IEF 19371

Kosten fotograaf, tolken en koerier worden separaat als verschotten vergoed

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, IEF 19371; C/05/36106 (The Sting tegen Krakatau) Beslissing op verzoek ex artikelen 31 en 32 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Verzoek om een kennelijke fout in het arrest van 23 juni 2020 [IEF 19292] te herstellen of het arrest aan te vullen. Het gaat daarbij om het alsnog toewijzen van de door Krakatau c.s. gemaakte kosten voor de tolken, de fotograaf en de koerier ten belope van € 4.315,86, naast de toegewezen € 741,- aan griffierecht. De kosten komen voor volledige vergoeding als overige verschotten in aanmerking bovenop IE-indicatietarieven.

Het hof is van oordeel dat in het arrest is verzuimd te beslissen over een onderdeel van het gevorderde. Het wijst het verzoek daarom toe. Op pagina 3 van productie 22C hebben Krakatau c.s. de kosten van de tolk op zitting(€ 2.000), van de fotograaf van de jassen (€ 1.822,26 incl. BTW) en van de koerier (€ 493,60), tezamen € 4.315,86, als verschotten opgevoerd.
In § 32 van hun pleitnota hebben Krakatau c.s. vergoeding van die kosten gevorderd. Het hof heeft verzuimd om te beslissen op die vordering en doet dat hierbij alsnog. Het hof twijfelt er niet aan dat Krakatau c.s. deze kosten werkelijk hebben gemaakt, enerzijds tot verdere documentatie van de door haar gestelde inbreuk (de fotograaf) en anderzijds ter aflevering van processtukken (de koerier) en tot het in staat stellen van Kravtsov de zitting te volgen (de tolken). Dat de kosten buitensporig zouden zijn is niet gebleken. Omdat Krakatau c.s. niet hebben gesteld dat zij de BTW niet kunnen verrekenen, zal de BTW niet worden toegewezen. De door de fotograaf in rekening gebrachte BTW bedraagt € 316,25, met welk bedrag de gevorderde verschotten zullen worden verminderd. Dit  betekent dat een bedrag van € 3.999,- voor overige verschotten alsnog wordt toegewezen.