Databankenrecht

IEF 18608

Eerste aanleg: geen auteursrechtinbreuk lesmateriaal tabletcomputer Snappet

Rechtbank Den Haag 9 nov 2016, IEF 18608; ECLI:NL:RBDHA:2016:13329 (GEU tegen Snappet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eerste-aanleg-geen-auteursrechtinbreuk-lesmateriaal-tabletcomputer-snappet

Rechtbank Den Haag 9 november 2016, IEF 18608; ECLI:NL:RBDHA:2016:13329 (GEU tegen Snappet) Auteursrecht. Databankenrecht. GEU is een vereniging die de collectieve belangen behartigt van uitgeverijen van leermateriaal voor onderwijs. Snappet biedt een dienst aan basisscholen waarbij de leerlingen een tabletcomputer in bruikleen krijgen. Op de tablets is door Snappet ontwikkelde software geïnstalleerd waarmee de leerlingen oefenopgaven kunnen maken. De vraag is of de dienst van Snappet inbreuk maakt op de educatieve uitgaven van GEU. GEU vindt van wel en vordert inbreuk op haar auteurs- en databankenrecht. De rechtbank oordeelt van niet.

IEF 18605

Ook in beroep geen auteursrechtinbreuk lesmateriaal Snappet

Hof Den Haag 23 jul 2019, IEF 18605; ECLI:NL:GHDHA:2019:3060 (Snappet tegen GEU), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-in-beroep-geen-auteursrechtinbreuk-lesmateriaal-snappet

Gerechtshof Den Haag 23 juli 2019, IEF 18605; ECLI:NL:GHDHA:2019:3060 (Snappet tegen GEU) Auteursrecht. Databankenrecht. Vervolg op eerste aanleg IEF 18608: [ECLI:NL:RBDHA:2016:13329] GEU is een vereniging die de collectieve belangen behartigt van uitgeverijen van leermateriaal voor onderwijs. Snappet biedt een dienst aan basisscholen waarbij de leerlingen een tabletcomputer in bruikleen krijgen. Op de tablets is door Snappet ontwikkelde software geïnstalleerd waarmee de leerlingen oefenopgaven kunnen maken. De vraag is of de dienst van Snappet inbreuk maakt op de educatieve uitgaven van GEU. In eerste aanleg vorderde GEU inbreuk op haar auteursrechten en databankenrecht. De vorderingen werden afgewezen. Het Hof verklaart GEU niet-ontvankelijk en bekrachtigd het vonnis in eerste aanleg.

IEF 18520

Schadevergoeding op grond van AVG toegekend

Rechtbank Overijssel 28 mei 2019, IEF 18520; ECLI:NL:RBOVE:2019:1827 (X tegen gemeente Deventer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schadevergoeding-op-grond-van-avg-toegekend

Rechtbank Overijssel 28 mei 2019, IEF 18520, IT 2797; ECLI:NL:RBOVE:2019:1827 (X tegen gemeente Deventer) Bestuursrecht. In 2017 heeft eiser op zijn verzoek een overzicht van zijn persoonsgegevens en een volledige lijst van alle ontvangers gekregen van de gemeente Deventer. Eiser ontdekte later dat de gemeente de persoonsgegevens per mail intern heeft doorzonden. De gemeente schond hiermee de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, oordeelde de rechtbank eerder, zie ECLI:NL:RBOVE:2018:2496. Artikel 82 van de AVG laat onverlet dat voor de toekenning van een schadevergoeding aansluiting mag en moet worden gezocht bij het Nederlands rechtsbestel. Door verspreiding van zijn persoonsgegevens is sprake geweest van een schending van de privacy van eiser; een schadevergoeding van € 500,- is billijk.

