Octrooirecht

IEF 20127

Oud werkgever blijft rechthebbende van octrooien

Rechtbank Rotterdam 14 jul 2021, IEF 20127; ECLI:NL:RBROT:2021:7343 (Eiser tegen Mourik), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oud-werkgever-blijft-rechthebbende-van-octrooien

Rechtbank Rotterdam 14 juli 2021, IEF 20127; ECLI:NL:RBROT:2021:7343 (Eiser tegen Mourik)  Eiser is in 2010 in dienst getreden bij Mourik, een internationaal opererende onderneming in de petrochemische industrie. In de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat alle onstane rechten gedurende de arbeidsovereenkomst toekomen aan Mourik. Tijdens zijn dienstverband heeft eiser een tweetal uitvindingen gedaan, ter zake waarvan Mourik octrooiaanvragen heeft ingediend. Ook is ten aanzien van de tweede uitvinding een Innovatieovereenkomst tussen eiser en toenmalige werkgever tot stand gekomen. In 2019 is eiser ergens anders in dienst getreden. Eiser vordert nu ontbinding van de Innovatieovereenkomst en overdracht van de twee octrooien. Hij stelt dat er sprake is geweest van dwaling en dat de vergoeding die eiser destijds heeft gekregen niet in verhouding staat tot de uiteindelijk gemaakte omzet dankzij de uitvinding. De rechter gaat hier niet in mee en stelt dat de octrooien aan Mourik blijven toebehoren, maar dat eiser wel aanspraak maakt op de in de Innovatieovereenkomst afgesproken vergoeding. 

IEF 20121

Rechtbank Den Haag exclusief bevoegd vanwege specialistische kennis medisch octrooi

Rechtbank Gelderland 13 jan 2021, IEF 20121; ECLI:NL:RBGEL:2021:3724 (RUMC tegen Glycostem), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-den-haag-exclusief-bevoegd-vanwege-specialistische-kennis-medisch-octrooi

Rechtbank Gelderland 13 januari 2021, IEF 20121; ECLI:NL:RBGEL:2021:3724 (RUMC tegen Glycostem) RUMC is een academisch ziekenhuis dat deel uitmaakt van Radboud Universiteit en is houdster van internationale octrooiaanvraag voor en alternatieve methode voor het genereren en vermeerderen van NK-cellen, die ingezet kunnen worden bij de bestrijding van kanker. Glycostem is houdster van meerdere voor NK-cel technologie relevante octrooien. Partijen hebben vanaf 2005 samengewerkt op het gebied van NK-cellen en hebben hiertoe een Cooperation Agreement gesloten. Glycostem is van mening dat de samenwerking tussen RUMC en MWH Foundation onrechtmatig is ten aanzien van de door de Cooperation Agreement gegenereerde onderzoeksresultaten en dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op het octrooi van Glycostem. In dit vonnis in incident is bepaald dat de rechtbank Gelderland onbevoegd is en dat de rechtbank Den Haag kennis dient te nemen van het geschil. Voor een inhoudelijke beoordeling over de vraag aan wie het octrooi toekomt, is namelijk specialistische kennis nodig, waarover de rechtbank Den Haag wel beschikt. 

IEF 20120

Te specifieke markt zit verwarringsgevaar in de weg

Rechtbank Den Haag 21 jul 2021, IEF 20120; ECLI:NL:RBDHA:2021:7805 (Holland Gaas tegen Ventiguard), http://www.ie-forum.nl/artikelen/te-specifieke-markt-zit-verwarringsgevaar-in-de-weg

Rechtbank Den Haag 21 juli 2021, IEF 20120; ECLI:NL:RBDHA:2021:7805 (Holland Gaas tegen Ventiguard) Holland Gaas legt zich toe op de productie en installatie van gaassystemen voor de tuinbouwsector. Ventiguard houdt zich bezig met de in- en verkoop van insectengaas voor de glastuinbouw. De gaassystemen waar het in deze zaak om gaat, hebben tot doel schadelijke insecten op een milieuvriendelijke manier uit kassen te weren en nuttige insecten in de kassen te houden. Holland Gaas is houdster van het Nederlandse octrooi voor geleidingsinrichting van luchtdoorlatend insectengaas. Ventiguard heeft een insectengaassysteem verkocht ten behoeve van installatie in een kas in Frankrijk. Holland Gaas is van mening dat Ventiguard hiermee inbreuk maakt op haar octrooi. De rechtbank is het hier niet mee eens en oordeelt dat niet is voldaan aan het kenmerk dat de geleidingsinrichting ten minste een tweetal langwerpige elementen omvat die T-vormig met elkaar zijn verbonden. Ook is de markt waarin partijen actief zijn zodanig specifiek, dat afnemers op de hoogte zijn van wie systemen afkomstig zijn. Van verwarringsgevaar is dus geen sprake. De vorderingen van Holland Gaas worden afgewezen. 

IEF 20119

Conclusie P-G: eiser had op de hoogte kunnen zijn van eventuele wanprestatie

Hoge Raad 18 jun 2021, IEF 20119; ECLI:NL:PHR:2021:726 (Roka tegen Silife c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-eiser-had-op-de-hoogte-kunnen-zijn-van-eventuele-wanprestatie

HR Conclusie P-G 18 juni 2021, IEF 20119; ECLI:NL:PHR:2021:726 (Roka tegen Silife c.s.)  Liquistone is rechthebbende van een octrooi van onder meer een octrooi dat de techniek voor het stabiliseren van siliciumzuur en de voortbrengselen van het stabiliseren van het siliciumzuur onder bescherming stelt. Liquistone en Silife Ltd. sloten op 29 mei 2010 een exclusieve licentieovereenkomst. Op 6 april 2013 sloten Liquistone en Roka een exclusieve licentieovereenkomst met betrekking tot hetzelfde octrooi. De P-G concludeert in deze uitgebreide conclusie dat geen van de klachten tot cassatie kunnen leiden, onder andere omdat Roka heeft nagelaten om bij Silife navraag te doen. Roka wist, of had moeten weten, dat Liquistone wanprestatie jegens Silife zou plegen, wanneer de tussen hen gesloten licentieovereenkomst niet rechtsgeldig zou worden ontbonden. 

