IEF 706

Omzeilingsmiddelen verspreiden verboden (2)

Update: vonnis. In aanvulling op dit eerdere bericht: Vonnis vzngr. Rechtbank 's-Rotterdam, 21 juli 2005, rolnr. 05/527 en 05/567. BREIN tegen Teledirekt. Teledirekt verkoopt de programma's DVD X copy Gold, DVD X copy Platinum en DVD Xpress. Met dank aan haar eigen brochure en direct mail geeft Teledirekt de rechter genoeg bewijs om de programma's als omzeilingsmiddelen te kwalificeren. Handel hierin is op grond van artikel 29a Aw verboden.

R.o. 4.2 "In haar brochure: DVD X copy platinum is het meest effectieve programma om een kopie te maken van DVD's. Dit programma is handig voor het maken van back-ups van uw meest geliefde DVD's. In Amerika is het inmiddels verboden. Dit programma kan alle soorten beveiliging op DVD's aan. In haar direct mail: Kopieer ook beveiligde DVD films. Omzeilt alle beveiligingsinstellingen." Lees vonnis

IEF 704

Einde korting

Slecht nieuws voor boekverkopers en auteurs onder ons die goedkoop boeken via hun uitgever aanschaften: vandaag treedt het Besluit Vaste Boekenprijs in werking, wat onder meer tot gevolg heeft dat personele kortingen die vallen onder de Wet Vaste Boekenprijs niet meer zijn toegestaan door het Commisariaat van de Media. Er geldt een overgangsregeling tot 31 mei 2006, maar deze is niet van toepassing op arbeids- en auteursovereenkomsten.

IEF 703

Deze winter

Bericht van de IVIR-site: "Brinkhof Advocaten en XS4ALL Internet organiseren deze winter een prijs voor scripties op het gebied van Internet en Recht. De prijs bestaat uit een geldprijs van 500 Euro, een betaalde studentstage bij Brinkhof Advocaten, een ADSL-aansluiting van XS4ALL en publicatie van de scriptie op www.internetscriptieprijs.nl. De juridische Masterscriptie moet voor 1 december 2005 zijn ingezonden. De uitslag wordt bekend gemaakt op 24 februari 2006."

IEF 702

In werking getreden

Een reminder uit de OHIM Newsletter: On 29 June 2005, the European Commission adopted amendments to the Regulation implementing the regulation on the Community trade mark and amendments to the Regulation on the fees payable to the OHIM. Amendments Enter into Force on 25 July 2005.    

In this issue, in separate articles, we will present the changes brought about for opposition proceedings and appeals as well as further processing and fixing of costs in inter-partes proceedings. We will also explain the changes in the Fees Regulation.

IEF 701

TV verdwijnt?

De grenzen tussen televisie, het internet en overige communicatiemiddelen vervagen. Binnenkort kan de kijker zelf bepalen welke omroepprogramma(s) hij/zij op een bepaald tijdstip wil zien, vergelijkbaar met het internet. De kijker is dan niet meer afhankelijk van de programmering. Het is maar de vraag of de huidige regelgeving voldoende rekening houdt met deze ontwikkelingen. Brussel houdt dit in de gaten. De Europese Commissie evalueert momenteel de huidige regelgeving en heeft in dit kader een discussiestuk uitgebracht om na te gaan welke regels moeten gelden voor de "nieuwe" aanbieders die niet gebonden zijn aan 'programmering' en hoe om te gaan met jurisdictieperikelen. Belanghebbenden laat jullie mening horen!

IEF 700

Commissie publiceert tweede rapport biotechnologie-uitvindingen

Op 14 juli 2005 publiceerde de Europese Commissie het tweede rapport inzake ontwikkelingen en implicaties van octrooirecht op het gebied van bio- en gentechnologie. Op grond van artikel 16 (c) van Richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen is de Commissie daartoe jaarlijks verplicht. In het rapport gaat de Commissie met name in op de vraag of voor octrooien op human gensequenties een afwijkende beschermingsomvang zou moeten gelden en op de octrooieerbaarheid van humane embryonale stamcellen.

Het rapport is beschikbaar op de website van de Europese Unie.

