ieder voor zich onrechtmatig hebben gehandeld jegens Prominent Comfort door het Benelux woordmerk VELDERHOF met inschrijvingsnummer 0747259 gedeponeerd op 22 december 2003 na het faillissement van Velderhof nog te gebruiken;

3.6. veroordeelt gedaagden tot het vergoeden van de schade die voortvloeit uit het onrechtmatig handelen als bedoeld onder 3.5 nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

IEF 12223

Deze regering wil ook geen ACTA-achtige bepalingen in welk akkoord dan ook

Kort citaat uit Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken, Kamerstukken II, 2012/13, 21 501-02, nr. 1208.

Lid Verhoeven: Mijn eerste punt gaat over auteursrechten. Zijn er afspraken over intellectueel eigendom in alle aanstaande verdragen? Ik las daar niets over. Ik zeg dit omdat er in Nederland een motie is aangenomen over het ACTA-verdrag. Wij willen niet dat dit soort verdragen alsnog onderdeel wordt van andere verdragen. Dit mag niet via een andere weg terugkomen in die verdragen. Kan de minister aangeven of zij zich deze motie herinnert en of zij er ook aan zal blijven denken zodra zij namens Nederland weer iets inbrengt in deze verdragen?

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: De zorgen over ACTA zijn bekend. Ik wil dit even goed zeggen tegen de heer Verhoeven. Deze regering wil ook geen ACTA-achtige bepalingen in welk akkoord dan ook. Daar kunnen wij ons geheel in vinden. Wij zullen daar scherp op letten. In het geval van Canada is dat eruit gegaan en staat alleen nog het deel van het opnemen via camcorders in bioscopen erin. Dat lijkt mij alleen maar een fatsoensnorm en niets anders. Nederland zet natuurlijk ook in op de vrijheid van massacommunicatie en de EU ook. Dit zal dus zeker niet veranderen.

IEF 12222

Het internet is steeds meer een fundament geworden voor de vrijheid van meningsuiting

Internetvrijheid in de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013, kamerstukken II, 2012/13, 33 400-V, nr. 107.

Het internet is steeds meer een fundament geworden voor de vrijheid van meningsuiting. Juist daarom doen diverse landen pogingen het gebruik van internet in te perken. Maar er bestaat ook een spanning tussen de vrijheid van meningsuiting op internet en commerciële rechten, bijvoorbeeld waar het gaat om het uitwisselen van muziek- en filmbestanden. Nederland is internationaal een voortrekker op het terrein van de internetvrijheid. In 2011 was Nederland gastland van een internationale conferentie over de vrijheid van internet.

Het beleidsterrein van internetvrijheid is volop in beweging, waarbij de steeds verdere integratie met problematiek rond cybersecurity, cybercrime, auteursrecht, privacy, internet governance en gerelateerde thema’s de complexiteit van het dossier continu vergroot. Een AIV-advies over de inzet van Nederland op de middellange termijn voor de bescherming en bevordering van internetvrijheid in het buitenlandbeleid zou die inzet kunnen verscherpen en effectiever kunnen maken.

Vragen die daarbij opkomen zijn:

– hoe kan Nederland het respect voor mensenrechten op internet bij het beheer van het net bevorderen in organisaties als de International Telecommunications Union (ITU) en de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)?;

– hoe verhoudt de mensenrechtelijke discussie op internet zich tot binnenlandse wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity, en op welke wijze kan de Nederlandse overheid een coherent beleid voeren in zowel binnen- als buitenland?; en

– op welke wijze kan Nederland discussies over big data / e-privacy en gerelateerde thema’s integreren in de inzet op internetvrijheid?

– hoe kan Nederland niet-statelijke actoren inschakelen om de eigen doelstellingen te bereiken?

IEF 12221

Ondanks de additionele letter "i"

Gerecht EU 11 januari 2013, zaak T-568/11 (Kokomarina / OHMI - Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG))

Gemeenschapsmerkenrecht. Oppositieprocedure. Aanvrager van het internationale beeldmerk bevattende de woordbestanddelen „interdit de me gronder I D M G” (klasse 25) komt in beroep tegen de beslissing van het OHIM (verwerping van het beroep) betreffende de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het Benelux-woordmerk „DMG” voor waren van de klassen 18, 25 en 35 is ingesteld.

Het beroep wordt verworpen. Het eerste middel, dat er geen sprake is van normaal gebruik door het oudere merk, is eerst pas voor het Gerecht EU aangevoerd en niet-ontvankelijk. Er is overeenstemming tussen de tekens, ondanks de additionele letter "i" in het beeldmerk. Conceptueel is er geen vergelijking mogelijk, slechts het Franstalige en niet het Nederlands-/Duitstalige publiek zal er betekenis aan geven.

19. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a également pas examiné la question de l’usage sérieux qui ne lui était pas plus soumise (voir arrêt Top iX, point 15 supra, point 15, et la jurisprudence citée).

20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

46. Troisièmement, sur le plan conceptuel, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que les éléments « dmg » et « idmg » étaient dépourvus de toute signification dans les langues visés. Certes, si l’expression « interdit de me gronder » sera comprise par le public francophone, en revanche, le public germanophone ou néerlandophone ne sera pas à même de la comprendre. Ladite expression étant à l’égard de ce dernier dépourvue de toute signification, l’aspect conceptuel ne saurait influencer la perception des signes en conflit.

47. Il résulte de ce qui précède qu’il existe une certaine similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit, en sorte que ces derniers sont globalement similaires.

Op andere blogs:
MARQUES (General Court: "scolding me is forbidden")

IEF 12220

WIPO december 2012

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. De vorige editie: WIPO-selectie november 2012 of via dossier domeinnaamrecht (linkerkolom). Ditmaal over:

D2012-2167 Sucks-site. te weinig gesteld dat er geen sprake is van eigen recht/belang, onvoldoende bewijs voor kwader trouw.
D2012-1973 Deels weigering van het verzoek, omdat de gang naar de rechter is gestart.
D2012-2000 Eis is incompleet en niet-consistent, onvoldoende om in behandeling te nemen.
D2012-2178 Ecolabeltiles.com voor de verkoop van tegels die aan EU standaarden voldoen.
D2012-1950 Complex geschil, niet voor UDRP-procedure geschikt
D2012-1928 'Overseas' een generieke term, geen bewijs van nep-onderneming.
D2012-2078 Via dr-martens-shoes.org werden alleen originele schoenen van merkhouder verkocht.
D2012-1998 pandrecht op domeinnaam om betaling van opdrachtnemer af te dwingen.
D2012-2032 privé persoon eist domeinnamen met zijn naam op, maar voert geen bedrijf of biedt diensten aan onder zijn privénaam.
D2012-2189 De complainant schrijft in eerste instantie bij ‘te kwader trouw’ ‘niet van toepassing’.
D2012-1847 Inbreuk op merkrechten van concurrent is aan gewone rechter.
D2012-1965 Domeinnaam easyvoyagevietnam.com biedt aan wat het beschrijft, eigen recht/legitiem belang.
D2012-1617 Eiser is tegenstander van homohuwelijk, echter de domeinnaam wordt slechts doorgestuurd naar een pagina op de website van eiser zelf; Geen kwader trouw.
D2012-1618 Website die grappig is bedoeld, parodie op (D2012-1617), maar is niet grappig, maar ook geen kwader trouw.
enkele .nl-domeinnaamzaken

De selectie is (deels) samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

WIPO 16 december 2012, D2012-2167
appliedsystemssucks.com > Complaint denied

Eiser is houder van het merk ‘Applied Systems’. Verweerder heeft nooit iets met de domeinnaam gedaan. Eiser heeft uiteindelijk te weinig gesteld om aannemelijk te maken dat er geen sprake is van een eigen recht of legitiem belang. Niet voldoende bewijs overgelegd dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd door verweerder.

WIPO 13 december 2012, D2012-1973
golftownuk.com; newgolftown.com > Transfer, denied in part

Er is een verzoek gedaan om beide domeinnamen tegelijkertijd te behandelen in de procedure. Voor de domeinnaam golftownuk.com is al een procedure bij de rechter aanhangig. Het verzoek wordt daarom afgewezen. Wat newgolftown.com betreft: deze domeinnaam moet worden overgedragen. Overeenstemming, geen eigen recht en/of legitiem belang en te kwader trouw. Gebruikte merk van eiser om bezoekers naar website te trekken.

“Although the matters before the District Court are not those before this Panel, and the Panel would be in a position to make a decision on the merits, any order the Panel might possibly make for the transfer of to the Complainant would be unenforceable without reference to the District Court that has frozen the disputed domain name.
On the other hand, the disputed domain name is presently in apparently active business and is held in registrar lock pending the Panel’s decision. A proceeding under the UDRP is intended to provide the Parties with a timely decision, which in the case of is more pressing. In order to expedite matters in the circumstances the Panel has decided that the Parties would not be best served by consolidation of the two Complaints, the efficiency of which seems questionable also in light of the court proceedings and injunction issued in relation to . The Panel finds it appropriate in the present case to order the termination of the present UDRP dispute pursuant to the Panel’s discretion under paragraph 18 of the Rules, being mindful of the concerned court proceedings and injunction apparently granted concerning the disputed domain name .”

