Domeinnaamrecht

IEF 17225

Vragen aan HvJEU over collectief beheer merkenrechten en over IP-adressen als dienst onder de Richtlijn Elektronische Handel

HvJ EU 28 aug 2017, IEF 17225; C-521/17 (SNB-REACT), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvjeu-over-collectief-beheer-merkenrechten-en-over-ip-adressen-als-dienst-onder-de-richtl

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJEU 28 augustus 2017, IEF 17225; IEFbe 2395; IT2389; C-521/17 (SNB-REACT). Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Via MinBuZa: Verzoekster (SNB-REACT) heeft op 13.02.2014 bij de rechter in eerste aanleg een vordering tegen verweerder (Deepak Mehta) ingesteld tot beëindiging van de inbreuk op merkrechten en tot schadevergoeding. Verzoekster is een instantie voor de vertegenwoordiging van merkhouders en vertegenwoordigt tien merkhouders. Verweerder heeft websites op zijn naam geregistreerd, waarop onlinewinkels onrechtmatig goederen te koop aanbieden die zijn voorzien van met merken identieke tekens. Bovendien bevatten enkele van de door verweerder geregistreerde domeinnamen tekens die identiek zijn met ingeschreven merken. Verzoekster heeft in de procedure betoogd dat de door haar genoemde websites allemaal in de aan verweerder toegewezen IP-gebieden zijn geregistreerd en dat verweerder houder van deze IP-adressen is. Verweerder betwist de vordering. Hij heeft geen enkele van de door verzoekster genoemde domeinnamen geregistreerd. Hij was vroeger enkel houder van de IP-adressen. Een IP-adres en een domeinnaam moeten evenwel van elkaar worden onderscheiden. De rechter in eerste aanleg heeft bij vonnis van 27 oktober 2016 de vordering in haar geheel afgewezen. Verzoekster betwist in hoger beroep het vonnis van de rechter in eerste aanleg, voor zover hij de vordering heeft afgewezen. Volgens verzoekster heeft de rechter in eerste aanleg ten onrechte beslist dat zij niet bevoegd was om een vordering in te stellen wegens een inbreuk op de rechten van merkhouders. 

IEF 17221

Door toevoeging Nelson aan City Resort is handelsnaam niet langer verwarringwekkend

Rechtbank Oost-Brabant 27 okt 2017, IEF 17221; (Fitland Oss tegen City Hotel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/door-toevoeging-nelson-aan-city-resort-is-handelsnaam-niet-langer-verwarringwekkend

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 27 oktober 2017, IEF 17221 (Fitland Oss tegen City Hotel) Geen inbreuk handelsnaamrecht door toevoeging Nelson. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 4 september 2017 [IEF 17081] Fitland Oss verboden om City Resort Oss als handelsnaam te gebruiken. Fitland Oss stelt dat haar nieuwe handelsnaam "Nelson City Resort Oss" is toegestaan. Door de onderscheidende toevoeging Nelson is de naam niet langer verwarringwekkend met "City Hotel". Partijen verschillen van mening over het neergelegde verbod. De voorzieningenrechter oordeelt dat Fitland voldoet aan de in het vonnis van 4 september 2017 uitgesproken veroordeling. Door het woord Nelson voor City Resort Oss te plaatsen is sprake van een (handels)naam die voldoende onderscheidend is van de verboden handelsnamen City Resort Hotel Oss en City Resort Oss. Het is niet de bedoeling van de voorzieningenrechter geweest om de woorden City Resort en Hotel in de handelsnaam volledig te verbieden. Fitland heeft geen dwangsommen verbeurd.

