Gepubliceerd op woensdag 12 september 2018
IEF 17957
Rechtbank Midden-Nederland ||
12 sep 2018
Rechtbank Midden-Nederland 12 sep 2018, IEF 17957; (Eiser tegen AVROTROS), https://www.ie-forum.nl/artikelen/uitingsvrijheid-van-avrotros-weegt-zwaarder-dan-privacy-van-eiser-in-opgelicht

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam, Jurian van Groenendaal en Hanneke van Lith, Van Kaam

Uitingsvrijheid van AVROTROS weegt zwaarder dan privacy van eiser in Opgelicht?!

Rechtbank Midden-Nederland 12 september 2018, IEF 17957 (Eiser tegen AVROTROS) Privacy. Vrijheid van meningsuiting. Eiser is reeds vele jaren zakenman en hij heeft gehandeld via diverse Nederlandse en buitenlandse vennootschappen. Veel van deze ondernemingen zijn gefailleerd. Op 15 december 2016 is eiser geïnterviewd voor het programma opgelicht! van de AVROTROS. Op 2 januari 2017 is er aandacht besteed aan de eiser in het programma en hebben ze de beelden van het interview gebruikt. Ook zijn er uitlatingen van zakelijke contacten en de broers van de eiser gedaan in de uitzending. Eiser vordert een schadevergoeding, omdat zijn privacy is geschonden met de uitzending. Verder vordert hij dat de uitzending verwijderd wordt en rectificatie. Eiser stelt dat de Uitzending onrechtmatig is, omdat de beschuldigingen onvoldoende steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal, er heimelijk opnames zijn gemaakt, er een foto is getoond van zijn dochters en omdat er onnodig grievende uitlatingen zijn gedaan. De rechtbank ziet geen aanleiding om aan te nemen dat de beschuldigingen onvoldoende steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal. Eiser heeft zelf aangeboden om nadere informatie te zullen verstrekken maar heeft dit niet gedaan. AVROTROS heeft nog laten weten dat ze het graag willen ontvangen in het kader van wederhoor. De heimelijk opgenomen beelden duren niet langer dan twee seconden. Daar komt bij dat eiser in de uitzending uitgebreid in beeld komt tijdens het Interview. De foto van de dochters heeft het doel om Z sneller geld over te laten maken aan eiser. Daar komt bij dat de gezichten van de dochters geblurd zijn en niet snel herkend zullen worden. De uitlatingen worden niet als onnodig grievend gekwalificeerd omdat het voldoende steun vindt in de feiten. AVROTROS geeft alleen een weergave van meningen van anderen, zonder dat zij daarmee haar eigen mening verkondigt. De rechtbank is, gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden, van oordeel dat het recht op vrije meningsuiting van AVROTROS zwaarder weegt dan het recht van X op de bescherming van zijn eer en goede naam alsook zijn privacy. De vorderingen worden afgewezen.


4.3 De rechtbank merkt op dat X uitdrukkelijk heeft gesteld geen bezwaar te maken ten het feit dat AVROTROS aandacht aan hem besteed in het Programma. Volgens hem bestond eer voldoende aanleiding om een item aan hem te wijten. X heeft er ook geen problemen mee dat in de Uitzending zijn naam genoemd is en dat hij zichtbaar in beeld is gekomen.
4.4 De feiten en omstandigheden die volgens X de Uitzending onrechtmatig maken zijn:
- Een vijftal geuite beschuldigingen aan zijn adres vinden onvoldoende basis in het beschikbare feitenmateriaal.
- er heeft geen zuiver hoor en wederhoor plaatsgevonden
- er zijn van hem heimelijk opnames gemaakt door de bewakingscamera die geplaatst is in een kastje nast de slagboom bij de ingang van het (parkeer)terrein van AVROTROS.
- er is een foto getoond van zijn dochters
- er worden onnodige grievende uitlatingen gedaan zoals lepe ondernemer, smoezenboek, brokkenpiloot, pathologische leugenaar, X gat in zijn hand en X geldgat.

Steun in het beschikbare feitenmateriaal
4.6.4. De rechtbank ziet op grond van het vorenstaande (4.6 e.v. dan ook geen aanleiding om aan te nemen dat het verhaal van Y en AVROTROS dat X de geldlening nog niet voldaan heeft, niet juist is.