“According to the screen capture produced in evidence by the Complainant, the disputed domain name was used for the purpose of a website that facilitated trade in golfing goods and services. The website appeared to be sophisticated, professional, comprehensive, and in every respect an on-line resource with extensive links for the sale of golfing requisites. Whilst it may be inherently legitimate to trade in goods on the Internet or to earn commissions through links, the proprietor needs to attract visitors to the website. In this case the Respondent evidently has sought to attract visitors by appropriation of the Complainant’s trademark GOLF TOWN without authority, and has compounded the deception by the display on the website of a logo uncannily reminiscent of the Complainant’s registered stylised trademark. The Panel finds the Respondent to have attempted intentionally to attract Internet visitors for commercial gain by confusion with the Complainant’s trademark, constituting bad faith registration and use within the meaning of paragraph 4(b)(iv) of the Policy.”

WIPO 13 december 2012, D2012-2000
tezagency.com; tezcenter.com; tezhotels.com; teztour.com > Complaint denied

De eis is incompleet en inconsistent. Niet voldoende om in behandeling te nemen.

“In view of the foregoing, the Panel considers that the Complaint is incomplete and contains so many open issues that it is impossible to take a reasoned decision.”

WIPO 18 december 2012, D2012-2178
ecolabeltiles.com > Complaint denied

In de beslissing komt niet vast te staan dat er sprake is van een domeinnaam die zodanig identiek of overeenstemmend is dat er verwarring kan ontstaan met een merk- of handelsnaam. Dat hoeft ook niet volgens het panel aangezien de verweerder heeft aangetoond dat er sprake is van een eigen recht of legitiem belang. Verweerder heeft een onderneming in tegels (‘tiles’) en heeft de domeinnaam geregistreerd om in de toekomst tegels te verkopen die voldoen aan het Europese Eco Label. Europese standaarden als bewijs. Domeinnaam hoeft niet te worden overgedragen.

“Respondent alleges that it registered the disputed domain name for future use in a website dedicated to market and publicize its own products, i.e.tiles conforming to Eco Label European standards. Respondent has pointed to the fact that a simple search by Google would have shown that Eco Label is a European standard for environment-friendly products and services. The Panel has confirmed this fact by visiting the websites listed as a result of a Google search for “eco label” and “ecolabel”, as suggested by Respondent. In particular, the FAQ in the “ec.europa.eu/environment/ecolabel/faq.html” website states:

“[a]n ecolabel is a voluntary environmental performance certificate that is awarded to products and services. These products and services have to meet specific, identified criteria depending on the product groups, which reduce overall environmental impact.”

Respondent also submits a copy of the Official Journal of the European Union of January 30, 2010, showing Regulation (EC) No. 66/2010 of the European Parliament and of the Council, of November 25, 2009, on the EU Ecolabel, which lays down rules for the establishment and application of the voluntary EU Ecolabel scheme.”

“In the opinion of the Panel - and contrary to Complainant’s allegations above - the disputed domain name can be immediately understood as clearly descriptive by the targeted trade circles as it results from the combination of the generic terms “ecolabel” and “tiles”, provided they are aware of the existence of ecolabels. Thus, the disputed domain name appears to be appropriate for legitimate use in a marketing or information website on tiles awarded or deserving the ecolabel, as plausibly contends Respondent. Although links to products close to the goods protected by Complainant’s mark did appear on the website at the disputed domain name, the Panel finds that, in the circumstances of this case, this is not indicative of lack of rights or legitimate interests on the part of Respondent. Accordingly, the Panel concludes that Complainant failed to show that Respondent lacks any rights or legitimate interests in the disputed domain name.”

WIPO 18 december 2012, D2012-1950
stormbrewing.net > Complaint denied

Dit geschil is te complex en daarom niet geschikt voor de UDRP-procedure.

“In this case it is alleged that the disputed domain name was registered by the Respondent prior to registration of the company which the Complainant says employed the Respondent. In addition the Respondent alleges that very different circumstances existed concerning his relationship with the business and various companies than those alleged by the Complainant, such as would have a potential material effect on the assessment of this case. Prima facie it seems that it would be very difficult for the Complainant to make out its case of registration in bad faith or indeed that the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name. However evidence of all of the relevant factors would need to be adduced and considered in detail and in the context of relevant national law for the matter to be determined properly.

Overall, the factual circumstances concerning ownership, creation, entitlement, the Respondent’s relationship to the various companies, the circumstances in which original registration was effected and the sequence of events differ so markedly and the nature of the disputes between the parties are of such a complexity that the matters in contention go well beyond the scope of the Policy to combat cybersquatting. This type of complex commercial dispute is appropriate for determination by the courts. In these circumstances the Panel declines the Respondent’s request of a finding of reverse domain name hijacking.”

