IEF 18601

Handelsnaaminbreuk en slaafse nabootsing Luxury Bedding Company

Rechtbank Rotterdam 17 juli 2019, IEF 18601; ECLI:NL:RBROT:2019:5848 (Luxury Bedding Company tegen Luxury Beds) Auteursrecht. Handelsnaamrecht. Slaafse nabootsing. Luxury Bedding Company is een groothandel in huismeubilair en verkoopt onder andere bedden en boxsprings. Luxury Beds is ook een groothandel in huismeubilair en handelt en verkoopt ook bedden en boxsprings. Naast de vergelijkbare  handelsnaam werden op de website van Luxury Beds twee foto’s uit de catalogus van Luxury Bedding Company weergegeven, waarop de advocaat per brief heeft gewezen op handelsnaaminbreuk, auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing van Luxury Beds. Luxury Bedding Company vordert Luxury Beds om iedere inbreuk op de auteursrechten van de foto’s en handelsnaamrecht te staken. Er is sprake is van inbreuk op het auteursrecht van de foto's en handelsnaamrecht van Luxury Bedding Company door Luxury Beds. Daarnaast is sprake van slaafse nabootsing door Luxury Beds van onderscheidingsmiddelen als gebruikt door Luxury Bedding Company bij de presentatie van producten en onderneming.

Auteursrecht foto’s
4.8. Luxury Beds c.s. heeft niet weersproken dat zij drie foto’s uit de catalogus van Luxury Bedding c.s. heeft gebruikt, twee daarvan heeft zij op haar website getoond en één op de gevel. Dit leidt tot de conclusie dat Luxury Beds c.s. met dit verveelvoudigen en openbaarmaken inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Luxury Bedding Company op deze foto’s. In tegenstelling tot hetgeen Luxury Beds c.s. heeft betoogd, brengt de omstandigheid dat zij heeft voldaan aan de veroordeling in kort geding, niet met zich dat Luxury Bedding Company thans geen belang meer heeft bij haar vordering. Voor zover Luxury Bedding c.s. met haar stelling dat Luxury Beds c.s. daarnaast de stijl van haar foto’s heeft nagevolgd, heeft willen betogen dat dit als een bewerking en dus ook als een inbreuk op het auteursrecht op de foto’s moet worden beschouwd, wordt deze stelling verworpen. Nog daargelaten de vraag of in dit geval wel van een eigen stijl kan worden gesproken, biedt het recht voor bescherming daarvan via het auteursrecht geen ruimte. Op de presentatie als geheel wordt hierna nog teruggekomen.

auteursrecht slogans
4.18. Bij het gebruik van de woorden “WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS”, “’T BEST BEWAARDE SLAAPKAMERGEHEIM” en “TAILOR MADE COMFORT AND LUXURY” is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een keuze, schikking of combinatie van woorden op een oorspronkelijke wijze waarmee de auteur uitdrukking geeft aan zijn creatieve geest en tot een resultaat komt dat een eigen intellectuele schepping vormt. Het gaat om gebruikelijke combinaties van woorden. Dergelijke zinnen kunnen, als op zichzelf beschouwde voortbrengsels, geen eigen intellectuele scheppingen zijn; een persoonlijk stempel van de auteur valt daarin niet te ontwaren. Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de slogans van Luxury Bedding Company geen auteursrechtelijk beschermde werken zijn, zodat reeds daarom geen sprake kan zijn van een inbreuk op auteursrecht.

Handelsnaam
4.22. Het debat tussen partijen spitst zich toe op de vraag of door het gebruik van de handelsnamen verwarring bij het publiek te duchten is. Luxury Bedding c.s. stelt dat de aard van de ondernemingen van partijen identiek is, gericht op de handel in bedden, boxprings en matrassen. 

4.23. Naar het oordeel van de rechtbank is door het gebruik van de handelsnamen van Luxury Beds c.s. bij het relevante publiek verwarring tussen de ondernemingen van Luxury Bedding Company en Luxury Beds c.s. te duchten. Daartoe wordt overwogen als volgt.

4.23.1. De ondernemingen van Luxury Bedding Company en Luxury Beds c.s. houden zich allebei bezig met de verkoop van bedden, boxsprings en matrassen. Alhoewel Luxury Bedding Company voor de verkoop gebruik maakt van retailers, richt zij zich via deze tussenschakels – evenals Luxury Beds c.s. – op de consument. Daarnaast heeft Luxury Beds c.s. niet weersproken dat Luxury Bedding Company zich op woonbeurzen voor consumenten presenteert en voorts adverteert in woonbladen voor consumenten. Ondanks het feit dat Luxury Bedding Company en Luxury Beds c.s. in verschillende plaatsen zijn gevestigd, verkoopt Luxury Bedding Company (indirect) bedden, boxsprings en matrassen aan consumenten door heel Nederland. Daarmee bestrijkt zij ook het gebied waarbinnen Luxury Beds c.s. bedden, boxsprings en matrassen aan consumenten verkoopt. Doordat de handelsnamen van Luxury Bedding Company en Luxury Beds c.s. Engelstalig zijn, beginnen met het woord Luxury en vervolgens worden gecombineerd met het woord Beddings dan wel Beds, wijken zij slechts in geringe mate af van elkaar. Alhoewel aan Luxury Beds c.s. kan worden toegegeven dat de betekenis van het woord Beds (letterlijk vertaald vanuit het Engels: bedden) niet gelijk is aan de betekenis van het woord Bedding (letterlijk vertaald vanuit het Engels: beddengoed), wordt door het gebruik van die woorden verwarring bij consumenten veroorzaakt, nu beide woorden de associatie oproepen met luxe bedden en luxe slapen. Voorts is van belang dat Luxury Bedding c.s. – evenals Luxury Beds c.s. – bedden, boxsprings en matrassen en geen, althans niet hoofdzakelijk beddengoed verkoopt.

Slaafse nabootsing
4.28. Voorop staat dat het enkele profiteren van andermans bedrijfsdebiet in de vorm van het nabootsen van andermans producten (zoals boxsprings, matrassen en accessoires) en/of onderscheidingsmiddelen (zoals slogans, shop-in-shop), waarmee die concurrent zijn product of bedrijf van dat van anderen onderscheidt, is toegestaan, ook indien men de ander daarmee schade berokkent. Dit is slechts anders indien sprake is van bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld daaruit bestaande dat degene die nabootst dit slechts doet om een ander te schaden en/of profiteert van het verwarringsgevaar dat ontstaat. Voor het aannemen van onrechtmatigheid van nabootsing van andermans onderscheidingsmiddelen volstaat (gevaar voor) verwarring, terwijl bij het nabootsen van producten voor het aannemen van onrechtmatigheid nog is vereist dat zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen evengoed een andere weg had kunnen worden ingeslagen. Bij de beoordeling van de vraag of de consument de nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product en/of onderscheidingsmiddel gaat het om de invloed van de gelijkenis bij de aankoopbeslissing. Daarbij dienen alle relevante omstandigheden van het geval te worden betrokken.

4.31. Een en ander brengt de rechtbank tot het oordeel dat aan de vereisten voor slaafse nabootsing is voldaan voor zover het gaat om het gebruik van dezelfde slogans in combinatie met eenzelfde wijze van presentatie van de boxsprings e.d., zodat Luxury Beds c.s. met het gebruik daarvan, mede gelet op de overige omstandigheden, onrechtmatig heeft gehandeld jegens Luxury Bedding Company.