4.8 Vervolgens klaagt X over het feit dat hem in de Uitzending verweten wordt meermaals een geschil met de belastingdienst te gebruiken om schuldeisers niet te betalen. Aangenomen moet worden dat X in 2016 een teruggave BTW van de belastingdienst gebruikt heeft om een betaling jegens een schuldeiser te verrichten. Maar dat neemt niet weg dat X reeds vele jaren het geschil met de belastingdienst als excuus gebruikt om zijn schuldeisers te overtuigen dat zij echt zullen worden betaald zodra hij de teruggave van de (omzet)belasting heeft ontvangen.  Dat X herhaaldelijk een geschil met de belastingdienst gebruikt om betalingsverplichtingen te ontlopen, zoals de verhuizer en zijn eigen familieleden verklaren, heeft X met het bewijs van een eenmalige betaling aan een schuldeiser onvoldoende weersproken. Nu er van uit moet worden gegaan dat er niet meer één zo'n dergelijke betaling aan een schuldeiser heeft plaatsgevonden nadat een teruggave van de belastingdienst had plaatsgevonden, is het niet onredelijk en zeker niet onrechtmatig dat de presentator spreek van een smoezenboek dat al jaren dezelfde is.

Hoor en wederhoor
4.13 X heeft tijdens het Interview aangeboden nadere informatie te zullen verstrekken, waaruit onder meer de juistheid van zijn standpunt over diverse conflicten met de schuldeiser zou blijken. Deze informatie is echter niet vóór de Uitzending aan AVROTROS ter beschikking gesteld. Ook nà de Uitzending heeft X weinig van de toegezegde informatie aan AVROTROS verstrekt. AVROTROS heeft gesteld dat de toegezegde informatie graag te willen ontvangen, zodat ook op deze wijze wederhoor kon worden gepleegd. X heeft er kennelijk voor gekozen de informatie niet te verstrekken, maar dat kan AVROTROS niet worden nagedragen. Ook in het kader van deze procedure heeft X niet alsnog de destijds aan AVROTROS toegezegde informatie verstrekt.

Heimelijke opname
4.19 Gelet op de onder 4.15 bedoelde afweging van belangen, leidt dit tot het oordeel dat de door AVROTROS gebruikte heimelijke opname tijdens het aanbellen bij de slagboom, niet als onrechtmatig moet worden aangemerkt. Dat onder deze beelden een spannend en suggestief muziekje is gezet, maakt dit, beschouwd in het kader van de volledige Uitzending, niet anders.

Foto's dochters
4.21 Met AVROTROS is de rechtbank van oordeel dat het tonen van de foto een functionele rol heeft. Zoals onder 2.5.9 reeds is vermeld, wordt tijdens het tonen van de bewuste foto door Z namelijk medegedeeld dat X destijds de foto aan hem toegezonden heeft om op zijn gevoel te werken. Doel daarvan zou zijn dat Z dan sneller bereid was het door X gewenste bedrag van 29.000 euro uit te lenen. Dit gestelde doel van het toezenden van de foto is door X niet betwist. Bovendien zijn bij het tonen van de foto de gezichten van de dochters van X volledig geblurd. Niet aannemelijk is dat het publiek de kinderen van X zullen herkennen.
4.22 De rechtbank volgt X dan ook niet in zijn standpunt dat de door hem gestelde inbreuk op de privacy niet in redelijke verhouding staat tot het maatschappelijke belang van het tonen van de foto.

Onnodig grievend
4.28 In het licht van het bovenstaande kunnen onder 4.23 genoemde uitlatingen in de Uitzending niet als onnodig grievend worden gekwalificeerd, zodat ook van de door X gestelde onrechtmatigheid geen sprake is.

4.29 De rechtbank is, gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden, van oordeel dat het recht op vrije meningsuiting van AVROTROS zwaarder weegt dan het recht van X op de bescherming van zijn eer en goede naam alsook zijn privacy. Van een te verregaande inbreuk op de belangen van X is dan ook geen sprake. De vorderingen van X moeten worden afgewezen.