IEF 602

2 op de 4500… het valt wel mee

Een mooi stukje op Molblog over een interview dat Carp heeft gehouden met Sander van der Laan, de commercieel directeur van Albert Heijn. Twee voor de hand liggende vragen en eveneens voor de hand liggende antwoorden uit het interview, dat overigens ook te beluisteren is:

Carp: Ook bij huismerkproducten botsen jullie met leveranciers. Verpakkingen lijken zo op elkaar dat de consument het verschil tussen A-merken en jullie huismerk niet meer kan zien, is de klacht.

Van der Laan: ‘Het verhaal dat wij A-merken zouden kopiëren is absoluut onwaar, we proberen dwars door categorieën heen ons huismerk neer te zetten, met een eigen logo, schrijfstijl en kwalitatieve uitstraling. Maar soms zijn er vaste codes. Paprikachips zit bijvoorbeeld altijd in een blauwe zak. Lays zit toevallig ook in een blauwe zak. Kopiëren we Lays? Helemaal niet, maar als je paprikachips in een gele zak stopt, raakt de klant volledig in de war.’

Carp: Een mooi verhaal, maar Unilever stapte naar de rechter en kreeg in twee van de dertien gevallen gelijk. De rechter zei verder: het is aannemelijk dat Albert Heijn ook met overige verpakkingen de grens van het toelaatbare heeft opgezocht.

Van der Laan: ‘Nee, de rechter heeft gezegd dat er van onze 4500 huismerkproducten, waarvan er uiteindelijk dertien op tafel zijn gekomen, in twee gevallen inbreuk was gepleegd op het merkrecht. Het is geen wiskunde, dus als je in de beleving van de rechter twee foutjes maakt op 4500 cases, valt het allemaal wel mee.’

Het is maar hoe je het bekijkt inderdaad.

IEF 601

Primeur

Het heeft even geduurd, maar de eerste (gepubliceerde) oppositiebeslissing van het BMB is een feit. Sinds de invoering van het oppositiesysteem bijna 2 jaar geleden, heeft het tot op heden niet bepaald storm gelopen bij de oppositieafdeling.

De Belgische onderneming Etex Group tekent bezwaar aan tegen het beeldmerk ETEC van de gelijknamige vennootschap, voor althans de waren en diensten in de klassen 2, 17, 19 en 37 (samengevat: bouwmaterialen, isolatiemateriaal, en isolatiewerkzaamheden). Oppositie is gebaseerd op twee eerdere Benelux woordmerken ETEX, betrekking hebbend op de klassen 17 en 19. Een van deze twee merken wordt wegens niet-gebruik buiten beschouwing gelaten bij de oppositie.

"80. Gezien de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens op visueel en fonetisch vlak en de vastgestelde identiteit respectievelijk soortgelijkheid tussen de waren en diensten is er voor de klassen 2, 17, 19 en 37 sprake van een gevaar voor verwarring."

Oppositie wordt geheel toegewezen. Lees beslissing hier.

Ander BX nieuws: Het jaarverslag 2004 van het BMB is ook beschikbaar als pdf

IEF 600

zelf thuis kopieëren 2: het vonnis

Met dank aan Dirk Visser van KlosMorelVos&Schaap: Vonnis kort geding St. De Thuiskopie tegen ArenCa. President Rechtbank Den Haag, 29 juni 2005.  'Zo baanbrekend blijkt het vonnis niet te zijn, omdat in casu de blanco dragers zich al in Nederland bevonden. Het probleem in geval van echte import is daarmee dus nog niet beoordeeld.' Vonnis hier. Eerder bericht hier.

IEF 599

Volledig Weggestemd

Nog geen bericht van de EU zelf, maar diverse media berichten dat het EP de Richtlijn Computer Geïmplementeerde Uitvindingen (sotware-octrooien, eerdere berichten hier)) heeft weggestemd.

De stemming vond vandaag plaats om 12.00 in Straatsburg..
18 parlementariërs hadden geen mening, 14 stemden voor en 648 stemden tegen. De uitslag van de stemming betekent een voorlopig einde van het software-octrooi in de Europese unie. Een eventuele nieuwe of herziene richtlijn zal in ieder geval nog jaren op zich laten wachten. EP hier. Mediaberichtgeving hier.

