IEF 20021

Geïndexeerde en gekopieerde inhoud databank is "hergebruik"

HvJ EU 3 juni 2021, IEF 20021, IT 3544, IEFbe 3232; ECLI:EU:C:2021:434 (CV-Online tegen Melons)  In deze zaak beantwoordt het Hof een tweetal prejudiciële vragen over het databankenrecht. CV-Online beheert een databank voor vacatures, Melons beheert een zoekmachine voor vacatures. CV-Online is van mening dat Melons een substantieel deel van de inhoud van de databank hergebruikt in de zin van de Databankenrichtlijn, onder andere door het gebruik van hyperlinks naar de website van CV-Online. Het Hof gaat hierin mee en stelt dat Melons, door de inhoud van de websites te indexeren en naar haar eigen server te kopiëren, de inhoud van de databank van CV-Online zonder toestemming op een andere drager wordt overgedragen. Dit levert volgens het Hof ook schade op, wanneer de wijze waarop gebruikers naar de databank worden geleid een andere is dan de samensteller had beoogd. Aldus is er sprake van "opvraging" en "hergebruik" in de zin van de Databankenrichtlijn, wat door de maker van de databank verboden kan worden. 

37. Hieruit volgt dat een dergelijke overbrenging van de substantiële inhoud van de betrokken databanken en een dergelijke terbeschikkingstelling van die gegevens aan het publiek, zonder dat de samensteller van die databanken daar toestemming voor heeft gegeven, maatregelen van opvraging respectievelijk hergebruik van die databanken vormen die door artikel 7, lid 1, van richtlijn 96/9 worden verboden indien zij tot gevolg hebben dat aan die samensteller inkomsten worden ontnomen waarmee hij wordt geacht de kosten van zijn investering te kunnen dekken. Zoals de advocaat-generaal in punt 36 van zijn conclusie heeft benadrukt, zijn de beschikbaarstelling van hyperlinks naar vacatures op de website van CV-Online en de reproductie van de informatie die in de metatags van die site is opgenomen, dan slechts uiterlijke verschijningsvormen van deze opvraging en dit hergebruik, die van ondergeschikt belang zijn.

47. Gelet op al het voorgaande moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 7, leden 1 en 2, van richtlijn 96/9 aldus moet worden uitgelegd dat een internetzoekmachine die gespecialiseerd is in het doorzoeken van inhoud van databanken en die een vrij op internet toegankelijke databank of een substantieel deel ervan kopieert en indexeert, waarna de gebruikers van de zoekmachine die databank op haar eigen website kunnen doorzoeken op basis van inhoudelijk relevante criteria, de inhoud van die databank „opvraagt” en „hergebruikt” in de zin van die bepaling, wat door de fabrikant van een dergelijke databank kan worden verboden voor zover die handelingen schade berokkenen aan zijn investering in de verkrijging, de controle of de presentatie van die inhoud, dat wil zeggen het risico meebrengen dat deze investering niet met een normale exploitatie van de betrokken databank kan worden terugverdiend, hetgeen aan de verwijzende rechter staat om na te gaan.