Mediarecht

IEF 18027

Privacy moeder in autobiografisch boek niet geschonden

Rechtbank Amsterdam 11 okt 2018, IEF 18027; (Eiseres tegen Uitgeverij van Oorschot), http://www.ie-forum.nl/artikelen/privacy-moeder-in-autobiografisch-boek-niet-geschonden

Rechtbank Amsterdam 11 oktober 2018, IEF 18027; IT 2651 (Eiseres tegen Uitgeverij van Oorschot) Vrijheid van meningsuiting. Privacy. Eiseres is moeder van de schrijfster van De Porseleinenkast, Faxen aan Ger en is uitgegeven door Uitgeverij van Oorschot. Het boek bevat een bundeling van door schrijfster geschreven faxen. Uit de passages blijkt dat de moeder van schrijfster afkeer tegen haar heeft. Gevorderd is dat het boek uit de handel wordt gehaald, omdat er onjuiste en beschadigende beweringen zijn gedaan. Deze vinden geen steun in de feiten en doen ze dat wel, dan wordt de persoonlijke levenssfeer van eiseres geschonden. De rechtbank oordeelt dat het werk is aan te merken als autobiografisch dagboek, maar de gemiddelde lezer zal begrijpen dat het boek niet altijd een objectieve beschrijving van de werkelijkheid betreft. Om deze reden is de persoonlijke levenssfeer van eiseres ook niet geschonden. Bovendien is door het autobiografische karakter haar moeder moeilijk te fingeren of zijn daarin moeilijk wijzigingen aan te brengen. De passages zijn niet buiten proportie grievend, het gedrag van eiseres wordt in het boek ook wel eens goedgepraat, de moeder heeft een beperkte rol in het boek en de boek is maar 800 keer gedrukt. Hierdoor weegt de uitingsvrijheid van Uitgeverij van Oorschot zwaarder. De rechtbank wijst de vordering af. 

IEF 18005

Geen schending privacy door Georgische ex-president bij politiek debat Rustavi 2

Rechtbanken 31 aug 2018, IEF 18005; ECLI:NL:RBZWB:2018:5109 (Interview Rustavi 2), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-schending-privacy-door-georgische-ex-president-bij-politiek-debat-rustavi-2

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 augustus 2018, IEF 18005; RB 3213; IT 2643 (Interview Rustavi 2) Privacy. Vrijheid van meningsuiting. Eiser is een Amerikaans staatsburger van Georgische komaf, wonende in Londen en veelal verblijvende in Georgië. Hij is een van de oprichters en lid van de raad van advies van Hunnewell Partners Georgia LLP, een groot investeringsfonds in Georgië. Gedaagde is in 2004 - 2013 president geweest van Georgië. Sinds 14 februari 2018 verblijft hij officieel in Nederland maar is nog steeds politiek actief in Georgië. In april 2018 heeft gedaagde drie interviews gegeven op Rustavi 2, TV-zender in Georgië, waarin hij eiser meerdere malen noemt. Eiser beveelt gedaagde zich te onthouden van toekomstige uitlatingen over eiser waarin wordt gesteld of gesuggereerd dat hij een oplichter zou zijn. De voorzieningenrechter oordeelt dat er een groot gewicht moet worden toegekend om in het kader van politiek debat beweerdelijke misstanden aan de orde te stellen die de kern van de democratische rechtsstaat raken. Er is niet aannemelijk geworden dat de door gedaagde uitingen excessief zijn. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. 

IEF 17993

Conclusie AG: verwerping cassatie tegen publicatie De Gekooide Recherche

Hoge Raad 7 sep 2018, IEF 17993; ECLI:NL:PHR:2018:941 (eiser tegen Staat der Nederlanden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-verwerping-cassatie-tegen-publicatie-de-gekooide-recherche

Conclusie AG HR 7 september 2018, IEF 17993; ECLI:NL:PHR:2018:941 (eiser tegen Staat der Nederlanden) Onrechtmatige publicatie. Een oud-rechercheur, heeft een boek geschreven over zijn ervaringen bij de politie. Hierin wordt een aantal onderzoeken beschreven waarbij de rechercheur betrokken was en waarin eiser figureert. Eiser stelt dat sprake is van een onrechtmatige publicatie en doet daartoe een beroep op schending van ambtsgeheim en schending van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, schending artikel 16 Wbp, verbod om strafrechtelijke gegevens te verwerken. Het hof [IEF 16906, 15800] heeft overwogen dat niet kan worden aangenomen dat oud-rechercheur gebruik heeft gemaakt van geheime informatie, dat de vrijheid van meningsuiting hier zwaarder weegt dan het recht op privacy en dat het verbod om strafrechtelijke gegevens te verwerken geen toepassing vindt omdat deze verwerking noodzakelijk is voor uitsluitend journalistieke doeleinden (art. 3 lid 2 Wbp). In cassatie wordt geklaagd dat niet op een juiste en begrijpelijke wijze toepassing is gegeven aan de regels over schending van ambtsgeheim en de journalistieke exceptie van art. 3 lid 2 Wbp. De conclusie AG strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