IEF 598

Vive wordt Camé

De naam van Vive Magazine is gewijzigd in Camé Magazine. Dit is het gevolg een eerdere rechterlijke uitspraak (vonnis hier). Vive Magazine -magazine voor de actieve 50-plusser- zou teveel lijken op het bekende blad Viva van uitgeverij Sanoma.

De naam Camé is gekozen na een intern onderzoek en een enquête onder de lezers. Hoofdredacteur Monique van Diessen is blij met de naam: “Camé oogt typografisch fraaier en is bovendien beter leesbaar dan ‘camee’. Volgens de Dikke is de letterlijke betekenis van het woord camee ‘in reliëf gesneden veelkleurige steen’ en dat vinden we heel goed passen bij ons blad. Veel schakeringen, meerdere dimensies en gemaakt van een materiaal dat de tijd doorstaat. Dat in combinatie met het feit dat het woord ‘lekker’ klinkt en niet verward kan worden met welke andere bladtitel dan ook, maakt het dé naam voor ons blad.” (Bron: Adformatie)

IEF 597

Kamervragen (2)

Antwoord op deze kamervragen wordt vandaag gegeven door de Raad voor de Rechtspraak: "Nederlandse economie gebaat bij goede rechtspraak. De wijze waarop in Nederland recht en rechtspraak functioneren draagt substantieel bij aan de groei van onze economie. Van de 2% economische groei per jaar gemiddeld over de afgelopen decennia, kan 0,8% per jaar worden toegerekend aan het goed functioneren van wetgeving, rechtspraak en rechtshandhaving in brede zin. Deze berekening maakt onderzoeker dr. B.C.J. van Velthoven in een studie in opdracht van de Raad voor de rechtspraak naar het belang van de juridische infrastructuur voor het niveau en de groei van de welvaart in Nederland. " Lees meer.

IEF 596

Eurobuma

Reuters bericht dat De Europese Commissie vindt dat het huidige auteursrechtenstelsel een belemmering vormt voor het online aanbieden van muziek. Een rapport over deze materie zou morgen worden gepubliceert. Het rapport zou constateren dat een internetaanbieder met 25 verschillende auteursrechtenstelsels rekening moet houden als hij in Europa online muziek wil verkopen, waardoor in Europa bijvoorbeeld tien maal minder omzet uit online aangeboden muziek zou worden behaald dan in de Verenigde Staten. Ook de Commissie betuigt zich een aanhanger van door de populaire "één loket" filosofie en ziet een oplossing in het oprichten van beheersbedrijven die de auteursrechten op Europees niveau gaan beheren.

IEF 595

Software-octrooien

In het vervolgverhaal over het software-octrooi: VVD-europarlementariër Tom Manders lijkt voldoende steun te krijgen voor zijn voorstel om octrooiering van software pas mogelijk te maken zodra het Gemeenschapsoctrooi geregeld is. Aangezien de discussie zo mogelijk nog langer speelt dan de discussie over het software-octrooi, lijkt dit laatste onderwerp weer op de lange baan geplaatst te zijn. Lees bericht

IEF 593

Vleesvervanger niet netjes

KG vonnis rechtbank Arnhem, van 11 mei 2005 LJN: AT8686 (Voorlichtingsbureau Vlees/Valess) De slagzin "Valess. Lekker geen vlees. Lekker van Zuivel." is niet een vergelijking in de zin van artikel 6:194a BW.

De voorzieningenrechter oordeelt: "het enkel noemen van het (generieke) product vlees is daarvoor onvoldoende. Goed beschouwd wordt daarmee door Campina c.s. alleen iets gezegd over de herkomst van het eigen product." De uitingen op de website en in het persbericht worden wel als een vergelijkende reclame opgevat. Het product Valess wordt afgezet tegen het product vlees door een aantal gunstige eigenschappen van het product Valess te noemen in vergelijking met vlees. Campina doet dat niet netjes door in de vergelijking niet ook de ongunstige eigenschappen van haar product te noemen. Benoem je het vetgehalte van vlees dan moet je ook het zoutgehalte van Valess en het ontbreken daarin van ijzer noemen. Lees vonnis.

IEF 592

te zijner tijd

"De gezamenlijke vergunninghouders hebben mij thans de door hen opgestelde gedrags- en reclamecode kansspelen doen toekomen. De vergunninghouders zijn voornemens het toezicht op de naleving van de gedrags- en reclamecode, nadat deze door mij is goedgekeurd, te laten geschieden door de Reclame Code Commissie. Ter voorbereiding van de gedrags- en reclamecode hebben de vergunninghouders een onderzoek laten uitvoeren door Ernst & Young Accountants, waaruit blijkt dat de totale wervings- en reclamekosten van de gezamenlijke vergunninghouders in de periode 2003-2004 ten opzichte van 2002 met gemiddeld 9% zijn afgenomen.

