IEF 676

s1ngle niet langer alleen

Nu met arrest:(met dank aan Remy Chavannes van Brinkhof Advocaten). Gerechtshof Amsterdam, 7 juli 2005, 441/04KG, Ernens Beheer tegen Kolk & De Wit. In kort geding is eerder bepaald dat de naam van het tijdschrift S1ngle inbreuk maakte op, let wel, het auteursrecht van de Hanco Kolk en Peter de Wit, de makers van de krantenstrip S1ngle. "De symboliek waarmee aldus de betekenis van het woord in de schrijfwijze tot uitdrukking is gebracht, moet naar voorlopig oordeel van de (Utrechtse) rechter voldoende origineel worden geacht...S1ngle is een vondst van de eisers en draagt aldus hun persoonlijk stempel." De noot van Kolk en De Wit bij dit vonnis mag overigens tot voorbeeld dienen voor andere annotatoren.

Het Hof Amsterdam is van oordeel dat deze schrijfwijze van het woord single helemaal geen auteursrechtelijke bescherming geniet. "Het bedenken van deze schrijfwijze kan niet als zodanige vondts/schepping van letterkundige of (anderszins) kunstzinnige aard worden aangemerkt dat deze schrijfwijze als een werk kan worden aangemerkt...Dat de schrijfwijze en de symboliek daarachter de vereiste mate van originaliteit mist vindt bevestiging in de overgelegde gegvens m.b.t. tot het internet zoekprogramma Google."

Het hof acht het op verwarrende wijze aanhaken en op onrechtmatige wijze van de bekendheid van de naam gebruik maken 'niet zodanig aannnemelijk' dat dit de gevraagde voorziening kan rechtvaardigen. Hoewel het Hof verder bevestigt dat het woordmerk 'Single Magazine' louter beschrijvend van aard is, wil het zich in het kader van dit kort geding niet uitlaten over de verdere merkrechtelijke claims van beide partijen.  Lees arrest

IEF 675

bewerkelijke materie

Nog even het vonnis in een iets oudere zaak: Rechtbank Rotterdam, 23 juni 2005, LJN: AT8820. 05/2289. Bestuursrechtelijke procedure tussen  I.D.&T. Radio B.V. en de minister van Economische Zaken.

Leuk onderwerp voor tentamenvragen: het auteursrecht wordt in deze zaak gebruikt, of misbruikt, om een vast te stellen of er sprake is van hitmuziek en dus van een overtreding van voorschriften verbonden aan de verleende vergunning voor het gebruik van de frequentieruimte, in het bijzonder van die clausules die betrekking hebben op het percentage muziek dat genoteerd staat of heeft gestaan op één van de gangbare hitlijsten voor popmuziek in Nederland.

"De tweede volzin van het antwoord sluit naar het oordeel van de voorzieningenrechter aan bij de uit de stukken blijkende en ter zitting namens verzoekster nog eens geadstrueerde praktijk dat artiesten in de regel meerdere versies van een muziekstuk uitbrengen, doorgaans op dezelfde drager. Vraag 284 en het antwoord daarop moeten derhalve geacht worden betrekking te hebben op die andere door de artiest (meer specifiek: de houder van het auteursrecht op het muziekstuk) uitgebrachte versies van het muziekstuk die zelf geen hit zijn geworden maar daarmee wel nauw verwant zijn.

Nu geenszins is gebleken dat verzoekster houder van de auteursrechten op de originele muziekstukken waarvan de Slam!FM radio-edits worden vervaardigd is, kan het daarvan ten gehore brengen op de radio niet als het uitbrengen van versies die geen hitnotering hebben (gehad) in de zin van het antwoord op vraag 284 worden beschouwd. Het ten gehore brengen van dergelijke eigen bewerkingen die zoals eerder overwogen voor een gemiddelde objectieve radioluisteraar in hoge mate op het originele muziekstuk dat in de hitlijsten staat of heeft gestaan lijken, is derhalve aan te merken als het uitzenden van hitmuziek, hetgeen in strijd is met artikel 7, eerste lid, onder b, van de vergunningvoorschriften." Lees vonnis.

