Octrooirecht

IEF 18991

HvJ EU verduidelijkt criteria farmaceutisch octrooi in mededingingsrecht

HvJ EU 30 jan 2020, IEF 18991; ECLI:EU:C:2020:52 (Generics UK e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-verduidelijkt-criteria-farmaceutisch-octrooi-in-mededingingsrecht
hamer CC0

HvJ EU 30 januari 2020, IEF 18991, LS&R 1782, IEFbe 3032; ECLI:EU:C:2020:52 (Generics UK e.a.) De Competition Appeal Tribunal heeft het Hof een prejudiciële vraag gesteld over de wettigheid van een besluit van de Competition and Markets Authority betreffende overeenkomsten tot schikking van een octrooigeschil gericht aan een aantal fabrikanten van generieke geneesmiddelen en aan de farmaceutische groep GlaxoSmithKline (hierna: GSK). Samenvattend gaan de vragen over de criteria aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of een overeenkomst tot schikking van een geschil tussen de houder van een farmaceutisch octrooi en een fabrikant van generieke geneesmiddelen in strijd is met het mededingingsrecht van de Unie.

IEF 18953

Serieuze kans nietigverklaring octrooi vanwege niet nieuwheid

Rechtbank Den Haag 17 jan 2020, IEF 18953; ECLI:NL:RBDHA:2020:274 (Tomra tegen Kiremko), http://www.ie-forum.nl/artikelen/serieuze-kans-nietigverklaring-octrooi-vanwege-niet-nieuwheid

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 januari 2020, IEF 18953; ECLI:NL:RBDHA:2020:274 (Tomra tegen Kiremko) Zie ook [IEF 18821]. Kort geding. Tomra is een producent van sorteer-, schil- en verwerkingsmachines. Tomra is houdster van octrooi EP 379. Kiremko is een fabrikant van machines voor de aardappelverwerkende industrie, waaronder de Strata Invicta. Volgens Tomra maakt Kiremko door de productie en distributie van de Strata Invicta inbreuk op het octrooi van Tomra. Het wordt onvoldoende aannemelijk geacht dat Kiremko inbreuk maakt op EP 379. Er is een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het octrooi in een bodemprocedure nietig wordt verklaard vanwege niet nieuwheid. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 18922

Wiko maakt inbreuk op octrooi EP 525

Hof Den Haag 24 dec 2019, IEF 18922; ECLI:NL:GHDHA:2019:3537 (Philips tegen Wiko), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wiko-maakt-inbreuk-op-octrooi-ep-525

Hof Den Haag 24 december 2019, IEF 18922; IT 2991; ECLI:NL:GHDHA:2019:3537 (Philips tegen Wiko) Philips is houdster van het Europese octrooi 1440525 (hierna: EP 525), getiteld “Radio Communication System”. Bij de rechtbank vorderde Philips op basis van EP 525 een verbod jegens Wiko om inbreuk te maken en schadevergoeding, stellende dat EP 525 is geïncorporeerd in het HSDPA-protocol van de UMTS standaard zoals gepubliceerd en dat Wiko in onder meer Nederland mobiele telefoons, smartphones en laptops verhandelt waarin de HSDPA functionaliteit wordt toegepast. Wiko weet onvoldoende aannemelijk te maken dat er sprake is van een gebrek geldigheid van het octrooi. Tevens hebben zij inbreuk gemaakt op de octrooirechten van Philips. Het bestreden vonnis wordt vernietigd.

4.126 Gelet op het voorgaande kan Wiko’s op US 174 gebaseerde niet-nieuwheidsaanval op EP 525 niet slagen. Gebrek aan inventiviteit uitgaande van deze publicatie is door Wiko niet aangevoerd.

4.143 Voor zover de aanvallen van Wiko op de geldigheid van EP 525 tevens zijn gericht op andere conclusies van het octrooi dan conclusies 10, 11 en 14, moeten die op dezelfde gronden worden verworpen. De slotsom van al het voorgaande is dat de conclusies van EP 525 naar het oordeel van het hof geldig zijn te achten. In zoverre slagen de grieven van Philips tegen het andersluidende oordeel van de rechtbank. Het vonnis waarvan beroep zal daarom worden vernietigd.

