IEF 19696

Geen gebruik estimated data KPN

Rechtbank Den Haag 30 december 2020, IEF 19696, IT 3375; C/09/571729 / HA ZA 19-364 (Assia tegen KPN en Nokia) Vervolg op [IEF 18709]. Assia is de rechthebbende van het octrooi EP 790. Het octrooi heeft betrekking op de werkwijze van een digitaal communicatiesysteem. Het gaat daarbij om de afstemming van individuele parameters, waarbij een problematische parameter wordt gedetecteerd en de waarde ervan wordt gewijzigd om de belemmering te corrigeren of te compenseren. Dit maakt het beheer van het systeem praktischer. In deze werkwijze zijn er twee sleutelbegrippen: prioriteit en haalbaarheid. Prioriteit heeft betrekking op de aantrekkelijkheid van een bepaald doelprofiel en de haalbaarheid heeft betrekking op de feitelijke geschiktheid in de gegeven omstandigheden, die binair wordt bepaald. KPN past de vectorstandaard toe in haar VDSL systemen. Nokia levert daartoe aan KPN onder meer de voor toepassing van haar breedbandarchitectuur essentiele Digital Subscriber Line Access Multiplexer (hierna: "DSLAM"). Volgens ASSIA is daarmee het genoemde octrooirecht, dat is onderverdeeld in verschillende deelkenmerken, geschonden door KPN en Nokia. Assia wordt in het ongelijk gesteld. Het systeem van KNP/Nokia voldoet niet aan één van deelkenmerken van het octrooi, omdat daarin geen sprake is van toepassing van geschatte data.

4.19. Met KPN/Nokia is de rechtbank van oordeel dat haar systeem niet voldoet aan kenmerk 1.k., omdat daarin geen sprake is van toepassing van geschatte data. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.23. Dit begrip van geschatte data wordt voor de gemiddelde vakman benadrukt door het duidelijke onderscheid dat wordt gemaakt tussen die data en reported data in de daaropvolgende paragrafen [0055]-[0075] van het octrooi. In de diverse vergelijkingen in die paragrafen staat de "R" voor reported data en de "E" voor estimated data. In paragraaf [0063] wordt andermaal opgemerkt dat reported data niet beschikbaar zijn als de leiding nog niet in het doelprofiel m is geweest en er (dus) van geschatte data over het doelprofiel m gebruik moet worden gemaakt om de transitiebeslissing te kunnen nemen.

4.28. De tussenconclusie die volgt uit het voorgaande is dat een berekening (bijvoorbeeld middeling of anderszins) op basis van gemeten waarden geen estimated data oplevert. De data zijn enkel estimated data als zij zijn gebaseerd op een schatting van waarden terwijl de leiding nog niet in het doelprofiel m of (eenvoudig gezegd:) vergelijkbaar profiel is geweest. De vervolgens te beantwoorden vraag is of daarvan bij KPN c.s. in het haar door Nokia geleverde sprake is. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend.

4.30. Bij repliek heeft ASSIA nog gewezen op hoofdstuk 17.5 van voormelde 'User Guide' en dat daar is aangegeven dat MTBR en MTBE zijn verkregen door "measuring and averagin'. De rechtbank kan de verwijzing naar hoofdstuk 17.5 of eventueel tabel 17-5 niet plaatsen. De tekst is wel terug te vinden in hoofdstuk 17.2. Hoe dat ook zij, uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de enkele omstandigheid dat deze gegevens na meting worden gemiddeld, deze gegevens nog geen geschalte (estimated) data maakt in de zin van het octrooi. Gesteld noch anderszins is gebleken dat in het KPN/Nokia systeem gebruik wordt gemaakt van estimated data.