Domeinnaamrecht

IEF 17490

Deziweb wees telkens terecht op de fraudegevoeligheid van domeinnaamoverdrachtsverzoeken per e-mail

Hof Arnhem-Leeuwarden 30 jan 2018, IEF 17490; ECLI:NL:GHARL:2018:974 (ESP Consultancy tegen Reviced), http://www.ie-forum.nl/artikelen/deziweb-wees-telkens-terecht-op-de-fraudegevoeligheid-van-domeinnaamoverdrachtsverzoeken-per-e-mail

Hof Arnhem-Leeuwarden 30 januari 2018, IEF 17490; ECLI:NL:GHARL:2018:974 (ESP Consultancy tegen Reviced) Domeinnamenrecht. De door Deziweb (thans Reviced geheten) beheerde domeinnamen zijn door A voor SourceLogic geregistreerd. Vanaf november 2013 was A daar niet langer als vertegenwoordiger van SourceLogic toe bevoegd, omdat de contacten met hem in verband met malversaties waren verbroken. C, vertegenwoordiger van Source Logic, heeft Deziweb verzocht de domeinnamen over te dragen aan ESP. Omdat C niet beschikte over de inlogcode van A, heeft Deziweb geen medewerking willen verlenen. De rechtbank heeft Deziweb veroordeeld de domeinnamen aan ESP over te dragen. Deziweb heeft, met het oog op de fraudegevoeligheid van het verzoek van C, niet onjuist gehandeld door C mee te delen dat zij niet bevoegd was zonder inloggegevens. Het beroep treft doel en het vonnis van de rechtbank wordt vernietigd.

IEF 17456

Inbreuk op WCR-merken: toevoeging 'Benelux' en de domeinnaamextensie zijn slechts beschrijvend van aard

Rechtbank Den Haag 24 jan 2018, IEF 17456; ECLI:NL:RBDHA:2018:500 (WCR tegen TCC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-wcr-merken-toevoeging-benelux-en-de-domeinnaamextensie-zijn-slechts-beschrijvend-van-aard

Rechtbank Den Haag 24 januari 2018, IEF 17456; ECLI:NL:RBDHA:2018:500 (WCR tegen TCC) Merkenrecht. Domeinnamen. WCR is gespecialiseerd in het leveren van producten en diensten op het gebied van warmtetechniek, waaronder (plaat)warmtewisselaars. TCC houdt zich bezig met de verkoop van en het leveren van onderhoudsdiensten voor warmtewisselaars. WCR is houdster van domeinnamen wcr.nl en wcrbenelux.nl en van een Unie- en internationaal beeldmerk. TCC heeft verschillende domeinnamen, waaronder wcrbenelux.com en wcrbenelux.eu, geregistreerd en naar haar eigen website doorgelinkt. Na sommatie is het gebruik van de domeinnamen gestaakt, maar de onthoudingsverklaring niet ondertekend. WCR vordert met succes verklaring voor recht van merkinbreuk in de zin van art. 9 lid 2 sub b UMVo. TCC moet de domeinnamen om niet overdragen.

IEF 17447

Staat niet vast dat de BMW-i-domeinnamen door gedaagde is geregistreerd

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 dec 2017, IEF 17447; ECLI:NL:GHARL:2017:11216 (BMW-i1-9.com), http://www.ie-forum.nl/artikelen/staat-niet-vast-dat-de-bmw-i-domeinnamen-door-gedaagde-is-geregistreerd

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2017, IEF 17445, ECLI:NL:GHARL:2017:11216 (BMW-i1-9.com) Domeinnaam. Kort nadat in de media melding is gemaakt van de namen van de nieuwe elektrische auto's die BMW ontwikkelt, zijn de domeinnamen bmw-i1, bmw-i2, etc. bmw-i9.com geregistreerd. Deze zijn middels een account van Innofab bij TransIP aangevraagd aan aan geïntimeerde geregistreerd. Na sommatie wordt voorkomen dat de domeinnamen aan een Braziliaanse partij worden overgedragen middels een ex parte bevel. Gezien de e-mail van een medewerker van TransIP over dat het systeem van geïntimeerde is gebruikt vanuit Sao Paulo en gezien de ontkennende verklaring van geïntimeerde, is niet vast komen te staan dat het geïntimeerde was die de domeinnamen hebben geregistreerd of betrokken was bij de registratie. Niet is komen vast te staan dat geïntimeerde de inbreukmakende domeinnamen heeft geregistreerd, noch dat hij daarvoor verantwoordelijk is.