De komende weken zal ik bezien of de gedrags- en reclamecode in lijn is met het restrictieve kansspelbeleid. Indien nodig zal ik de vergunninghouders verzoeken de code aan te passen. Ik zal u de vastgestelde code te zijner tijd toezenden."

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 27 juni 2005

 

1. Gedrags- en reclamecode kansspelen
Bij brief van 23 juni 2004 heb ik, mede naar aanleiding van door leden van de Tweede Kamer geuite zorgen over reclame-uitingen met betrekking tot kansspelen, de landelijke vergunninghouders voor kansspelen en de VAN Speelautomaten brancheorganisatie gevraagd hun reclameaanbod te beperken en een gedrags- en reclamecode te ontwikkelen waarin invulling wordt gegeven aan een evenwichtig beleid voor wervings- en reclameactiviteiten.

De gezamenlijke vergunninghouders hebben mij thans de door hen opgestelde gedrags- en reclamecode kansspelen doen toekomen. De vergunninghouders zijn voornemens het toezicht op de naleving van de gedrags- en reclamecode, nadat deze door mij is goedgekeurd, te laten geschieden door de Reclame Code Commissie. Ter voorbereiding van de gedrags- en reclamecode hebben de vergunninghouders een onderzoek laten uitvoeren door Ernst & Young Accountants, waaruit blijkt dat de totale wervings- en reclamekosten van de gezamenlijke vergunninghouders in de periode 2003-2004 ten opzichte van 2002 met gemiddeld 9% zijn afgenomen.

De komende weken zal ik bezien of de gedrags- en reclamecode in lijn is met het restrictieve kansspelbeleid. Indien nodig zal ik de vergunninghouders verzoeken de code aan te passen. Ik zal u de vastgestelde code te zijner tijd toezenden.


2.  Sponsorovereenkomst Eredivisie
Bij brief van 3 juni 2004 (24036/24557, nr. 301) heb ik uw Kamer bericht dat Holland Casino haar sponsorcontract met Eredivisie C.V. per medio 2005 zou beëindigen. Begin dit jaar deden geruchten de ronde dat de Sponsor Loterij voornemens zou zijn het sponsorcontract met de Eredivisie over te nemen.
Inderdaad heeft de Sponsor Loterij mij begin dit jaar ingelicht over haar plannen met betrekking tot sponsoring van de Eredivisie. Aangezien de aan mij voorgelegde concept-overeenkomst op verschillende punten strijdig bleek te zijn met het door mij gevoerde restrictieve kansspelbeleid, heb ik de Sponsor Loterij laten weten dat ik daar niet mee kon instemmen.

Na overleg te hebben gevoerd met ambtenaren van mijn ministerie, heeft de Sponsor Loterij gezocht naar een andere invulling van de door haar gewenste samenwerking met de Eredivisie. Daarbij stond voorop dat die invulling gericht zou zijn op de doelstelling om steun te verlenen aan de ‘integratie van verschillende culturen in de Nederlandse samenleving door middel van steun aan voetbalclubs en verenigingen’. Vanuit mijn ministerie zijn daaraan onder andere de volgende voorwaarden gesteld: geen activiteiten die een mogelijk risico vormen voor het restrictieve kansspelbeleid, bescherming van minderjarigen, geen betrokkenheid van minderjarigen bij wervingsactiviteiten, geen naamsverbinding of zichtbare kentekenen van de loterij in de presentatie van de Eredivisie, geen gebruikmaking van bestanden met persoonsgegevens van de voetbalclubs, in aantal en omvang beperkte reclame-uitingen langs het veld, op televisie en dergelijke.

Thans heeft de Sponsor Loterij mij bericht met inachtneming van de gestelde voorwaarden op hoofdlijnen met de Eredivisie C.V. overeenstemming te hebben bereikt. Deze overeenstemming houdt onder andere het volgende in:
- De Sponsor Loterij wordt maatschappelijk partner van de Eredivisie. De financiële bijdrage is gelijk aan de individuele bijdragen van de vijf overige sub sponsoren.
- Er is geen sprake van directe naamskoppeling tussen de Sponsor Loterij en de Eredivisie.
- De duur van het contract bedraagt één jaar, met een optie voor nog twee jaar.
- Eventuele commercials op televisie stellen het goede doel centraal; daarvoor zijn zes goede doelen geselecteerd.

