IEF 18541

Terechte toewijzing schadevergoeding na auteursrechtelijke inbreuk foto's catsuit

Ktr Rechtbank Amsterdam 14 juni 2019, IEF 18541, IT&R 2805; ECLI:NL:RBAMS:2019:4334 (Fotograaf tegen catsuitontwerper) Auteursrecht. Portretrecht. Inbreuk. Een professioneel fotograaf heeft foto’s gemaakt op een boekpresentatie van een derde. Ontwerper ontwerpt en verkoopt catsuits. Op zijn website hebben veertien foto’s gestaan die door de fotograaf zijn gemaakt van de boekpresentatie. De ontworpen catsuit wordt op de foto’s gedragen. De fotograaf heeft verzocht de foto’s te verwijderen vanwege inbreuk op het auteursrecht en verzocht de geleden schade te vergoeden. De ontwerper heeft de foto’s verwijderd, maar de schade niet vergoed. De fotograaf vordert inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten en betaling van de schadevergoeding. Inbreuk wordt vastgesteld en de schadevergoeding worden toegewezen.

Auteursrecht
4.1. Voor auteursrechtelijke bescherming is nodig dat de foto een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De eis dat de foto een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest.

4.4. Het feit dat op de foto’s het catsuit van [naam zakenpartner] is te zien, maakt niet dat het auteursrecht van [eiser] op de foto’s vervalt. Het is inherent aan het maken van foto’s dat op de onderwerpen en voorwerpen die erop worden afgebeeld ook auteursrecht kan rusten. Dat maakt nog niet dat de fotograaf geen auteursrecht op de foto’s meer zou hebben.

Inbreuk
4.7. De kantonrechter is van oordeel dat [gedaagde] , met de enkele plaatsing van de foto’s op zijn website, zonder toestemming van [eiser] , inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [eiser] . De met [naam 1] gemaakte afspraken, die op zich niet worden betwist, staan los staan van het auteursrecht dat [eiser] op de foto’s heeft. Dat [naam 1] de foto’s zonder naamsvermelding op haar Facebookpagina had staan, maakt niet dat het niet aan [gedaagde] was om te onderzoeken wie de auteursrechthebbende is van de foto’s. [gedaagde] moet, zeker nu hij zelf fotograaf is, weten dat een foto altijd een auteursrechthebbende heeft en dat [naam 1] niet de persoon is om daar afspraken over te maken, nu zij niet degene is met dat auteursrecht. Ook het verweer van [gedaagde] dat de foto’s kort op zijn website hebben gestaan en dat die website slecht wordt bezocht, maakt niet dat geen inbreuk is gemaakt, nog los van de vraag of [gedaagde] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat die website slecht wordt bezocht. De kantonrechter zal daarom de gevorderde verklaring voor recht toewijzen.

Schadevergoeding
4.8. [...] naar het oordeel van de kantonrechter, voldoende gemotiveerd onderbouwd dat hij schade heeft geleden vanwege het ontbreken van de naamsvermelding en zijn overige persoonlijkheidsrechten. In deze zaak is met de vermeerdering van 200% alsnog minder gevorderd dan het algehele licentiebedrag voor veertien foto’s voor vijf jaren. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de door [eiser] gevorderde schadevergoeding van € 7.879,00 worden toegewezen.

Afbeelding van Bernadette V via Pixabay