IEF 17359

Verwarring tussen beschrijvende handelsnamen webcamsex en webcam-sex, maar geen onrechtmatigheid

Rechtbank Noord-Nederland 8 dec 2017, IEF 17359; ECLI:NL:RBNNE:2017:4802 (PK Multimedia tegen E-Entertainment), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarring-tussen-beschrijvende-handelsnamen-webcamsex-en-webcam-sex-maar-geen-onrechtmatigheid
pk multimedia tegen e-entertainment

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 8 december 2017, IEF 17359; ECLI:NL:RBNNE:2017:4802 (PK Multimedia tegen E-Entertainment). Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. PK Multimedia (PKM) handelt onder de handelsnaam webcamsex.nl, gebruikt eenzelfde domeinnaam en heeft een beeldmerk. E-Entertainment heeft de domeinnaam webcam-sex.nl geregistreerd. De totaalindrukken van het merk en het teken zijn sterk verschillend. De visuele verschillen springen in die mate in het oog dat niet gesproken kan worden van verwarringsgevaar. Webcamsex betreft een beschrijvende aanduiding voor de diensten die partijen aanbieden. De aanduiding webcam-sex is sterk verwarringwekkend met de aanduiding webcamsex. Van onrechtmatig gebruik van een beschrijvende handelsnaam is slechts sprake als er bijkomende omstandigheden worden gesteld. Nu PKM geen bijkomende omstandigheden heeft aangevoerd kan niet worden aangenomen dat het gebruik door E-Entertainment onrechtmatig is. Ten aanzien van het handelsnaamgebruik geldt hetzelfde.

IEF 17225

Vragen aan HvJEU over collectief beheer merkenrechten en over IP-adressen als dienst onder de Richtlijn Elektronische Handel

HvJ EU 28 aug 2017, IEF 17225; C-521/17 (SNB-REACT), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvjeu-over-collectief-beheer-merkenrechten-en-over-ip-adressen-als-dienst-onder-de-richtl

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJEU 28 augustus 2017, IEF 17225; IEFbe 2395; IT2389; C-521/17 (SNB-REACT). Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Via MinBuZa: Verzoekster (SNB-REACT) heeft op 13.02.2014 bij de rechter in eerste aanleg een vordering tegen verweerder (Deepak Mehta) ingesteld tot beëindiging van de inbreuk op merkrechten en tot schadevergoeding. Verzoekster is een instantie voor de vertegenwoordiging van merkhouders en vertegenwoordigt tien merkhouders. Verweerder heeft websites op zijn naam geregistreerd, waarop onlinewinkels onrechtmatig goederen te koop aanbieden die zijn voorzien van met merken identieke tekens. Bovendien bevatten enkele van de door verweerder geregistreerde domeinnamen tekens die identiek zijn met ingeschreven merken. Verzoekster heeft in de procedure betoogd dat de door haar genoemde websites allemaal in de aan verweerder toegewezen IP-gebieden zijn geregistreerd en dat verweerder houder van deze IP-adressen is. Verweerder betwist de vordering. Hij heeft geen enkele van de door verzoekster genoemde domeinnamen geregistreerd. Hij was vroeger enkel houder van de IP-adressen. Een IP-adres en een domeinnaam moeten evenwel van elkaar worden onderscheiden. De rechter in eerste aanleg heeft bij vonnis van 27 oktober 2016 de vordering in haar geheel afgewezen. Verzoekster betwist in hoger beroep het vonnis van de rechter in eerste aanleg, voor zover hij de vordering heeft afgewezen. Volgens verzoekster heeft de rechter in eerste aanleg ten onrechte beslist dat zij niet bevoegd was om een vordering in te stellen wegens een inbreuk op de rechten van merkhouders. 

