IEF 18582

Onafhankelijke wederverkoper mag merk in URL gebruiken

Rechtbank Den Haag 10 juli 2019, IEF 18582;ECLI:NL:RBDHA:2019:6913 (Wetrok AG en Alpheios tegen CSI) Merkenrecht. Domeinnaam. Wetrok AG ontwikkelt en verkoopt professionele schoonmaakapparatuur. Alpheios is een partner van Wetrok AG en verkoopt schoonmaakproducten aan onder meer zorginstellingen en overheidsinstellingen. Alpheios is exclusief dealer van Wetrok-producten in de Benelux. De zaak gaat over refererend merkgebruik door een onafhankelijke (niet aan de merkhouder gelieerde) wederverkoper. Het gaat om (dure) schoonmaakmachines en het  merk WETROK. De verkoper verkoopt deze via de domeinnamen www.wetrokwebshop.nl en www.wetrokmachines.nl. Op de site zijn duidelijke disclaimers aangebracht. Wetrok en Alpheios vorderen voor recht te verklaren dat CSI inbreuk (heeft ge-)maakt op de merken dan wel anderszins onrechtmatig heeft gehandeld. De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van inbreuk. De verklaring voor recht wordt afgewezen nu met succes verweer is gevoerd dat schade niet aannemelijk is. 

4.9. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van verwarringsgevaar en acht daartoe de volgende feiten en omstandigheden doorslaggevend. Uit de sub 2.7 genoemde aanpassingen blijkt dat CSI het met het beeldmerk overeenstemmende logo heeft verwijderd en op de vrijgekomen prominente plaats links bovenaan in grote witte letters heeft vermeld: ‘onafhankelijke wetrok leverancier’ en daaronder in zwarte letters ‘by Cleaning Solutions International bv’. Korte tijd later is de zin ‘onafhankelijke dealer van wetrok machines voor de professionele gebruiker’ (die ook vôôr de aanpassingen al op de website stond)
bovendien nog gewijzigd in: ‘wetrok webshop is niet gelieerd aan wetrok of haar distributienetwerk’. De rechtbank is van oordeel dat deze disclaimers duidelijk genoeg zijn om de mogelijke indruk van een bijzondere band tussen de ondernemingen te voorkomen. Bij dat oordeel betrekt de rechtbank dat CSI onbestreden heeft aangevoerd dat in de webwinkel schoonmaakmachines worden verkocht die veelal duizenden euro’s kosten, zodat het relevante publiek bij aankoop een relatief hoog aandachtsniveau zal hebben. In dat opzicht wijkt de zaak dus af van de casus die ten grondslag lag aan de zaak Talensshop, waarin overigens door de eisende partij marktonderzoek was overgelegd ter onderbouwing van de gestelde suggestie van een commerciële band, hetgeen in de onderhavige zaak niet is gedaan. Verder wordt, anders dan in de zaak Talensshop, in de webwinkel het met het beeldmerk overeenstemmende logo sinds de aanpassingen in het geheel niet meer getoond. Het beeldmerk zelf is uitsluitend zichtbaar op de afbeeldingen van de aangeboden Wetrok producten en dat dat merkgebruik niet inbreukmakend is, is tussen partijen niet in geschil. Voor zover eiseressen betogen dat nu het gaat om bekende merken van een ruimere beschermingsomvang moet worden uitgegaan (en dus mede daarom, zoals in de zaak Talensshop werd overwogen, verwarringsgevaar moet worden aangenomen), stuit dat al af op het feit dat die bekendheid niet kan worden aangenomen. Eiseressen hebben bij dagvaarding immers volstaan met de blote stelling dat de merken bekende merken zijn in het Benelux-gebied. CSI heeft dit vervolgens betwist en eiseressen hebben nageLaten deze stelling op enige wijze nader te omkleden.

4.12. Ook als eiseressen worden gevolgd in hun stelling dat sprake is van gebruik als handelsnaam (hetgeen CSI betwist), kan het beroep op de sub d grond niet slagen. Dat CSI voordeel trekt uit gebruik van het teken, is voor toewijzing van de vorderingen op deze grond onvoldoende. Er moet sprake zijn van ongerechtvaardigd voordeel en daarvan is geen sprake. Immers, het met de merken overeenstemmende teken wordt gebruikt voor — uitsluitend — de verkoop van Wetrok-producten waartoe CSI gerechtigd is. Met gebruik van de woordmerken in de domeinnamen geeft CSI aan dat zij een website exploiteert via weLke producten van het merk WETROK worden verhandeld. Dat gebruik van de domeinnamen moet worden beschouwd in samenhang met de inhoud van de daarbij behorende website. Zoals hiervoor reeds overwogen, blijkt sinds de sub 2.7 genoemde aanpassingen duidelijk dat de webwinkel niet is verbonden aan de ondememingen van eiseressen. Het enkele gebruik van het teken in het e-mailadres info@wetrokmachines.nl maakt dat oordeel niet anders. Het e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt als adres waar (potentiële) klanten vragen naartoe kunnen mailen; CSI heeft onbetwist aangevoerd dat door haar uitsluitend wordt gereageerd vanuit het e-mailadres info@cleaningsotutionsinternational.nl. Bovendien komt het e-mailadres pas in beeld wanneer wordt doorgeklikt naar de contactgegevens en nadat de homepage met de duidelijke disclaimer is verschenen. Voor het overige worden de met de merken overeenstemmende tekens in de webwinkel door CSI niet anders gebruikt dan haar op grond van het merkenrecht is toegestaan. Daarmee is het voordeel dat CSI haalt uit het gebruik van de tekens niet ongerechtvaardigd.