Octrooirecht

IEF 19479

Twee grensoverschrijdende verboden toegewezen

Rechtbank Den Haag 29 sep 2020, IEF 19479; ECLI:NL:RBDHA:2020:13650 (Novartis tegen Mylan), http://www.ie-forum.nl/artikelen/twee-grensoverschrijdende-verboden-toegewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 29 september 2020, IEF 19479, LS&R 1868; ECLI:NL:RBDHA:2020:13650 (Novartis tegen Mylan) Octrooirecht. Novartis ontwikkelt en verhandelt via aan haar gelieerde vennootschappen geneesmiddelen, waaronder het geneesmiddel deferasirox. Dit geneesmiddel wordt beschermd door een ABC. Novartis vordert dat de voorzieningenrechter Mylan zal verbieden inbreuk te maken op haar ABC of anderszins onrechtmatig te handelen. Voorop wordt gesteld dat Novartis uit hoofde van de aan haar verleende ABC’s (met in Nederland een beschermingsduur tot 28 februari 2022) in Nederland en in andere landen waarvoor zij een ABC heeft, anderen kan verbieden om met een generiek deferasirox op de markt te komen. Gelet daarop heeft Mylan de maatschappelijke zorgvuldigheid jegens Novartis in acht te nemen, die maakt dat zij niet welbewust inbreuk mag maken dan wel mag faciliteren. Het ligt dan ook op de weg van Mylan om aannemelijk te maken dat het ABC in Nederland en de overige betrokken landen ten onrechte is verleend en/of dat handhaving van die ABC’s jegens haar onrechtmatig is. Hierin is Mylan niet geslaagd. Mylan wordt verboden direct of indirect inbreuk te maken op het ABC tot en met 27 februari 2022 alsmede onrechtmatig te handelen door andere Mylan-vennootschappen in Europa te faciliteren in het maken van inbreuk.  

IEF 19466

Geen inbreuk bij wege van equivalentie op drijvende zonnepaneleninstallatie

Rechtbank Den Haag 6 okt 2020, IEF 19466; ECLI:NL:RBDHA:2020:9924 (Ciel et Terre tegen ProFloating), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-bij-wege-van-equivalentie-op-drijvende-zonnepaneleninstallatie

Vzr. Rechtbank Den Haag 6 oktober 2020, IEF 19466; ECLI:NL:RBDHA:2020:9924 (Ciel et Terre tegen ProFloating) Octrooirecht. Kort geding. Ciel et Terre (hierna: ‘C&T’) is een onderneming die drijvende installaties voor zonnepanelen ontwikkelt en verkoopt, waaronder de installatie genaamd Hydrelio. C&T is houdster van het Europese octrooi EP 3 336 447 B1. Conform het octrooi zijn er twee typen drijfelementen: steuninrichtingen en verbindingselementen. ProFloating biedt drijvende installaties voor zonnepanelen aan onder de naam FLOTAR. ProFloating heeft daar een niet-drijvend verbindingselement aan toegevoegd. C&T vordert een inbreukverbod voor het Nederlandse deel van haar octrooi. Het geschil splitst zich derhalve toe op de vraag of met de nieuwe configuratie van ProFloating sprake is van inbreuk bij wege van equivalentie. Die vraag moet ontkennend worden beantwoord en inbreuk is niet aan de orde. Anders dan C&T stelt, kan het kenmerk "drijven" van "elk" verbindingselement niet worden weggeïnterpreteerd. Onder toepassing van de bij equivalentie wel gehanteerde function-way-result toets, is zowel de functie, de weg/wijze als het resultaat van het niet-drijvende verbindingselement anders. Ook is er geen (dreiging) van letterlijke (in)directe inbreuk. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 19469

Vorderingen in vrijwaringsincident gedeeltelijk toegewezen

Rechtbank Amsterdam 9 sep 2020, IEF 19469; ECLI:NL:RBDHA:2020:9215 (VUB en Ablynx tegen QVQ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-in-vrijwaringsincident-gedeeltelijk-toegewezen

