IEF 19521

Noot Hugenholtz onder Funke Medien, Spiegel Online en Pelham

Gecombineerde noot van prof. mr. P.B. Hugenholtz bij de drie arresten Funke Medien [IEF 18623], Spiegel Online [IEF 18644] en Pelham [IEF 18613] van het HvJ EU, onlangs verschenen in NJ.

Het conflict tussen auteursrecht en uitingsvrijheid is bijna zo oud als het auteursrecht zelf. Terwijl de Auteurswet de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst uitsluitende rechten van verveelvoudiging en openbaarmaking belooft “behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld”, waarborgt art. 10 EVRM het grondrecht om in vrijheid “inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken”. Dit conflict wordt door het auteursrechtelijke systeem op verschillende manieren geïnternaliseerd: niet alleen door het algemene beginsel dat het auteursrecht zich niet uitstrekt tot (abstracte) ideeën, theorieën en feiten (HR 28 juni 1946, IEF12190, NJ 1946/712 (Van Gelder/Van Rijn)), maar ook door een uitgebreide catalogus van wettelijke beperkingen (Hoofdstuk I, para. 6 van de Auteurswet). Zo voorziet de wet onder meer in diverse excepties ten gunste van de  nieuwsmedia; ook het citeren en parodiëren zijn binnen zekere grenzen toegestaan.
Lees verder.