Octrooirecht

IEF 20066

Tweede conclusie P-G in de zaak WIKO tegen Philips

Hoge Raad 2 jul 2021, IEF 20066; ECLI:NL:PHR:2021:669 (WIKO tegen Philips), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tweede-conclusie-p-g-in-de-zaak-wiko-tegen-philips

HR Conclusie P-G 2 juli 2021, IEF 20066; ECLI:NL:PHR:2021:669 (WIKO tegen Philips) Deze zaak is onderdeel van een aantal in het geding zijnde SEP octrooien. Philips is houder van een het octrooi EP525, dat de efficiëntie van de transmissie van datapakketten beoogt te verbeteren. Een SEP moet onder FRAND-voorwaarden in licentie worden gegeven. WIKO heeft een Frand-verweer gevoerd, omdat Philips EP 525 heeft aangemeld als standaard-essentieel voor de UMTS-standaard en zij de daaraan verbonden contractuele en mededingingsrechtelijke verplichtingen niet is nagekomen. WIKO heeft zich volgens het hof niet als een willing licensee getoond en daarnaast is niet voldaan aan de stel- en bewijsplicht die op WIKO rustte. De P-G concludeert tot verwerping van het cassatieberoep. Zie ook [IEF 20065]. 

IEF 20065

Conclusie P-G in de zaak WIKO tegen Philips

Hoge Raad 2 jul 2021, IEF 20065; ECLI:NL:PHR:2021:670 (WIKO tegen Philips), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-in-de-zaak-wiko-tegen-philips

HR Conclusie P-G 2 juli 2021, IEF 20065, IT 3579; ECLI:NL:PHR:2021:670 (WIKO tegen Philips) Deze zaak is onderdeel van een aantal in het geding zijnde octrooien. Philips is houder van een SEP octrooi, dat voorkomt dat data bij een slechte kanaalkwaliteit met een excessief hoog vermogen worden verzonden. Een SEP moet onder FRAND-voorwaarden in licentie worden gegeven. WIKO heeft de vernietiging van het octrooi gevorderd, wegens gebrek aan inventiviteit. Ook voldoet volgens WIKO het licentie-aanbod van Philips niet aan de FRAND-voorwaarden. De P-G concludeert, dat WIKO niet heeft kunnen aantonen dat en waarom Philips misbruik maakt van haar machtspositie en dat de door Philips verleende licentie onder FRAND-voorwaarden discriminatoir is. Volgens het hof - en de P-G Van Peursem onderschrijft dit - zijn vergelijkbare gevallen niet zonder meer gelijk en kunnen er met verschillende afnemers verschillende FRAND-voorwaarden worden afgesproken. WIKO heeft daarnaast niet voldaan aan haar stel- en bewijsplicht. De P-G concludeert tot verwerping van het cassatieberoep. 

IEF 20038

Andere werkwijze is geen inbreuk op octrooi

Rechtbank Den Haag 15 jun 2021, IEF 20038; ECLI:NL:RBDHA:2021:6085 (Belparts tegen Belimo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/andere-werkwijze-is-geen-inbreuk-op-octrooi

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 juni 2021, IEF 20038; ECLI:NL:RBDHA:2021:6085 (Belparts tegen Belimo) Belparts is houder van een aantal octrooien voor een centraal verwarmings/koelingssysteem. Belimo ontwikkelt en verhandelt soortgelijke HVAC systemen. Belparts is van mening dat Belimo inbreuk maakt op haar octrooien. De voorzieningenrechter oordeelt, dat op sommige punten de uitwerking wellicht hetzelfde is, maar dat de werkwijze een andere is. Daarnaast heeft Belimo volgens de voorzieningenrechter terecht aangevoerd, dat er twijfel bestaat over de inventiviteit en over de vraag hoe een gemiddelde vakman naar de motor zou kijken. De rechtbank wijst naar voorlopig oordeel de vorderingen van Belparts af. 

IEF 20027

Geen inbreuk op moederoctrooi en divisional

Rechtbank Den Haag 15 jun 2021, IEF 20027; ECLI:NL:RBDHA:2021:6085 (Belparts tegen Belimo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-moederoctrooi-en-divisional

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 juni 2021, IEF 20027; ECLI:NL:RBDHA:2021:6085 ( Belparts tegen Belimo) Kort geding. Eiser Belparts is actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van apparatuur die kan worden gebruikt voor het automatisch reguleren van systemen in gebouwen. Zij richt zich in het bijzonder op HVAC-systemen (Heating, Ventilation, Air Conditioning/Cooling). Belparts is houdster van het octrooi EP 938, het moederoctrooi “Flow control system” dat ziet op de beïnvloeding van de stroomsnelheid van het medium binnen een debietregelsysteem. Gedaagde Belimo c.s. is actief op het gebied van de ontwikkeling en verkoop van onderdelen voor (onder andere) HVAC-systemen. Belfarts verwijt Belimo cs inbreuk op haar octrooien door productie en verhandeling van regelkleppen. De voorzieningenrechter heeft grensoverschrijdende bevoegdheid ten aanzien van de Zwitserse gedaagde op grond van artikel 6 lid 1 Lugano II enkel voor Nederland en België. Er is geen sprake van inbreuk op het moederoctrooi en op de divisional. Daarnaast is er gerede kans dat het moederoctrooi niet inventief is.

