IEF 19077

Redelijke vergoeding wegens onrechtmatigheid foto

Rechtbank Amsterdam 24 juli 2019, IEF 19077 (nabestaanden tegen uitgeverij 2) Eisers zijn nabestaanden met een exclusief portretrecht op foto’s van een familielid. Gedaagde is uitgever van een biografie van het (bekende) familielid, met op de omslag een foto. Voor het gebruik van de foto hebben eisers geen toestemming verleend. In het tussenvonnis [IEF18359] werd geoordeeld dat de onrechtmatigheid van het gebruik van een foto van een bekende Nederlander onvoldoende grond is om openbaarmaking van de biografie te verbieden. In het eindvonnis vordert eisers een redelijke vergoeding. De vordering wordt echter in het eindvonnid niet toegewezen, gezien gedaagde haar verplichtingen van een redelijke vergoeding uit het tussenvonnis al heeft voldaan.

2.4. De rechtbank kan eisers dus niet volgen in haar onderbouwing van wat een redelijke vergoeding zou zijn. Evenmin kan de rechtbank vaststellen dat gedaagde lak zou hebben aan het tussenvonnis en haar verplichting om een redelijke vergoeding te betalen, zoals eisers onder verwijzing naar de uitgave van het drieluik van [X] stelt. De rechtbank kan dit dus niet, zoals verzocht door eisers, als een omstandigheid beschouwen die moet worden meegewogen bij de bepaling van de omvang van de schade.

2.5. De rechtbank begroot de omvang van de vergoeding met inachtneming van de volgende omstandigheden. Het betreft hier het gebruik van één enkele foto. Naar onweersproken is aangevoerd door gedaagde betreft het een foto die al door meerdere media is gebruikt en eenvoudig is te downloaden. Verder betreft het hier een foto in de beroepsuitoefening van [Y]. De Foto is gebruikt voor een biografie, een journalistiek werk met een zekere nieuwswaarde. Hoewel een portret van het subject van een biografie niet noodzakelijk onderdeel hoeft uit te maken van een biografie, is dit wel gebruikelijk. Dit laat onverlet dat de Foto, die prominent op de omslag is geplaatst, ook moet worden beschouwd als een versiering die kooplustopwekkend is bedoeld. Ook wordt aangenomen dat de uitgave van het boek een commercieel doel kent.