IEF 17221

Door toevoeging Nelson aan City Resort is handelsnaam niet langer verwarringwekkend

Rechtbank Oost-Brabant 27 okt 2017, IEF 17221; (Fitland Oss tegen City Hotel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/door-toevoeging-nelson-aan-city-resort-is-handelsnaam-niet-langer-verwarringwekkend

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 27 oktober 2017, IEF 17221 (Fitland Oss tegen City Hotel) Geen inbreuk handelsnaamrecht door toevoeging Nelson. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 4 september 2017 [IEF 17081] Fitland Oss verboden om City Resort Oss als handelsnaam te gebruiken. Fitland Oss stelt dat haar nieuwe handelsnaam "Nelson City Resort Oss" is toegestaan. Door de onderscheidende toevoeging Nelson is de naam niet langer verwarringwekkend met "City Hotel". Partijen verschillen van mening over het neergelegde verbod. De voorzieningenrechter oordeelt dat Fitland voldoet aan de in het vonnis van 4 september 2017 uitgesproken veroordeling. Door het woord Nelson voor City Resort Oss te plaatsen is sprake van een (handels)naam die voldoende onderscheidend is van de verboden handelsnamen City Resort Hotel Oss en City Resort Oss. Het is niet de bedoeling van de voorzieningenrechter geweest om de woorden City Resort en Hotel in de handelsnaam volledig te verbieden. Fitland heeft geen dwangsommen verbeurd.

IEF 17089

Vordering schadevergoeding niet gebruik van Bulldog.com is verjaard

Rechtbank Amsterdam 6 sep 2017, IEF 17089; (Eiser tegen Leidseplein beheer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-schadevergoeding-niet-gebruik-van-bulldog-com-is-verjaard

Rechtbank Amsterdam 6 september 2017, IEF 17089 (Eiser tegen Leidseplein Beheer) Domeinnaamgeschil. Eiser is eigenaar en houder van de domeinnamen Bulldog.com en Buldog.com en vordert schadevergoeding voor de tijd dat hij de domeinnamen in de periode van augustus 2004 tot augustus 2009 niet heeft kunnen gebruiken. In kort geding [IEF 15198] wordt de vordering afgewezen en geconcludeerd dat er een gerede kans bestaat dat de rechter in de bodemprocedure het beroep op verjaring van verweerder zal honoreren. Geen van de stukken valt aan te merken als een schriftelijke mededeling waarin eiser ondubbelzinnig zijn recht op schadevergoeding heeft voorbehouden. Pas in mei 2010 wordt er in een e-mail melding gemaakt dat eiser zijn schade graag vergoed wil zien, deze dateert van meer dan vijf jaar na de aanvang van de verjaringstermijn in augustus 2004. De rechtbank concludeert dat de vorderingen van eiser zijn verjaard. 

IEF 17074

Onrechtmatig gebruik burgemeesterchristiaanvanderkamp.nl

Rechtbank Den Haag 17 aug 2017, IEF 17074; ECLI:NL:RBDHA:2017:9827 (Burgemeester gemeente Bodegraven-Reeuwijk), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatig-gebruik-burgemeesterchristiaanvanderkamp-nl

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 augustus 2017, IEF 17074, ECLI:NL:RBDHA:2017:9827 (Burgemeester gemeente Bodegraven-Reeuwijk) Domeinnaamrecht. Gedaagde heeft verschillende domeinnamen geregistreerd, waaronder burgemeesterchristiaanvanderkamp.nl. Op de website uit hij zijn onvrede over het functioneren en handelen van de burgemeester. Eisers vorderen gedaagde tot het staken van de registratie, instandhouding en het gebruik maken van de domeinnamen. De voorzieningenrechter oordeelt dat het zonder toestemming van de Gemeente of burgemeester registreren en gebruik maken van de domeinnaam onrechtmatig is. Als gevolg van de registratie is de mogelijkheid van de gemeente ontnomen om het publiek via een aan deze domeinnaam gekoppelde website te informeren over de burgemeester en de gemeente. De website die het publiek met grote kans zal vinden bij de zoekterm met daarin de naam van de burgemeester of zijn functie schept een verwarrende situatie aangezien bezoekers informatie verwachten aan te treffen van de burgemeester of de gemeente. De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagde om ieder gebruik van de domeinnaam te staken en gestaakt te houden.