IEF 20110

Koffiecup valt niet onder beschermingsomvang octrooi

Rechtbank Den Haag 21 jul 2021, IEF 20110; ECLI:NL:RBDHA:2021:7587 (Douwe Egberts tegen Belmoca), http://www.ie-forum.nl/artikelen/koffiecup-valt-niet-onder-beschermingsomvang-octrooi

Rechtbank Den Haag 21 juli 2021, IEF 20110; ECLI:NL:RBDHA:2021:7587 (Douwe Egberts tegen Belmoca)  Douwe Egberts is houder van een octrooi van koffiecapsules en bijbehorende drankmachine. Belmoca is producent van koffiecapsules. Douwe Egberts is van mening dat Belmoca met het produceren van deze capsules inbreuk maakt op haar octrooi. De rechtbank gaat in deze zaak na of een gemiddelde vakman kan nagaan of er door het handelen van Belmoca inbreuk wordt gemaakt op het octrooi van Douwe Egberts. Ze oordeelt op basis van verschillende simulaties en voorbeelden dat de technische werking van de machine van Belmoca en de bijbehorende capsules niet voldoende overeenkomt met die van Douwe Egberts. Hierbij is onder andere van belang de aanwezigheid van een axiale ruimte en de manier waarop de capsulewand en -houder binnen de machine gevestigd zijn.

IEF 20066

Tweede conclusie P-G in de zaak WIKO tegen Philips

Hoge Raad 2 jul 2021, IEF 20066; ECLI:NL:PHR:2021:669 (WIKO tegen Philips), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tweede-conclusie-p-g-in-de-zaak-wiko-tegen-philips

HR Conclusie P-G 2 juli 2021, IEF 20066; ECLI:NL:PHR:2021:669 (WIKO tegen Philips) Deze zaak is onderdeel van een aantal in het geding zijnde SEP octrooien. Philips is houder van een het octrooi EP525, dat de efficiëntie van de transmissie van datapakketten beoogt te verbeteren. Een SEP moet onder FRAND-voorwaarden in licentie worden gegeven. WIKO heeft een Frand-verweer gevoerd, omdat Philips EP 525 heeft aangemeld als standaard-essentieel voor de UMTS-standaard en zij de daaraan verbonden contractuele en mededingingsrechtelijke verplichtingen niet is nagekomen. WIKO heeft zich volgens het hof niet als een willing licensee getoond en daarnaast is niet voldaan aan de stel- en bewijsplicht die op WIKO rustte. De P-G concludeert tot verwerping van het cassatieberoep. Zie ook [IEF 20065]. 

IEF 20065

Conclusie P-G in de zaak WIKO tegen Philips

Hoge Raad 2 jul 2021, IEF 20065; ECLI:NL:PHR:2021:670 (WIKO tegen Philips), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-in-de-zaak-wiko-tegen-philips

HR Conclusie P-G 2 juli 2021, IEF 20065, IT 3579; ECLI:NL:PHR:2021:670 (WIKO tegen Philips) Deze zaak is onderdeel van een aantal in het geding zijnde octrooien. Philips is houder van een SEP octrooi, dat voorkomt dat data bij een slechte kanaalkwaliteit met een excessief hoog vermogen worden verzonden. Een SEP moet onder FRAND-voorwaarden in licentie worden gegeven. WIKO heeft de vernietiging van het octrooi gevorderd, wegens gebrek aan inventiviteit. Ook voldoet volgens WIKO het licentie-aanbod van Philips niet aan de FRAND-voorwaarden. De P-G concludeert, dat WIKO niet heeft kunnen aantonen dat en waarom Philips misbruik maakt van haar machtspositie en dat de door Philips verleende licentie onder FRAND-voorwaarden discriminatoir is. Volgens het hof - en de P-G Van Peursem onderschrijft dit - zijn vergelijkbare gevallen niet zonder meer gelijk en kunnen er met verschillende afnemers verschillende FRAND-voorwaarden worden afgesproken. WIKO heeft daarnaast niet voldaan aan haar stel- en bewijsplicht. De P-G concludeert tot verwerping van het cassatieberoep. 

IEF 20038

Andere werkwijze is geen inbreuk op octrooi

Rechtbank Den Haag 15 jun 2021, IEF 20038; ECLI:NL:RBDHA:2021:6085 (Belparts tegen Belimo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/andere-werkwijze-is-geen-inbreuk-op-octrooi

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 juni 2021, IEF 20038; ECLI:NL:RBDHA:2021:6085 (Belparts tegen Belimo) Belparts is houder van een aantal octrooien voor een centraal verwarmings/koelingssysteem. Belimo ontwikkelt en verhandelt soortgelijke HVAC systemen. Belparts is van mening dat Belimo inbreuk maakt op haar octrooien. De voorzieningenrechter oordeelt, dat op sommige punten de uitwerking wellicht hetzelfde is, maar dat de werkwijze een andere is. Daarnaast heeft Belimo volgens de voorzieningenrechter terecht aangevoerd, dat er twijfel bestaat over de inventiviteit en over de vraag hoe een gemiddelde vakman naar de motor zou kijken. De rechtbank wijst naar voorlopig oordeel de vorderingen van Belparts af.