IEF 18392

Geen verwarringsgevaar ondanks identieke namen Sea You restaurant en hotel

Vrz. Rechtbank Den Haag 10 april 2019, IEF 18392 (Sea You tegen Hotel de Ossewa) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres, Sea You, is op 1 januari 2015 opgericht en runt een restaurant aan de kust in Velsen-Noord. Voor 1 januari 2015 was de exploitatie van dit restaurant ondergebracht in Sea You B.V. In de exploitatie van het restaurant Sea You komt deze term herhaaldelijk voor. Tot 21 september was de voorganger van eiser houder van het woordmerk Sea You. De registratie is vervallen omdat deze niet tijdig is verlengd. Gedaagden zijn eigenaar van een hotel aan de kust in Noordwijk. Dit hotel is sinds het in eigendom overgaan op gedaagden in april 2015 de handelsnaam ‘Sea You Hotel Noordwijk’ gaan voeren. Eiseres vordert stelt dat dit een inbreuk is op haar merkrecht. De handelsnaam is niet beschrijvend van aard. De handelsnaam heeft dus onderscheidend vermogen. Er is geen verwarringsgevaar nu de ondernemingen op verschillende locaties verschillende diensten aanbieden. Er is geen sprake van een merkdepot te kwader trouw, nu enkel het weten van het bestaan van een eerder merk hier onvoldoende grond voor is. Verder is er ook geen sprake van onrechtmatig handelen. Eiseres moet als in het ongelijk gestelde partij de proceskosten vergoeden, haar vorderingen worden afgewezen.

4.6. Gedaagden hebben ook nog betoogd dat de naam Sea You een beperkt onderscheidend vermogen heeft omdat deze grotendeels beschrijvend is voor ondernemingen die mensen uitnodigen om hun ‘zee-gerelateerde’ horecagelegenheden te bezoeken. Voor zover gedaagden hiermee hebben willen betogen dat aan die naam bescherming op grond van de Hnw moet worden ontzegd, kunnen zij daarin niet worden gevolgd. Een handelsnaam hoeft geen onderscheidend vermogen te hebben om een handelsnaam te zijn. Beschrijvende of, zoals gedaagden betogen, grotendeels beschrijvende handelsnamen zijn deugdelijke handelsnamen in de zin van de Hnw. Dit neemt echter niet weg dat bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een handelsnaam de onderscheidende kracht van die naam wel degelijk een (belangrijke) rol kan spelen (omdat beschrijvende benamingen niet gemonopoliseerd kunnen worden). De rechtbank volgt gedaagden echter niet in hun betoog dat de handelsnaam Sea You als grotendeels beschrijvend moet worden aangemerkt. In visuele zin legt de naam Sea You, inderdaad, een link met de zee. Het is, in visuele zin, echter ook een woordgrapje. Auditief is het verband met de zee niet aanwezig; de betekenis is dan, in het Nederlands, ‘tot ziens’. Wat hiervan echter ook zij, de naam Sea You is geen algemeen gebruikelijke aanduiding voor een onderneming die zich toelegt op horecavoorzieningen aan de zee. De door gedaagden aangedragen voorbeelden van horecaondernemingen die in hun handelsnaam de woorden Sea You bezigen, onderschrijven dit ook niet, reeds nu zij in aantal zeer beperkt zijn (het gaat om twee ondernemingen).

