IEF 18288

Verwarrende overeenstemming merk en handelsnaam DOMEK en BIALYDOMEK

domek bialydomek

Vzr. Rechtbank Amsterdam 8 maart 2019, IEF 18288 (Domek tegen Bialydomek) Handelsnaamrecht. Domek is sinds 2011 een financiële dienstverlener en makelaardij in onroerende goederen. Bialydomek is sinds 2016 een administratie- en boekhoudkantoor. Beide ondernemingen hebben een huisje en het woord domek in hun logo. Ze bieden soortgelijke diensten aan en de doelgroepen van de partijen overlappen; partijen zijn allebei (via internet) landelijk actief, maar richten zich op de Poolse doelgroep. De rechter oordeelt dat de handelsnaam DOMEK een ruime beschermingsomvang heeft omdat zij een brede bekendheid heeft verworven onder de Poolse gemeenschap in Nederland. Gezien de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen is er gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen bij het publiek. Staking van gebruik van het teken als handelsnaam en merk, en binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis het Bialydomek-logo te (doen) wijzigen.

4.7. De volgende vraag is of de tekens van verweerder overeenstemmen met de beeldmerk van Domek c.s. Zoals immers uit 4.4 volgt zal alleen de gestelde beeldmerkinbreuk worden getoetst. Partijen verschillen daarover van mening. Overeenstemming kan bestaan uit visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming, waarbij het gaat om de totaalindruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaat. Uitgangspunt voor de beoordeling van het woordelement is dat tussen het woord DOMEK het teken Bialydomek auditieve en begripsmatige overeenstemming bestaat. Het enige verschil tussen de tekens betreft het gedeelte “BIALY” dat ‘wit’ betekent en van ondergeschikt belang is. Er is dus sprake van overeenstemming. Uitgangspunt voor de beoordeling van de beeldmerkinbreuk is het beeldmerk zoals is weergegeven onder 2.3. De visuele overeenstemming tussen de beide logo’s bestaat eruit dat in beide logo’s voorafgaand aan de tekst een huisje staat afgebeeld. De grafische weergave van de huisjes verschilt. Het huisje van Domek c.s. is open en in het huisje staat de beeltenis van een gezin. Niettemin lijken de afbeeldingen op elkaar en is de indruk die de beeltenis bij de kijker achterlaat overeenstemmend, doordat sprake is van een klassiek vormgegeven huisje met een puntdak, in frisse natuurlijke kleuren. Daarnaast komt in beide logo’s het woord “domek” voor. Zoals gezegd zijn de woordelementen DOMEK en Bialydomek auditief en begripsmatig overeenstemmend. Daarnaast zijn zij geschreven in een gelijkend lettertype, waarmee het woordbestanddeeÏ “domek” in merk en teken een dominant hestanddeel is. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat de totaalindruk van beide logo’s overeenstemmend is.

4.8. Aannemelijk is dat de tekens van partijen zodanig met elkaar overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring ontstaat. Beide partijen richten zich immers op de Nederlandse markt, in het bijzonder op Polen die in Nederland zijn. Het marktaandeel van Domek c.s. voor hypotheekbemiddeling onder Polen in Nederland ligt rond 68% van alle bedrijven (waaronder banken) die zich op de Poolse doelgroep richten. Zij heeft een dus een zekere bekendheid opgebouwd, die het onderscheidend vermogen van haar merk vergroot. Aannemelijk is voorts dat zij daarin fors heeft geïnvesteerd. Het verweer van verweerder dat partijen niet dezelfde doelgroep hebben, omdat zij zich geografisch op 90 km afstand van elkaar bevinden en verweerder zich regionaal richt op Polen die werkzaam zijn of wonen in de omgeving van Aalsmeer wordt niet gevolgd. Aannemelijk is dat Domek c.s. cliënten in heel Nederland heeft en bij uitstek in regio’s waar veel Polen in de land- en tuinbouw werken zoals in de regio Aalsmeer. Bovendien zijn partijen allebei actief op internet. Het verwarringsgevaar is derhalve groot. Weliswaar heeft Domek c.s. niet met concrete bescheiden aangetoond dat daadwerkelijk verwarring is ontstaan bij het publiek, maar verweerder heeft verklaard dat zij op de mogelijkheid is gewezen om de betrokken diensten te gaan verlenen door Polen die voor het doen van de boekhouding aan verweerder verbonden waren. Doordat verweerder vervolgens de teksten op de website van Domek c.s. heeft gekopieerd, is het aannemelijk dat zijn eigen cliënten de aandacht hebben gevestigd op de website van Domek c.s.. Zoals gezegd hebben cliënten van Domek c.s. hen geattendeerd op het bestaan van de website van verweerder. Het verwarringsgevaar is daarmee voldoende aannemelijk.