IEF 674

im Glanz vieler Bravi

Benieuwd naar de voorlopige slotakte van Mo(n)tezuma? De Süddeutsche Zeitung berichtte dinsdag dat "...doch noch zu retten, kam man auf die Idee, das Libretto mit Vivaldis Musik aus fünf verschiedenen andern Opern auszustatten...Die 'musiklos' gewordenen rezitative werden jetzt einfach gesprochen...Die Sänger konnten sich also im Glanz vieler Bravi der italienischer Besucher sonnen." Lees hier meer. Met dank aan Till Kolle.

IEF 673

Stand der techniekjuristen

Het blijven (IE)juristen, maar ze hebben in ieder geval een koele naam: TechnoLawyers. En ieder jaar kunnen ze nog prijzen winnen ook: The official results and complete list of winners and finalists for the 2005 TechnoLawyer @ Awards. Congratulations to all!  And thank you for voting! Lees hier meer.

 

IEF 672

Een pod met goud

In aansluiting op een eerder bericht: Buma Stemra heeft aangekondigd podcasters een vast maandelijks bedrag te vragen voor het gebruiken van de 'gepodcaste' muziek, zo meldt Emerce. Amateurs komen er vanaf met 35 euro, profs zullen minimaal 85 euro moeten ophoesten.

Buma Stemra ziet podcasting als een vorm van uitgestelde webcasting, met als verschil dat mensen op ieder gewenst tijdstip naar een uitzending kunnen luisteren. "Voor webcasting hebben we al geruime tijd een licentie beschikbaar. Ook daar waren we toen, de markt hiermee kwam, al heel vroeg bij. We willen in het belang van onze rechthebbenden elke vorm van muziekgebruik natuurlijk zoveel mogelijk stimuleren. Daarom hebben we nu ook voor wat betreft podcasting snel en adequaat een regeling tot stand gebracht om daarmee het gemak voor de podcasters te vergroten" zegt woordvoerder Noortje de Bakker van Buma Stemra.

IEF 671

Ondertussen in de VS

Wat met Che Guevara kan, kunnen wij ook, moet een van de oprichters van de Black Panthers in de VS hebben gedacht. Onder het motto: 'vercommercialiseer van uw revolutionaire idealen' heeft een oud-voorman van deze militante beweging, Huey P. Newton, de slogan 'Burn Baby Burn' als woordmerk voor saus gedeponeerd. De slogan werd in de jaren '60 populair ten tijde van de raciale rellen in Watts en Newark. Bescherming wordt eveneens gezocht voor 'Revolutionary Hot Sauce'.
IEF 670

IP Aid

Een betere wereld door betere IE-rechten? De uitverkiezing van Ellen 't Hoen tot een van de vijftig meest invloedrijke mensen in de wereld van het IE-recht staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een groeiende beweging die het IE-recht wil gebruiken in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Vooralsnog wordt er veel over gepubliceerd en vergaderd, maar hopelijk  levert het ook echt wat op. Vandaag binnengekomen: "The African Proposal for the Establishment of a Development Agenda for the WIPO"

The imperatives for development have never been more crucial or urgent for Africa than they are at the dawn of the 21st century. The African Group recognizes that IP can and does play an important role in fostering creativity, innovation and economic growth in developing countries. IP is just one mechanism among many for bringing about development. It should be used to support and enhance the legitimate economic aspirations of all developing countries, especially in the development of their productive forces, comprising of both human and natural resources. IP should therefore, be complimentary and not detrimental to individual national efforts at development, by becoming a veritable tool for economic growth.

Towards this objective, the existing international IP architecture should be made more democratic and responsive to the needs and aspirations of developing and least developed countries, especially in matters that are vital to the needs and welfare of their citizenry. IPRs and their enforcement should also be compatible with international human rights norms and standards, especially in matters relating to the livelihood and future prospects of people of developing countries. Their right to qualitative life, access to vital requirements such as medicines, food, knowledge and prospects for their intellectual and cultural development, should neither be unduly compromised nor hampered by rigid and indiscriminate enforcement of IPRs. (Volledige tekst hier.)

IEF 669

Het Europese recht wil het anders

2e kamer, Handelingen 6026-6027, nr. 98. Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 28 juni 2005 over de doorgifte van publieke omroep via de kabel.

