Octrooirecht

IEF 20027

Geen inbreuk op moederoctrooi en divisional

Rechtbank Den Haag 15 jun 2021, IEF 20027; ECLI:NL:RBDHA:2021:6085 (Belparts tegen Belimo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-moederoctrooi-en-divisional

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 juni 2021, IEF 20027; ECLI:NL:RBDHA:2021:6085 ( Belparts tegen Belimo) Kort geding. Eiser Belparts is actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van apparatuur die kan worden gebruikt voor het automatisch reguleren van systemen in gebouwen. Zij richt zich in het bijzonder op HVAC-systemen (Heating, Ventilation, Air Conditioning/Cooling). Belparts is houdster van het octrooi EP 938, het moederoctrooi “Flow control system” dat ziet op de beïnvloeding van de stroomsnelheid van het medium binnen een debietregelsysteem. Gedaagde Belimo c.s. is actief op het gebied van de ontwikkeling en verkoop van onderdelen voor (onder andere) HVAC-systemen. Belfarts verwijt Belimo cs inbreuk op haar octrooien door productie en verhandeling van regelkleppen. De voorzieningenrechter heeft grensoverschrijdende bevoegdheid ten aanzien van de Zwitserse gedaagde op grond van artikel 6 lid 1 Lugano II enkel voor Nederland en België. Er is geen sprake van inbreuk op het moederoctrooi en op de divisional. Daarnaast is er gerede kans dat het moederoctrooi niet inventief is.

IEF 19984

Onvoldoende causaal verband tussen beroepsfout en gederfde winst

Hof 's-Hertogenbosch 20 apr 2021, IEF 19984; ECLI:NL:GHSHE:2021:1197 (Beheer B.V. tegen AOMB), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onvoldoende-causaal-verband-tussen-beroepsfout-en-gederfde-winst

Hof 's-Hertogenbosch 20 april 2021, IEF 19984; ECLI:NL:GHSHE:2021:1197 (Beheer B.V. tegen AOMB) Appellant heeft via Algemeen Octrooi- en Merkenbureau (AOMB) een octrooi laten vastleggen voor een gezamenlijke uitvinding van een ijsblokjesmachine. Met de tweede uitvinder is appellant nadien zakelijk gescheiden. In eerste aanleg is al vastgesteld dat er sprake is geweest van een beroepsfout aan de zijde van AOMB, doordat zij appellant een verkeerd advies heeft gegeven. AOMB had nagelaten om te vermelden dat de tweede uitvinder een afstandsverklaring zou kunnen tekenen om ervoor te zorgen dat de octrooirechten ook in landen met andere regimes aan [Beheer B.V.] zouden toekomen. Appellant vordert schadevergoeding vanwege gederfde winst, maar de rechter oordeelt dat van een causaal verband tussen de tekortkoming en de geleden schade onvoldoende sprake is. Appellant heeft volgens de rechtbank onvoldoende aannemelijk gemaakt dat, zonder de tekortkoming van AOMB, er sprake was geweest van nieuwe overeenkomsten met derden. 

IEF 19967

Vordering tot schadvergoeding afgewezen

Hof Amsterdam 4 mei 2021, IEF 19967; ECLI:NL:GHAMS:2021:1279 (NGen tegen All Capital), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-schadvergoeding-afgewezen

Hof Amsterdam 4 mei 2021, IEF 19967, LS&R 1953; ECLI:NL:GHAMS:2021:1279 (NGen tegen All Capital) NGen beschikte over een octrooi op een technologie voor medische toepassingen. All Capital heeft krediet en een garantie aan NGen verstrekt voor de financiering van onderzoek naar nieuwe toepassingen voor die technologie. In de hoofdzaak die aan deze schadestaatprocedure is voorafgegaan, heeft de rechtbank geoordeeld dat All Capital jegens NGen toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen. In deze schadestaatprocedure heeft de rechtbank de vordering van NGen tot schadevergoeding afgewezen. De rechtbank heeft onder meer geoordeeld dat NGen onvoldoende heeft gesteld over het causaal verband tussen de vastgestelde tekortkomingen en de gestelde schade. In dit hoger beroep is opnieuw de vraag aan de orde of de vastgestelde tekortkomingen de gestelde schade hebben veroorzaakt en zo ja, tot welk bedrag. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

IEF 19951

Te verschillende elektronische vergadersystemen is geen inbreuk op een octrooi

Rechtbank Den Haag 14 apr 2021, IEF 19951; ECLI:NL:RBDHA:2021:3857 (Barco tegen Kindermann), http://www.ie-forum.nl/artikelen/te-verschillende-elektronische-vergadersystemen-is-geen-inbreuk-op-een-octrooi

Rechtbank Den Haag 14 april 2021, IEF 19951; ECLI:NL:RBDHA:2021:3857 (Barco tegen Kindermann) Barco heeft in deze zaak betoogd dat Kindermann inbreuk maakt op een door Barco gehouden octrooi. De inhoud van dit octrooi betreft een elektronisch vergaderhulpmiddel. De rechtbank gaat mee in het argument van Kindermann, dat een enkel mechanische koppeling nog niet betekent dat er sprake is van een zogenaamd 'peripheral device', zoals bedoeld in het octrooi van Barco. De Touch Transmitter van Kindermann is niet technisch vergelijkbaar met het peripheral device van Barco en Kindermann heeft dus geen inbreuk gemaakt op het octrooi van Barco. 

