Auteursrecht

IEF 17398

Korpschef wijst onterecht Wob-verzoek af met beroep op auteursrecht

Raad van State 20 dec 2017, IEF 17398; ECLI:NL:RVS:2017:3527 (Appellant tegen korpschef), http://www.ie-forum.nl/artikelen/korpschef-wijst-onterecht-wob-verzoek-af-met-beroep-op-auteursrecht

ABRvS 20 december 2017, IEF 17398; IT 2453; ECLI:NL:RVS:2017:3527 (Appellant tegen korpschef). Wob-verzoek. Auteursrecht. Privacy. Op 17 juli 2015 heeft appellant de korpschef verzocht hem alle documenten met betrekking tot een door onderzoekers van de Universiteit Leiden opgesteld rapport te verstrekken. De korpschef heeft dit verzoek afgewezen. Hij is van mening dat het verstrekken van deze gegevens aantasting van de persoonlijke levenssfeer en een inbreuk op het auteursrecht van de studentonderzoekers ten gevolg heeft. Appellant heeft, na ongegrondverklaring van zijn beroep door de rechtbank, hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling oordeelt dat de Wob een beperking op het auteursrecht is. De uitspraak van de rechtbank en het besluit tot afwijzing van het Wob-verzoek worden vernietigd. Voornamen en geboortedata en -plaatsen van de studentonderzoekers hoeft de korpschef niet te verstrekken. 

IEF 17395

Oogplein maakt inbreuk op wetenschappelijk illustratie

Kantonrechter 21 dec 2017, IEF 17395; (B tegen Oogplein), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oogplein-maakt-inbreuk-op-wetenschappelijk-illustratie
christian josef

Ktr. Rechtbank Den Haag 21 december 2017, IEF 17395 (B tegen Oogplein). Auteursrecht. De heer J is tekenaar van een wetenschappelijke illustratie ten behoeve van de medische sector. Op 28 augustus 2013 heeft J de auteursrechten over een groot aantal door hem ontworpen afbeeldingen verstrekt aan B. Eén van deze afbeeldingen is door Oogplein gebruikt zonder toestemming van J of B. Omdat Oogplein de afbeelding in 2011 uit de archieven heeft verwijderd, lijdt B zelf geen schade na 28 augustus. Wel maakt Oogplein inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van J, door zijn naam niet onder de afbeelding te vermelden. De kantonrechter veroordeelt Oogplein om €300,- schadevergoeding aan B te betalen.

IEF 17381

Auteursrechtclaim fotograaf op still afgewezen, HoeMannenDenken moet excessieve op persoon gerichte uiting rectificeren

Rechtbank Den Haag 18 dec 2017, IEF 17381; (Fotograaf tegen HoeVrouwenDenken.nl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtclaim-fotograaf-op-still-afgewezen-hoemannendenken-moet-excessieve-op-persoon-gerichte-u

Ktr. Rechtbank Den Haag 18 december 2017, IEF 17381 (fotograaf tegen HoeVrouwenDenken/HoeMannenDenken) Auteursrecht. Op HoeVrouwenDenken.nl staat een still uit de videoreportage van fotograaf H. HoeMannenDenken publiceert, naar aanleiding van de auteursrechtclaim van de fotograaf, een open brief waarin hij zich negatief uit over de fotograaf. De rechtbank wijst de auteurs- en persoonsrechtelijke vordering af, aangezien het auteursrecht op de still bij Omroep West ligt en HoeVrouwenDenken een succesvol beroep doet op het citaatrecht. Ook valt niet in te zien hoe een verwijdering van het watermerk een wijziging van het werk inhoudt.

Dat ligt ander voor het artikel gepubliceerd op HoeMannenDenken.nl. In tegenstelling tot de open brief, die hoofdzakelijk bestaat uit een weerlegging van de auteursrechtinbreuk, is dit artikel uitsluitend op de persoon gericht. Op de persoon gerichte uitingen zijn eerder excessief dan uitingen die op de inhoud zijn gericht. HoeMannenDenken.nl moet rectificeren.

IEF 17368

Verklaring voor recht van auteursrechtinbreuk op maancakeblikken nu in onthoudingsverklaring inbreuk niet is erkend

Hof Amsterdam 27 jun 2017, IEF 17368; ECLI:NL:GHAMS:2017:2553 (Maxim's Caterers tegen Food Products), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verklaring-voor-recht-van-auteursrechtinbreuk-op-maancakeblikken-nu-in-onthoudingsverklaring-inbreuk

Hof Amsterdam 27 juni 2017, IEF 17368; ECLI:NL:GHAMS:2017:2553 (Maxim's Caterers tegen Food Products). Auteursrecht op maancakeblikken. Inbreukverbod. Verklaring voor recht. In eerste aanleg [IEF 15048] zijn Maxim's vorderingen (verklaring voor recht en inbreukverbod) afgewezen wegens het ontbreken van belang, omdat er een onthoudingsverklaring is getekend. De reële dreiging dat -in de toekomst- opnieuw inbreuk op de IE-rechten van Maxim’s zal maken, heeft Maxim’s niet aannemelijk gemaakt. In de onthoudingsverklaring wordt niet de auteursinbreuk erkend, daarom heeft Maxim's voldoende belang bij een verklaring voor recht. Deze verklaring stelt Maxim's in de gelegenheid schadevergoeding en heeft daarbij een bijkomend rechtmatig belang. Reputatieschade wordt niet aannemelijk geacht, omzetschade wel. Als voorschot op de in de schadestaatprocedure nader vast te stellen schadevergoeding wordt 60% van de brutowinst toegewezen. Food Products wordt veroordeeld in de proceskosten van eerste aanleg en hoger beroep.