"Staatssecretaris Van der Laan: Voorzitter. Het is geen kwestie van willen. U vraagt mij te handelen in strijd met het recht. Ik kan niet een motie uitvoeren die in strijd is met het recht. Het Europese recht wil het anders. Wij hebben met de Commissie de argumenten gewisseld, maar de Commissie heeft het recht om de regelgeving te interpreteren zoals zij dat wil. Zij heeft een uitspraak gedaan en staat in haar recht om dat te doen zoals zij dat wil. Als u mij vraagt te handelen in strijd met het recht, dan kunt u mij niet kwalijk nemen dat het kabinet zegt: wij kunnen die motie niet uitvoeren. Want ook op basis van jurisprudentie in andere landen, waar zich dezelfde voorvallen hebben voorgedaan, blijkt gewoon dat de rechter het steeds weer aftikt en partijen in het gelijk stelt over valse concurrentie. Wij hebben ook jurisprudentie waarin het auteursrecht prevaleert boven andere zaken. Het auteursrecht is dusdanig sterk dat dat een organisatie niet mag worden ontnomen. Ik heb geprobeerd dat uit te leggen in de vorige debatten. Het gaat wel heel ver om het kabinet te vragen in strijd te handelen met het recht." Lees Kamerstuk

IEF 668

Oud maar vers

Drie al wat oudere uitspraken, maar vers op rechtspraak.nl:

Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, 5 juli 2005, LJN: AT9530, KG 05/648. Moule d'Or tegen Krijn Verwijs. Octrooizaak, mosselen.

Ten processe zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken waaruit op voorhand volgt dat de stellingen van gedaagden omtrent de door haar geschetste wijze waarop zij mosselen zal gaan verwerken als onjuist of ongeloofwaardig van de hand moeten worden gewezen. De enkele omstandigheid dat de opvoerhoppers mogelijk geschikt zijn om de mosselen daarin langer dan vijf à tien minuten te laten verblijven betekent nog niet dat zulks in de praktijk ook zal gebeuren, laat staan met enige regelmaat. Duidelijke aanwijzingen daarvoor volgen niet uit de door gedaagden voorgenomen productiewijze, zoals deze ter zitting aan de hand van tekeningen en foto's is toegelicht. En dat heeft weer tot gevolg dat niet is gebleken van duidelijke aanwijzingen voor een dreigende inbreuk op het octrooi. Met het begrip "enige tijd" als genoemde in het kenmerk van conclusie 1 van het octrooi kan immers niet zijn bedoeld een periode van vijf à tien minuten zoals door gedaagden beschreven, aangezien een dergelijke korte periode niet genoeg is om het effect van het octrooi, te weten het recupereren van de mosselen met als gevolg een langere levensduur, te bereiken. 13. Een en ander voert tot de slotsom dat aan de vordering van Moule d'Or de grondslag komt te ontvallen, zodat die vordering zal worden afgewezen. Lees vonnis.

Rechtbank 's-Gravenhage, 24 november 2004,  LJN: AR6382, 02/1450, 02/2335, 02/3007, 02/3008, 02/3010.  Merck tegen Astrazeneca. EP 'New pharmaceutical preparation for oral use.' Merck c.s. vorderen (na vermeerdering respectievelijk vermindering van eis) dat de rechtbank de octrooien nietig verklaart respectievelijk vernietigt (de rechtbank begrijpt telkens: "vernietigt") voor wat betreft Nederland, met kosten. Merck c.s. stellen daartoe - kort gezegd - dat de octrooien niet nawerkbaar zijn, toegevoegde materie bevatten, dat de prioriteit ten onrechte is ingeroepen alsmede dat zij nieuwheid en inventiviteit ontberen. AstraZeneca heeft geen argumenten naar voren gebracht waarom het octrooi gedeeltelijk in stand zou moeten worden gelaten volgens één of meer van de volgconclusies, zodat het gehele octrooi vernietigd dient te worden. Lees vonnis.

Rechtbank 's-Gravenhage, 19 oktober 2004, LJN: AR4400, KG 04/1058. Netcom tgen Network Solutions c.s. domeinnamen bulldog.com en buldog.com.