4.158 De slotsom is dat Wiko inbreuk maakt op in elk geval conclusies 10, 11 en 14. Bij die stand van zaken is er geen belang bij beoordeling van de door Philips gestelde indirecte inbreuk op andere conclusies van het octrooi.

IEF 18921

Inventiviteit octrooi EP 659 ontbreekt (Philips tegen Asus)

Hof Den Haag 24 dec 2019, IEF 18921; ECLI:NL:GHDHA:2019:3427 (Philips tegen Asus), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inventiviteit-octrooi-ep-659-ontbreekt-philips-tegen-asus

Hof Den Haag 24 december 2019, IEF 18921, IT 2990; ECLI:NL:GHDHA:2019:3427 (Philips tegen Asus) Octrooirecht. Philips is houdster van Europees octrooi EP 659 dat, net als EP511 en EP525 (waarop het Hof inbreuk door Asus heeft aangenomen), deel uitmaakt van de UMTS-octrooiportfolio van Philips. Bij de rechtbank vorderde Philips (ook) op basis van EP659 een verbod jegens Asus om inbreuk te maken en schadevergoeding, stellende dat EP 659 is geïncorporeerd in het HSDPA-protocol van de UMTS standaard zoals gepubliceerd en dat Asus in onder meer Nederland mobiele telefoons, smartphones en laptops verhandelt waarin de HSDPA functionaliteit wordt toegepast. De rechtbank overwoog dat een aantal conclusies van EP659 niet nieuw en inventief waren. In hoger beroep vordert Philips vernietiging van het vonnis van de rechtbank voor zover de conclusies van EP 659 volgens Hulpverzoek II niet geldig zijn geacht en voor zover de hierop gebaseerde inbreukvorderingen zijn afgewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Onder verwijzing naar het arrest m.b.t. EP511 (IEF 18444), verwerpt het Hof de door Asus ingestelde reconventionele (FRAND) vordering, alsmede het incidentele appel met betrekking tot art. 843a Rv. 

IEF 18916

Inventiviteit octrooi EP 659 ontbreekt (Philips tegen Wiko)

Hof Den Haag 24 dec 2019, IEF 18916; ECLI:NL:GHDHA:2019:3433 (Philips tegen Wiko), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inventiviteit-octrooi-ep-659-ontbreekt-philips-tegen-wiko

Hof Den Haag 24 december 2019, IEF 18916; ECLI:NL:GHDHA:2019:3433 (Philips tegen Wiko) Octrooirecht. Philips is houdster van Europees octrooi EP 659 dat deel uitmaakt van de UMTS-octrooiportfolio van Philips. Wiko is een Frans vennootschap die mobiele telefoons onder het merk ‘Wiko’ distribueert en verkoopt. Bij de rechtbank vorderde Philips (ook) op basis van EP 659 een verbod jegens Wiko om inbreuk te maken en schadevergoeding, stellende dat EP 659 is geïncorporeerd in het HSDPA-protocol van de UMTS standaard zoals gepubliceerd en dat Wiko in onder meer Nederland mobiele telefoons, smartphones en laptops verhandelt waarin de HSDPA functionaliteit wordt toegepast. De rechtbank overwoog dat een aantal conclusies van EP659 niet nieuw en inventief waren. In hoger beroep vordert Philips vernietiging van het vonnis van de rechtbank voor zover de conclusies van EP 659 volgens Hulpverzoek II niet geldig zijn geacht en voor zover de hierop gebaseerde inbreukvorderingen zijn afgewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

IEF 18886

Geen inbreuk octrooi monopool-antenne

Rechtbank Den Haag 10 dec 2019, IEF 18886; ECLI:NL:RBDHA:2019:13184 (Fractus tegen Xiaomi c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-octrooi-monopool-antenne