IEF 18114

Bevoegdverklaring rechter locus damni ondanks ontbreken toegankelijkheid software voor algemeen publiek

Rechtbanken 19 nov 2018, IEF 18114; (TVS tegen Revo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bevoegdverklaring-rechter-locus-damni-ondanks-ontbreken-toegankelijkheid-software-voor-algemeen-publ

Vzr. Rechtbank Den Haag 19 november 2018, IEF 18114 (TVS tegen Revo) Auteursrecht. Databankenrecht. Procesrecht. Partijen verhandelen beide versnellingsbakoptimalisatiesoftware (DSG-software). TVS stelt dat Revo inbreukmakend handelt door terbeschikkingstelling van andere DSG-software via een online dealerportaal. Revo betwist voor alle weren de bevoegheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank. In geval van intellectuele eigendomsrechten waarbij wordt gesteld dat de inbreuk heeft plaatsgevonden via gebruik van een website, is de locus actus de plaats waar de eigenaar van de website is gevestigd. In dit geval is dat Daventry, VK, nu dat de vestigingsplaats van Revo dan wel RDL is. Op die grond komt de voorzieningenrechter geen bevoegdheid toe. Revo voert aan dat voor bevoegdheid van de locus damni nodig is dat de software van RDL toegankelijk voor het algemene publiek is in het gebied van de aangezochte rechter. Daarvan is geen sprake omdat de toegang tot Revo Portal beperkt is tot dealers uit het dealernetwerk van RDL die specifieke toegangsgegevens van RDL hebben gekregen. Deze uitleg volgt niet uit de jurisprudentie van de HvJ EU. De website van Revo dan wel RDL was voor Heemskerk, derhalve vanuit Nederland, toegankelijk. De voorzieningenrechter is daarmee relatief bevoegd. Revo stelt ook dat TVS de verkeerde entiteit heeft gedagvaard. Dit blijkt mede uit een "tag" (coderegel) in de vermeend inbreukmakende software. Vorderingen (gedeeltelijk) afgewezen.

IEF 17949

Verbod op drukken en verspreiden van titellijsten huis-aan-huisbladen afgewezen wegens ontbreken spoedeisend belang

Rechtbank Den Haag 5 sep 2018, IEF 17949; (Eiser tegen Holland Media Combinatie e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-op-drukken-en-verspreiden-van-titellijsten-huis-aan-huisbladen-afgewezen-wegens-ontbreken-spo

Ktr. Rechtbank Den Haag 5 september 2018, IEF 17949 (eiser tegen Holland Media Combinatie e.a.) Databankenrecht. Eiser heeft in de periode van januari 2000 tot eind 2008 een databank samengesteld met lijsten met titels van huis-aan-huisbladen die gezamenlijk landelijke dekking bieden. Eiser had een brochure achtergelaten bij Mediabureau OMD met daarin zijn formule. Provincie Zuid-Holland is deze formule zelf gaan voortzetten en heeft het meermalen laten publiceren in aanbestedingsinstructies. De mediabureaus zijn deze formule gaan exploiteren. De uitgevers hebben jarenlang advertenties (bekendmakingen) gedrukt en verspreid. Eiser vordert een verbod tot het drukken en verspreiden van bekendmakingen, advertenties en andere publicaties en overleg van de gehele administratie. Eiser is al jaren op de hoogte van het drukken en verspreiden van de bekendmakingen door gedaagden. In eerdere rechtszaken is ook al beslist dat hij geen auteursrecht heeft op de titellijsten en de formule. Eiser heeft geen spoedeisend belang. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 17876

Veroordeling zonder dwangsom omdat E-Luscious vrijwillig informatie over adressenbestand verstrekt

Rechtbank Noord-Nederland 25 jul 2018, IEF 17876; ECLI:NL:RBNNE:2018:2844 (Ondernemers Pers NL tegen E-Luscious NL), http://www.ie-forum.nl/artikelen/veroordeling-zonder-dwangsom-omdat-e-luscious-vrijwillig-informatie-over-adressenbestand-verstrekt
SupermarktGids