IEF 17986

Borden langs de openbare weg dat opdrachtgever nog niet heeft betaald niet onrechtmatig

Rechtbank Rotterdam 17 jul 2018, IEF 17986; ECLI:NL:RBROT:2018:7968 (Aannemer tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/borden-langs-de-openbare-weg-dat-opdrachtgever-nog-niet-heeft-betaald-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Rotterdam 17 juli 2018, IEF 17986; ECLI:NL:RBROT:2018:7968 (Aannemer tegen opdrachtgever) Vrijheid van meningsuiting. Aantasting goede naam. Onrechtmatige mededeling. Eiser is werkzaam als binnenhuisarchitecte. Eisers hebben gedaagde in 2015 opdracht verstrekt een veranda te bouwen. Gedaagde heeft de veranda grotendeels zelf bebouwd maar omdat het voor de zomer af moest zijn, waren eisers genoodzaakt een andere partij in te huren. Tussen partijen is een geschil ontstaan over de vraag of gedaagde nog recht heeft op een laatste deelbetaling van € 3.107,63. Gedaagde heeft een bord langs de weg gezet met daarop namen van eisers en dat zij nog moeten betalen. Later heeft de gedaagde de eisers ook oplichters genoemd. Op elektronische wijze heeft gedaagde gedreigd om de veranda af te breken. Het plaatsen van de tekstborden is niet onrechtmatig want de mededeling dat de eisers nog niet hebben betaald is feitelijk juist. De uitingen dat er sprake is van oplichting zijn wel onrechtmatig want er is geen enkel bewijs voorhanden.

IEF 17980

Geen portretrechtinbreuk: Nederlands jurist door strafrechtelijk verleden min of meer publiek persoon geworden

Rechtbank Amsterdam 19 sep 2018, IEF 17980; ECLI:NL:RBAMS:2018:6698 (Parbode), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-portretrechtinbreuk-nederlands-jurist-door-strafrechtelijk-verleden-min-of-meer-publiek-persoon
Parbode

Rechtbank Amsterdam 19 september 2018, IEF ; ECLI:NL:RBAMS:2018:6698 (Parbode) Mediarecht. Portretrecht. De uitgeefster van het Surinaamse blad Parbode moet een bericht uit 2014 waarin ze een Nederlandse jurist en bedrijvendokter beticht van oplichting rectificeren door een bericht op haar website en Facebookpagina te plaatsen. Ook moet de uitgeefster een bericht uit 2015 – waarin stond dat de jurist een plantage in bezit kreeg door mee te werken aan het verkrijgen van een valse akte van doodverklaring van de plantage eigenaresse – rectificeren. Geen inbreuk portretrecht. Uit de houding van de geportretteerde blijkt geen verzet tegen het nemen van die foto. Het gelaat is niet zichtbaar en als gevolg van zijn verleden en strafrechtelijke veroordeling is hij min of meer een publiek persoon geworden.

IEF 17957

Uitingsvrijheid van AVROTROS weegt zwaarder dan privacy van eiser in Opgelicht?!

Rechtbank Midden-Nederland 12 sep 2018, IEF 17957; (Eiser tegen AVROTROS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitingsvrijheid-van-avrotros-weegt-zwaarder-dan-privacy-van-eiser-in-opgelicht