Voorts heeft de Sponsor Loterij mij meegedeeld dat de N.V. Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. recent maatregelen heeft doorgevoerd om tegemoet te komen aan de door mij gewenste vermindering van sportgerelateerde sponsoractiviteiten. Zo hebben de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij de sponsorcontracten met respectievelijk de schaatsploeg (na afloop van aanstaande Olympische winterspelen) en de wielerploeg (met ingang van het huidige wielerseizoen) opgezegd. Deze contracten waren gebaseerd op directe naamskoppeling.

Ik heb de Sponsor Loterij bericht, onder voorbehoud van mijn instemming met de definitieve overeenkomst, voorlopig voor de duur van één jaar in te stemmen met het door de Sponsor Loterij beoogde maatschappelijk partnerschap met de Eredivisie C.V. Een eventuele verlenging van de overeenkomst zal beoordeeld worden aan de hand van de nog vast te stellen gedrags- en reclamecode kansspelen.


De Minister van Justitie,


J.P.H. Donner

IEF 591

Melding van Inbreuk Programma

Persbericht St. Brein: Brein en Marktplaats.nl intensiveren samenwerking. De al jaren bestaande samenwerking tussen Marktplaats en Stichting Brein is per vandaag bestendigd in de deelname van Brein aan het recent door Marktplaats opgezette Melding van Inbreuk Programma.

Marktplaats is een online handelsplaats waar miljoenen gebruikers onderling goederen kopen en verkopen. Marktplaats heeft in de afgelopen jaren een zeer populair handelsplatform gecreëerd dat voor zowel handelaars als consumenten prachtige mogelijkheden biedt. Marktplaats ziet het als haar opdracht de intellectuele eigendomsrechten van rechthebbenden te helpen beschermen en voor haar gebruikers een veilige en aangename handelsplaats te creëren. Hoewel de piraterij op online handelsplaatsen vergeleken met een aantal jaren geleden behoorlijk is teruggedrongen blijft constante aandacht geboden Daarom heeft Marktplaats het Melding van Inbreuk Programma ontwikkeld, waarmee ze rechthebbenden in staat stelt beter op te treden tegen aanbiedingen die inbreuk maken op hun rechten.

Er bestaat al jarenlang samenwerking tussen BREIN en Marktplaats: BREIN spoort inbreuken op, controleert op feiten en rechten en meldt de inbreukmakende advertenties aan Marktplaats, die deze verwijdert. Het Melding van Inbreuk Programma geeft BREIN en andere rechthebbenden op wiens rechten inbreuk worden gemaakt, nu ook de mogelijkheid om identiteitsgegevens van Marktplaats-gebruikers die betrokken zijn bij de inbreuk, voor zover aanwezig, op te vragen. De leveringsvoorwaarden en het privacyreglement van Marktplaats staan een dergelijke afgifte toe. BREIN verwacht dat hier een grote preventieve werking zal uitgaan en de piraterij nog verder zal worden teruggedrongen.

Tim Kuik, directeur van Stichting BREIN: "Aanbieders van illegale kopieën op Internet wanen zich vaak anoniem waardoor zij, overigens onterecht, een gering gevoel van pakkans hebben. Doordat het Melding van Inbreuk Programma hulp kan bieden bij het identificeren van inbreukmakers, zal hier beslist verandering in optreden en zal het illegale aanbod nog verder worden teruggedrongen. Marktplaats laat zien tot de koplopers onder de online handelsplaatsen te behoren ten aanzien van het tegengaan van handel in illegale kopieën van muziek, films en software. Daar hebben zowel rechthebbenden als consumenten baat bij".  Persbericht.

IEF 590

Gemoederen

De Telegraaf bericht dat ongeveer honderd demonstranten zich hebben verzameld buiten het gebouw van het Europese Parlement in het Franse Straatsburg om te protesteren tegen de richtlijn computer-geïmplementeerde uitvindingen. "De Europese wetsmakers stemmen morgen over het omstreden voorstel. Volgens de demonstranten zullen softwarepatenten innovatie hinderen en grote, kapitaalkrachtige bedrijven in de kaart spelen. Deze worden in de ogen van critici met de patentenwet in staat gesteld om zich softwaretechnologieën toe te eigenen en vervolgens uit te melken." Voor wie geen tijd of zin heeft om naar Straatsburg te gaan is er ook een online demonstratie.

