IEF 18109

Veroordeling Nomenta verbeuring dwangsommen door herhaaldelijk denigreren Nikki Amsterdam

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 18 oktober 2018, IEF 18109; RB 3247 (Nomenta tegen Nikki Amsterdam) Vergelijkende reclame. Partijen brengen beide een lamp op de markt die tevens dienst kan doen als speaker en wijnkoeler. De voorzieningenrechter heeft 5 september 2018 geoordeeld dat Nomenta ongeoorloofde vergelijkende reclame heeft gemaakt door te stellen dat CE-certificering bij Nikki ontbreekt. Geoordeeld is dat zij deze uitingen moet staken, rectificatie moest uitbrengen en dat voor iedere dag dat zij geheel of gedeeltelijk hiermee in strijd handelt, aan Nikki een dwangsom verbeurt. Later heeft Nomenta zich op een vijf dagen durende beurs elke dag denigrerend uitgelaten over de lampionnen van Nikki. Nomenta wordt veroordeeld tot verbeuring van vijfmaal €2.500,- aan dwangsommen.

5.10. In dit vonnis is Nomenta op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt dat zij zich heeft onthouden van afbrekende mededelingen over producten en diensten van een concurrent en van uitlatingen die denigrerend zijn voor Nikki en daarmee de goede naam van haar producten aantasten. Ook kan er geen misverstand over bestaan dat het Nomenta verboden is uitlatingen te doen over het ontbreken van CE-certificering bij de producten van Nikki. Nikki heeft haar stelling dat Nomenta in strijd met voornoemd gebod heeft gehandeld onderbouwd met verslagen van bezoekers van de stand van Nomenta op de beurs in Parijs. Op basis van die verslagen kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat Nomenta in strijd met voornoemd gebod heeft gehandeld. Weliswaar kan uit de hierbovem weergegeven verslagen niet worden afgeleid dat Nomenta, althans X, de verboden bewoordingen expliciet heeft gebruikt, maar gelet op de context van de mededelingen en de kennelijke verwijzingen naar de flyer van Nikki die de bezoekers van de stand in hun handen hadden, is voorshands voldoende aannemelijk dat Nomenta zich wederom schuldig heeft gemaakt aan het doen van afberekende mededelingen over producten van Nikki. De opmerkingen, met name die waarin een vergelijking wordt gemaakt met nachtclubs alwaar de Nikki lampen zouden kunnen hangen en de 'lousy plastic feet', zijn wederom denigrerend, terwijl bovendien wederom uitlatingen zijn gedaan die niet anders kunnen worden begrepen dan dat ded CE-certificering van de lamp van Nikki niet deugt. Gelet op de overwegingen onder 4.6 en 4.14 van het vonnis van 5 sepetmber 2018 zijn het nu juist dergelijke uitlatingen waarvan Nomenta zich diende te onthouden. Dat heeft zij evenwel nagelaten en daarmee heeft zij dwangsommen verbeurd (...)