IEF 699

Talpa toch in TV-gidsen

Tussen Talpa en de Publieke Omroep bestond twee weken geleden nog onenigheid over de levering van de programmagegevens aan de omroepbladen. Talpa wilde de omroepgegevens alleen tegen vergoeding verstrekking, maar enkele omroepen weigerden voor de omroepgegevens te betalen. Talpa reageerde daarop verontwaardigd dat "de omroepen zich juist altijd hebben hardgemaakt voor het auteursrecht op hun programmagegevens". Zie onder meer het ANP-bericht, in Clubmetro en de eerdere berichtgeving op IEForum.

Vandaag bericht de NOS dat de Publieke Omroep met Talpa een principeakkoord bereikt heeft over het verstrekken van programmagegevens aan de omroepbladen. De Publieke Omroep gaat Talpa toch betalen, maar doet geen mededeling over de hoogte van de vergoeding. Vanaf 13 augustus, de eerste uitzenddag van Talpa, staan de gegevens in alle omroepbladen.

IEF 698

Geen uitsluitsel in databankzaak

Update met arrest. Terugkomend op eerder bericht: het arrest in de ANP-Novum zaak is inmiddels ontvangen. Voor niet ingewijden nog even de voorgeschiedenis: ANP beschuldigt nieuwsbureau Novum met wachtwoorden die niet aan Novum toe behoorden, zich toegang te hebben verschaft tot de besloten ANP nieuwserver ARTOS. Novum zou vervolgens systematisch essentiële delen uit de nieuwsberichten op de ARTOS site overnemen om vervolgens te plaatsen op haar eigen nieuwssite. In reconventie vordert Novum rectificatie voor de in haar ogen onterechte aantijgingen en vergoeding van de daardoor geleden (reputatie-)schade.

Hoewel beide partijen de overwinning claimen, beslist het Hof in feite (vrijwel) niets.

"4.4 Tegenover de gemotiveerde betwisting van de zijde van Novum hebben de stellingen van ANP het hof niet tot het voorlopig oordeel kunnen brengen dat medewerkers van Novum de berichten van ANP op de ARTOS-nieuwsserver - meer dan wellicht incidenteel - hebben gebruikt als grondslag voor hun eigen nieuwsdienst en dat zij deze berichten in bewerkte vorm hebben gepubliceerd. Hoe zeer ook de stellingen van ANP de nodige vragen oproepen omtrent de handelswijze van Novum, de wederzijdse standpunten van partijen laten naar het oordeel van het hof te zeer ruimte voor twijfel om het door ANP aan Novum gemaakte verwijt voorshands gegrond te achten. Die wederzijdse standpunten vergen een nader onderzoek naar de feiten - naar verwachting ook door middel van bewijslevering - waarvoor in het bestek van dit kort geding geen plaats is."

Novum had inmiddels aan ANP verklaard niet meer zonder toestemming gebruik te zullen maken van de ARTOS site; bovendien had Novum het Hof ervan overtuigt dat haar directie niet op de hoogte was van het feit dat enkele van haar werknemers zich op onrechtmatige wijze toegang verschaften tot de ARTOS site. Een en ander was voor het hof voldoende om de verbodsvorderingen van ANP af te wijzen, waarbij het hof een interessant oordeel velt over risico-aansprakelijkheid voor werknemers (6:170 BW):

4.6 (...) ANP heeft weliswaar, onder verwijzing naar art. 6:170 BW, gesteld dat eventuele wetenschap van directie of hoofdredactie voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van Novum niet relevant is, maar voor de beoordeling of de vorenbedoelde vrees gerechtvaardigd is en daarmee van belang bij en mitsdien de toewijsbaarheid van de gevorderde verboden acht het hof de aanwezigheid van die door ANP gestelde wetenschap wel van betekenis(...).

Hof vernietigt vonnis en wijst alle vorderingen, in conventie en reconventie af. Lees hier het arrest.

IEF 697

Oud-werknemer registreert merk

Kortgeding vonnis van Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage van 26 juli 2005, rolnr. 05/703 (EDES / EDES-SEAGULL) . Oud-werknemer heeft (kennelijk al tijdens zijn dienstverband) het Beneluxmerk EDES-SEAGULL laten registreren. United Intellectual Property c.s. maken hiertegen bezwaar op grond van het Beneluxmerk EDES.