Het FD belicht de visie van het bedrijfsleven in het stuk: 'Techbedrijvensturen EU brandbrief.' Topmannen van vijf grote Europese bedrijven roepen in een gezamenlijke brandbrief politici in Europa op de voorgestelde amendementen op de Europese richtlijn over softwareoctrooien te verwerpen. Het Europees Parlement stemt morgen over deze richtlijn. 'Als we niet in staat zijn om onze met computers geïmplementeerde uitvindingen te octrooieren, zal Europa moeite hebben concurrerend te blijven', schrijft Carl-Henric Svanberg, bestuursvoorzitter van Ericsson in de brief, die ook is ondertekend door Philips , Nokia , Siemens en Alcatel .


'Als een deel van de amendementen wordt aangenomen dan is dat heel schadelijk, omdat er dan onduidelijkheid ontstaat over de rechtsgeldigheid van bestaande octrooien en nieuwe uitvindingen moeilijker kunnen worden geoctrooieerd', zegt Caroline Kamerbeek van de licentie- en octrooiafdeling van Philips. 'Je loopt het risico dat Europese bedrijven in de toekomst in Europa hun uitvindingen niet meer kunnen beschermen. Europa wordt dan een copycat-paradise.' Philips ook tevreden wanneer een van de drie amendementen wordt aangenomen die de richtlijn helemaal verwerpen.  'Liever geen richtlijn dan een slechte richtlijn'

IEF 589

U-bochtenwerk?

Dutchmedia bericht uitgebreid over het voorgenomen vertrek van RTL7 naar Luxemburg (eerdere berichten hier). "Staatssecretaris Medy van der Laan (D66) van Cultuur & Media wil met de Luxemburgse regering overleg voeren om te kijken of de RTL 4, RTL 5 en RTL 7 onder Nederlands toezicht kunnen vallen. In reactie op vragen van DutchMedia zei Van der Laan dat het voeren van een procedure tegen Luxemburg een vrij stevige procedure is die nogal wat met zich mee brengt. Indien overleg niets oplevert, dan wil Van der Laan alsnog overwegen naar het Europees Hof van Justitie te gaan." Lees veel meer bij Dutchmedia.

IEF 588

Portretrecht Bloemen

Vonnis nog niet gezien, wie het heeft mag het weer mailen, maar De Telegraaf Tijdschriften Groep (TTG),uitgever van Privé, zou voor de rechter hebben erkend dat het weekblad onrechtmatig heeft gehandeld door een foto van Karin Bloemen en haar dochter te publiceren. Het blad heeft de cabaretière 3000 euro schadevergoeding betaald en verklaard dat de foto's zijn vernietigd. Omdat het tijdschrift uit eigen beweging al een bericht had geplaatst waarin excuses werden gemaakt, gaf de rechter geen gehoor aan de eis van Bloemen om Privé een rectificatie te laten publiceren en hoeft de TTG alleen de kosten van het kort geding te betalen. (Nos-tt, via Villamedia/Mediamagzine)

IEF 587

Kroniek van een aangekondigde inbreuk

Op een LAN-party in het Belgische De Pinte zijn begin mei 18 harde schijven in beslag genomen, waarop in totaal 53.926 muziekbestanden en 2.689 films stonden. De controle werd uitgevoerd door de Belgian Anti-Piracy Foundation (BaF). De uitnodigingen voor de party werden door een plaatselijke vereniging via e-mail verstuurd naar een beperkte groep. Eén van de ontvangers lichtte de auteursrechtenvereniging Sabam in, die op haar beurt BaF en Ifpi Belgium verwittigde.

BaF meldt dat in de uitnodigingsmail voor de LAN-party heel handig stond vermeld welke bestanden op het lokale netwerk beschikbaar zouden zijn, zodat de deelnemers die ter plaatse konden downloaden en uitwisselen. ,,In totaal werd er in de mail melding gemaakt van honderden (recente) films en tv-series en meer dan 10.000 audiobestanden, goed voor minstens 1400 Gb unieke data, die illegaal op het netwerk beschikbaar zou worden gemaakt."

