Octrooirecht

IEF 19802

Octrooibureau laat na octrooihouder te waarschuwen

Hof 's-Hertogenbosch 9 feb 2021, IEF 19802; ECLI:NL:GHSHE:2021:363 (Brabants Octrooibureau tegen geïntimeerde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooibureau-laat-na-octrooihouder-te-waarschuwen

Hof 's-Hertogenbosch 9 februari 2021, IEF 19802, ECLI:NL:GHSHE:2021:363 (Brabants Octrooibureau tegen geïntimeerde) Geïntimeerde heeft een kort geding aangespannen tegen iemand die volgens hem inbreuk maakte op zijn octrooi. Dit verloor hij. Het Brabants Octrooibureau, dat het octrooi aan geïntimeerde heeft verleend, maakte een factuur op waarin de kosten voor het voorbereiden en bijwonen van de zaak bij geïntimeerde in rekening gebracht. Geïntimeerde ging niet met deze factuur akkoord en stelde dat het Brabants Octrooibureau hem onvoldoende had gewaarschuwd voor de risico's die hingen aan het aanspannen van het kort geding. De rechtbank stelde hem op dit punt in het gelijk, het hof heeft dat nu bekrachtigd.

IEF 19770

Octrooihouder zat te lang stil

Rechtbank Den Haag 18 feb 2021, IEF 19770; ECLI:NL:RBDHA:2021:1256 (Amgen tegen Accord), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooihouder-zat-te-lang-stil

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 februari 2021, IEF 19770, LS&R 1916; ECLI:NL:RBDHA:2021:1256 (Amgen tegen Accord) Kort geding. Octrooi-inbreuk met generiek geneesmiddel op EP117. Eiser Amgen is een farmaceutische onderneming en brengt het geneesmiddel Mimpara® op de Europese markt. De werkzame stof van Mimpara® is cinacalcet hydrochloride. Gedaagde Accord ontwikkelt en produceert generieke geneesmiddelen. Het CBG heeft op 18 januari 2017 aan Accord marktvergunningen verleend voor Cinacalcet Accord 30 mg, 60 mg en 90 mg filmomhulde tabletten volgens de decentrale procedure. De werkzame stof van Cinacalcet Accord is, net als bij Mimpara®, cinacalcet hydrochloride. Amgen stelt dat Accord door het aanbieden, in voorraad hebben en verhandelen van Cinacalcet Accord directe dan wel indirecte inbreuk maakt op EP 117. De vorderingen worden afgewezen vanwege gebrek aan spoedeisend belang: de octooihouder heeft te lang stilgezeten. Processtrategische keuzes waardoor ervoor is gekozen om langer te wachten met het aanbrengen van het onderhavige kort geding, komen voor rekening en risico van de octrooihouder.

IEF 19769

Rechthebbende octrooi NL590 niet vastgesteld

Rechtbank Den Haag 16 feb 2021, IEF 19769; ECLI:NL:RBDHA:2020:12865 (A tegen B), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rechthebbende-octrooi-nl590-niet-vastgesteld

Rechtbank Den Haag 16 december 2020, IEF 19769; ECLI:NL:RBDHA:2020:12865 (A tegen B) Mechanisatiebedrijf A houdt zich onder meer bezig met de vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw. Het Nederlandse octrooi NL 590, getiteld 'Sorteerinrichting voor bol en/of knolgewassen en werkwijze voor het sorteren van bol en/of knolgewassen' is op 21 juni 2006 verleend op aanvraag van 13 april 2006. A vervaardigt en verkoopt op NL590 gebaseerde machines genaamd Aqua Grader en Aqua Shaver. Met deze machines kunnen knol- en bolgewassen onder meer worden gewassen en gesorteerd. B.V. (B) houdt zich eveneens bezig met de vervaardiging en verkoop van machines en werktuigen voor de landbouw. Sinds 2006 heeft B als dealer van A de Aqua Grader verkocht. De handelsrelatie tussen beide bedrijven is in 2015 geëindigd. Sindsdien biedt B (spoel- en kop)machines onder de namen Agra Grader en Agra Shaver aan. A vordert daarop B te verbieden inbreuk te maken op NL 590 en subsidiair te verbieden onrechtmatig te handelen. De vordering van A wordt afgewezen. Het is onduidelijk aan welke rechtspersoon de (octrooi)rechten toekomen. Van slaafse nabootsing is geen sprake, omdat A onvoldoende heeft gesteld hoe B had kunnen afwijken in de vormgeving van de spoelsorteermachine zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit ervan. 