Zonder een beroep te doen op een depot te kwader trouw wint de (onder meer voormalig) werkgever het kortgeding. Het verweer van de oud-werknemer dat het merk EDES zou zijn vervallen wegens onvoldoende gebruik, wordt door de Voorzieningenrechter verworpen nu de omschrijving in klasse 42 afdoende is om de diensten die onder het merk zijn verleend af te dekken. Lees kortgeding vonnis

IEF 696

Kamervragen

Vraagnr. 2040518690 2e Kamer 2004 - 2005.  Vragen van het lid Vergeer (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer Rutte, over het bericht dat studenten ongestraft plagiaat plegen. (Ingezonden 21 juli 2005)

"Is bij u, de onderwijsinspectie of het Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan (NVAO) bekend welke methoden universiteiten toepassen om plagiaat op te sporen, hoe effectief ze zijn en in welke mate ze worden toegepast? Is dit voor u aanleiding om actie te ondernemen?  Hoe functioneert het sanctiebeleid? Behoeft het verbetering?  Wilt u onderzoeken of naar analogie van het «judicium abeundi» bij de medische wetenschap plagiaat bestraft kan worden met het wegzenden van een student?" Lees alle vragen hier.

IEF 695

Geen uitsluitsel in databankenzaak

Twee persberichten die zeer benieuwd maken naar het arrest (wie het heeft kan het mailen): Persbureau Novum meldt in een persbericht dat zij de hoger beroeps-procedure van haar geschil met ANP heeft gewonnen. ANP meldt echter zelf dat dat in het geheel niet het geval is, maar dat het Hof juist heeft bepaald dat het geschil tussen beide nieuwsdiensten voor wat betreft de bewijsvoering te gecompliceerd is voor een kort geding, en dat de ruzie verder in een reeds aangespannen bodemprocedure uitgevochten moet worden. 

Onderwerp van geschil was onder meer in hoeverre nieuwsdatabanken worden beschermd door sui-generis databankrecht en of Novum door ANP aangebrachte technische voorzieningen heeft omzeild.

Het Hof vernietigt het vonnis van de Vzr. Rb. Amsterdam (zie ook zeer leesbare noot Koelman) van november vorig jaar. Uit het arrest blijkt volgens Novum dat het hof de door het ANP aan Novum gemaakte verwijten 'niet op voorshands gegrond' acht. Het hof wijst daarom de vorderingen van het ANP af. Het gaat dan om het verwijt dat Novum berichtgeving van het ANP gebruikt zou hebben voor de eigen nieuwsdienst. Ook de overige door het ANP gemaakte verwijten 'kunnen niet tot toewijzing van de vorderingen van het ANP leiden'. Volgens het ANP zou het Hof Novum geen verbod en dwangsom hebben opgelegd, nu Novum zou hebben toegezegd niet meer zonder toestemming op de systemen van ANP in te loggen en daartoe maatregelen heeft genomen, wat gezien de vaste jurisprudentie een zeer opmerkelijk oordeel is. Het hof heeft ook de tegenvorderingen van Novum, tot schadevergoeding en rectificatie, afgewezen, aldus het ANP.

Persbericht ANP hier. Persbericht Novum hier.

IEF 694

Omzeilingsmiddelen verspreiden verboden

Vonnis nog niet gezien (wie het heeft mag het mailen update; het vonnis is inmiddels ontvangen, zie het tweede bericht), maar de eerste uitspraak naar aanleiding van het verbod op het verspreiden van omzeilingsmiddelen op grond van artikel 29a Auteurswet is sinds vrijdag jl. een feit. De uitspraak betrof een door Stichting BREIN aangespannen kort geding tegen het postorderbedrijf Teledirekt dat het programma DVD X Copy verkocht. Met deze software kunnen technologische beschermingsmaatregelen die aangebracht zijn op DVDs omzeild worden. De Rechtbank Rotterdam oordeelde dat het in i.c. gaat om een omzeiligsmiddel en dat verspreiding daarvan verboden is. (Persbericht)

IEF 693

Invoer, uitvoer en doorvoer

Nog meer Duitse prejudiciële vragen  aan het HvJ. Deze keer m.b.t de vraag of het in transit hebben van goederen kan leiden tot merkinbreuk (persbericht). Het gaat in deze casus om de houder van het merk "Diesel" voor kleding. "Diesel" bezit merkrechten in Duitsland en Polen, maar niet in Ierland. In Ierland worden spijkerbroeken verkocht onder de naam Diesel.  Deze spijkerbroeken worden vervaardigd in Polen en vervolgens over land en zee naar Ierland getransporteerd. Kan eiser deze goederen nu in beslag nemen, doen vernietigen etc  op grond van schending van haar merkenrechten daar Richtlijn 89/104 ziet op invoer en uitvoer, maar niet op doorvoer?

1) Gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber das Recht, die Durchfuhr von Waren mit dem Zeichen zu verbieten?
2) Bejahendenfalls: Kann sich eine besondere Beurteilung daraus ergeben, daß das Zeichen im Bestimmungsland keinen Schutz genießt?
3) Ist - im Falle der Bejahung von Frage a) und unabhängig von der Beantwortung der Frage zu 4) - danach zu unterscheiden, ob die für einen Mitgliedstaat bestimmte Ware aus einem Mitgliedstaat, aus einem assoziierten Staat oder aus einem Drittstaat stammt? Kommt es dabei darauf an, ob die Ware im Ursprungsland rechtmäßig oder unter Verletzung eines dort bestehenden Kennzeichenrechts des Markeninhabers hergestellt worden ist?

IEF 692

Ondertussen in de VS

Zou Brein al lobbyen voor een Nederlandse of Europese equivalent? The Bush administration said Friday it created a new position to coordinate government efforts to combat the foreign theft of copyrighted products. President Bush selected Christian Israel, currently a deputy chief of staff at the Commerce Department, to fill the new post of coordinator of international intellectual property enforcement. 

'This new position will help us be more aggressive.'' Commerce Secretary Carlos Gutierrez said. One of Israel's early priorities would be helping to monitor recent pledges made by China to crack down on the piracy of American movies, music and computer software. Lees meer.

IEF 691

Segway rechtmatig in het verkeer?

Het blijft een mooi gezicht wanneer een stoet toeristen op een segway in Amsterdam voorbij trekt. Het schijnt dat zelfs bodes van de Tweede Kamer van dit vervoermiddel gebruik maken. Dit alles is te danken aan de heren De Jong en Gerson Lohman die vorig jaar zijn gestart met de verkoop van dit wonderlijk vervoermiddel. In dit kader registreerde De Jong de domeinnaam segway.nl en nam het Beneluxmerk over van een 'merkenpiraat'. Maar wat blijkt nu, Pitch, de commericele tak van hockeyvereniging Den Bosch, maakt als Nederlandse importeur bezwaar tegen de wijze waarop De Jong en Gerson Lohman de segways in Nederland exploiteren. De sommatiebrief is verstuurd en het is nu afwachten of dit bijzondere jurisprudentie zal opleveren. (Bron: Het Parool 23-7-2005)

IEF 690

wachten op antwoord

Nieuwe zaak bij het HvJ, met mogelijk interessante (Duitse) prejudiciële vragen over merkgebruik: Zaak C-246/05, Armin Häupl en Lidl Stiftung & Co. KG.

1- Dient artikel 10, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG1 van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden uitgelegd dat met de datum waarop "de inschrijvingsprocedure is voltooid", het begin van de periode van bescherming is bedoeld?

2- Dient artikel 12, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden uitgelegd dat er geldige redenen voor het niet-gebruiken van het merk bestaan, wanneer omstandigheden buiten de onderneming de door de houder van het merk gevolgde ondernemingsstrategie hebben vertraagd, of is de houder van het merk verplicht zijn ondernemingsstrategie te wijzigen teneinde het merk tijdig te kunnen gebruiken? Lees hier iets meer.

IEF 689

Emotionele octrooi-aanvrage

Het is dat we in hartje zomer 2005 leven, anders had het een goede 1-april grap geleken. Naar nu blijkt heeft Microsoft in de VS vorig jaar een octrooiaanvrage ingediend die tot doel heeft 'emoticons' te octrooieren. De aanvrage, die afgelopen donderdag gepubliceerd is, heeft betrekking op "selecting pixels to create an emoticon image, assigning a character sequence to these pixels and reconstructing the emoticon after transmission". Logischerwijs leidt de aanvrage tot de nodige protesten uit de open source gemeenschap:

Mark Taylor van het Open Source Consortium: "I would have expected to see something like this suggested by one of our more immature community members as a joke on Slashdot, and probably would have chuckled at the absurdity of the notion. We now appear to be living in a world where even the most laughable paranoid fantasies about commercially controlling simple social concepts are being outdone in the real world by well-funded armies of lawyers on behalf of some of the most powerful companies on the planet,"

Microsoft schijnt voor haar 'vinding' nog geen aanvrage bij het EOB te hebben ingediend. Lees hier meer.