Het gaat in deze zaak in wezen om een geschil over het gebruik van domeinnamen. Dit geschil is conform het tussen de internetprovider en eiser toepasselijke reglement beslist door een arbiter, en wel ten nadele van eiser. De internetprovider heeft vervolgens op grond van de arbitrale beslissing de domeinnamen bulldog.com en buldog.com op naam van gevoegde partij 1gesteld. Eiser meent dat de internetprovider in strijd met haar eigen Service Agreement heeft gehandeld en haar eigen termijnregeling niet heeft nageleefd. Geschillen tussen de provider en eiser zijn volgens artikel 21 sub a van de Service Agreement voorbehouden aan de Amerikaanse rechter. Eiser beroept zich op bijlage A van de Service Agreement, artikel 7, waarin onder meer is opgenomen: "For any dispute with, or challenge by, a third party concerning or arising from your use of an domain name registered with or your use of our domain name registration services, you agree to submit subject matter jurisdiction....and the courts of your domicile" Network Solutions voert terecht aan dat het hier om een jurisdictieclausule gaat voor geschillen over domeinnaamregistratie met een derde en dat voor geschillen met de internet provider zelf de jurisdictieclausule van artikel 21 sub a van de Service Agreement geldt.  Lees vonnis.

IEF 667

Gmail.nl

Google, Inc. heeft bij het WIPO Arbitration and Mediation Center de domeinnaam gmail.nl weten terug te krijgen.

Op 1 april 2004 heeft Google, Inc. officieel een nieuwe elektronische maildienst gelanceerd. Al op 31 maart 2004 is naar de pers gelekt dat de naam hiervoor GMAIL zou luiden. Small Business Internet Solutions heeft vervolgens op 1 april 2004 de domeinnaam gmail.nl geregistreerd, volgens eigen zeggen voor een zelf bedacht en ontwikkeld concept: Gconcept. SBIS stelt de letter G gekozen te hebben, “omdat deze fonetisch gezien het aantrekkelijkst is”.

De WIPO Arbiter meent dat er ten minste sprake is van indirect verwarringsgevaar, omdat het publiek kan denken dat er (gegeven de grote mate van overeenstemming van naam en inhoud van de diensten van partijen) sprake is van een economische verbondenheid, bijvoorbeeld omdat gedacht zou kunnen worden dat eiseres aan de verweerder toestemming zou hebben verleend voor het gebruik van het merk GMAIL in de domeinnaam. Lees hier het vonnis, met dank aan Daan Teeuwissen van Knijff Merkenadviseurs.

IEF 666

Faits Divers

- Appointment of Mr. Peter Lawrence as Vice-President of the Office. He will take up his duties on 1 November 2005 on the retirement of the current Vice-President, Mr Alexander von Mühlendahl. After six years as Director of Trade Mark and Designs at the UK Patent Office, Peter was appointed as Director of Intellectual Property and Innovation in 2003. He is a familiar face in the IP world and, in particular, here at the OHIM as he has been Chairman of the Budget Committee since March 2000. Lees persbericht.

 - Court of Appeal: British Horseracing Board heeft definitief het nakijken. Het HvJ EG is zijn boekje niet te buiten gegaan en heeft de feiten niet verkeerd geïnterpreteerd.  (William Hill maakt dus naar alle waarschijnlijkheid geen inbreuk op de databankrechten van British Horseracing Board). 

-Patents: Commission adopts a second report on biotechnological inventions, covering gene patents and stem cells. The European Commission has adopted a second report (COM(2005)312) to the Council and European Parliament covering developments and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering. It focuses on issues in the area of patents relating to gene sequences and the patentability of inventions relating to stem cells. It also reports on the implementation of the Directive. Persbericht Commissie.

- Amerikaanse 'Bud' wint in Hongarije wèl van angstgegner Budvar.  De Tsjechische concurrent die ook de naam Budweiser hanteert, krijgt van Hongaarse rechter geen geografische bescherming voor  'Bud', 'Budweiser Budvar' en 'Budweiser Bier
Budvar'. Volkskrant

- International patent applications filed under the World Intellectual Property Organization’s Patent Cooperation Treaty (PCT) and received from the PCT receiving offices in the Republic of Korea and Finland will now be processed in a fully electronic manner.  WIPO.