IEF 19768

'Strata Invicta' geen inbreuk octrooi Tomra Sorting

Hof Den Haag 16 feb 2021, IEF 19768; ECLI:NL:GHDHA:2021:339 (Tomra Sorting tegen Kiremko), http://www.ie-forum.nl/artikelen/strata-invicta-geen-inbreuk-octrooi-tomra-sorting

Hof Den Haag 16 februari 2021, IEF 19768; ECLI:NL:GHDHA:2021:339 (Tomra Sorting tegen Kiremko) Tomra is producent van sorteer-, schil- en verwerkingsmachines. Kiremko is een fabrikant van machines voor de aardappelverwerkende industrie. Eén van de machines die Kiremko vervaardigt is de Strata Invicta en deze is uitgerust met een stoomuitlaat-afsluiter genaamd 'Magma Valve'. Tomra is houdster van octrooi EP 379, getiteld "Pressure release arrangements, in particular for product processing system'. EP 379 is onder andere voor Nederland verleend. De conclusie van EP 379 luidt: 'Een zelf afdichtende druk aflaat inrichting, omvattende: een drukvat, een afsluiter, waarbij de afsluiter een verplaatsbaar sluitorgaan omvat dat in de genoemde gesloten stand ervan gehouden wordt alleen door blootstelling aan de druk van de stoom binnen in het drukvat en een dubbel werkende actuator voor het verplaatsen van het sluitorgaan'.

IEF 19696

Geen gebruik estimated data KPN

Rechtbank Den Haag 30 dec 2020, IEF 19696; (Assia tegen KPN en Nokia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-gebruik-estimated-data-kpn

Rechtbank Den Haag 30 december 2020, IEF 19696, IT 3375; C/09/571729 / HA ZA 19-364 (Assia tegen KPN en Nokia) Vervolg op [IEF 18709]. Assia is de rechthebbende van het octrooi EP 790. Het octrooi heeft betrekking op de werkwijze van een digitaal communicatiesysteem. Het gaat daarbij om de afstemming van individuele parameters, waarbij een problematische parameter wordt gedetecteerd en de waarde ervan wordt gewijzigd om de belemmering te corrigeren of te compenseren. Dit maakt het beheer van het systeem praktischer. In deze werkwijze zijn er twee sleutelbegrippen: prioriteit en haalbaarheid. Prioriteit heeft betrekking op de aantrekkelijkheid van een bepaald doelprofiel en de haalbaarheid heeft betrekking op de feitelijke geschiktheid in de gegeven omstandigheden, die binair wordt bepaald. KPN past de vectorstandaard toe in haar VDSL systemen. Nokia levert daartoe aan KPN onder meer de voor toepassing van haar breedbandarchitectuur essentiele Digital Subscriber Line Access Multiplexer (hierna: "DSLAM"). Volgens ASSIA is daarmee het genoemde octrooirecht, dat is onderverdeeld in verschillende deelkenmerken, geschonden door KPN en Nokia. Assia wordt in het ongelijk gesteld. Het systeem van KNP/Nokia voldoet niet aan één van deelkenmerken van het octrooi, omdat daarin geen sprake is van toepassing van geschatte data.

IEF 19663

Mijlpaalarrest: Stork

Hoge Raad , IEF 19663; ECLI:NL:HR:1989:AD0607 (Eiser tegen Stork), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mijlpaalarrest-stork

HR 27 januari 1989, IEF 19663; ECLI:NL:HR:1989:AD0607 (Eiser tegen Stork) Octrooirecht. Eiser is eigenaar en houder van het Nederlands octrooi nr. 166.841. Het octrooi heeft betrekking op een inrichting voor het uithalen van slachtvogels, voorzien van een uithaalorgaan en uitgevoerd als een rechtlijnig heen en weer bewegende stang. Stork heeft eveneens inrichtingen voor het uithalen van slachtvogels vervaardigd en in het verkeer gebracht, het uithaalorgaan van Storks machine is echter uitgevoerd als een kromlijnig heen en weer bewegende stang. Het principaal beroep betreft het oordeel van het hof dat Stork geen inbreuk heeft gemaakt op het octrooi van eiser, omdat de beperking in de omschriing van het octrooschrift niet bedoeld is als een beperking van de beschermingsomvang. Daarmee staat de beschermingsomvang van het octrooi ter discussie. Bij beoordeling hiervan komt het niet aan op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat. Geoordeeld wordt dat de enkele beperking van de omschrijving nog niet meebrengt dat andere uitvoeringsvarianten buiten de bescherming van het octrooi vallen. Daarvoor is namelijk nodig dat derden mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming. Dit mag slechts aangenomen worden indien daar goede grond voor bestaat, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier.