WIPO 6 december 2012, D2012-1928
lionoverseas.com > Complaint denied

Eiser is houder van de merken ‘Lion’ en ‘Lion Capital’. De toevoeging ‘overseas’ in domeinnaam is een generieke term. Er wordt geoordeeld dat er een verwarringwekkende overeenstemming is  tussen de merken en de domeinnaam. De domeinnaam nu echter niet actief, maar eerder was er een website online van onderneming met de naam ‘Lion Overseas’. Er is sprake van een eigen recht of legtitiem belang nu niet kan worden bevestigd dat het om een nep-bedrijf zou gaan. Het bewijs toont tenslotte niet dat verweerder tijdens registratie op de hoogte was van bestaan van eiser. Geen kwade trouw.

“In this sense, the Panel believes that the disputed domain name is confusingly similar to the trademark LION as the disputed domain name wholly incorporates the Complainant’s mark. The addition of the term ”overseas” in the disputed domain name does not change this conclusion in the Panel’s opinion because it is a generic term.”

“On the record the Panel is not able to say in certainty whether or not the Respondent has a right or legitimate interest in respect of the Domain Name but on the balance of probabilities it is not possible to affirm that Respondent is or was a fake company. Since the overall burden of proof rests on the Complainant, it follows that this requirement of the UDRP has not been satisfied to the Panel. The point is, in any event, academic in view of the Panel’s finding below on bad faith registration.”

“Currently the disputed domain name is not operating but the screenshots attached to the Complaint shows a site devoted to online trading. The disputed domain name was active at that time. There is no way to know why the disputed domain name is not active now, and why it was deactivated. According to the available evidence, if the entity Lion Overseas existed, then it may have registered in good faith the disputed domain name .”

WIPO 10 december 2012, D2012-2078
dr-martens-shoes.org > Complaint denied

Merknaam dr. Martens in domeinnaam. Door de verweerder geen verweer gevoerd., toch is de eis niet toegewezen. Via de domeinnaam werden alleen schoenen van de merkhouder verkocht. Geen andere merken. Oki Data-principles zijn toegepast.

“In terms of the Oki Data factors, the Respondent’s only possible omission is that it might not have disclosed its relationship with the Complainants. The respondent in the Oki Data case was an authorized re-seller and so that requirement was quite specific to the case and to parallel cases. Nonetheless, former UDRP panels have applied the same criteria in cases, such as this one, where there was no contractual relationship between the parties (see, for example, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. v. Del Fabbro Laurent, WIPO Case No. D2004-0481 - and ; Philip Morris Incorporated v. Alex Tsypkin, WIPO Case No. D2002-0946 - ). That said, the only guidance from the Oki Data case of use to this Panel are the statements that the Respondent should not falsely suggest that it is the trade mark owner, or that its website is the Complainants’ official site.”

WIPO 4 december 2012, D2012-1998
lescottstewart.com > Complaint denied

Verweerder kreeg van eiser opdracht kledinglijn en website te lanceren. Geholpen met merkregistraties en domeinnaamregistratie. Partijen kregen onenigheid. De verweerder houdt de domeinnaam nu achter om betaling van eiser te verkrijgen. Het geschil tussen partijen gaat over meer dan alleen de domeinnaam. Verweerder stelt pandrecht op domeinnaam te hebben. Ondanks huivering panel ten opzichte van pandrecht, wordt de eis afgewezen. Eiser is er niet in geslaagd aan te tonen dat verweerder geen eigen recht of legitiem belang heeft. Registratie en gebruik niet te kwader trouw. De zaak is meer geschikt voor de (reguliere) burgerlijke rechter.

“The Panel must confess to some skepticism regarding the Respondent's entitlement to exercise a lien over the disputed domain name in this case. It seems curious to say the least that if the Respondent was given the task of handling the administration in respect of both the applications for the Complainant's registered trade marks and the disputed domain name, it would arrange for the former to be taken in the name of the Complainant while taking the latter in the Respondent's name. That said, the Panel also finds the following factors to be of significance: (1) the Respondent was evidently in a contractual relationship with the Complainant and the Complainant’s predecessors; (2) the Complainant's founders requested the Respondent to register the disputed domain name; and (3) a dispute has since arisen between the Parties regarding the extent of payments due to both the Respondent and the Respondent's company. With some reluctance, in light of its skepticism expressed above, the Panel accepts that these factors constitute a prima facie basis for the Respondent's claim to a lien in this specific case.”

