Octrooirecht

IEF 19374

Octrooicongres deel 2 op dinsdag 8 september

Over enkele weken vindt het alweer plaats: deel 2 van het Octrooicongres 2020!
We treffen elkaar in het open, lichte en ruim opgezette Rosarium* te Amsterdam.

Onder de bezielende leiding van dagvoorzitters Gertjan Kuipers en Peter Blok is er ruimte voor interactie en actuele onderwerpen, met een (internationaal) panel en boeiende sprekers!

Wanneer?
Tijd: 8 september, van 14.00 – 17.15 uur, met aansluitend een borrel
Locatie: Rosarium Amsterdam*

Inschrijven is nog mogelijk, via info@delex.nl of de website. We kijken er naar uit u weer persoonlijk te verwelkomen! Let op: het aantal plaatsen is beperkt.

* Programma en locatie onder voorbehoud. Bij al onze bijeenkomsten houden we de overheidsvoorschriften en maatregelen nauwgezet in de gaten. Kan een congres niet doorgaan op locatie, dan zoeken we een alternatief.

IEF 19364

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR)

Inhoudsopgave van het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR).

Aflevering 2 - 4 augustus 2020 - Jaargang 21

Medische hulpmiddelen

8. Slaafse nabootsing en onrechtmatigheid door het overnemen en aanbieden van een serie wondhechtingsproducten. Noot van dhr. mr. D.L. Frowijn bij Rechtbank Rotterdam, 22 april 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:3961

Omzetbelasting

9. Een medisch hulpmiddel kan niet genieten van het verlaagde btw-tarief ook al lijkt het erg op een zelfzorggeneesmiddel. Noot van dhr. mr. drs. J.A. Lisman bij Rechtbank Den Haag, 15 april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:401

Overige

10. Het EMA heeft terecht besloten om informatie uit registratiedossiers beschikbaar te stellen aan belangstellenden. Noot van dhr. mr. drs. J.A. Lisman bij Hof van Justitie EU, 20 januari 2020, ECLI:EU:C:2020:23

Preferentiebeleid

11. Preferentiebeleid CZ glatirameerbevattende geneesmiddelen niet onrechtmatig. Noot van dhr. mr. C. van Balen bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10 december 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:4471

Reclame

12. Dokteronline.com bood geneesmiddelen aan zonder daartoe bevoegd te zijn en handelde in strijd met diverse reclameverboden. Noot van mw. mr. M. Meddens-Bakker bij Rechtbank Den Haag, 8 januari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:85

13. Terugbetalingsregeling voor UR-geneesmiddel voorgeschreven binnen indicatie maar buiten GVS is in strijd met het verbod op reclame die rationeel gebruik geneesmiddel niet bevordert. Noot van mw. mr. C.S.M. Morel bij Rechtbank Midden-Nederland, 29 januari 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:295

Zorgverzekeraars

14. Stimuleringsbeleid zorgverzekeraars voor biosimilars is niet onrechtmatig jegens vergunninghouder originator. Noot van mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens bij Rechtbank Den Haag, 24 december 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:14242

15. Vergoeding intramuraal geneesmiddel buitenland; behandeling behoort tot internationale stand van de wetenschap en praktijk. Noot van mw. mr. M.F van der Mersch bij Rechtbank Den Haag, 22 april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3707

U kunt hier een abonnement op JGR afsluiten.

IEF 19361

Indicatietarieven octrooizaken per 1 september a.s.

Indicatietarieven octrooizaken per 1 september a.s.

1. Sinds de inwerkingtreding van de Handhavingsrichtlijn op 29 april 2006 is in octrooizaken art. 14 van die Richtlijn (respectievelijk na de implementatie van art. 14) art. 1019h Rv toegepast: "De verliezende partij wordt veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten tenzij de billijkheid zich daartegen verzet."