- 'In recent years a series of reports have provided evidence about the erosion of America's scientific and industrial base. But 'strikingly,' as Pat Choate observes in 'Hot Property: The Stealing of Ideas in an Age of Globalization,' 'the massive theft of U.S.-owned intellectual properties as a contributing cause to America's technological decline has been almost totally overlooked in these reports.'In this timely and important book, Choate sounds the alarm about the threat posed by such piracy.' New York Times

IEF 665

Motezuma

In de Volkskrant van dinsdag 19 juli jl wordt op pagina 15  bericht over een 'rare claim' ten aanzien van de muziek van de opera Motezuma (inderdaad, zonder n) van Vivaldi, waarvan de partituur in 2003 is ontdekt in de collectie van de Sing-Akademie van Berlijn. In het bericht wordt gesteld dat het 'raar' is dat de Sing-Akademie met succes een uitvoering van het werk, die zonder  haar toestemming zou plaatsvinden, via een Duitse rechter heeft laten verbieden. Er staat een aantal onjuistheden in.

In Duitsland bestaat, evenals in Nederland, los van het auteursrecht, een exclusief recht voor de eerste 'rechtmatige openbaarmaker' van een 'gevonden' onbekend oud werk. De tekst van de Nederlandse wetsbepaling (artikel 45o Auteurswet) luidt als volgt: "Hij die een niet eerder uitgegeven werk voor de eerste maal rechtmatig openbaar maakt na het verstrijken van de duur van het auteursrecht, geniet het [uitsluitende recht om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen]". Dit recht duurt 25 jaar. Aangezien de betreffende opera wel al in 1733 is uitgevoerd, maar volgens de rechtbank kennelijk nooit is uitgegeven, is het artikel van toepassing (Uitgeven betekent in dit verband: voldoende exemplaren in druk laten verschijnen). Kennelijk is volgens de rechtbank de Sing-Akademie degene die het werk voor de eerste maal rechtmatig openbaar heeft gemaakt of zich het daarmee verbonden recht heeft laten overdragen.

Eén en ander is dus niet 'raar' of onjuist. Het is wel opmerkelijk, omdat er zelden een beroep op de bewuste wetsbepaling wordt gedaan. In Nederland is er voor zover bekend nog nooit een rechtszaak over geweest. Het vonnis is te vinden op operatoday (op deze site staat ook een aanvullend artikel). De persverklaring van de Sing-Akademie van Berlijn staat hier.  (Dirk Visser).

IEF 664

Jugement historique (2)

In aanvulling op het eerdere bericht dat rectificeren wellicht een nieuwe fase is ingegaan. Paris Match hoeft van de beroepsrechter  voorlopig niet  te rectificeren:  "La cour d'appel de Versailles a considéré qu'une publication immédiate en page de couverture était excessive, compte tenu de son caractère irréversible et irrémédiable, dans le cadre de la procédure d'appel." Lees hier meer.

IEF 663

Troebel water

Vznr. Rb. 's-Gravenhage, 18 juli 2005, KG ZA 05/403. Lijkt het maar zo, of wordt er sinds de 'nieuwe modellenwet' minder geprocedeerd over tekeningen en modellen? Maandag werd er in ieder geval een zeldzaam vonnis gewezen over niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen (en auteursrecht en slaafse nabootsing).

Mezutec produceert bronwaterinstallaties, waaronder de 'Mezutizer'. Zij spreekt een concurrent, Remon, aan: volgens Mezutec pleegt Remon met haar Remonique inbreuk op de model- en auteursrechten op de Mezutizer.

Aan de inbreukvraag komt de rechter echter geeneens toe. Hij oordeelt onder meer dat de Remonique eerder openbaar gemaakt was dan de Mezutizer, zodat, nu beide installaties dezelfde algemene indruk wekken, de Mezutizer een eigen karakter ontbeert. Bovendien kan Mezutec niet aantonen dat Remon het ontwerp van haar Remonique had ontleent aan de Mezutizer.

