IEF 18529

Geen auteursrechtinbreuk kattenkrabpaal

Vzr. Rechtbank Den Haag 22 mei 2019, IEF 18529; ECLI:NL:RBDHA:2019:5188 (Petsbelle tegen EBI) Auteursrecht. Modelrecht. Petsbelle ontwerpt en verhandelt kattenkrabpalen. EBI houdt zich onder meer bezig met de im- en export van dierenbenodigdheden. EBI heeft een bepaald model kattenkrabpaal op de markt gebracht. Petsbelle vordert iedere inbreuk van zowel auteursrechten als gemeenschapsmodelrechten van Petsbelle te staken en gestaakt te houden, alsmede iedere slaafse nabootsing van de krabpalen te staken. Het lukt Petsbelle niet om de inbreuken aan te tonen. Openbaarmaking van geregistreerd gemeenschapsmodel langer dan één jaar voor aanvraag levert geen nieuwheid op. Ten aanzien van niet-geregistreerde model- en auteursrechten is het houderschap onvoldoende onderbouwd gelet op het reeds voor dagvaarding bekende verweer dat de kattenkrabpalen zijn ontworpen in dienstverband van gedaagde. Er is geen inbreuk op de overige rechten want de algemene- en totaalindruk wijken voldoende af in verhouding tot het verschil van de betreffende krabpaal en het vormgevingserfgoed daarvan. Beroep op slaafse nabootsing is afgewezen.

Inbreuk op modelrecht
4.5. Een model wordt alleen beschermd indien en voor zover dit nieuw is en een eigen karakter heeft (artikel 4 lid 1 GModVo). Een ingeschreven model wordt als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd (artikel 5 lid 1 sub b GModVo). Aan de ontwerper van het model wordt evenwel een termijn van 12 maanden gegund om het model na de eerste openbaarmaking daarvan alsnog in te schrijven, zonder dat deze eerdere openbaarmaking nieuwheidsschadelijk is (artikel 7 lid 2 GModVo).

4.13. De algemene indruk die de Melrose Krabpalen bij de geïnformeerde gebruiker wekken, wijkt af van de algemene indruk die het Gemeenschapsmodel Maine Coon 120 bij die gebruiker wekt. De Melrose Krabpalen zijn aanzienlijk hoger dan het Gemeenschapsmodel Maine Coon 120. Bovendien heeft dat model geen hangmat / komvormig plateau, dat voor de Melrose Krabpalen een in het oog springend element is. Hierbij is van belang dat het Gemeenschapsmodel Maine Coon 120 ten opzichte van de hiervoor sub 4.10 genoemde Classic Sofa – die overigens ook getoond wordt in het overzicht4 dat door Petsbelle cs is overgelegd ter illustratie van het Umfeld – slechts het extra (tussen)plateau-met-gat heeft, zodat voorshands moet worden geoordeeld dat de afstand tussen de Classic Sofa en het Gemeenschapsmodel Maine Coon 120 kleiner is dan tussen dat Gemeenschapsmodel en de Melrose Krabpalen. Dit brengt mee dat de vorderingen, voor zover zij gegrond zijn op de ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten ten aanzien van de Maine Coon 120, worden afgewezen.

Inbreuk op auteursrechten
4.17. Bij de beoordeling van de vraag of de Melrose Krabpalen inbreuk maken op de Maine Coon 120 Krabpaal, komt het aan op de totaalindruk en meer in het bijzonder op de vraag of de Melrose Krabpalen in zodanige mate de karakteristieke trekken van de Maine Coon 120 Krabpaal vertonen dat de totaalindrukken die de krabpalen maken, te weinig verschillen voor het oordeel dat het ontwerp van de Melrose Krabpalen als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.6 Zoals hiervoor ook sub 4.13 in het kader van de modelrechten is overwogen, betrekt de voorzieningenrechter bij deze beoordeling het verschil tussen enerzijds de reeds van het vormgevingserfgoed deel uitmakende Classic Sofa en de Maine Coon 120 Krabpaal, en anderzijds de Maine Coon 120 Krabpaal en de Melrose Krabpalen. Het voetstuk, de robuuste paal omwikkeld met touw (element i volgens Petsbelle cs), het beklede kussen (element ii volgens Petsbelle cs) en het hangende touw zijn al aanwezig in de Classic Sofa, waaraan vervolgens voor de Maine Coon 120 Krabpaal het extra (tussen)plateau-met-gat is toegevoegd (element iii volgens Petsbelle cs). Voorshands oordelend wordt de totaalindruk van de Melrose Krabpalen in belangrijke mate bepaald door de in de Maine Coon 120 Krabpaal ontbrekende hangmat/ het komvormige plateau, zodat de totaalindruk van de Maine Coon 120 Krabpaal een andere is dan die van de Melrose Krabpalen. Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen ook voor zover deze gegrond zijn op gestelde inbreuken op de auteursrechten op de Maine Coon 120 Krabpaal, worden afgewezen.

Slaafse nabootsing
4.18. Gegeven de hiervoor geschetste twijfel over wie in welke hoedanigheid of welk dienstverband de Maine Coon 173 Krabpaal heeft ontworpen en derhalve bij wie de rechten daarop berusten, kan de conclusie ten aanzien van de gestelde slaafse nabootsing geen andere zijn dan dat ook daarin geen grondslag kan worden gevonden voor toewijzing van de vorderingen. Immers, in deze procedure is niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de ingeroepen rechten met betrekking tot de Maine Coon 173 Krabpaal aan Petsbelle toekomen. Voorlopig oordelend is er bovendien een te groot verschil tussen de Melrose Krabpalen en de Main Coon 120 Krabpaal door het verschil in hoogte en de toegevoegde hangmat/het komvormige plateau om te komen tot het oordeel dat sprake is van nodeloos verwarringswekkende nabootsing. Voor toewijzing van vorderingen op grond van slaafse nabootsing is voorlopig oordelend dan ook evenmin plaats.