IEF 19386

Geen auteurs- of merkenrechtinbreuk op sluitsystemen

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 juli 2020, IEF 19386; ECLI:NL:RBDHA:2020:7060 (Ivana tegen Ankerslot en Polvo) Kort geding. Auteursrecht. Merkenrecht. Ivana stelt dat Ankerslot onrechtmatig handelt door sluitsystemen - die volgens Ivana voor haar bedoeld zijn - te verkopen aan Polvo met het merk NOXXA in plaats van Ivana. De rechtbank gaat hier niet in mee, want Ivana heeft niet aannemelijk gemaakt dat er een exclusieve afspraak bestaat tussen haar en Ankerslot die met zich brengt dat de sluitsystemen enkel voor Ivana worden geproduceerd. Daarnaast stelt Ivana dat Polvo inbreuk maakt op haar auteursrecht op de foto’s van de sluitsystemen en tevens inbreuk maakt op haar Ivana-merkenrecht. Geen van beide inbreuken wordt aangenomen. Er is geen sprake van auteursrechtinbreuk, omdat de foto’s van de sluitsystemen geen eigen oorspronkelijk karakter hebben. Derhalve genieten de foto's geen auteursrechtelijke bescherming. Merkenrechtinbreuk wordt niet aangenomen, omdat er geen sprake is van verwijdering van het Ivana-merk en omdat de producten uitgeput zijn. Tot slot oordeelt de rechtbank dat Ivana geen belang heeft bij de door haar gevorderde rectificatie van gepubliceerde berichten waarin producten worden getoond waarbij het Ivana-merk is verwijderd. Ivana heeft hierbij geen belang, omdat het bericht zodanig is gewijzigd dat Ivana er geen bezwaar meer tegen heeft.

4.30. Ivana heeft de voorzieningenrechter niet duidelijk kunnen maken waarom het handelen als genoemd in 4.29 onder a) merkinbreuk oplevert. In ieder geval is er geen sprake van de door Ivana gestelde verwijdering van het Ivana-merk van de sleutelcertificaten met vervanging daarvan door de naam Noxxa. Ankerslot levert op dit moment aan Polvo een (niet exclusief) sluitsysteem waarop de merknaam Noxxa is aangebracht. Naar voorlopig oordeel is Polvo hiertoe, zoals hiervoor is overwogen, gerechtigd.

4.35. Polvo heeft tegen de vordering van Ivana – onder meer – ten verwere aangevoerd, en dit met stukken onderbouwd, dat de productfoto’s waarop Ivana concreet een beroep doet, (in ieder geval) niet het, voor auteursrechtelijke bescherming vereiste, oorspronkelijk karakter bezitten (zij zijn ontleend aan productfoto’s van andere marktpartijen, aldus Polvo). Tegen dit verweer heeft Ivana vervolgens niets meer ingebracht, terwijl zij daartoe tijdens de mondelinge behandeling wel de gelegenheid had. Hierop stuit de vordering van Ivana, voor zover gegrond op auteursrechtinbreuk (de vordering genoemd in 3.1 onder V) al af. Hetgeen Polvo overigens ten verwere heeft aangevoerd, behoeft geen bespreking meer.

4.39. De voorzieningenrechter ziet ook niet in welk belang Ivana nog heeft bij de gevorderde rectificatie (de vordering genoemd in 3.1 onder VII), ruim zes maanden na dato van berichten die niet meer op de website van Polvo en op de bewuste Facebookaccounts zijn terug te vinden en die kort na plaatsing correct zijn gewijzigd. Dat de berichten, zoals Ivana heeft gesteld, nog ‘circuleren op het internet’ is, bij gebreke van enige nadere duiding en onderbouwing van die stelling, onvoldoende om anders te beslissen. Dat op basis van het persbericht nadere publicaties zijn verschenen, heeft Ivana enkel toegelicht met verwijzing naar een nieuwsbericht op de website van MixPro waarin ‘Polvo vervangt Ivana door Noxxa’ staat vermeld; dit betreft echter juiste informatie. Dat voor een rectificatie reden is omdat Polvo, in lijn met de tekst van het oorspronkelijke persbericht, aan haar afnemers (sleutelgebruikers) heeft laten weten dat de Ivana-sleutelcertificaten kunnen worden omgewisseld voor Noxxa-sleutelcertificaten, volgt de voorzieningenrechter ook niet, nu dit handelen Polvo, zoals hiervoor is overwogen, is toegestaan.