IEF 20220

Herstelvonnis opeising modeldepots op grond van auteursrecht

Rechtbank Den Haag 29 september 2021 en 11 augustus 2021, IEF 20220; C/09/539760 (Sanyang tegen Multimox) Samenvoeging van herstelvonnis met dwangsommen en eerder vonnis. Zie ook [IEF 18161]. Aan eiseres Sanyang is het inbreukverbod op grond van auteursrecht toegekend voor de EUIPO modellen 02 en 04 (feitelijk één scootermodel, zonder reservewiel) nu deze te kwader trouw waren ingediend door Multimox c.s. onder andere omdat er een oudere identieke Chinese modelrechtregistratie bestond van Sanyang en zij als auteursrechtelijk ontwerper geldt. De EU modellen 02 en 04 dienen te worden overgedragen aan eiseres binnen 14 dagen na betekening of anders plaatsvervangend op basis van het vonnis (3:300 BW). Gedaagde is aansprakelijk voor de hiermee samenhangende schade. De vordering op grond van auteursrecht van Sanyang ten aanzien van de nagenoeg identieke modellen 03 en 04 (met reservewiel) is afgewezen omdat er geen ontwerpschetsen van de scooters werden getoond door (werknemers van) Sanyang of haar zakenpartner Znen die de scooters exporteerde wat bewezen werd door technische goedkeuringsrapporten van de RDW (en het VK-equivalent VCA) op naam van Znen.

4.2. bepaalt dat in het dictum onder 5 .3 van het op 11 augustus 2021 tussen Sanyang en Multimox c.s. gewezen vonnis, na de  zinsnede "verbiedt Multimox c.s. inbreuk te maken op Model-02 en Model-04 in de Europese Unie" dient te worden toegevoegd", op straffe van een dwangsom van€ 5.000,- per dag of dagdeel dat de schending voortduurt, met een maximum van€ 125.000,-";

4.18. Nu niet kan worden aangenomen dat X zelfstandig tot hetzelfde ontwerp is gekomen, geldt Sanyang in de Unie als ontwerper in de zin van art. 14 lid I GModVo van de vormgeving waarop Model-02 en Model-04 zien. De rechtbank komt dan toe aan de vraag of zij deze rechten nog kan inroepen tegen de modelhoudster. Een vordering in de zin van art. 15 lid I GModVo moet volgens art. 15 lid 3 GModVo worden ingesteld binnen drie jaar na de datum van de publicatie van het ingeschreven Gemeenschapsmodel, tenzij 'de persoon die geen recht heeft op het Gemeenschapsmodel te kwader trouw was op het ogenblik waarop een dergelijk model werd aangevraagd o f openbaar gemaakt of aan hem werd overgedragen'. Sanyang stelt dat MM-Exclusief, X en Multimox te kwader trouw waren op het ogenblik waarop de Gemeenschapsmodellen werden aangevraagd dan wel het moment waarop deze aan hem/haar werden overgedragen als bedoeld in art. 15 lid 3 GModYo. In haar stelling ligt besloten dat Multimox c.s. de vormgeving van type 2 heeft ontleend aan die van haar ontwerp. Multimox c.s. heeft, subsidiair, betwist dat is voldaan aan dit vereiste.