WIPO 10 december 2012, D2012-2032
johndarer.com; johndarer.net; johndarer.org > Complaint denied

Eiser is een privé persoon (John Darer). En heeft een eigen bedrijf genaamd ‘4structures.com’. Eiser heeft ‘John Darer’ echter niet als merk geregistreerd. Ook blijkt niet of hij ook onder die naam – dus los van zijn eigen bedrijf – zijn diensten aanbiedt. Derhalve geen verwarringwekkende overeenstemming.

“In the absence of any other evidence submitted by the Complainant in the present proceedings, the Panel is unable to find that the Complainant conducts business independently of 4structures. While the Complainant may be well known in the structured settlement industry as providing services using the company 4structures, the Panel has not been provided with sufficient evidence to suggest that the Complainant conducts business using the Name.
Accordingly, the Panel does not accept that the Complainant can claim rights in his personal name as an unregistered common law trade mark, as there is no evidence that it has become a unique identifier of the Complainant's services. The Panel finds that the Complainant has failed to satisfied paragraph 4(a)(i) of the Policy.”

WIPO 11 november 2012, D2012-2189
keetab.com > Complaint denied

Zwitserse merkhouder van het woordmerk Keetab. heeft het merk geregistreerd in 2012. De domeinnaam is geregistreerd in 2004. De complainant schrijft in eerste instantie bij ‘te kwader trouw’ ‘niet van toepassing’. In tweede, aangepaste eis, wordt er geen goede onderbouwing van (in ieder geval) dat gedeelte van de eis. Er volgt uit een afschrift van Whois-register onvoldoende bewijs om het transfer te bevelen, er is geen sprake van kwader trouw.

“The Panel simply does not know. The Complainant has made no attempt to investigate the matter, or if it has, has thought it neither necessary nor appropriate to inform the Panel.”

“The Panel has no alternative, but to conclude that the Complainant accurately assessed the situation when it entered “Not applicable” in this section of the original Complaint.”

WIPO 27 november 2012, D2012-1847
moroccohair.com > Complaint denied

Eiser is houder van het merk “Moroccanoil”. Eiser en verweerder verkopen beiden haarproducten. Duidelijk is dat de producten van verweerder concurreren met de producten van eiser, echter dit betekent niet dat er geen sprake is van een eigen recht of legitiem belang aan de zijde van verweerder. Het is aan de ‘gewone’ rechter om te bepalen of er, door de verkoop van de producten, door verweerder inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van eiser. Eis wordt afgewezen.

“It is not the task of the Panel but of a court of competent jurisdiction to establish whether the products marketed by Respondent do in fact infringe or not on Complainants’ marks. See Photodex Corporation v. Clickguide.com and Michael Bannen, WIPO Case No. D2001-0952 (“In this regard, the Panel reminds the parties that the instant administrative proceeding is not equivalent to a trademark infringement suit. The Panel’s decision is not a determination of any kind on the issue of trademark infringement. Unlike the instant UDRP proceeding, the issue of trademark infringement is decided based, at least in part, on a comparison of the parties’ marks and the goods and/or services on or in connection with which the marks are used.”). See also AXA China Region Limited v. KANNET Limited, WIPO Case No. D2000-1377 (“It is beyond doubt, however, that the elements for “bad faith” or “legitimate interests” requirement under the Policy are not necessarily the same as the elements required for trademark infringement under a domestic law. This administrative proceeding and its consequent decision are not allowed to make a substantive decision on the legal issue of trademark infringement or unfair competition but only designed to solve a dispute concerning domain name registration in accordance with the Policy which is incorporated by reference into the Registration Agreement between the Respondent and the Registrar of the domain name at issue. SeeAvnet, Inc. v. Aviation Network, Inc., WIPO Case No. D2000-0046.”).”

WIPO 26 november 2012, D2012-1965
easyvoyagevietnam.com > Complaint denied

Verweerder heeft eigen recht/legitiem belang bij domeinnaam ondanks niet voeren van verweer. Eiser heeft namelijk onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er van een eigen recht/legitiem belang geen sprake is, vooral niet wanneer men de inhoud van de website beziet waarop reizen in Vietnam worden aangeboden en besproken. Dit is wat men van de domeinnaam kan verwachten.

“In the present case, the Panel is of the opinion that, based upon the file in its hand, the Complainant did not establish a prima facie case that the Respondent lacks rights or legitimate interests in the disputed domain name. While the Complainant argues that the Respondent does not use the disputed domain name in connection with a bona fide offering of services, such an allegation cannot suffice to be considered in itself as evidence that would need to be rebutted by the Respondent if the file at hand proves otherwise. In the present case, the Panel finds such an assertion to be unpersuasive based upon the website’s content. The Respondent appears to offer different circuit and tours in Viet Nam under the disputed domain name, and contains several testimonies from customers which refer to their unique experience with the operator. Absent any further explanations and evidence, the Panel finds it hard to consider that the Respondent would have no legitimate interest in the disputed domain name, that to the contrary appears to be used in connection with a bona fide offering of goods and services in relation with travels and tours in Viet Nam.”