IEF 17361

Professionele reclamefotografe vordert redelijk loon en 1,7 miljoen vanwege ander gebruik

Hof 's-Hertogenbosch 12 dec 2017, IEF 17361; ECLI:NL:GHSHE:2017:5560 (Fotoserie aardappels), http://www.ie-forum.nl/artikelen/professionele-reclamefotografe-vordert-redelijk-loon-en-1-7-miljoen-vanwege-ander-gebruik

Hof 's-Hertogenbosch 12 december 2017, IEF 17361; ECLI:NL:GHSHE:2017:5560 (Foto serie aardappels) Auteursrecht. Vergoeding. Appellante is professioneel reclamefotografe en heeft een auto-ongeluk gehad. Geïntimeerde houdt zich bezig met de kweek van aardappels. Appellant heeft foto's gemaakt voor geïntimeerde, daarna zijn nog eens foto's gemaakt en een factuur verstrekt, deze zijn gebruikt op website en visitekaartjes. De foto’s in serie gezien leveren een authentiek en creatief beeld op van het productieproces van de aardappel. Volgens geïntimeerden is appellante sinds haar ongeval alleen hobbymatig bezig als amateurfotograaf en heeft ze dus niet meer als professioneel (reclame)fotografe te gelden. Nergens is uit gebleken dat de kwaliteit van het werk van appellante na haar ongeval achteruit is gegaan.

IEF 17353

Systeem van "triple damage" ook in Curaçao te hanteren

Antilliaanse Gerechten 11 dec 2017, IEF 17353; ECLI:NL:OGEAC:2017:178 (Persbureau tegen Ultimo Noticia N.V.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/systeem-van-triple-damage-ook-in-cura-ao-te-hanteren
Ultimo Noticia N.V.

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 11 december 2017, IEF 17353; ECLI:NL:OGEAC:2017:178 (Perbureau Curaçao tegen Ultimo Noticia N.V.) Auteursrecht. Persoonlijkheidsrecht. Triple Damage. Ultimo Noticia publiceerde door Persbureau gemaakte foto's zonder bereid te zijn daarvoor te betalen. De foto's vermelden niet eisers naam noch zijn zij gewaarmerkt. Ultimo Noticia brengt naar voren gebracht dat "je niet altijd de baas bent over je eigen creatie". Eiser vordert voor de schending van het persoonlijkheidsrecht NAf 24.150,- en een bedrag voor onbetaalde facturen: Vanwege de houding van Ultimo Noticia, waarin het zich niets aantrok van het auteursrecht, ziet het Gerecht aanleiding om het systeem van “triple damage” ook in Curaçao te hanteren. Dit houdt in dat de schade wordt vastgesteld op het bedrag dat door eiser in rekening is gebracht, namelijk aanvankelijk NAf 150,- per foto en later driemaal die prijs. Het Gerecht veroordeelt Ultimo Noticia tot betaling van een schadevergoeding van NAf 100.457,10 en verbiedt Ultimo Noticia het zonder toestemming van eiser publiceren van enige door hem gemaakte foto.

IEF 17352

Noch in Nederland, noch in België aanspraak op auteursrechtelijke bescherming voor Eames-stoel

Rechtbank Den Haag 13 dec 2017, IEF 17352; ECLI:NL:RBDHA:2017:14483 (Kwantum tegen Vitra), http://www.ie-forum.nl/artikelen/noch-in-nederland-noch-in-belgi-aanspraak-op-auteursrechtelijke-bescherming-voor-eames-stoel

Rechtbank Den Haag 13 december 2017, IEF 17352; IEFbe 2430; ECLI:NL:RBDHA:2017:14483 (Kwantum tegen Vitra) Auteursrecht. Modellenrecht. Internationale verdragen. Vitra heeft de Eames stoel DWS ontworpen en constateert de 'Paris'-stoel die door Kwantum op de markt is gebracht. In kort geding is een auteursrechtinbreuk verbod opgelegd [IEF 14584]. Vitra beroept zich op artikel 2 lid 1 van het Unieverdrag. Ook artikel X van het Nederlands-Amerikaanse Vriendschapsverdrag en artikel 5.3 van het Belgisch-Amerikaanse Vriendschapsverdrag bieden volgens Vitra basis voor auteursrechtelijke bescherming van de DSW. Daarnaast voert Vitra aan dat 10 lid 2 Duurrichtlijn in Nederland in artikel 51 Aw en in België in de WER en de interpretatie hiervan in HvJ EU Sony/Falcon auteursrecht aan de DSW toekent. In het onderhavige geval staat tussen partijen vast dat de DSW in het land van oorsprong geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Voor de groep modellen waar de DSW toe behoort heeft in Nederland en België immers nooit de mogelijkheid bestaan om modelrechtelijke bescherming te verkrijgen omdat die groep nooit heeft voldaan aan de nationale beschermingsvoorwaarden. Verklaring voor recht dat er geen auteursrechtinbreuk is en geen slaafse nabootsing.

IEF 17343

AP geeft groen licht voor verwerking persoonsgegevens door Dutch FilmWorks

Overig , IEF 17343; z201 7 - 02053 (Dutch Film Works), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ap-geeft-groen-licht-voor-verwerking-persoonsgegevens-door-dutch-filmworks

AP, 5 december 2017, IEF 17343, IT 2434, z2017 - 02053 (Definitief besluit Dutch FilmWorks) Uit het persbericht: De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens door Dutch FilmWorks B.V. (DFW) rechtmatig verklaard [zie eerder IEF 17003]. DFW heeft voldoende waarborgen getroffen voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van deze persoonsgegevens. Dat betekent dat DFW groen licht heeft van de AP om persoonsgegevens, zoals IP-adressen, te verzamelen van mensen die downloaden uit illegale bronnen.