IEF 19984

Onvoldoende causaal verband tussen beroepsfout en gederfde winst

Hof 's-Hertogenbosch 20 apr 2021, IEF 19984; ECLI:NL:GHSHE:2021:1197 (Beheer B.V. tegen AOMB), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onvoldoende-causaal-verband-tussen-beroepsfout-en-gederfde-winst

Hof 's-Hertogenbosch 20 april 2021, IEF 19984; ECLI:NL:GHSHE:2021:1197 (Beheer B.V. tegen AOMB) Appellant heeft via Algemeen Octrooi- en Merkenbureau (AOMB) een octrooi laten vastleggen voor een gezamenlijke uitvinding van een ijsblokjesmachine. Met de tweede uitvinder is appellant nadien zakelijk gescheiden. In eerste aanleg is al vastgesteld dat er sprake is geweest van een beroepsfout aan de zijde van AOMB, doordat zij appellant een verkeerd advies heeft gegeven. AOMB had nagelaten om te vermelden dat de tweede uitvinder een afstandsverklaring zou kunnen tekenen om ervoor te zorgen dat de octrooirechten ook in landen met andere regimes aan [Beheer B.V.] zouden toekomen. Appellant vordert schadevergoeding vanwege gederfde winst, maar de rechter oordeelt dat van een causaal verband tussen de tekortkoming en de geleden schade onvoldoende sprake is. Appellant heeft volgens de rechtbank onvoldoende aannemelijk gemaakt dat, zonder de tekortkoming van AOMB, er sprake was geweest van nieuwe overeenkomsten met derden. 

IEF 19967

Vordering tot schadvergoeding afgewezen

Hof Amsterdam 4 mei 2021, IEF 19967; ECLI:NL:GHAMS:2021:1279 (NGen tegen All Capital), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-schadvergoeding-afgewezen

Hof Amsterdam 4 mei 2021, IEF 19967, LS&R 1953; ECLI:NL:GHAMS:2021:1279 (NGen tegen All Capital) NGen beschikte over een octrooi op een technologie voor medische toepassingen. All Capital heeft krediet en een garantie aan NGen verstrekt voor de financiering van onderzoek naar nieuwe toepassingen voor die technologie. In de hoofdzaak die aan deze schadestaatprocedure is voorafgegaan, heeft de rechtbank geoordeeld dat All Capital jegens NGen toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen. In deze schadestaatprocedure heeft de rechtbank de vordering van NGen tot schadevergoeding afgewezen. De rechtbank heeft onder meer geoordeeld dat NGen onvoldoende heeft gesteld over het causaal verband tussen de vastgestelde tekortkomingen en de gestelde schade. In dit hoger beroep is opnieuw de vraag aan de orde of de vastgestelde tekortkomingen de gestelde schade hebben veroorzaakt en zo ja, tot welk bedrag. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

IEF 19951

Te verschillende elektronische vergadersystemen is geen inbreuk op een octrooi

Rechtbank Den Haag 14 apr 2021, IEF 19951; ECLI:NL:RBDHA:2021:3857 (Barco tegen Kindermann), http://www.ie-forum.nl/artikelen/te-verschillende-elektronische-vergadersystemen-is-geen-inbreuk-op-een-octrooi

Rechtbank Den Haag 14 april 2021, IEF 19951; ECLI:NL:RBDHA:2021:3857 (Barco tegen Kindermann) Barco heeft in deze zaak betoogd dat Kindermann inbreuk maakt op een door Barco gehouden octrooi. De inhoud van dit octrooi betreft een elektronisch vergaderhulpmiddel. De rechtbank gaat mee in het argument van Kindermann, dat een enkel mechanische koppeling nog niet betekent dat er sprake is van een zogenaamd 'peripheral device', zoals bedoeld in het octrooi van Barco. De Touch Transmitter van Kindermann is niet technisch vergelijkbaar met het peripheral device van Barco en Kindermann heeft dus geen inbreuk gemaakt op het octrooi van Barco. 

IEF 19958

Prejudiciële vragen over het verlenen van een licentie en FRAND-voorwaarden

HvJ EU 23 mrt 2021, IEF 19958; (Nokia tegen Daimler), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-het-verlenen-van-een-licentie-en-frand-voorwaarden

Landgericht Düsseldorf 23 maart 2021, IEF 19958, IEFbe 3219; C-182/21 (Nokia tegen Daimler)  Daimler heeft zonder licentie telecommunicatietechnologie van Nokia gebruikt. Tegelijkertijd wil Nokia geen licentie tegen FRAND-voorwaarden verlenen aan de leveranciers van Daimler. Daimler is van mening dat er sprake is van misbruik van machtspositie aan de kant van Nokia. De Duitse rechter heeft in deze zaak een aantal prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over de uitleg van het verbod van misbruik, het verlenen van licenties en de verhouding tot FRAND-voorwaarden.