WIPO 30 november 2012, D2012-1617
chick-fil-afoundation.com > Complaint denied

Eiser spreekt zich uit als tegenstander van het homohuwelijk en heeft een bepaalde mening over homo- en transseksualiteit. Domeinnaam, In dezelfde periode geregistreerd als de hieronder behandelde domeinnaam (D2012-1618), linkt door  naar een pagina van de website van eiser. Geen kwader trouw aanwezig. Volgens panel is de essentie van kwader trouw onder het UDRP in die zin dat er verwarring wordt gewekt met het merk van eiser en dat men van de goodwill van eiser profiteert. De domeinnaam wordt slechts doorgestuurd naar een pagina op de website van eiser zelf.

“The essence of bad faith under the Policy is using confusion with the owner’s trademark in order to profit from the goodwill created by the trademark owner in the owner’s mark, and having regard to the above-described circumstances, the Panel finds sufficient indicia of such motive to be lacking on the present record.

Accordingly, in light of all of the facts and circumstances in this case, the Panel finds on balance that the disputed domain name has not been shown in these Policy proceedings to have been registered and used in bad faith.”

WIPO 30 november 2012, D2012-1618
chickfilafoundation.com > Complaint denied

Website waarop eiser – die tegen het homohuwelijk is en bepaalde ideeën over homo- en transseksualiteit heeft - wordt geparodieerd. Het panel vraagt zich af of er hier sprake is van een parodie dan wel een grap? Het lijkt erop dat er van een parodie wel sprake is. Als de website grappig bedoeld is, is het panel in ieder geval van mening dat de grap is mislukt. Maar, desalniettemin geen kwader trouw. Eiser heeft onvoldoende gesteld om de kwader trouw aan te nemen.

“While Complainant is correct to point out that the circumstances indicative of bad faith under the Policy are not exclusive, it is still generally incumbent on the Complainant to show by a preponderance of the evidence that the Respondent registered and is using the domain name in bad faith. In this regard, in so far as other typical exemplars of bad faith may be concerned, the Panel notes there appears to be no evidence of any offer by Respondent to sell the disputed domain name to the Complainant for an exorbitant sum, or of any pattern or history indicating Respondent is a serial cybersquatter. Use of a privacy service may be a relevant consideration, but is not itself dispositive, and in this case Respondent has in any event submitted a response.

Although the Panel has his doubts as to whether Respondent’s current use of the domain name would satisfy the criteria for an affirmative safe-harbor defense based on parody, the Respondent’s registration of this domain name with an intent to parody Complainant and its views strikes the panel as plausible (see also CFA Properties, Inc. v. Domains by Proxy, LLC / John Selvig, WIPO Case No. D2012-1617). Furthermore, the present use of the domain name is not of a sort which suggests to this Panel any contrary intent.”

.NL-domeinnamen
WIPO 14 december 2012, DNL2012-0050
quickstep.nl > Complaint denied

Uitgebreid op de Van Till-blog: In de zaak van merkhouder Quickstep (aanbieder van laminaatvloeren) tegen de houder van de domeinnaam www.quickstep.nl werd onlangs, ondanks dat de domeinnaam bestond uit het hele merk van de merkhouder, anders geoordeeld.

Zoals benoemd in mijn vorige blog moet er bij de Geschillenprocedure voor .nl domeinnamen aan drie voorwaarden worden voldaan voordat de domeinnaam moet worden overgedragen. Allereerst moet er sprake zijn van een domeinnaam die verwarringwekkend overeenstemt met een merk, ten tweede moet er door de merkhouder worden aangetoond dat de domeinnaamhouder geen eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft en tenslotte moet worden aangetoond dat de domeinnaamhouder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of te kwader trouw heeft gebruikt.

In de zaak van Quickstep liep het stuk op het tweede vereiste. De merkhouder betoogde in haar eis dat de domeinnaamhouder geen eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam had. Zo hangt er bijvoorbeeld geen website onder de domeinnaam en in de Whois-database wordt een inactieve status vermeld. Meer dan dit werd er echter niet door haar gesteld om het eigen recht of legitiem belang te betwisten.