Rechtbank Midden-Nederland 12 september 2018, IEF 17957 (Eiser tegen AVROTROS) Privacy. Vrijheid van meningsuiting. Eiser is reeds vele jaren zakenman en hij heeft gehandeld via diverse Nederlandse en buitenlandse vennootschappen. Veel van deze ondernemingen zijn gefailleerd. Op 15 december 2016 is eiser geïnterviewd voor het programma opgelicht! van de AVROTROS. Op 2 januari 2017 is er aandacht besteed aan de eiser in het programma en hebben ze de beelden van het interview gebruikt. Ook zijn er uitlatingen van zakelijke contacten en de broers van de eiser gedaan in de uitzending. Eiser vordert een schadevergoeding omdat zijn privacy is geschonden met de uitzending. Verder vordert hij dat de uitzending verwijderd wordt en rectificatie. Eiser stelt dat de Uitzending onrechtmatig is omdat de beschuldigingen onvoldoende steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal, er heimelijk opnames zijn gemaakt, er een foto is getoond van zijn dochters en omdat er onnodig grievende uitlatingen zijn gedaan. De rechtbank ziet geen aanleiding om aan te nemen dat de beschuldigingen onvoldoende steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal. Eiser heeft zelf aangeboden om nadere informatie te zullen verstrekken maar heeft dit niet gedaan. AVROTROS heeft nog laten weten dat ze het graag willen ontvangen in het kader van wederhoor. De heimelijk opgenomen beelden duren niet langer dan twee seconden. Daar komt bij dat eiser in de uitzending uitgebreid in beeld komt tijdens het Interview. De foto van de dochters heeft het doel om Z sneller geld over te laten maken aan eiser. Daar komt bij dat de gezichten van de dochters geblurd zijn en niet snel herkend zullen worden. De uitlatingen worden niet als onnodig grievend gekwalificeerd omdat het voldoende steun vindt in de feiten. AVROTROS geeft alleen een weergave van meningen van anderen, zonder dat zij daarmee haar eigen mening verkondigt. De rechtbank is, gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden, van oordeel dat het recht op vrije meningsuiting van AVROTROS zwaarder weegt dan het recht van X op de bescherming van zijn eer en goede naam alsook zijn privacy. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 17923

In latere uitzending heeft EenVandaag verduidelijkt dat alleen verdachten zijn geblurred

Rechtbank Amsterdam 8 aug 2017, IEF 17923; (rapper tegen EenVandaag), http://www.ie-forum.nl/artikelen/in-latere-uitzending-heeft-eenvandaag-verduidelijkt-dat-alleen-verdachten-zijn-geblurred

Rechtbank Amsterdam 8 augustus 2018, IEF 17923 (rapper tegen AVROTROS EenVandaag) Mediarecht. Bodemprocedure na kort geding (IEF16840). Op een drietal momenten in het uitgezonden item van EenVandaag zijn beelden getoond uit een videoclip van een rapgroep. In het item wordt besproken dat twee leden van de rapgroep verdachten zijn in een strafproces tegen tien Syriëgangers. Deze verdachten worden onherkenbaar in beeld gebracht. De andere leden van de groep zijn echter wel herkenbaar in beeld, waaronder eiser. Volgens eiser zou hierdoor de indruk zijn gewekt dat hij ook een Syriëganger zou zijn. In de bodemprocedure worden de vorderingen van eiser wederom afgewezen. De omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de uitzending in onderling verband en samenhang beschouwd maken dat van een onrechtmatige daad van AVROTROS jegens eiser geen sprake is. Hierbij is meegewogen dat AVROTROS in een latere uitzending heeft verduidelijkt dat alleen de verdachten zijn geblurd en dat een andere indruk onjuist is, eiser zelf meerdere malen de publiciteit heeft gezocht, de videoclip al die tijd vrijelijk op Youtube beschikbaar was (waarbij iedereen herkenbaar in beeld was) alsmede dat diverse media voor de uitzending van EenVandaag, ook onder verwijzing naar de videoclip, al over de vertrokken Syriëgangers hebben bericht.

 

IEF 17909

Boek HEXIT mag uitgegeven worden want eer en goede naam van ex wordt niet geschaad

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 jul 2018, IEF 17909; ECLI:NL:RBZWB:2018:4727 (Eiseres tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/boek-hexit-mag-uitgegeven-worden-want-eer-en-goede-naam-van-ex-wordt-niet-geschaad

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 juli 2018, IEF 17909; ECLI:NL:RBZWB:2018:4727 (HEXIT) Mediarecht. Schending eer en goede naam. Publicatie boek. Het boek HEXIT is het persoonlijke verhaal van gedaagde over zijn scheiding met eiseres. Eiseres vordert het boek HEXIT in huidige vorm te verbieden. Er is geen sprake van schending van haar eer en goede naam, nu schrijver pseudoniemen heeft gebruikt en eiseres geen publieke of maatschappelijke rol van betekenis vervult. De kring van personen die haar in publicatie zouden herkennen is gering. De vordering wordt afgewezen.