IEF 586

Ondertussen in de VS

In het jaar van het 400-jarig jubileum van Don Quijote, een moderne versie van dit verhaal in de VS.  De Amerikaanse ondernemer Leo Stoller, eigenaar van het bedrijfje Rentamark.com, heeft zich toegelegd op het registreren en vervolgens licenseren van zoveel mogelijk 'merknamen'. Zo heeft Stoller de afgelopen jaren tientallen bedrijven en organisaties gesommeerd het gebruik van het merk Stealth te staken, indien zij geen licentiegelden zouden betalen. Deze methode van 'zakendoen' heeft er onder andere toe geleid dat Northrop Grumman, fabrikant van de B2 Stealth Bomber, haar merkregistratie voor Stealth heeft ingeperkt en het merk niet meer gebruikt voor modelvliegtuigjes en ander speelgoed. Andere bedrijven hebben inmiddels een licentie onder Stoller's merkrechten genomen.

Overigens blijken deze successen alleen tot stand te komen in onderhandelingen buiten rechte; in de 33 (!) rechtszaken die Stoller reeds heeft gevoerd over het merk Stealth is er tot nu toe geen een in zijn voordeel uitgesproken. Ook in de 27 (!) andere rechtszaken die Stoller over zijn merken voerde (andere door Stoller geregistreerde woorden zijn 'bootlegger' en 'hoax'), was er geen een U.S. Court Decision in zijn voordeel. Lees hier meer.

IEF 585

bij nader inzien

Nieuw op Netkwesties: 'Net sluit zich rond muziekruil. Op dezelfde dag, maandag 27 juni 2005 werden (voorlopige) uitkomsten in twee rechtszaken van heel verschillende origine openbaar, die bij nader inzien nauw met elkaar verbonden zijn: Lycos & Grokster.' Uitgebreid artikel van Peter Olsthoorn feat. Hugenholtz, Van Manen, Dommering en Ekker. Lees artikel hier.

IEF 584

columnisten nog geen eigendom krant

De Volkskrant krant vindt dat columnistenduo Remco Campert en Jan Mulder (CaMu) afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van de krant door op te treden in een tv-commercial voor de Postbank. Volkskrant-ombudsman Thom Meens wijdde er in de editie van zaterdag een groot stuk aan. Het CaMu-concept zou zijn bedacht door de Volkskrant.
 
‘Als het merk CaMu aan de Volkskrant hangt, brengen de televisieoptredens ook de onafhankelijkheid van de krant in het geding, vinden sommige lezers. Ik kan me die gedachte goed voorstellen, als weet ik dat de krant met dit alles niets van doen heeft…de hoofdredacteur (moet) er naar moet streven dat dit in de toekomst niet meer kan voorkomen." Juristen met goede suggesties en mooi geformuleerde clausules kunnen zich melden bij de Volkskrant.

IEF 583

Kamervragen

"Kent u de berichten inzake de Drentse firma Cordis, waar mogelijk binnen een jaar banen verloren gaan of naar het buitenland worden overgebracht omdat de octrooiregels in Nederland anders lijken te worden toegepast dan in andere EU-landen?"

Vragen van de leden Kortenhorst en Hessels (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de toepassing van octrooiregels, n.a.v. NRC Handelsblad, 17 juni jl.,«Amerikaanse octrooi-oorlog tot in Drenthe». (lees hier)(Ingezonden 30 juni 2005)

1) Kent u de berichten inzake de Drentse firma Cordis, waar mogelijk binnen een jaar banen verloren gaan of naar het buitenland worden overgebracht omdat de octrooiregels in Nederland anders lijken te worden toegepast dan in andere EU-landen?

2) Klopt het, in algemene zin, dat de toepassing van octrooi-regels in Nederland strenger is dan in andere landen van de EU? Zo ja, in hoeverre kan hierdoor een achterstandspositie ontstaan voor Nederlandse (vestigingen van) bedrijven ten opzichte van het buitenland?

3) Vindt u het toelaatbaar dat daarmee sprake is van het niet hebben van een Level Playing Field in Europa voor de Nederlandse industrie?

4) Bent u, indien blijkt dat dergelijke verschillen bestaan dan wel kunnen bestaan, bereid om met de minister van Justitie na te gaan of maatregelen genomen kunnen worden om deze verstoring van concurrentieverhoudingen te corrigeren? Zo ja, bent u bereid die maatregelen onverkort in te gaan zetten?

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004–2005. Vragen gesteld door de leden der Kamer 2040517440. Besproken vonnis hier.