Had de merkhouder dit nu maar wel gedaan, want volgens de geschillenbeslechter was dit onvoldoende om geen eigen recht of legitiem belang aanwezig te achten. Nu de domeinnaamhouder de domeinnaam www.quickstep.nl in het verleden – nog voordat de merkhouder zijn merk had geregistreerd – had gebruikt voor een website over de gelijknamige dans, die uiteraard niets te maken heeft met laminaat, is het goed denkbaar dat de domeinnaam in de toekomst weer voor legitieme redenen zal worden gebruikt. Dit is vooral aannemelijk nu ‘quickstep’ een beschrijvende, generieke, term is die niet alleen ter aanduiding van de merkhouder kan dienen.

De uitkomst zou, zo merkt de geschillenbeslechter op, anders zijn geweest wanneer Quickstep had aangetoond dat de domeinnaam werd gebruikt om van zijn merk te profiteren. Ik vraag mij alleen af of dat wel echt het geval zou zijn geweest. Aangezien het argument dat de merkhouder aanvoert om de kwader trouw van de domeinnaam aan te tonen (het te koop aanbieden van de domeinnaam ver boven de kostprijs) niet zo sterk is.

WIPO 4 december 2012, DNL2012-0060
simiyo.nl > Transfer

Domeinnaam identiek aan merknaam eiser. Geen eigen recht of legitiem belang, verweerder heeft geen verweer gevoerd. Het merk is ouder dan de domeinnaam en de parkeersite is in het Nederlands. Voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat verweerder op de hoogte was van het merk toen hij de domeinnaam registreerde.

WIPO 30 november 2012, DNL2012-0066
wellensteyn-jassen.nl; wellensteyn-schweiz.nl; wellensteyn-wien.nl > Transfer

Kort: Verwarringwekkende overeenstemming. Geen eigen recht of legitiem belang en registratie te kwader trouw.

IEF 12216

Veilinghuis niet aansprakelijk voor geretoucheerd schilderij van “oude meester”

Hof Amsterdam 11 september 2012, LJN BY7731 (appellant tegen Christie's)

Als randvermelding.
Schilderij van “oude meester” Jan Josephszoon van Goyen blijkt na de aankoop op een veiling voor meer dan 50 procent te zijn geretoucheerd. De mededelingen van de vermelde citaten uit de catalogus, het conditierapport en de veilingvoorwaarden van Christie’s en het noemen van de naam “Van Goyen” in relatie tot het schilderij door verkoper heeft zij slechts als haar mening tot uitdrukking  willen brengen, maar ook, dat zij die mening niet als feit heeft willen benoemen, en evenmin als een garantie. Uit het onderzoeksrapport van Petria Noble kan niet worden afgeleid, dat Christie’s redelijkheid niet de mening kon zijn toegedaan, dat Van Goyen de maker van het schilderij was. Nu vaststaat dat Christie’s zich baseerde op deskundige opinies en eigen onderzoek naar het schilderij, kon Christie’s naar ’s hofs oordeel ten tijde van de verkoop in redelijkheid de mening zijn toegedaan, dat het schilderij een werk van Van Goyen betrof. Zij heeft door die mening kenbaar te maken jegens [ appellant ] dan ook geen rechtsnorm geschonden. Veilinghuis Christie's wordt niet aansprakelijk geacht. Het hof bekrachtigt de vonnissen van de rechtbank.

3.3.5.  De aard der zaak betreft een schilderij uit de 17e eeuw, verkocht op een veiling als onderdeel van een verzameling “oude meesters”. De heer [ B ] van Christie’s heeft bij gelegenheid van de comparitie van partijen in eerste aanleg onder meer gezegd, en [ appellant ] heeft dat niet betwist, dat alle oude meesters zijn geretoucheerd.

3.3.6.  Wat de mededelingen van de verkoper betreft blijkt voldoende duidelijk uit de onder 2.2.3, 2.2.4 en 2.2.5 vermelde citaten uit de catalogus, het conditierapport en de veilingvoorwaarden van Christie’s, dat Christie’s met het noemen van de naam “Van Goyen” in relatie tot het schilderij slechts haar mening tot uitdrukking heeft willen brengen, maar ook, dat zij die mening niet als feit heeft willen benoemen, en evenmin als een garantie. Evenmin wordt bij de vermelding van een naam in de catalogus rekening gehouden met de omvang van een eventuele restauratie. Tevens heeft zij expliciet gewezen op de aanwezigheid van retoucheringen. (...)

3.3.8.  Nu vaststaat dat Christie’s zich baseerde op deskundige opinies en eigen onderzoek naar het schilderij, kon Christie’s naar ’s hofs oordeel ten tijde van de verkoop in redelijkheid de mening zijn toegedaan, dat het schilderij een werk van Van Goyen betrof. (...)

Op andere blogs:
AMS Advocaten (Wanneer is sprake van non-conformiteit van een schilderij?)