IEF 662

Very Intellectual Properties

Managing Intellectual Property's jaarlijkse lijst van de 50  'most influential people in IP'  telt dit jaar drie Nederlanders. Een uitreksel van hun prestaties:

Erik Nooteboom, Europese Commisie: "Without his hard work in the past year, it remains doubtful how smoothly the linkage between the EU's OHIM-administered Community trade mark system and the WIPO-administered international trade mark system, the Madrid Protocol, would have been put in place. The link was a historical step in the IP field, allowing trade mark owners around the world to extend their existing registration to all 25 EU countries and CTM holders to extend their registration to all Madrid member countries. Nooteboom is also behind the discussions to abolish national searches as well as proposals to reduce CTM registration and renewal fees.

In the coming year Nooteboom will play an important role in the Commission's plans to improve the EU patent system and restart the Community patent discussions, which stalled in May 2004 after member states failed to come to an agreement on the system's scope. Nooteboom has clearly expressed his frustration about this and as long as he is around, IP owners should not give up their hopes for an EU-wide patent system."

Wubbo de Boer, OHIM: "De Boer was reappointed for a second five-year term as President of OHIM last year. Since starting the job in 2001, he has overhauled the internal organization of the office, reduced processing delays and promoted electronic business in every aspect of the Office's work. He has also seen OHIM's workload increase with the accession of 10 new EU member states and the launch of the Community design.

With his scholarly lieutenant Alexander von Mühlendahl due to retire in October, de Boer is already gaining a higher profile. He is an increasingly familiar figure on the conference circuit where he is often outspoken in promoting reform and criticizing those who stand in its way."

Ellen 't Hoen, Artsen Zonder Grenzen: "We have only just scratched the surface," says Ellen 't Hoen of Médecins sans Frontières' international campaign to ensure that IP rights do not restrict the availability and affordability of drugs in developing countries. With the sixth WTO ministerial conference being held in Hong Kong at the end of the year, 't Hoen says MSF, along with international NGOs such as Oxfam and national health advocacy groups, want far more to be done to put the relationship between IP rights and health back at the top of the international agenda.

MSF's campaign will also focus on getting more research and development funding channelled into finding treatments for developing country diseases, by sustained lobbying at the WHO, the European Parliament and individual governments to try and change the way that governments think about the way health care research should be managed. "TRIPs showed that increasing IP protection does nothing for R&D for neglected diseases. We need a different approach. We want to see TRIPs minus and R&D plus." Finally, 't Hoen and her team will work with local health activist groups in countries negotiating free trade agreements, particularly with the US, to help them influence the debate on IP."

Overigens kent de lijst van MIP geen volgorde van belangrijkheid. De opsomming is willekeurig. Bekijk de hele lijst hier (alleen voor abonnees).

IEF 661

Wegens uitgebleven herbezinning

Het zat er aan te komen. Ondoorzichtigheid bij de innende en verdelende instanties en  aanzienlijke prijsverschillen zetten al eerder kwaad bloed, maar nu een waarschuwing 'niet tot herbezinning heeft geleid', heeft een twintigtal importeurs en fabrikanten van blanco informatiedragers de stichtingen De Thuiskopie en Onderhandelingen Thuiskopie (SONT) gedagvaard in een bodemprocedure waarin een groot aantal bezwaren tegen (de hoogte van) de thuiskopieerheffing principieel aan de orde wordt gesteld.

De in Nederland vastgestelde heffingen op voornoemde producten lopen volgens het persbericht van de websiteloze Stichting Overlegorgaan Blanco geluidsdragers (STOBI) zwaar uit de pas met de lage heffingen in Duitsland. In Engeland en Luxemburg gelden zelfs in het geheel geen heffingen. 40% van de in Nederland gebruikte informatiedragers zou afkomstig zijn uit de grijze importstroom uit deze landen. Een van de stellingen van de eisers is dat als rechthebbenden geen bewust gebruik maken van de mogelijkheden die drm technologie biedt, zij impliciet toestemming geven voor het maken van een prive kopie. Lees voor de verandering eens niet het persbericht, maar de hele dagvaarding.

IEF 660

Inbreukmakende woning

Gerechtshof Leeuwarden, 13 juli 2005, LJN: AT9454, Rnr 0200197. Appelant tegen geïntimeerde in zaak over bouw van de inbreukmakende woning. Winstafdracht. Bijzondere omstandigheden daargelaten, dient bij de begroting van de winst een integrale kostprijsberekeningsmethodiek te worden gehanteerd, waarbij de vaste kosten naar rato worden toegerekend.

