Kwekersrecht

IEF 17599

Onvoldoende aannemelijk dat een teelt dreigt die zo omvangrijk is dat de daarmee behaalde winst groter is dan de verschuldigde boete

Hof Den Haag 13 feb 2018, IEF 17599; ECLI:NL:GHDHA:2018:270 (Holland Bolroy Markt tegen Fluwel c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onvoldoende-aannemelijk-dat-een-teelt-dreigt-die-zo-omvangrijk-is-dat-de-daarmee-behaalde-winst-grot

Hof Den Haag 13 februari 2018, IEF 17599; ECLI:NL:GHDHA:2018:270 (Holland Bolroy Markt tegen Fluwel c.s.) Kwekersrecht. HBM heeft geen spoedeisend belang bij opeising van mutant van een compleet witte tulp [IEF 16385]. Fluwel c.s. heeft niet enkel verklaard zich te zullen onthouden van inbreuken, maar die toezegging ook heeft versterkt met een boeteclausule. Daarnaast is aannemelijk dat Fluwel c.s. verdere handelingen met One Direction materiaal onmogelijk heeft gemaakt door vernietiging van haar voorraad One Direction bollen. Het betoog van HBM dat het boetebedrag te laag is omdat Fluwel c.s. met een enkele overtreding een hogere winst zou kunnen behalen dan het toegezegde boetebedrag, moet worden verworpen. HBM heeft, ervan uitgaande dat het teeltmateriaal is vernietigd, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat een One Direction teelt dreigt die zo omvangrijk is dat de daarmee behaalde winst groter is dan de verschuldigde boete. Het hof vernietigt enkel de proceskostenveroordeling en veroordeelt Fluwel cs in de kosten van het geding in eerste aanleg en compenseert de kosten in hoger beroep.

IEF 17413

Pine Valley slaagt niet in bewijsopdracht, inbreukvorderingen geweigerd

Rechtbank Den Haag 10 jan 2018, IEF 17413; ECLI:NL:RBDHA:2018:5 (Pine Valley tegen Campo International en Kwekerij Y), http://www.ie-forum.nl/artikelen/pine-valley-slaagt-niet-in-bewijsopdracht-inbreukvorderingen-geweigerd

Rechtbank Den Haag 10 januari 2018, IEF 17413; ECLI:NL:RBDHA:2018:5 (Pine Valley tegen Campo International en Kwekerij Y) Kwekersrecht. Eindvonnis bij IEF 11054. Het kan niet worden vastgesteld dat de bemonsterde partij geleverd is door Campo, daarom is Pine Valley niet in haar bewijsopdracht geslaagd. De rechtbank wijst de inbreukvorderingen af. In reconventie kan door de rechtbank niet worden vastgesteld of het materiaal met de naam Annemiek onderscheidbaar is van het beschermde ras Luseane. De reconventionele schadevorderingen en de verklaring voor recht dat Pine Valley aansprakelijk is voor de schade worden afgewezen.

IEF 17124

Cassatieberoep inbreuk kwekersrecht AMSTERDAM gladiolen verworpen

Hoge Raad 30 jun 2018, IEF 17124; ECLI:NL:PHR:2017:656 (Conclusie Procureur-generaal Stichting Gladiolen Combinatie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cassatieberoep-inbreuk-kwekersrecht-amsterdam-gladiolen-verworpen

Hoge Raad 30 juni 2017, IEF 17124; ECLI:NL:PHR:2017:656 (Conclusie Procureur-generaal) Kwekersrecht. Zie eerder: IEF 13522 en IEF 15699. Rechtbank en Hof hebben geoordeeld dat een aanzienlijk deel van het in beslag genomen plant- en teeltmateriaal van eiser van het gladiolenras AMSTERDAM is, door eiser is inbreuk gemaakt op het kwekersrecht van Stichting Gladiolen Combinatie. Eiser klaagt dat het Hof heeft miskend dat het de vraag had moeten beantwoorden of het in beslag genomen materiaal zodanig door de gerechtelijke bewaarder was opgeslagen dat dit materiaal "preserved" was en/of materiaal "beschermd" was. Het Hof heeft met een uitgebreide motivering overwogen dat het materiaal bij de gerechtelijke bewaarder niet is vermengd. Volgens het Hof is onvoldoende hard gemaakt dat er sprake was van een goed doordacht plan leidend tot grootschalige vermenging. De Procureur-Generaal meent dat het Hof heeft onderzocht en vastgesteld dat het materiaal 'beschermd' c.q. 'preserved' was. De PG concludeert tot verwerping van het cassatieberoep. Dit wordt gevolgd door de Hoge Raad op 22 september 2017. De aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Volgens de Hoge Raad nopen de klachten niet tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling. 

IEF 16909

Afnemer snijheesters is zowel royalty’s als prijs per plant verschuldigd, ook als planten zichzelf vermeerderen

Rechtbank Den Haag 28 jun 2017, IEF 16909; ECLI:NL:RBDHA:2017:7116 (Snijheesters), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afnemer-snijheesters-is-zowel-royalty-s-als-prijs-per-plant-verschuldigd-ook-als-planten-zichzelf-ve

Rechtbank Den Haag 28 juni 2017, IEF invullen; ECLI:NL:RBDHA:2017:7116 (Snijheesters) Kwekersrecht. Veredelaar van planten spreekt terecht afnemer aan op basis van het kwekersrecht. Afnemer is zowel royalty’s als prijs per plant verschuldigd, ook als planten zichzelf vermeerderen. Wat de prijs per plant betreft, wordt de vordering slechts ten dele toegewezen, omdat eerdere leveringen ook plaatsvonden tegen een lager tarief. Bij de toegewezen proceskosten is rekening gehouden met IE indicatietarieven.

