IEF 19833

Hof vernietigt octrooi ASSIA in zijn geheel

Hof Den Haag 16 maart 2021, IEF 19833, IT 3445, C1091563488/ HA ZA l8-1176 (ASSIA tegen KPN en Nokia) Vervolg op [IEF 19696] en [IT 3375]. ASSIA is rechthebbende van een octrooi dat betrekking heeft op de werkwijze van een digitaal communicatiesysteem. ASSIA is van mening dat KPN en Nokia inbreuk maken op haar octrooi door in hun systeem bepaalde deelkenmerken van het octrooi over te nemen. De rechtbank concludeerde eerder dat dit niet het geval was. ASSIA is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Het Hof Den Haag heeft haar echter ook - grotendeels - in het ongelijk gesteld.

4.42 De slotsom is dat naar het oordeel van het hof voor deelkenmerk 1k alleen basis kan worden gevonden in par. [0102] en de direct daaraan voorafgaande paragrafen van het hoofdstuk Energy Allocation in General, voor zover gebaseerd op en in combinatie met de daarin geopenbaarde niet-lineaire vectoring door middel van de preferred precoder of canceller. Op de prioriteitsdatum werd met WO 008 echter geen onaftrankelijke energietoewijzing in combinatie met lineaire vectoring aan de gemiddelde vakman geopenbaard. Daaruit volgt dat conclusies 1 en 16, die onafhankelijke energietoewijzing in combinatie met vectoring in het algemeen onder bescherming stellen, toegevoegde materie bevatten. Het door ASSIA voorgestelde hulpverzoek leidt niet tot geldige conclusies, reeds omdat de conclusies daarvan evenmin beperkt zijn tot niet-lineaire precoding respectievelijk cancellation. Geconcludeerd moet dus worden dat de grieven van ASSIA tegen de oordelen van de rechtbank over de geldigheid van EP 456 moeten worden verworpen of geen doel treffen. Gegeven die uitkomst kunnen de grieven van ASSIA tegen het oordeel dat de rechtbank ten overvloede heeft gegeven over de beschermingsomvang ook niet leiden tot vernietiging van het vonnis. Die grieven zal het hof daarom onbesproken laten.

4.46 Het hof zal gelet op het voorgaande het bestreden vonnis vernietigen voor zover daarbij niet alle conclusies van EP 456 zijn vernietigd en alsnog EP 456 in zijn geheel vernietigen. Bij deze stand van zaken kunnen de overige door Nokia c.s. aangevoerde nietigheidsgronden en verdere geschilpunten tussen partijen, waaronder de door Nokia c.s. aangevoerde bezwaren tegen de door ASSIA voorafgaand aan het pleidooi overgelegde producties, onbesproken blijven.