IEF 19301

Wijziging domeinnaamhouder door identiek gebruik van merknaam

WIPO 18 juni 2020, IEF 19301, IEFbe 3092; DNL2020-0017 (KvK tegen Spain Build, Vliet B.V. en Dragos Dragi) Merkenrecht. Verweerders gebruiken domeinnamen met daarin hetzelfde merk als dat van de Kamer van Koophandel (kvk-uittreksel.nl, kvk-uittreksels.nl en uittreksels-kvk.nl), gelinkt aan websites waarop identieke, dan wel soortgelijke diensten worden aangeboden. Hierdoor ontstaat verwarringsgevaar. Het publiek zou ten onrechte kunnen denken dat de websites gelieerd zijn aan of worden beheer door de Kamer van Koophandel en dat de uittreksels die worden verstrekt afkomstig zijn van de Kamer van Koophandel. Daarnaast hebben verweerders geen recht op of legitiem belang bij de domeinnamen. Tot slot hebben verweerders de domeinnamen te kwader trouw geregistreerd en gebruikt, omdat zij de domeinnamen gebruikten om commercieel voordeel te behalen. De Geschillenbeslechter beveelt derhalve wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen, zodat de Kamer van Koophandel domeinnaamhouder van kvk-uittreksel.nl, kvk-uittreksels.nl en uittreksels-kvk.nl wordt. 

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Eiser is een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon en heeft genoegzaam aangetoond grote bekendheid te genieten in Nederland; hetzelfde geldt voor haar handelsnaam en de Merken. De Domeinnamen bestaan, naast het country code Top-Level Domain “.nl” (dat bij de beoordeling buiten beschouwing wordt gelaten, zie onder meer Roompot Recreatie beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008), uitsluitend uit het Merk KVK c.q. de (handels)naam van Eiser. Daaraan is in alle drie gevallen slechts een niet-onderscheidende aanduiding toegevoegd, als verwijzing naar de activiteiten van Eiser. De Domeinnamen zijn verwarringwekkend overeenstemmend met de naam van de publiekrechtelijke rechtspersoon, de handelsnaam en de Merken van Eiser. Daarmee is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 onder a, sub II van de Regeling voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang
Verweerders beschikken niet over merk- en/of handelsnaamrechten voor “kvk”, dat het kenmerkende onderdeel vormt van de Domeinnamen, noch zijn zij onder die aanduiding bekend. Eiser heeft Verweerders evenmin toestemming gegeven om gebruik te mogen maken van haar naam of de Merken.De Domeinnaam wordt niet gebruikt voor het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten nu Verweerders verwarring stichten door het gebruik van Domeinnamen, zoals hierna onder punt C. zal worden toegelicht. Er is geen Verweerschrift ingediend waarin Verweerders hun rechtmatig belang hebben onderbouwd. Uit deze feiten concludeert de Geschillenbeslechter dat Verweerders geen recht op, of een legitiem belang hebben bij de Domeinnamen. Ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is derhalve voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Verweerders gebruiken de Domeinnamen om commercieel voordeel te behalen door Internetgebruikers naar de websites gelinkt aan de Domeinnamen te lokken. Zij maken daarbij gebruik van de verwarring die ontstaat met de naam van de publiekrechtelijke rechtspersoon, de handelsnaam en de Merken van Eiser, doordat in de Domeinnamen steeds de combinatie wordt gebruikt van de aanduiding kvk in combinatie met het woord “uittreksel(s)” en door op de websites gelinkt aan de Domeinnamen diensten aan te bieden voor het verstrekken van bedrijfsgegeven uit het Handelsregister middels een uittreksel. Eiser is echter de enige instantie die dergelijke uittreksels legitiem aanbiedt. Op de websites wordt niet duidelijk gemaakt dat er geen (commerciële) band bestaat met Eiser en zijn geen bedrijfs- of contactgegevens te vinden over de houder van de websites. Tevens misbruiken Verweerders aldus de door Eiser zorgvuldig opgebouwde goede reputatie en bekendheid. Ook aan de derde grond van artikel 2.1 van de Regeling is derhalve voldaan.