IEF 688

Nederlands grootste rijwielhandelaar

Rechtbank Haarlem, 21 juli 2005, LJN: AT9841, 112885/KG ZA 05-252. Biretco tegen gedaagde. Biretco (voorheen Euretco ) is een full-service retailorganisatie voor zelfstandige rijwielondernemers. Zij exploiteert onder andere de soft-franchise formules ‘Profile, de fietsspecialist’ (hierna: ‘Profile’), waarbij in Nederland 245 ondernemers zijn aangesloten. Gedaagde exploiteert een (zelfstandige) rijwielhandel.

Bij vonnis van 13 juli 2004 heeft de voorzieningenrechter te Haarlem gedaagde verboden ‘het openbaar maken of laten maken van misleidende mededelingen en/of reclame ten laste van Euretco, voor zover die mededelingen en/of reclame strekking hebben dat de Profile-ondernemers geen kortingen verstrekken.’, en het anders of meer gevorderde afgewezen.
Bij dagvaarding van 11 maart 2005 heeft Biretco een bodemprocedure jegens gedaagde aangespannen met betrekking tot onder andere een aantal door gedaagde geplaatste advertenties in 2004.

5.8 Van de onderhavige prijsvergelijking kan aldus worden aangenomen dat de consument, in wiens belang de Richtlijn 97/55/EG van 6 oktober 1997 en artikel 6:194a BW zijn opgesteld, op toelaatbare wijze wordt geïnformeerd en inzicht verkrijgt in het aanbod doordat de fietsen op objectieve en controleerbare wijze worden vergeleken, waarbij ook de bron wordt vermeld. Ten overvloede wordt daarbij nog overwogen dat de consument weet dat gehanteerde adviesprijzen niet altijd gelijk zijn aan verkoopprijzen, hetgeen hij overigens ook gemakkelijk kan nagaan. Het voorgaande in ogenschouw genomen, wordt geoordeeld dat van der Vossen door zijn prijzen te vergelijken met de adviesprijzen van Profile niet handelt in strijd met artikel 6:194a BW.

5.9 Biretco wordt wel gevolgd in haar stelling dat de vergelijking van gedaagde, dat hij ‘XX procent goedkoper is dan Profile’, onjuist of onvolledig is, een en ander voor zover in de advertentie niet duidelijk is weergegeven dat het betreffende percentage betrekking heeft op een (concrete vergelijking van een) bepaald artikel. In een groot aantal advertenties van gedaagde heeft hij op een goed zichtbare plaats en in een afwijkend groot lettertype de aanduiding ‘(…) 25% of 35% goedkoper’ opgenomen zonder nadere dan wel duidelijke toelichting op welke producten deze vergelijking betrekking heeft. Tezamen met de vermelding van en vergelijkingen met Profile, wordt aldus bij de consument de indruk gewekt dat gedaagde in zijn algemeenheid 25% of 35% goedkoper is dan Profile, hetgeen niet is aangetoond. Naar het voorlopig oordeel dient deze vergelijking dan ook als misleidend te worden aangemerkt met als gevolg dat de vordering van Biretco hieromtrent zal worden toegewezen.

5.11 Nu de aanduiding grootste rijwielhandelaar in Nederland vooralsnog onwaar is, dient deze als misleidend te worden aangemerkt en de vordering hieromtrent zal dan ook worden toegewezen. Dit geldt echter niet voor de aanduiding ‘super mega store, nu deze niet meer inhoudt dan een veel gehoorde en populaire uitdrukking voor winkels met een groot aanbod (met scherpe prijzen). Daarbij komt dat een zekere overdrijving eigen is aan reclame met als gevolg dat een dergelijke aanduiding bij de consument (mede gezien de context waarin de aanduiding is geplaatst oftewel de gehele advertentie van gedaagde) geen andere voorstelling zal wekken dan dat gedaagde veel fietsen en aanverwante artikelen te koop aanbiedt.

5.14 Anders dan Biretco betoogt, acht de voorzieningenrechter een verbod op het gebruik van het merk Profile door gedaagde vooralsnog niet aan de orde. Zoals hierboven onder 5.5 tot en met 5.8 reeds is bepaald, is de door gedaagde in zijn advertenties gedane prijsvergelijking geoorloofd. Alhoewel de advertenties van gedaagde wellicht wat ‘schreeuwerig’ genoemd kunnen worden, beperkt hij zich in het merendeel van de advertenties tot het noemen van het merk Profile bij de vergelijking ‘Profile Adviesprijs’ en ‘naam gedaagde Prijs’, en noemt hij het merk bij de bronvermelding.

