Databankenrecht

IEF 17688

HR: In stand houden van onrechtmatige wetgeving door onjuiste implementatie Databankenrichtlijn

Hoge Raad 4 mei 2018, IEF 17688; ECLI:NL:HR:2018:677 (TMG tegen Staat der Nederlanden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-in-stand-houden-van-onrechtmatige-wetgeving-door-onjuiste-implementatie-databankenrichtlijn

HR 4 mei 2018, IEF 17688; ECLI:NL:HR:2018:677 (TMG tegen Staat der Nederlanden) Verjaring. Vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige wetgeving (onjuiste implementatie Databankenrichtlijn). Aanvang korte verjaringstermijn art. 3:310 lid 1 BW. Onbekendheid met of onzekerheid over juridische beoordeling; grond voor later aanvangsmoment?  Het hof heeft miskend dat niet alleen het invoeren, maar ook het in stand houden van onrechtmatige wetgeving een onrechtmatige daad vormt. Dit onderdeel is gegrond. Verjaring van voortdurende onrechtmatige daad. Vernietiging van Hof Den Haag [IEF 16276], verwijzing naar Hof Amsterdam.

IEF 17571

Conclusie AG: De rechtspraktijk weet zich met de bestaande rechtspraak omtrent substantiële investering goed te redden

Hoge Raad 16 mrt 2018, IEF 17571; ECLI:NL:PHR:2018:254 (Pearson tegen Bär Software), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-de-rechtspraktijk-weet-zich-met-de-bestaande-rechtspraak-omtrent-substanti-le-investeri

Conclusie AG HR 16 maart 2018, IEF 17571; IEFbe 2514; ECLI:NL:PHR:2018:254 (Pearson tegen Bär Software) Databankenrecht. Na Hof 'Derden mogen add-ons maken op niet-beschermde normtabellen met normgegevens'' [IEF 16386]. Cassatieberoep moet worden verworpen. Geen prejudiciële vragen. In deze zaak is in geschil welke kosten meegenomen kunnen worden om te bepalen of aan het vereiste van 'substantiële investering' is voldaan.

4.34. Deze klacht, die onder III(a) nader wordt uitgewerkt, slaagt niet. Hiervoor is al toegelicht dat het hof de onder i) en ii) beoogde investeringen op goede grond buiten beschouwing heeft gelaten. Het gaat hier om investeringen die zijn gedaan in de totstandkoming van de normgegevens en in de controle in de fase waarin de normgegevens worden gecreëerd. Wat de investeringen onder iii) betreft, wijs ik er nogmaals op dat het hof niet heeft beoogd dat investeringen in het plaatsen van gegevens in de normtabel uitgesloten zijn. Het combineren van de drie elementen vindt niet plaats op het moment van het plaatsen van de gegevens in de normtabellen, maar daaraan voorafgaand bij het vaststellen van de normgegevens die vervolgens in de normtabellen worden opgenomen. In haar schriftelijke toelichting onder 78 wijst Bär Software er nog op dat het hof meer bijzonder met betrekking tot deze laatste categorie van investeringen heeft overwogen dat het niet voor de hand ligt dat daarmee substantiële investeringen gepaard zijn gegaan, nu het gaat om relatief eenvoudige in een handleiding afgedrukte tabellen, waarin cijfers worden weergegeven. Zoals eerder overwogen, geeft genoemd oordeel in zoverre niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Onbegrijpelijk is het al evenmin.

