IEF 19652

Verweer Asetek onvoldoende onderbouwd

HR 11 december 2020, IEF 19652; ECLI:NL:HR:2020:2006 (Asetek tegen Cooler Master)  Vervolg op [IEF 19299]. Asetek is houdster van Europees octrooi EP 771 voor een vloeistofkoelsysteem voor computerprocessors. Asetek vordert Cooler Master te verbieden inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 771. Cooler Master vordert vernietiging van dit octrooi. De onderneming Global WIN heeft al vóór de prioriteitsdatum, op de computerbeurs Computex het koelsysteem ‘Silent Stream’ tentoongesteld. De Silent Stream zou alle kenmerken van EP 771 bevatten. Asetek voert als verweer dat de Silent Stream gebruikmaakt van een extern vloeistofreservoir. Het hof acht het verweer van Asetek onvoldoende onderbouwd. Hiertegen wordt in cassatie opgekomen. Het oordeel van het hof wordt in cassatie niet bestreden. Asetek stelt nog dat ook als de Silent Stream een geïntegreerd vloeistofreservoir heeft, dit niet wegneemt dat het is aangesloten op een additioneel extern vloeistofreservoir. Ook dit betoog is door het hof terecht verworpen nu er geen aanwijzingen zijn voor de juistheid hiervan. Het oordeel van het hof wordt daarom niet onbegrijpelijk gevonden.

3.1.2 Cooler Master heeft bij memorie van antwoord aangevoerd dat EP 771 niet nieuw is ten opzichte van de Silent Stream die tijdens Computex 2003 – en daarmee vóór de prioriteitsdatum – is gedemonstreerd. Voorts heeft Cooler Master betoogd dat de versie van de Silent Stream die tijdens Computex 2003 is gedemonstreerd, identiek is aan de versie die Cooler Master via eBay heeft gekocht.

Asetek heeft in reactie daarop – bij pleidooi in hoger beroep – betoogd dat de Silent Stream niet nieuwheidsschadelijk is, omdat het vloeistofreservoir van de Silent Stream niet geïntegreerd is in het element dat op de centrale verwerkingseenheid is gemonteerd, en de Silent Stream dus een extern vloeistofreservoir nodig heeft.

Het hof heeft dit betoog van Asetek verworpen, door (in rov. 5.3) te oordelen (i) dat Asetek ter zitting uitdrukkelijk heeft verklaard dat zij bereid is om met Cooler Master aan te nemen dat het inwendige van de op Computex 2003 getoonde Silent Stream gelijk zal zijn aan het door Cooler Master aangekochte exemplaar, en (ii) dat Asetek ook niet heeft bestreden dat de koeler in het door Cooler Master aangekochte exemplaar een vloeistofreservoir met kanalen bevat. Deze oordelen van het hof worden in cassatie niet bestreden.

Vervolgens is het hof (in rov. 5.4-5.6) ingegaan op het standpunt van Asetek dat, ook als ervan moet worden uitgegaan dat de Silent Stream zoals gedemonstreerd op Computex 2003 een geïntegreerd vloeistofreservoir heeft, dit niet wegneemt dat die daar getoonde Silent Stream is aangesloten op een additioneel extern vloeistofreservoir (te weten: het aquarium dat op foto 1 is te zien), hetgeen meebrengt dat die versie van de Silent Stream niet nieuwheidsschadelijk is voor EP 771. Uit de rov. 5.4-5.6 volgt dat het hof dit standpunt van Asetek aldus heeft uitgelegd dat het door Asetek uitsluitend is onderbouwd met het betoog dat de opstelling van de Silent Stream op Computex 2003 die te zien is op foto 2, gelijk is aan de opstelling die te zien is op foto 1, en dat de slangen die op foto 2 uit beeld verdwijnen, doorlopen naar het aquarium dat op foto 1 te zien is.

Het hof heeft dit betoog van Asetek, als een onvoldoende gemotiveerde betwisting van de stellingen van Cooler Master, verworpen door te oordelen dat de foto’s 1 en 2 geen aanwijzingen bieden voor de juistheid van het standpunt van Asetek en dat Asetek ook niet heeft toegelicht waarom aannemelijk zou zijn dat de slangen die op foto 2 uit beeld verdwijnen, doorlopen naar het aquarium dat op foto 1 te zien is. Deze oordelen berusten op waarderingen van feitelijke aard en zijn, mede in het licht van het partijdebat en de foto’s 1 en 2, niet onbegrijpelijk.