IEF 19652

Verweer Asetek onvoldoende onderbouwd

Hoge Raad 11 dec 2020, IEF 19652; ECLI:NL:HR:2020:2006 (Asetek tegen Cooler Master), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verweer-asetek-onvoldoende-onderbouwd

HR 11 december 2020, IEF 19652; ECLI:NL:HR:2020:2006 (Asetek tegen Cooler Master)  Vervolg op [IEF 19299]. Asetek is houdster van Europees octrooi EP 771 voor een vloeistofkoelsysteem voor computerprocessors. Asetek vordert Cooler Master te verbieden inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 771. Cooler Master vordert vernietiging van dit octrooi. De onderneming Global WIN heeft al vóór de prioriteitsdatum, op de computerbeurs Computex het koelsysteem ‘Silent Stream’ tentoongesteld. De Silent Stream zou alle kenmerken van EP 771 bevatten. Asetek voert als verweer dat de Silent Stream gebruikmaakt van een extern vloeistofreservoir. Het hof acht het verweer van Asetek onvoldoende onderbouwd. Hiertegen wordt in cassatie opgekomen. Het oordeel van het hof wordt in cassatie niet bestreden. Asetek stelt nog dat ook als de Silent Stream een geïntegreerd vloeistofreservoir heeft, dit niet wegneemt dat het is aangesloten op een additioneel extern vloeistofreservoir. Ook dit betoog is door het hof terecht verworpen nu er geen aanwijzingen zijn voor de juistheid hiervan. Het oordeel van het hof wordt daarom niet onbegrijpelijk gevonden.

IEF 19656

Octrooi voor presentatiesysteem ClickShare niet nieuw en inventief

Rechtbank Den Haag 9 dec 2020, IEF 19656; (Barco NV tegen Delta Electronics), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-voor-presentatiesysteem-clickshare-niet-nieuw-en-inventief

Rechtbank Den Haag 9 december 2020, IEF 19656, IEFbe 3159; ECLI:NL:RBDHA:2020:12547 (Barco NV tegen Delta Electronics) Octrooirecht. Barco is een onderneming die onder meer presentatiehulpmiddelen op de markt brengt. Barco is daarbij houdster van Europees octrooi EP 668, voor een “Electronic tool and methods for meetings”. In het presentatiesysteem ‘ClickShare’ brengt Barco onderdelen op de markt waarin EP 668 wordt toegepast. Delta NL houdt zich bezig met de ontwikkeling en handel in elektrische systemen en apparaten. Sinds augustus 2017 brengt zij onderdelen van een presentatiesysteem, onder de naam ‘NovoConnect’, op de Europese markt. Net als bij 'Clickshare' maakt het systeem het mogelijk voor deelnemers aan een vergadering om beeldmateriaal op hun computer te delen met andere deelnemers, via een centraal presentatiescherm. Daarnaast heeft Barco het uiterlijk van haar ClickShare Button als Gemeenschapsmodel geregistreerd. Barco vordert een verbod op inbreuk op EP 668 en een verbod op inbreuk op het model. Delta voert verweer en vordert nietigverklaring van het octrooi en doet een beroep op het vormgevingserfgoed. De conclusies van EP 668 zouden in het licht van oudere modellen niet nieuw, althans niet inventief zijn. Geoordeeld wordt dat het oudere systeem de kenmerken van de conclusie 1 van EP 668 al heeft geopenbaard. Het in conclusie 2 geclaimde kenmerk wordt ook afgewezen, omdat het kenmerk niet als uitvinding kan worden aangemerkt. Daarnaast wordt geoordeeld dat het model een andere algemene indruk wekt ten opzichte van het vormgevingserfgoed. Barco wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld, waarvan de hoogte in redelijkheid wordt gematigd tot een bedrag van 160.000,-.