IEF 16852

Inbreuk op kwekersrecht door natuurlijk vermeerderd materiaal te stekken en uit te planten

Rechtbank Den Haag 22 mrt 2017, IEF 16852; ECLI:NL:RBDHA:2017:2822 (Kwekersrecht heesters), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-kwekersrecht-door-natuurlijk-vermeerderd-materiaal-te-stekken-en-uit-te-planten

Rechtbank Den Haag 22 maart 2017, IEF 16852; ECLI:NL:RBDHA:2017:2822 (Kwekersrecht heesters) Inbreuk op kwekersrecht. Vaststelling passende vergoeding. Eiseres heeft een kwekersrecht en heeft aan gedaagde 13.200 planten a €0,50 verkocht. Omdat gedaagde een nieuwe bedrijfslocatie had aangekocht, wilde hij de planten verplaatsen. Hij wilde 4000 meter aanplanten op de nieuwe locatie voor €0,50 per meter en de planten van het oude perceel na de bloei verwijderen. Eiseres heeft aan gedaagde een licentie verleend om een gespecificeerd areaal te beplanten met een bepaalde hoeveelheid aan haar verkocht teeltmateriaal. Eiseres stelt dat gedaagde inbreuk maakt op het kwekersrecht nu zij het ras heeft vermeerderd door stekken te maken en uit te planten, waarmee zij een veel groter areaal dan overeengekomen heeft beplant. Gedaagde heeft inbreuk gemaakt op het kwekersrecht door natuurlijk vermeerderd materiaal te stekken en uit te planten, in plaats van dat materiaal te vernietigen. Hij heeft daarmee onrechtmatig gehandeld jegens eiseres. Gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van een passende vergoeding.

IEF 16850

Geen bewijs van gestelde kwekersrechten paprikarassen overlegd

Rechtbank Den Haag 12 apr 2017, IEF 16850; ECLI:NL:RBDHA:2017:3617 (Kwekersrecht paprika's), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-bewijs-van-gestelde-kwekersrechten-paprikarassen-overlegd

Rechtbank Den Haag 12 april 2017, IEF 16850; ECLI:NL:RBDHA:2017:3617 (Kwekersrecht paprika's) Kwekersrecht. Eiser is veredelaar van plantenzaden, in het bijzonder paprika's. Gedaagde is een teler van groentegewassen. Eiser en gedaagde hebben afspraken gemaakt over het opzetten van een gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe paprikarassen en een groothandel in paprikazaden. In reconventie stelt gedaagde dat eiser inbreuk heeft gemaakt op het kwekersrecht. De rechtbank stelt dat er geen sprake is van een inbreuk op het kwekersrecht nu er geen bewijzen van de gestelde kwekersrechten zijn. Verder is gesteld noch gebleken dat er nog andere leveringen of andere aan de kweker/rechthebbende voorbehouden handelingen hebben plaatsgevonden.

IEF 16385

Geen spoedeisend belang bij opeising mutant compleet witte tulp

Rechtbank Den Haag 16 nov 2016, IEF 16385; ECLI:NL:RBDHA:2016:13869 (Holland Bolroy Markt tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-spoedeisend-belang-bij-opeising-mutant-compleet-witte-tulp

Vzr. Rechtbank Den Haag 16 november 2016, IEF 16385; ECLI:NL:RBDHA:2016:13869 (Holland Bolroy Markt tegen gedaagden) Kwekersrecht. HBM is houdster van kwekersrecht voor tulpenras Royal Virgin [2001], met het meest in het oog springende kenmerk de compleet witte bloem. Gedaagden hebben een mutant hiervan gevonden, met enkele donkere paarsrode strepen en spikkels en in 2012 onder de naam One Direction gereserveerd. Op grond van algemene voorwaarden en artikel 58 en 57 Zaai- en Plantgoedwet vordert HBM recht op afgifte van alle bloembollen. HBM geeft aan dat pas in maart 2016 voor het eerst een economische relevantie is, omdat de bloemen geveild werden. Echter dat overtuigt niet: HBM is niet-ontvankelijk vanwege ontbreken van spoedeisend belang.

IEF 16185

Per direct opzegging kwekersrechtcontract nadat licentienemer in administratie verkeert

Rechtbank Den Haag 29 jul 2016, IEF 16185; ECLI:NL:RBDHA:2016:9488 (Oakville tegen X en Mitolo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/per-direct-opzegging-kwekersrechtcontract-nadat-licentienemer-in-administratie-verkeert

Vzr. Rechtbank Den Haag 29 juli 2016, IEF 16185; ECLI:NL:RBDHA:2016:9488 (Oakville tegen X en Mitolo) Kwekersrecht. Contracten. X verschaft licentie op aardappelenras aan het Australische Oakville. Oakland verkeert 'in administration', banken hebben zijn als 'Receivers' aangesteld en X beëindigt de licentie. Mitolo wordt exclusief licentienemer van X-aardappelrassen en verzoekt overleg van kweekmateriaal. Oakvilles vorderingen tot voortzetting licentie en Mitolo te bevelen pogingen om kweekmateriaal te krijgen, worden afgewezen. Uit de licentie-overeenkomst volgt dat meristem (kweekmateriaal in reageerbuis) aan de nieuwe licentiehouder toekomt. Zonder die pijplijn zou de door Mitolo verkregen licentie de eerste vijf jaar geen rendement opleveren.