4.10. Zowel eiseres als gedaagden exploiteren een horecaonderneming, echter eiseres drijft een restaurant en gedaagden drijven een hotel. Het hotel van gedaagden heeft geen restaurantvoorziening. De warme maaltijden die gedaagden (uitsluitend) voor buitenlandse scholieren en hun begeleiders, als onderdeel van een pakket, verzorgen, kunnen naar het oordeel van de rechtbank niet met een restaurantvoorziening zoals eiseres die biedt, worden gelijkgesteld. Daartoe is redengevend dat gedaagden onbetwist hebben gesteld dat aan deze scholieren en hun begeleiders geen keuzemenu wordt voorgelegd en deze voorziening niet wordt geboden aan andere gasten van het hotel of aan mensen die niet in het hotel overnachten. Gedaagden hebben bovendien, ook onbetwist. gesteld dat het drinken van een drankje en/of het nuttigen van een lunch of diner in het hotel überhaupt niet mogelijk is voor niet-gasten. Gelet op de uiteenlopende aard van de diensten die eiseres en gedaagden aanbieden, bestaat er naar het oordeel van de rechtbank geen gevaar dat potentiële klanten de beide ondernemingen met elkaar zullen verwarren. Weliswaar zijn eiseres en gedaagde op het internet actief met gelijkende domeinnamen (sea-you.nl versus seayouhotel.nl en seayouhotel.com) en zou een potentiële klant die niet méér weet van de onderneming waarnaar hij of zij op zoek is, dan de naam Sea You, op zowel de website en social media-pagina’s van eiseres en gedaagden kunnen terechtkomen, echter na bestudering van de inhoud van die website/pagina’s, hetgeen voor de hand ligt, zal deze klant al snel tot de conclusie komen dat de ene onderneming een restaurant betreft en de ander een hotel waar door klanten die daar niet overnachten, geen drankje genuttigd kan worden en niet geluncht en gedineerd kan worden. Dat de beide ondernemingen actief zijn langs de Noordzeekust en in die zin in dezelfde regio, maakt niet dat alsnog verwarringsgevaar moet worden aangenomen. De uiteenlopende aard van de diensten die beide ondernemingen aanbieden, staat hieraan in de weg. Een potentiële klant die op zoek is naar een restaurant aan de Noordzeekust, zal niet terechtkomen bij het hotel van gedaagden, en als een potentiële klant een hotel aan de Noordzeekust zoekt, zal deze niet uitkomen bij het restaurant van eiseres. Daarbij merkt de rechtbank nog op dat het restaurant van eiseres, anders dan het hotel van gedaagden, vooral op de lokale omgeving gericht is, in die zin dat bezoekers de keuze voor het restaurant zullen maken als zij zich in (de directe omgeving) van Vetsen-Noord bevinden. De rechtbank is, gelet op het voorgaande, en nu eiseres daar, in het licht van de betwisting van gedaagden geen nadere onderbouwing voor heeft gegeven, van oordeel dat er ook geen gevaar bestaat dat potentiële klanten van het restaurant van eiseres en het hotel van gedaagden zullen denken dat deze op de een of andere manier aan elkaar gelieerd zijn. Het door eiseres aangedragen voorbeeld van, volgens haar, daadwerkelijk opgetreden verwarringsgevaar, overtuigt de rechtbank voorts niet, nu één van de vennoten van eiseres tijdens de comparitie van partijen de precieze omstandigheden rond deze gebeurtenis niet heeft kunnen duiden; zo wist hij niet zeker hoe het kon gebeuren dat de leverancier van plan was om, in plaats van naar de onderneming van eiseres, richting de onderneming van gedaagden te vertrekken.

4.11. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat gedaagden met het voeren van de handelsnaam Sea You Hotel Noordwijk niet in strijd handelen met artikel 5 Hnw. De onderdelen 1 en 2 van de vordering van eiseres moeten daarom worden afgewezen.

4.16. Uit de hiervoor aangehaalde jurisprudentie van het HvJEU volgt dat het enkele weten of behoren te weten van het bestaan van het eerdere merk/de eerdere handelsnaam niet tot de conclusie kan leiden dat sprake is van kwade trouw. De stellingen van eiseres schieten op dit punt dus, zoals gedaagden terecht hebben gesteld, tekort. Die stellingen betreffen immers slecht één onderdeel van het toepasselijke toetsingskader. Onderdeel 3 van de vordering van eiseres komt reeds hierom niet voor toewijzing in aanmerking. Overigens ziet de rechtbank zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in hoe raadpleging van het merkenregister gedaagden bij de handelsnaam van eiseres had moeten brengen en evenmin waarom gedaagden gehouden zouden zijn recherche in het register van de Kamer van Koophandel of via Google uit te voeren om een depot te kwader trouw af te wenden. En zelfs al zou dit anders zijn, dan nog kan van kwade trouw geen sprake zijn omdat nergens uit blijkt dat gedaagden, die het merk voor hoteldiensten hebben gedeponeerd en het daarvoor ook wilden gebruiken (en gebruiken), eiseres wilden beletten haar handelsnaam te voeren, terwijl van gevaar voor verwarring al evenmin sprake is.