IEF 19958

Prejudiciële vragen over het verlenen van een licentie en FRAND-voorwaarden

HvJ EU 23 mrt 2021, IEF 19958; (Nokia tegen Daimler), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-het-verlenen-van-een-licentie-en-frand-voorwaarden

Landgericht Düsseldorf 23 maart 2021, IEF 19958, IEFbe 3219; C-182/21 (Nokia tegen Daimler)  Daimler heeft zonder licentie telecommunicatietechnologie van Nokia gebruikt. Tegelijkertijd wil Nokia geen licentie tegen FRAND-voorwaarden verlenen aan de leveranciers van Daimler. Daimler is van mening dat er sprake is van misbruik van machtspositie aan de kant van Nokia. De Duitse rechter heeft in deze zaak een aantal prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over de uitleg van het verbod van misbruik, het verlenen van licenties en de verhouding tot FRAND-voorwaarden.  

IEF 19954

Centrale beperking octrooi heeft terugwerkende kracht

Rechtbank Den Haag 12 mei 2021, IEF 19954; ECLI:NL:RBDHA:2021:5044 (High Point tegen KPN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/centrale-beperking-octrooi-heeft-terugwerkende-kracht

Rechtbank Den Haag 12 mei 2021, IEF 19954, IT 3521; ECLI:NL:RBDHA:2021:5044 (High Point tegen KPN) High Point vordert in deze zaak een schadevergoeding en een verklaring voor recht dat het UMTS-netwerk van KPN inbreuk maakt op het octrooi van High Point. KPN heeft daartegen aangevoerd, dat dit octrooi al was vernietigd en dat deze vernietiging terugwerkende kracht heeft. High Point heeft tussentijds het octrooi centraal beperkt, maar sinds de wijziging van het Octrooiverdrag is een centrale beperking ook van toepassing op lopende procedures, aldus de Hoge Raad in 2009. De rechtbank gaat uit van het beperkte octrooi en veroordeelt KPN in de kosten van dit incident. De zaak komt in augustus weer op de rol. 

IEF 19925

Vordering curator deels toegewezen

Hof Den Haag 20 apr 2021, IEF 19925; (Curator tegen Bayer Pharma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-curator-deels-toegewezen

Hof Den Haag 20 april 2021, IEF 19925, LS&R 1941; C/09/514685 /HA ZA 16-835 (Curator tegen Bayer Pharma) Vervolg op [IEF 17018] en [IEF 18087]. De zaak draait in de kern om een License, Research, and Development Agreement die is gesloten tussen de (toenmalige) Leidse start-up Leadd B.V. en Schering AG (nu: Bayer Pharma AG) in 1998. Uit hoofde van deze overeenkomst krijgt Schering onder meer exclusieve toegang tot bepaalde technologie met betrekking tot het eiwit Apoptin waarvan de Leadd-wetenschappers hadden ontdekt dat deze celdood induceert in menselijke tumorcellen. In ruil voor de toegang tot deze technologie is Schering verplicht betalingen te doen, onder meer bij het behalen van bepaalde klinische mijlpalen. Na het faillissement van Leadd B.V. dagvaardt haar curator Bayer Pharma AG wegens niet-nakoming van de betalingsverplichtingen. Na een integrale afwijzing in eerste aanleg wijst het Hof Den Haag in appel de vordering (gedeeltelijk) toe ten bedrage van EUR 511.291,88 (DM 1.000.0000) plus wettelijke rente. Voor het overige worden de vorderingen van de curator afgewezen vanwege verjaring.

IEF 19903

Recht van voorrang onterecht geweigerd

Gerecht EU (voorheen GvEA) 14 apr 2021, IEF 19903; ECLI:EU:T:2021:186 (The Kaikai Company tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/recht-van-voorrang-onterecht-geweigerd

Gerecht EU 14 april 2021, IEF 19903, IEFbe 3205; ECLI:EU:T:2021:186 (The Kaikai Company tegen EUIPO) The Kaikai Company heeft op 24 oktober 2018 een meervoudige aanvraag tot inschrijving van twaalf gemeenschapsmodellen ingediend bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Zij heeft voor al deze modellen aanspraak gemaakt op voorrang op grond van internationale octrooiaanvraag PCT/EP2017/077469, die op 26 oktober 2017 bij het Europees Octrooibureau (EOB) was ingediend. Op 31 oktober 2018 heeft het EUIPO The Kaikai Company ervan op de hoogte gebracht dat de meervoudige aanvraag in haar geheel was aanvaard, maar dat het geclaimde recht van voorrang voor alle modellen werd geweigerd, aangezien de eerdere aanvraag meer dan zes maanden vóór de meervoudige aanvraag was ingediend. The Kaikai Company is het hier niet mee eens en verzoekt het Gerecht tot vernietiging van deze beslissing. Deze oordeelt dat de voorrangstermijn niet goed is toegepast door het EUIPO en wijst de vordering van The Kaikai Company toe.