IEF 20429

Geen aanleiding voor andere belangenafweging tv-uitzending

Hof Amsterdam 28 december 2021, IEF 20429; C/13/700785/KG ZA 2 1-323 (Noordkaap en Talpa TV tegen X) Zaak over het niet “volledig onherkenbaar” in beeld te brengen van X in een uitzending van het televisieprogramma “Undercover in Nederland” over misstanden in een kattenfokkerij. Zie [IEF 19385] en [IEF 20024]. Er wordt geoordeeld dat de blur wel voldoende was om X onherkenbaar te maken, en dat er dus geen dwangsom is verbeurd, zoals de voorzieningenrechter nog wel aannam. Het fokken van ‘designkatten’ die gewild zijn om hun uitzonderlijke uiterlijk zonder dat rekening wordt gehouden met de nadelen die dat voor hun welzijn oplevert is een maatschappelijke misstand. Het is de taak van de media het publiek daarover te informeren. De uitzending draagt daaraan bij, aldus het hof. Voorts is van belang dat in de uiteindelijke uitzending, ten opzichte van het in juli 2020 getoonde materiaal, aanpassingen hebben plaatsgehad die de totaalindruk van het item in voor gunstige zin hebben beïnvloed. Daartegenover staan, nog steeds, de belangen van dat haar persoonlijke levenssfeer wordt beschermd. Het hof ziet, gelet op al het voorgaande, geen aanleiding om de afweging tussen de zwaarwegende belangen van Noordkaap c.s. en die van anders te maken dan de voorzieningenrechter in het eerste kortgedingvonnis heeft gedaan. Er is dan ook geen grond om de vordering toe te wijzen voor zover die ziet op het verwijderen van de beschuldigingen. Ook de subsidiaire vordering (het laten meelopen van de banner) is, om dezelfde redenen, niet toewijsbaar.

Verdere maatregelen ter voorkoming van herkenning
3.11 Veronderstellenderwijs aannemende dat juist is wat c.s. stellen, te weten dat is herkend door kennissen en dorpsgenoten naar aanleiding van de uitzending van het programma in november 2020, hebben zij het (spoedeisend) belang bij de vordering tot verdergaande maatregelen om haar onherkenbaar te maken onvoldoende aannemelijk gemaakt. Het toepassen van een zwaardere blur dan gebruikelijk dan wel het geheel zwart maken van de gestalte van zou een zeer vergaande ingreep in het programma zijn, zodat aan het belang bij een dergelijke maatregel hoge eisen te stellen zijn. Een dergelijk belang hebben c.s. niet aannemelijk gemaakt.
Niet toegelicht is, en niet valt in te zien, hoe het alsnog uitgebreider treffen van maatregelen om herkenning te voorkomen van invloed zal zijn op het gedrag van de mensen die in november 2020 al (zouden) hebben herkend. Daarin kan het belang dus niet gelegen zijn.

c.s. hebben weliswaar gesteld dat zij vrezen dat een nieuw publiek wordt bereikt, maar dat is onvoldoende toegelicht. Daarbij weegt mee dat het nu zou gaan om het aanpassen van een oude, al meer dan een jaar geleden, uitgezonden aflevering van dit televisieprogramma. Niet voor de hand ligt dat die aflevering (via internet en/of voorzieningen om gemiste uitzendingen alsnog te bekijken) nog veelvuldig zal worden opgezocht door kennissen (of althans mensen die in staat zijn door de blur heen te herkennen) die de oorspronkelijke uitzending hebben gemist.