IEF 12219

Programma wetenschappelijk deel VvA: De toekomst van de thuiskopie

Programma wetenschappelijk gedeelte ledenvergadering Vereniging voor Auteursrecht 25 januari 2013, 13:30 - 17:00, Bethaniënklooster, barndesteeg 6b te Amsterdam.

Het december nummer van de AMI was geheel gewijd aan de thuiskopie. Op deze vergadering zullen wij verder van gedachten wisselen over de toekomst van de thuiskopie.

De thuiskopieregeling staat volop ter discussie. De Staat is vorig jaar door het Hof Den Haag [red. IEF 11110] veroordeeld om de schade te vergoeden die Norma heeft geleden doordat de regering gedurende een aantal jaren uitbreiding van de thuiskopieheffing naar mp3-spelers en digitale videorecorders heeft tegengehouden. In vervolg op dit arrest heeft de Sont een besluit genomen over de tarieven per 1 januari 2013 voor CD-R, DVD, externe HDD, audio en videospelers, HDD recorders, settopboxen, tablets, pc’s en smartphones. De regering heeft de tarieven in een AMvB overgenomen, maar heeft de werking van de AMvB beperkt tot 31 december 2013 [red. IEF 11927]. De regering heeft daarbij aangegeven de thuiskopie per die datum definitief te willen afschaffen, maar heeft hiervoor geen meerderheid gevonden in de Tweede Kamer. Het parlementaire debat over de toekomst van de thuiskopieheffing is verweven met de discussie over een wettelijk downloadverbod. Sluit een verbod op kopiëren van illegale bron een thuiskopieheffing uit of kunnen ze naast elkaar bestaan?

Het Hof van Justitie heeft in Padawan [red. IEF 9171] en Opus [red. IEF 9791] belangrijke uitspraken gedaan over de thuiskopie. Het Hof heeft zich onder meer uitgelaten over het begrip ‘billijke compensatie’ in artikel 5 lid 2 sub b van de Auteursrechtrichtlijn en over de vraag hoe bij de uitvoering van de thuiskopieregeling rekening moet worden gehouden met het professioneel gebruik van opslagmedia. In het december nummer van de AMI is te lezen hoe hier in een aantal andere landen mee wordt omgegaan. De Hoge Raad heeft intussen nieuwe prejudiciële vragen gesteld in de zaak ACI c.s./Thuiskopie, waaronder de vraag of het downloaden uit illegale bron onder de exceptie voor eigen gebruik valt [red. IEF 11775].

De Europese Commissie stuurt intussen aan op harmonisatie van de nationale thuiskopieregelingen. De Commissie heeft een bemiddelaar benoemd die aanbevelingen zal doen over de wijze waarop binnen de EU eenduidig uitvoering kan worden gegeven aan de exceptie voor eigen gebruik in de Auteursrechtrichtlijn. Dit rapport wordt naar verwachting in maart gepubliceerd.

Intussen verandert de aard van het thuiskopiëren. Met behulp van smart phones, tablets, set top boxen en media players kunnen consumenten content in de cloud (doen) opslaan, zodat zij overal waar zij willen toegang hebben tot hun favoriete content. De thuiskopie wordt een cloud kopie. Valt deze cloud kopie onder de exceptie voor eigen gebruik?

Programma
13.30 – 13.40: introductie door de dagvoorzitter Madeleine de Cock Buning (vice-voorzitter VvA).

Betekenis van de jurisprudentie voor de Nederlandse thuiskopieregeling
13.40 – 14.10: Jochem Donker – Hoofd Juridische Zaken CEDAR, het servicecentrum voor Stichting De Thuiskopie
14.10 – 14.40: Kamiel Koelman – advocaat Van Diepen van der Kroef advocaten

Thuiskopiëren anno 2013 - is opslag in de cloud een privékopie?
14.40 -15.10: Jacqueline Seignette – voorzitter VvA, advocaat Höcker advocaten

Pauze 15.10 – 15.40: theepauze

Discussie
15.40 – 17.00: discussie onder leiding van de dagvoorzitter met een panel bestaande uit:

- Jochem Donker
- Kamiel Koelman
- Jacqueline Seignette
- Gerrit-Jan Wolffensperger, onafhankelijk adviseur Sont
- nader bekend te maken spreker namens betalingsplichtigen

De discussie zal zich richten op de wijze waarop de tarieven zijn of zouden moeten worden vastgesteld, mede in het licht van de uitleg van het begrip ‘billijke compensatie’ in de Auteursrechtrichtlijn. Ook zal worden gediscussieerd over de Sont als mechanisme voor de totstandkoming van tarieven. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor vragen uit de zaal.


Borrel 17.00: borrel.