IEF 17089

Vordering schadevergoeding niet gebruik van Bulldog.com is verjaard

Rechtbank Amsterdam 6 sep 2017, IEF 17089; (Eiser tegen Leidseplein beheer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-schadevergoeding-niet-gebruik-van-bulldog-com-is-verjaard

Rechtbank Amsterdam 6 september 2017, IEF 17089 (Eiser tegen Leidseplein Beheer) Domeinnaamgeschil. Eiser is eigenaar en houder van de domeinnamen Bulldog.com en Buldog.com en vordert schadevergoeding voor de tijd dat hij de domeinnamen in de periode van augustus 2004 tot augustus 2009 niet heeft kunnen gebruiken. In kort geding [IEF 15198] wordt de vordering afgewezen en geconcludeerd dat er een gerede kans bestaat dat de rechter in de bodemprocedure het beroep op verjaring van verweerder zal honoreren. Geen van de stukken valt aan te merken als een schriftelijke mededeling waarin eiser ondubbelzinnig zijn recht op schadevergoeding heeft voorbehouden. Pas in mei 2010 wordt er in een e-mail melding gemaakt dat eiser zijn schade graag vergoed wil zien, deze dateert van meer dan vijf jaar na de aanvang van de verjaringstermijn in augustus 2004. De rechtbank concludeert dat de vorderingen van eiser zijn verjaard. 

IEF 17074

Onrechtmatig gebruik burgemeesterchristiaanvanderkamp.nl

Rechtbank Den Haag 17 aug 2017, IEF 17074; ECLI:NL:RBDHA:2017:9827 (Burgemeester gemeente Bodegraven-Reeuwijk), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatig-gebruik-burgemeesterchristiaanvanderkamp-nl

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 augustus 2017, IEF 17074, ECLI:NL:RBDHA:2017:9827 (Burgemeester gemeente Bodegraven-Reeuwijk) Domeinnaamrecht. Gedaagde heeft verschillende domeinnamen geregistreerd, waaronder burgemeesterchristiaanvanderkamp.nl. Op de website uit hij zijn onvrede over het functioneren en handelen van de burgemeester. Eisers vorderen gedaagde tot het staken van de registratie, instandhouding en het gebruik maken van de domeinnamen. De voorzieningenrechter oordeelt dat het zonder toestemming van de Gemeente of burgemeester registreren en gebruik maken van de domeinnaam onrechtmatig is. Als gevolg van de registratie is de mogelijkheid van de gemeente ontnomen om het publiek via een aan deze domeinnaam gekoppelde website te informeren over de burgemeester en de gemeente. De website die het publiek met grote kans zal vinden bij de zoekterm met daarin de naam van de burgemeester of zijn functie schept een verwarrende situatie aangezien bezoekers informatie verwachten aan te treffen van de burgemeester of de gemeente. De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagde om ieder gebruik van de domeinnaam te staken en gestaakt te houden. 
 

IEF 17039

Indirect verwarringsgevaar met handelsnaam 'Het Werkstation' voor zakelijke dienstverlening

Rechtbank Noord-Holland 3 aug 2017, IEF 17039; ECLI:NL:RBNHO:2017:6596 (Handelsnaam Werkstation), http://www.ie-forum.nl/artikelen/indirect-verwarringsgevaar-met-handelsnaam-het-werkstation-voor-zakelijke-dienstverlening

Ktr. Rechtbank Noord-Holland 3 augustus 2017, IEF 17039; ECLI:NL:RBNHO:2017:6596 (Handelsnaam Het Werkstation) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Verweerster dient haar handelsnaam ‘Werkstation’ en domeinnaam www.werkstation.net o.g.v. art. 5 Handelsnaamwet te wijzigen, omdat deze naam (vrijwel) identiek is aan die van verzoekster. Ondanks de niet (geheel) vergelijkbare activiteiten van partij, kan dit bij het publiek tot indirecte verwarring leiden. Beide ondernemingen richten zich op zakelijke dienstverlening en zijn deels in hetzelfde geografische gebied werkzaam. De handelsnaam is onderscheidend genoeg: het woord ‘werkstation’ is niet zonder meer beschrijvend voor de activiteiten van partijen. 