2. Anders dan in andere IE-zaken wordt de grote meerderheid van octrooizaken behandeld door een kleine groep gespecialiseerde advocaten bijgestaan door een of meer octrooigemachtigden voor (in de feitelijke instanties) gespecialiseerde colleges. Bestudering van beslissingen in octrooizaken met betrekking tot kosten ex art. 1019h Rv leert dat in ongeveer de helft van de zaken (en met name in de grotere zaken) partijen overeenstemming bereiken over de kosten. Hoewel de rechter ambtshalve toeziet op de kostenveroordeling heb ik geen uitspraak kunnen vinden waar de rechter hetgeen is afgesproken als niet redelijk, evenredig en/of billijk oordeelde.3. Nergens in de Richtlijn of de implementatiewetgeving wordt aangegeven dat de gewenste wijze van praktische uitvoering van de bepalingen met betrekking tot proceskosten bestaat uit door de rechter vastgestelde zgn. "indicatietarieven".

IEF 19353

Bescherming via patenten, merken en modellen eenvoudig uitgelegd via webinars

Den Haag, 29 juli 2020 – De wereld van patenten (ook wel octrooien genoemd ) en merk- en modelbescherming kan ingewikkeld overkomen. Toch wil je als innovatieve ondernemer op de hoogte blijven van de mogelijkheden, zodat je de juiste keuzes maakt om jouw innovatie optimaal te laten renderen. In een reeks van zes webinars over strategisch omgaan met intellectuele eigendom worden daarom de belangrijkste vraagstukken eenvoudig uitgelegd. 

Vanaf vandaag is het mogelijk om je aan te melden voor het eerste webinar “Aan de slag met octrooien’, dat georganiseerd wordt op donderdag 27 augustus 2020. In dit webinar, waaraan kosteloos kan worden deelgenomen, gaat octrooigemachtigde Henri van Kalkeren van V.O. Patents & Trademarks in op de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot octrooien. 

U komt te weten wanneer u kiest voor octrooiering of geheimhouding en hoe u uw innovatie beter kunt laat renderen middels een octrooi. Ook gaat hij in op meer praktische zaken zoals de vereisten voor een octrooiaanvraag,  het proces en de kosten die hierbij komen kijken. 

Tijdens de uitzending is er ook de mogelijkheid tot het insturen van vragen via de live chat. Een team van octrooigemachtigden met kennis van verschillende sectoren zit klaar om alle vragen te beantwoorden. 

Op dinsdag 29 september 2020 volgt het tweede webinar, met als onderwerp merk- en modelbescherming. Hierna volgt om de vier weken een nieuw onderwerp over strategisch omgaan met intellectuele eigendom. Aanmelden kan via de website van V.O. Patents & Trademarks.

Zie hier een filmpje voor meer informatie.

IEF 19352

Alle IE-vakken aan de Universiteit Leiden dit najaar online

, IEF 19352; http://www.ie-forum.nl/artikelen/alle-ie-vakken-aan-de-universiteit-leiden-dit-najaar-online

Alle IE keuzevakken in de Master Rechtsgeleerdheid in Leiden (Auteursrecht, Merkenrecht en Octrooirecht) worden in het najaar van 2020 volledig online gegeven, met masterclasses en praktijktutoren. 

Het keuzevak Auteursrecht  (“profileringsvak IE Auteursrecht”) begint op dinsdag 1 september om 9.00 uur online in de Kaltura Live Room. De interactieve online sessies zijn op dinsdag en donderdagochtend in september en begin oktober. Voorafgaand aan iedere online sessie dienen de deelnemers de bijbehorende powerpointfilmpjes te bekijken. Op vrijdagmiddag wordt er een online masterclass gegeven van uur. De eerste online masterclass wordt gegeven door mr. Klos op 4 september over het Vitra/Kwamtum arrest en de Berner Conventie bij bescherming van vormgeving. De overige masterclasses worden gegeven door mrs. Alkema, Wildeman, Fresco en Chavannes.

Daarnaast hebben de deelnemers in kleine groepjes wekelijks online contact met een Leidse IE alumnus- ‘praktijktutor’ met wie zij allerhande onderwerpen kunnen bespreken. Als praktijktutor treden op mrs. Van den Akker, Bakers, Chalmers, Elferink, Van Gijn, Van der Jagt, Van Leeuwen, Louwers, Menkhorst, Van Nieuwenhuizen, Van Triest en Wigman.

Aanmelden voor het vak Auteursrecht is mogelijk vanaf 4 augustus 2020 en dient te gebeuren via uSis. Alle informatie is vervolgens te vinden in de BrightSpace-omgeving van het vak auteursrecht.

Hoofddocent van het vak Auteursrecht is prof. mr. D.J.G. Visser en de andere vaste docent is mr. dr. C.J.S. Vrendenbarg.

