IEF 17971

Eiser is enige en volledige rechthebbende van naburige rechten van fonogrammenproducent

Hof Den Haag 11 september 2018, IEF 17971 (Tee Set) Naburige rechten. Auteursrecht. Partijen hebben een geschil over de wie de rechthebbende is op de producentrechten en wie de naburige rechten heeft van de fonogrammenproducent. De rechtbank oordeelde [IEF 16241] dat de eiser de volledige en enige rechthebbende is op de naburige rechten. Met betrekking tot het auteursrecht twisten partijen over de vraag of bandlid 1 alle composities en teksten van de ‘Tee Set’ nummers heeft geschreven of niet. Omdat nadere onderbouwing op dit punt is uitgebleven kan niet vastgesteld worden dat bandlid 1 maker is van de composities en teksten. In hoger beroep vordert hij dat de auteursrechten en de naburige rechten hem alsnog toekomen. Door de overdrachten van auteursrechten van x in 2002, 2006 en 2013 is niet alleen het deel van x overgedragen maar de gehele rechten. Daardoor is eiser volledige en enige rechthebbende van de muziekuitgaverechten. Er is niet gebleken dat gedaagde de fonogrammenproducentenrechten heeft. Waardoor eiser volledige en enige rechthebbendeis van de naburige rechten van de fonogrammenproducent. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank.

4.12 Uit het voorgaande volgt dat, voor zover het de fonogrammenproducentrechten betreft, de vorderingen van gedaagde niet toewijsbaar zijn en dat, zoals de rechtbank al had beslist, eiser vordering I toewijsbaar is. Het op deze beide punten betrekking hebbende incidenteel appel van gedaagde treft dus geen doel. In zijn 'akte correctie eis' heeft eiser in zijn vordering I nog een aantal kleine -en als zodanig niet bestreden- wijzigingen van technische aard ten opzichte van het toewijzende deel van het dictum van het vonnis geformuleerd die in het dictum van dit arrest zullen worden opgenomen. 
7.5  Verder heeft gedaagde zich geschaard achter de stellingen van andere gedaagde over diens auteursrecht, die echter hiervoor onder 5.1 zijn verworpen. Wel doeltreffend is de verwijzing van gedaagde naar de specifieke stelling van gedaagde, dat ook anderen tot de rechthebbenden op de auteursrechtelijke exploitatierechten behoren. Eiser heeft punt 7 van zijn MvA-inc/Akte erkend dat er bij veel werken mede-auteurs naast X waren en dat eiser door de overdrachten in 2002, 2006 en 2013 alleen het aandeel daarin van x heeft verworven. Dit betekent dat niet, zoals wel onderdeel vormt van eiser vordering tegen gedaagde, voor recht kan worden verklaard dat eiser de volledige en enige rechthebbende is van de muziekuitgaverechten. Maar verder is de vordering van eiser tegen gedaagde als gewijzigd in zijn 'Akte correctie eis' toewijsbaar.