IEF 17017

Vordering staking merkinbreuk dungs.nl ontbeert spoedeisend belang

Hof Den Haag 24 jan 2017, IEF 17017; ECLI:NL:GHDHA:2017:2023 (ITT tegen Karl Dungs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-staking-merkinbreuk-dungs-nl-ontbeert-spoedeisend-belang

Hof Den Haag 24 januari 2017, IEF 17017; ECLI:NL:GHDHA:2017:2023 (ITT tegen Karl Dungs) Domeinnaam. Merkenrecht. Met het gebruik van de domeinnaam dungs.nl door ITT c.s. werd inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs (IEF 15548). Tegen het hoger beroep van ITT c.s. maakte Karl Dungs een kortgedingprocedure aanhangig met betrekking tot staking van de inbreuk makende handelingen, welke werd toegewezen. Geen spoedeisend belang: nu al in 2014 bleek dat de uitspraak in de WIPO-procedure niet geeffectueerd kon worden, heeft Karl Dungs te lang gewacht met het optreden tegen de gestelde inbreuk. Er is geen enkele actie ondernomen om staking van de voortdurende inbreuk te bewerkstelligen. Hof vernietigt vonnis.    

IEF 17009

MEDURO maakt inbreuk op de het merk MODERO

Belgische gerechten 2 nov 2016, IEF 17009; (MODERO MEDURO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/meduro-maakt-inbreuk-op-de-het-merk-modero

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 2 november 2016, IEF 17009; IEFbe 2292 (MODERO MEDURO) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Eisers is een deurwaarderskantoor en is houder van het woordmerk Modero en een beeldmerk van een M. Verweerder richt zich op kinderdagverblijven en scholen, waarbij getracht wordt om via bemiddeling een oplossing te zoeken voor onbetaalde schoolfacturen. Dit gebeurde onder de naam Meduro, met als domeinnaam 'meduro.be'. Eiseres vordert vaststelling dat verweerders inbreuk plegen op haar merken door het gebruik van het teken MEDURO op de website en in de domeinnaam www.meduro.be. De rechtbank stelt dat zowel wat betreft de letters M als de woorden MODERO en MEDURO visuele overeenstemming bestaat. Daarnaast bestaat er tevens een auditieve overeenstemming tussen beide woorden. In dit geval wordt het bestaan van verwarringsgevaar aanvaard, gelet op visuele overeenstemming, de hoge mate van zowel de auditieve overeenstemming van de tekens (MODERO/MEDURO) als van de soortgelijkheid van de diensten (invordering van facturen) en in acht genomen de grotere onderscheidingskracht van het oudere woordmerk MODERO, die verweerders overigens erkennen. MEDURO maakt inbreuk op de merken van eiseres wegens het gebruik van dit teken op de website en in de domeinnaam www.meduro.be.

IEF 17007

Inbreuk op het Uniemerk Alvar & Millas door het gebruik in domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen

Belgische gerechten 21 okt 2016, IEF 17007; (Black Planet tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-het-uniemerk-alvar-millas-door-het-gebruik-in-domeinnamen-en-sociaalnetwerkprofielen

Rechtbank van Koophandel Brussel 21 oktober 2016, IEF 17007; IEFbe 2291 (Black Planet tegen X) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Black Planet is actief in de muziekwereld en was de drijvende kracht achter het DJ-duo 'Alvar & Millas', waar X deel van uitmaakte. Sinds de beëindiging van de samenwerking droeg X al zijn aandelen in de vennootschap over en nam ontslag als statutair zaakvoerder van Black Planet. De Uniemerken 'Alvar & Millas' en 'Black PLanet' behoren toe aan Black Planet. Zij stelde echter vast dat X, ondanks zijn vertrek uit de vennootschap, nog steeds gebruik maakt van deze tekens gezien X nog steeds eigenaar is van de domeinnamen alvarandmillas.be/.com en blackplanetrecordings.com. De rechtbank stelt vast dat X door het gebruik van het teken Alvar & Millas in het economisch verkeer en door het geregistreerd houden en het voor zich houden van domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen bestaande uit het teken, inbreuk pleegt op het Uniemerk. Dit geldt tevens voor het gebruik van het teken Black Planet.