Rechtbank Den Haag 9 september 2020, IEF 19469, LS&R 1867, IEFbe 3128; ECLI:NL:RBDHA:2020:9215 (VUB en Ablynx tegen QVQ) Octrooirecht. Vrijwaringsincident. Zie eerder [IEF 18996]. In de hoofdzaak vorderen de Vrije Universiteit Brussel (hierna: VUB) en Ablynx samengevat dat de rechtbank uitvoerbaar bij voorraad verklaart QVQ te verbieden de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen te verrichten en daarnaast voor recht te verklaren dat QVQ in Nederland inbreuk heeft gemaakt op de (zogenoemde) Hamers-octrooien. QVQ vordert in incident voorwaardelijk dat haar wordt toegestaan Ablynx en het Vlaams Instituut voor Biotechnologoie (hierna: VIB) te dagvaarden in vrijwaring ten aanzien van de gepretendeerde vorderingen van de VUB, omdat Ablynx en het VIB de VUB vertegenwoordigen in alle zaken ten aanzien van de Hamers-octrooien voor zover deze niet in licentie zijn gegeven aan Unilever. Aan de voorwaardelijkheid kent de rechtbank geen betekenis toe. Een vrijwaring komt naar zijn aard pas aan de orde in geval van een veroordeling in de hoofdzaak. Het past niet in het systeem van de wet om de eisende partij in vrijwaring op te roepen. De vordering tot oproeping in vrijwaring van Ablynx stuit daarop af. QVQ wordt wel toegestaan het VIB in vrijwaring te doen dagvaarden. De hoofdzaak wordt verwezen naar de rol van woensdag 23 september 2020.

IEF 19437

Boete voor schending licentieovereenkomst

Rechtbank Amsterdam 23 sep 2020, IEF 19437; ECLI:NL:RBAMS:2020:4551 (Fishflow tegen Poseidon), http://www.ie-forum.nl/artikelen/boete-voor-schending-licentieovereenkomst

Rechtbank Amsterdam 23 september 2020, IEF 19437; ECLI:NL:RBAMS:2020:4551 (Fishflow tegen Poseidon) Octrooirecht. Uitleg overeenkomst. Fishflow is houdster van een Nederlands octrooi op een boegschroef. Poseidon houdt zich bezig met het vervaardigen van motoren en turbines voor jachten. Partijen hebben een licentieovereenkomst gesloten voor de boegschroef. Volgens Fishflow heeft Poseidon op verschillende wijzen de overeenkomst geschonden, waardoor Poseidon een totaalbedrag van € 900.000,- aan boetes verschuldigd zou zijn aan Fishflow. Fishflow vordert kortgezegd staking van het verkopen van de boegschroef, betaling van het boetebedrag en een schadevergoeding. De inhoud van de overeenkomst is tussen partijen in geschil. Toepassing Haviltex-maatstaf. Er komt meer gewicht toe aan de wijze waarop de boeteclausule is geformuleerd, omdat het gaat om twee professionele partijen die duidelijk eerder overeenkomsten hebben opgesteld. Poseidon moet de verkoop van de boegschroef staken en wordt veroordeeld tot betaling van een boete van € 100.000,-. De vordering tot schadevergoeding wordt afgewezen, omdat Fishflow de gestelde schade niet aannemelijk heeft gemaakt.

IEF 19435

Licentieovereenkomst rechtsgeldig opgezegd

Hof Den Haag 18 feb 2020, IEF 19435; ECLI:NL:GHDHA:2020:1618 (Pepscan tegen Bicycle Therapeutics), http://www.ie-forum.nl/artikelen/licentieovereenkomst-rechtsgeldig-opgezegd