De vakken Merkenrecht en Octrooirecht zullen in oktober en november worden gegeven volgens ongeveer hetzelfde format. Hoofddocent van het vak Merkenrecht is mr. dr. C.J.S. Vrendenbarg en van het vak Octrooirecht mr. R.P. Soullié.

Intro keuzevak Auteursrecht 2020: https://video.leidenuniv.nl/media/t/1_oxlpt7l1/172279931.

Zie hier het voorlopige volledige programma voor het vak Auteursrecht.

IEF 19343

Spoedwet Rijksoctrooiwet 1995 van kracht

rijksover

Op 21 juli is de 'Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19' van kracht geworden. De wet moet voorkomen dat ondernemers met octrooien of lopende octrooiaanvragen hun octrooirechten verliezen, wanneer zij door de coronacrisis hun betalingstermijnen missen omdat ze problemen hebben in hun bedrijfsvoering.

De Spoedwet Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 geeft de directeur van Octrooicentrum Nederland tijdelijk de bevoegdheid om de termijnen uit de Rijksoctrooiwet 1995 te verlengen. Bovendien komt tijdelijk de boete te vervallen bij te late betaling van de taksen (leges) om octrooien in stand te houden. Daarmee krijgen octrooihouders zes maanden extra de tijd om de jaarlijkse instandhoudingstaksen te betalen.

Lees verder op Rvo.nl.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

IEF 19328

Verzoek tussentijds openstellen van hoger beroep gehonoreerd

Rechtbank Den Haag 8 jul 2020, IEF 19328; ECLI:NL:RBDHA:2020:6166 (DTS tegen Samsung c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verzoek-tussentijds-openstellen-van-hoger-beroep-gehonoreerd

Rechtbank Den Haag 8 juli 2020, IEF 19328; ECLI:NL:RBDHA:2020:6166 (DTS tegen Samsung c.s.) Procesrecht. Octrooirecht. Samsung c.s. verzoekt de rechtbank om verbetering en aanvulling van het op 13 mei 2020 gewezen vonnis, omdat er sprake zou zijn van een kennelijke fout in de zin van artikel 31 Rv en het vonnis aangevuld moet worden op de voet van artikel 32 Rv. Hiertoe voert Samsung aan dat omdat zij in beide procedures volledig in het gelijk gesteld is, de rechtbank DTS had moeten veroordelen in de proceskosten zoals bedoeld in artikel 1019h Rv. DTS verzocht de rechtbank om hoger beroep tegen het tussenvonnis open te stellen. De rechtbank wijst zowel het verzoek om verbetering als het verzoek om aanvulling af. Er is geen sprake van een kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent. In het vonnis van 13 mei heeft de rechter er expliciet voor gekozen om het vonnis aan te houden, dus het niet beslissen zoals Samsung c.s. verzoekt levert geen kennelijke fout op. Het verzoek om aanvulling wordt afgewezen, omdat het gaat om een tussenvonnis waarin de beslissing over de proceskosten is aangehouden. Het verzoek van DTS tot het tussentijds openstellen van hoger beroep wordt wel gehonoreerd. In dit geval bestaan voldoende zwaarwegende redenen om van de hoofdregel van artikel 337 lid 2 Rv af te wijken.

IEF 19306

Monstermateriaal en testgegevens inbrengen in inbreukprocedures

Rechtbank Den Haag 19 jun 2020, IEF 19306; ECLI:NL:RBDHA:2020:5687 (Rhodia tegen Neo ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/monstermateriaal-en-testgegevens-inbrengen-in-inbreukprocedures

Vzr. Rechtbank Den Haag 19 juni 2020, IEF 19306; ECLI:NL:RBDHA:2020:5687 (Rhodia tegen Neo) Kort geding. Octrooirecht. Neo c.s. moet gedogen dat Rhodia c.s. monstermateriaal en testgegevens inbrengt in Duitse octrooirechtelijke inbreukprocedures. Er wordt voldaan aan de vereisten van art. 843a lid 1 Rv en derhalve heeft Rhodia c.s. een rechtmatig belang bij de inbreng van monstermateriaal en testgegevens. Een groot deel van de vorderingen van Rhodia c.s. wordt dan ook toegewezen.