Het gaat bij de toepassing van art. 27a Auteurswet om afdracht van als gevolg van de inbreuk reëel genoten winst - welke winst aan de hand van objectieve maatstaven dient te worden begroot - doch niet om méér dan dat. Dit houdt in dat art. 27a Auteurswet geen grondslag biedt voor het ten voordele van de rechthebbende op het auteursrecht brengen van de inbreukmaker in een vermogensrechtelijke toestand die slechter is dan die waarin elke inbreuk achterwege zou zijn gebleven.  Lees vonnis.

IEF 659

niche

"I have always believed that the “niche” law blogs—those tracking a particular area of law—are more likely to be followed regularly than are the more general blogs, law student blogs and the like. The average user will not be a voracious reader of blogs, but he or she will, I think, take the time to receive information useful to his or her practice, whether it be practice area-specific or related to the business of running a law practice." (The Future of legal blogging, lees webartikel hier).

IEF 658

Langs Vlaamse Wegen

Watskeburt in België? Eerst wordt Madonna aangeklaagd omdat ze in 1993 een nummer geplagieerd zou hebben (Woonde Madonna ooit in Moeskroen? Zie hier) en nu bericht de GvA dat de Oostkampse componist Johnny Delaere en de Oostendse muziekuitgever Marcel Seynaeve de Griekse componist Vangelis en platenmaatschappij EMI hebben gedagvaard. Vangelis' nummer 'Conquest of Paradise' uit 1992 zou zijn gebaseerd op het nummer 'Rien n'a changé' van Delaere uit 1982.

Auteursrechtenmaatschappij Sabam stelde enkele gelijkenissen vast, maar te weinig om van plagiaat te spreken. Componist en producent waren niet overtuigd door dit oordeel en eisen 2,5 miljoen euro schadevergoeding. Volgens het bericht moeten de eisers nog wel aantonen dat de Griekse componist hun nummer ooit hoorde. En die kans bestaat volgens Vlamingen. 'Rien n'a changé werd in de jaren '80 gedraaid in onder meer de Ancienne Belgique en de Vorst Nationaal. Vangelis was toen door Europa op reis.'

Wat is de reden en overeenkomst achter en tussen deze zaken. Is er misschien nieuwe wetgeving in België? Biedt de Sabam een nieuw vergelijkend muziekonderzoek, maar alleen nog voor nummers tot 1993? Verlopen dit jaar de termijnen voor plagiaat tot 1993?

IEF 657

zo nauwkeurig beschreven

GvEA, 14 juli 2005, zaak T-126/03,  Reckitt Benckiser (Spaje) tegen OHIM/Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme. GM aanvrage voor woordmerk ALADIN, oppositie o.g.v. ouder spaan nationaal woordmerk ALADDIN.

Interessante uitspraak over deelgebruik en de vraag of je nu een ruime of een enge classificatie onder je merk moet hangen:

“Uit de hierboven aangehaalde bepalingen volgt, dat wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren- of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen leidt tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk werd ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie.

Het begrip gedeeltelijk gebruik heeft immers als functie ervoor te zorgen dat merken die voor een bepaalde warencategorie niet worden gebruikt, niet onbeschikbaar worden, maar het mag niet als gevolg hebben dat de houder van een ouder merk elke bescherming wordt ontzegd voor waren die weliswaar niet strikt gelijk zijn aan die waarvoor normaal gebruik is bewezen, maar daarvan niet wezenlijk verschillen en behoren tot eenzelfde groep die alleen op willekeurige wijze kan worden onderverdeeld. In dit verband zij opgemerkt dat het voor de houder van een merk in de praktijk onmogelijk is het bewijs van gebruik ervan te leveren voor alle denkbare varianten van de waren waarop de inschrijving betrekking heeft. Bijgevolg kan het begrip „deel van de waren of diensten” niet worden opgevat als alle mogelijke commerciële vormen van gelijksoortige waren of diensten, maar alleen als waren of diensten die voldoende van elkaar verschillen om logische categorieën of subcategorieën te kunnen vormen.” Lees arrest.