IEF 17460

Kopiëren database uitzendbureau VRTU is onrechtmatige daad toerekenbaar aan vennootschappen

Rechtbank Rotterdam 17 jan 2018, IEF 17460; ECLI:NL:RBROT:2018:491 (VRTU tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kopi-ren-database-uitzendbureau-vrtu-is-onrechtmatige-daad-toerekenbaar-aan-vennootschappen

Rechtbank Rotterdam 17 januari 2018, IEF 17460; ECLI:NL:RBROT:2018:491 (VRTU tegen gedaagden) Databankrecht. Werknemer en voormalig werknemer van uitzendbureau VRTU hebben de database met gegevens van kandidaten gekopieerd. Dit levert een onrechtmatige daad jegens VRTU op. Gedaagden hebben tenzamen twee holdingvennootschappen opgericht binnen de besloten vennootschap AJW Group. De onrechtmatige gedraging kan deze vennootschappen worden toegerekend, omdat de rechtbank uit het onderzoekrapport opmaakt dat zij beschikking hebben gehad over de database. Gedaagden worden veroordeeld tot vergoeding van de door VRTU als gevolg van het onrechtmatige handelen geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

IEF 17459

Hof: PR Aviation niet gebonden aan gebruiksvoorwaarden Ryanair

Hof Den Haag 23 jan 2018, IEF 17459; ECLI:NL:GHDHA:2018:61 (PR Aviation tegen Ryanair), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-pr-aviation-niet-gebonden-aan-gebruiksvoorwaarden-ryanair

Hof Den Haag 23 januari 2018, IEF 17459; IT 2471; ECLI:NL:GHDHA:2018:61 (PR Aviation tegen Ryanair) Databankenrecht. Contracten. Zie eerder IEF 15755. Het gaat om de vraag of PR Aviation de gebruiksvoorwaarden op de site van Ryanair heeft geaccepteerd. Het hof neemt aan dat de website van Ryanair in de relevante periode werkte met browse-wrapping. Er is geen sprake van een geldige rechtskeuze in de relevante periode, dus stelt het hof vast dat het Ierse recht het objectief toepasselijke recht zou zijn, indien de overeenkomst geldig zou zijn. Naar Iers recht zijn de gebruiksvoorwaarden niet overeengekomen indien de website werkte met browse-wrapping. PR Aviation bezocht de website om gegevens te verzamelen die voor een ieder gratis en vrij toegankelijk waren en juridisch door geen enkel recht werden beschermd. Een redelijk persoon zal niet denken dat PR Aviation zich wilde binden aan de gebruiksvoorwaarden die haar verbieden om die gegevens te verzamelen en te gebruiken. PR Aviation is dus niet gebonden aan de gebruiksvoorwaarden. Naar Nederlands recht zou dit overigens niet anders zijn. Het hof wijst de vorderingen van Ryanair af en veroordeelt haar in de proceskosten van €103.975,69.

IEF 17278

Abusievelijke publicatie ritgegevens zorgvervoerder door gemeenten is openbaring bedrijfsgeheimen

Rechtbank Noord-Holland 6 sep 2017, IEF 17278; ECLI:NL:RBNHO:2017:7337 (Zorgvervoercentrale Nederland c.s. tegen Gemeenten), http://www.ie-forum.nl/artikelen/abusievelijke-publicatie-ritgegevens-zorgvervoerder-door-gemeenten-is-openbaring-bedrijfsgeheimen

Rechtbank Noord-Holland 6 september 2017, IEF 17278; IT&R 2411; ECLI:NL:RBNHO:2017:7337 (Zorgvervoercentrale Nederland c.s. tegen Gemeenten). Databankenrecht, geen inbreuk. Privacy. Onrechtmatige daad. Verschillende gemeenten hebben in 2015 via TenderNed een openbare aanbesteding georganiseerd voor zorgvervoer. Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) was de huidige vervoerder. Gemeenten hebben een van ZCN ontvangen Excel-bestand met gegevens over gefactureerde ritten gepubliceerd als bijlage bij de aanbesteding. Vanwege geheime informatie in het bestand heeft ZCN verzocht tot verwijdering, wat 5 dagen na publicatie is gebeurd. Als gevolg van het gebeurde is de aanbesteding ingetrokken. Hoewel de gegevens in het bestand afkomstig zijn uit een databank van ZCN, is er geen sprake is van het opvragen of hergebruiken van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank van ZCN. De gemeenten hebben wel de zorgvuldigheidsnorm overschreden, nu door de publicatie van het bestand geheime bedrijfsinformatie verspreidt is. Het publiceren van de persoonsgegevens zoals die in het bestand stonden, is niet onrechtmatig jegens ZCN. Het is niet ondenkbaar dat ZCN schade heeft geleden, welke bepaald zal worden in een schadestaatprocedure.