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 december 2019, IEF 18886; ECLI:NL:RBDHA:2019:13184 (Fractus tegen Xiaomi c.s.) Kort geding. Fractus ontwikkelt en verkoopt telecommunicatie-antennes en is houder van een octrooi op de monopool-antenne. Xiaomi Technology is een Nederlands technologiebedrijf. Fractus stelt dat Xiaomi c.s. met de Xiaomi-telefoon inbreuk maakt op het octrooi. De vorderingen van Fractus zijn niet toewijsbaar. De beschermingsomvang van het octrooi kan niet zo ruim worden uitgelegd als Fractus voorstaat. Als wel van de omtrek uitgegaan zou worden, maakt het octrooi niet duidelijk bij welke breedte of dikte van de stralingsarm niet langer de vorm van de stralingsarm zelf, maar de vorm van de omtrek relevant wordt. De Xiaomi-telefoons vallen niet onder de beschermingsomvang van het octrooi, omdat de vorm van de stralingsarm van de antennes van de Xiaomi-telefoons niet voldoet aan kenmerk 1.6. De stralingsarmen van de Xiaomi-antennes vormen geen “closed loop”. Ook de vorderingen op grond van een onrechtmatige daad worden afgewezen.

IEF 18882

Tenuitvoerlegging bodemvonnis langlopende orchidee-zaak geschorst

Hof Den Haag 2 dec 2019, IEF 18882; ECLI:NL:GHDHA:2019:3709 (VG Colours tegen HE Licenties), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tenuitvoerlegging-bodemvonnis-langlopende-orchidee-zaak-geschorst

Hof Den Haag 2 december 2019, IEF 18882; ECLI:NL:GHDHA:2019:3709 (VG Colours tegen HE Licenties) Zie ook [IEF 17517], [IEF 18535] en [IEF 18796]. Arrest in incident in octrooizaak met betrekking tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van het bodemvonnis. HE Licenties maakt onderdeel uit van de Hanson groep. Zij houdt zich bezig met het beheren van octrooirechten in de sierplantenindustrie en is houdster van het Nederlandse octrooi NL1040904. VG Colours is een onderneming die zich bezighoudt met het kunstmatig kleuren van witte orchideeën. Het beroep van HE Licenties op niet-ontvankelijkheid wordt verworpen.  Dat de rechtbank bij de beoordeling een aantal verweren ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten, brengt niet zonder meer mee dat het eindoordeel over de inbreuk onjuist is. Dat moet in de hoofdzaak worden bepaald. Wel staat daarmee vast dat de beoordeling onvolledig is geweest. De ten uitvoerlegging van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 19 juni 2019 [IEF 18535] wordt geschorst.

IEF 18880

Schikkingsregeling snijplaten-octrooi blijft in stand

Hof Den Haag 7 mei 2019, IEF 18880; ECLI:NL:GHDHA:2019:3224 (Jet Set tegen BIS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schikkingsregeling-snijplaten-octrooi-blijft-in-stand

Hof Den Haag 7 mei 2019, IEF 1880; ECLI:NL:GHDHA:2019:3224 (Jet Set tegen BIS) X is houder van het octrooi EP1507630. Het betreft een systeem voor het snijden van staalplaten. Jet Set exploiteert de door X ontwikkelde snijmachines. Tussen Jet Set en Brielle Industrie Services is een regeling overeengekomen, de schikkingsregeling. In deze schikkingsregeling tussen Jet Set en BIS is onder meer bepaald dat BIS elke inbreuk op het octrooi zal staken. In eerste aanleg werd het Nederlandse deel van EP 630 vernietigd. De schorsing van de schikkingsregeling die voorafgaand aan de bodemprocedure is getroffen omtrent het onthouden van handelingen die inbreuk maken op EP 630 werd niet toegewezen. Strijd met de schikkingsregeling werd evenmin toegewezen omdat een elektrisch aangedreven motor niet binnen de beschermingsomvang valt. Jet Set is niet ontvankelijk in haar principaal appel. Door BIS wordt een incidenteel appel gestart. De gewezen vonnissen worden bekrachtigd.