Vrz. Rechtbank Noord-Nederland 25 juli 2018, IEF 17876; ECLI:NL:RBNNE:2018:2844 (Ondernemers Pers NL tegen E-Luscious NL) Databankenrecht. Auteursrecht. OPN is een uitgeverij en heeft een databank; De Supermarkt Gids. De uitgave van de Supermarkt Gids is één van de core businesses van OPN. E-Luscious is een vennootschap die onder meer handelt onder de naam Wijnvoordeel. Bij e-mail van 13 maart 2018 heeft OPN Wijnvoordeel verzocht (ex 843a en 1019a Rv) om een toelichting te geven met betrekking tot de door Wijnvoordeel gebruikte content van de Supermarkt Gids van OPN, omdat Wijnvoordeel geen abonnement heeft op de gids. Wijnvoordeel heeft aangegeven dat zij geen uitingen heeft gestuurd naar supermarkten, tenzij deze supermarkten ooit een bestelling hebben geplaatst bij Wijnvoordeel. E-Luscious zal vrijwillig meewerken. E-Luscious moet aan OPN een gedetailleerde beschrijving verstrekken van het proces omtrent de verkrijging van de adressenbestanden c.q. de Supermarkt Gids content die door haar is gebruikt voor de mailing.

IEF 17769

Hoge koopprijs voor computerbestand met klant- en relatiegegevens geen substantiële investering

Rechtbank Overijssel 20 apr 2018, IEF 17769; ECLI:NL:RBOVE:2018:2005 (Rovidam Mondzorgbanen tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hoge-koopprijs-voor-computerbestand-met-klant-en-relatiegegevens-geen-substanti-le-investering
Rovidam

Vrz. Rechtbank Overijssel 20 april 2018, IEF 17769; ECLI:NL:RBOVE:2018:2005 (Rovidam Mondzorgbanen tegen gedaagde) Databankenrecht. Geen substantiële investering. MZB dreef - tot haar faillissement - een werving en selectie-onderneming voor tandarts en mondzorgpraktijken. Rovidam heeft de goodwill en immateriële activa gekocht. Gedaagden beginnen een nieuwe onderneming en sturen een mailbericht rond. Rovidam vordert een verbod te communiceren dat enig bedrijf of persoon opvolger is van Rovidam en ieder actief of passief gebruik van de database te staken. Het heeft veel tijd en geld gekost om tot het grote computerbestand (15 Gb) te komen, er is dan ook een enorm bedrag voor betaald. Het moet echter gaan om de investering voor het aanleggen en niet om de investering gemoeid met het creëren van de gegevens. De koopprijs in 2010 is bepaald door de grote hoeveelheid klanten- en relatiegegevens die zijn opgenomen in het computerbestand, er is niet betaald voor de investering die was gemoeid met het creëren dan wel verzamelen van die gegevens, terwijl nu juist die investering meeweegt. Nieuwjaarswens met vermelding "Wanneer je ons niet direct herkent: Je krijgt deze mail omdat je je ooit hebt aangemeld bij Rovidam, met dat bestand werken wij" is ongelukkig geformuleerd met het noemen van de naam Rovidam, maar is niet onrechtmatig.

IEF 17758

HR: Investeringen voor totstandkoming van normgegevens van databank terecht buiten beschouwing gelaten

Hoge Raad 8 jun 2018, IEF 17758; ECLI:NL:HR:2018:856 (Pearson tegen Bär software), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-investeringen-voor-totstandkoming-van-normgegevens-van-databank-terecht-buiten-beschouwing-gelate

HR 8 juni 2018, IEF 17758;  ECLI:NL:HR:2018:856 (Pearson tegen Bär software) Databankenrecht. Na Hof 'Derden mogen add-ons maken op niet-beschermde normtabellen met normgegevens'' [IEF 16386]. De Hoge Raad verwerpt het beroep. Uitgaande dat normgegevens dienen te worden aangemerkt als de zelfstandige elementen bedoeld in artikel 1 lid 1, aanhef en onder a Databankenwet, heeft het hof, de door Pearson gestelde investeringen die betrekking hebben op de totstandkoming van die normgegevens, terecht buiten beschouwing gelaten.