IEF 17167

Resultaten Europese evaluatie Databankenrichtlijn (96/9/EC) bekendgemaakt

EC

EC, Summary report of the public consultation on the evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases, 6 oktober 2017. De Europese Commissie heeft de resultaten van de openbare evaluatie van richtlijn 96/9/EC (Databankenrichtlijn) openbaar gemaakt. Hieronder een vertaling van de belangrijkste (voorlopige) vindingen van deze openbare raadpleging.

IEF 16878

Kostenschatting 50% boven indicatietarief vanwege tweede zitting

30 mei 2017, IEF 16878; ECLI:NL:GHAMS:2017:2055 (Businesscompleet tegen The Valley), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kostenschatting-50-boven-indicatietarief-vanwege-tweede-zitting

Hof Amsterdam 30 mei 2017, IEF 16878; ECLI:NL:GHAMS:2017:2055 (Businesscompleet tegen The Valley) Proceskosten 1019h Rv. Businesscompleet heeft zonder succes in eerste aanleg [IEF 15587] gevorderd The Valley bij wijze van voorlopige voorziening te bevelen de inbreuken op de databankrechten van Businesscompleet te staken. De proceskosten zijn door de voorzieningenrechter begroot op een bedrag van in totaal €51.556,20, samengesteld uit een bedrag van €1.909,- aan griffierecht en, op basis van een door The Valley overgelegde specificatie, een bedrag  €49.647,20 aan salaris advocaat (hof: inclusief kosten deskundige ad €9.075,-). Kosten van de deskundige kunnen worden meegenomen in de veroordeling. De toepassing van indicatietarieven in IE-zaken wordt naar boven toe afgeweken met 50% omdat er een tweede zitting plaatsvond. De kosten worden op €31.909 begroot.

IEF 16635

Omschrijving gegevensverzameling in computersysteem te vaag om als databank te gelden

Hof 's-Hertogenbosch 28 feb 2017, IEF 16635; ECLI:NL:GHSHE:2017:831 (Vehicle System Engineering tegen Dutch Automative Engineering Company), http://www.ie-forum.nl/artikelen/omschrijving-gegevensverzameling-in-computersysteem-te-vaag-om-als-databank-te-gelden

Hof 's-Hertogenbosch 28 februari 2017, IEF 16635; ECLI:NL:GHSHE:2017:831 (Vehicle System Engineering tegen Dutch Automative Engineering Company) Auteursrecht. Databankenrecht. VSE ontwikkeld en optimaliseert truck- en transportmaterieel met digitaal geregelde hydraulica. Geïntimeerden waren in dienst bij VSE met een non-concurrentie en geheimhoudingsbeding. Zij zijn bij het later opgerichte DAEC in dienst getreden. DAEC doet aan technisch speur- en ontwikkelingswerk en het testen van vrachtwagenprototypes. Geen IE-inbreuk. De omschrijving van de gegevensverzameling in VSEs computersysteem is te vaag om te kwalificeren als een databank. Bovendien is een inbreuk onvoldoende onderbouwd door te stellen dat er gegevens zijn opgevraagd die niet strikt nodig waren voor de uitvoering van de werkzaamheden. De auteursrechtelijke bescherming van de werktekeningen kan in het midden blijven, het is niet geconcretiseerd wat de dreiging van de schending door openbaarmaking of verveelvoudiging inhoudt. Het hof vernietigt de afwijzing van de vordering van VSE; afschriften van bestanden mogen met VSE worden gedeeld die aan VSE toebehoren of haar producten betreffen. Het non-concurrentiebeding ziet alleen op het ontwerpen, fabriceren of verkoop van gelijk of verwante producten, dat doet DAEC niet.