5.16 gedaagde heeft vervolgens betwist dat hij de foto heeft overgenomen uit een folder van Profile. Ter zitting heeft hij desgevraagd medegedeeld dat hij aan de hand van de verpakking zelf een schets van de fietscomputer heeft gemaakt, en deze aan de krant heeft gegeven. Het komt de voorzieningenrechter onwaarschijnlijk voor dat de door gedaagde in zijn advertenties afgebeelde foto het resultaat is van een eigen creatie, aangezien deze, zowel wat betreft de foto van de fietscomputer zelf als de compositie, exact gelijk is aan de afbeelding in de Profile folder. Uit de rechterfoto zoals opgenomen in de advertentie zoals afgebeeld onder 2.1 sub g. valt - gezien het gebruik van een ander ‘lettertype’ - ook duidelijk op te maken dat enkel de prijs die gedaagde voor de fietscomputer vraagt en hieruit voortvloeiende kortingsbedrag zijn gewijzigd. Het gevolg van het voorgaande is dat ook dit verweer van gedaagde zal worden gepasseerd. Lees vonnis.

Lees over andere Euretco-reclamezaak, Haarlems Dagblad, zaterdag 05 juni 2004:

"De Vos eist forse schadevergoeding van leverancier. De Zwanenburgse rijwielhandelaar De Vos eist een schadevergoeding van 750.000 euro van het winkelconcern Euretco. Dat bedrijf beschuldigde De Vos onlangs van heling van gestolen fietsen. Die beschuldiging moet Euretco echter intrekken, zo oordeelde de Bredase voorzieningenrechter gisteren. De Vos werd zowel in dagbladadvertenties als in het wekelijkse vakbulletin van Euretco beticht van het verkopen van gestolen fietsen. De 150 fietsen zouden gestolen zijn bij een rijwielhandelaar in Bergen op Zoom.

Daarop spande De Vos een kort geding aan tegen Euretco. In dezelfde rechtszaak kwam nog een tweede conflict aan de orde. Euretco wilde De Vos verbieden fietsen van het merk Altra Basic te verkopen, omdat die fietsen alleen door Profile-winkels (onderdeel van Euretco) zouden mogen worden verkocht."

IEF 687

altijd

In een kort geding bij de rechtbank in Haarlem heeft KPN vrijdag geëist dat Vodafone een vermeend misleidende krantenadvertentie over tarieven voor mobiel bellen vanuit en naar het buitenland rectificeert. De advertentie volgde op kamervragen van Tweede-Kamerlid Van Dam (PvdA) over berichten dat mobiel bellen tijdens een vakantie in het buitenland relatief erg duur is. Volgens de advertentie, op de voorpagina van De Telegraaf, zou Vodafone op vakantie 'altijd het goedkoopste' zijn als het om mobiel bellen naar huis gaat. In een advertentie op een van de binnenpagina’s werden vervolgens de tarieven van Vodafone vergeleken met die van andere aanbieders.

Volgens advocaat Van Schaik (KPN) 'rammelen die advertenties aan alle kanten' en kan Vodafone niet waarmaken in alle gevallen de goedkoopste te zijn. Advocaat Meijboom (Vodafone) erkent dat er inderdaad een KPN abonnement is waarbij je enigszins goedkoper uit bent, maar alleen wanneer je exact twee minuten belt. Meijboom sprak daarom van een 'absurde uitzondering.'

KPN stelt ook dat Vodafone met opzet te hoge tarieven van zijn concurrent in de krantenadvertentie heeft vermeld en klanten heeft misleid door te suggereren dat in het buitenland dezelfde tarieven gelden als in Nederland. KPN zou door de advertentie veel schade lijden.

Volgens Vodafone zijn de prijsvergelijkingen in de krantenadvertentie correct en is KPN er alleen maar op uit om op kosten van Vodafone reclame te maken voor zijn eigen producten. Een proces  als reclamecampagne is niets nieuws, maar is er ook echt serieuze literatuur over dit onderwerp? Het zou wellicht heel nuttig zijn als iemand er eens een economische en strategische analyse van maakte. Wat kost het, wat levert het op, hoe regel je de publiciteit, wat is de juiste toon, welke advocaten doen het goed in de media en meer van dat soort dingen.