Hof Den Haag 18 februari 2020, IEF 19435, LS&R 1860; ECLI:NL:GHDHA:2020:1618 (Pepscan tegen Bicycle Therapeutics) Uitleg licentieovereenkomst. Octrooirecht. Zie eerder [IEF 17632]. Tussentijds appel met betrekking tot het oordeel van de rechtbank dat gelet op de taalkundige uitleg van de overeenkomst, Pepscan de licentieovereenkomst niet mocht beëindigen wegens niet-nakoming van de exclusieve afnameverplichting door Bicycle Therapeutics. Bij de beoordeling van dit geschilpunt moet niet alleen worden gekeken naar de taalkundige uitleg van die bepaling, maar ook naar de bedoelingen van partijen. Uit de overeenkomst vloeit voort dat de bedoeling van partijen was dat de exclusieve afnameverplichting van Bicycle Therapeutics van kracht zou zijn gedurende de looptijd van de licentieovereenkomst. Door het aangaan en de opzegging van de serviceovereenkomst is de bedoeling van partijen, en de uit de licentieovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, niet gewijzigd en evenmin beëindigd. Aldus heeft Pepscan de PLA rechtsgeldig opgezegd wegens niet-nakoming van de exclusieve afnameverplichting door Bicycle Therapeutics. De grieven van Pepscan slagen. Het bestreden vonnis wordt in zoverre vernietigd. De zaak wordt terugverwezen naar de rechtbank voor afdoening van de vorderingen die niet aan het tussentijds appel zijn onderworpen.

IEF 19434

ACM sluit onderzoek naar geneesmiddelenfabrikant AbbVie

De ACM startte in 2019 een onderzoek naar geneesmiddelenfabrikant AbbVie vanwege mogelijk misbruik van een machtspositie. In 2018 verliep het octrooi op de werkzame stof adalimumab. AbbVie gebruikt adalimumab voor het geneesmiddel Humira. Tot die tijd was Humira het geneesmiddel met de grootste omzet in Nederland. Om haar positie op de markt te behouden, heeft AbbVie in de periode na het octrooiverloop kortingen geboden aan ziekenhuizen. Ziekenhuizen konden alleen een hoge korting krijgen als alle bestaande patiënten Humira zouden blijven gebruiken en niet zouden overstappen naar een biosimilar.

IEF 19430

Franse rechter acht Eli Lilly's pemetrexed-octrooi geldig

Overig 11 sep 2020, IEF 19430; (Eli Lilly tegen Frensenius), http://www.ie-forum.nl/artikelen/franse-rechter-acht-eli-lilly-s-pemetrexed-octrooi-geldig

Tribunal Judiciaire de Paris 11 september 2020, IEF 19430, LS&R 1857, IEFbe 3122; 17/10421 (Eli Lilly tegen Frensenius) Zie eerder [IEF 19261], [IEF 19082], [IEF 17690], [IEF 18534]. Deze zaak ziet op de (equivalente) beschermingsomvang van Europees octrooi EP (NL) 1 313 508, waarvan Lilly houdster is. De Franse rechter acht het pemetrexed-octrooi van Lilly geldig en legt Frensenius Kabi een permanent inbreukverbod op.

IEF 19422

Octrooi elektronische kaartlezer niet inventief

Hof Den Haag 23 jun 2020, IEF 19422; ECLI:NL:GHDHA:2020:1622 (CDVI tegen Impro), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-elektronische-kaartlezer-niet-inventief

Hof Den Haag 23 juni 2020, IEF 19422; ECLI:NL:GHDHA:2020:1622 (CDVI tegen Impro) Octrooirecht. Zie eerder [IEF 18113]. CDVI meent dat Impro inbreuk maakt op conclusie 1 van haar octrooi, EP 1 245 006 B1, voor een elektronische kaartlezer. In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat het octrooi van CDVI vernietigbaar is, omdat het niet inventief is. De vorderingen van CDVI werden afgewezen. CDVI vordert in hoger beroep dat vernietiging van het vonnis van de rechtbank en dat de vorderingen van CDVI alsnog worden toegewezen. Conclusie 1 ontbeert inventiviteit op grond van de bekende leesrichting in combinatie met de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman. Het door CDVI voorgestelde hulpverzoek kan haar niet baten, omdat die maatregel ook niet inventief is. Het bestreden vonnis wordt bekrachtigd.