IEF 19139

Gebruik website en e-mailadres onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 5 februari 2020, IEF 19139; ECLI:NL:RBDHA:2020:2123 (Synthese iGGz tegen X) Synthese iGGz is een zorginstelling die diensten aanbiedt op het gebied van interculturele geestelijke gezondheid. X is middellijk bestuurder van Synthese iGGz. X heeft de domeinnaam www.synthesezorg.nl nimmer voor zichzelf gehouden, maar altijd ten behoeve van Synthese iGGz. Sinds X geen middellijk bestuurder meer is van Synthese iGGz, heeft hij geweigerd de domeinnaam ter beschikking te houden van Synthese iGGz en is hij deze voor zichzelf gaan gebruiken. Met dit gebruik van de domeinnaam en e-mailadressen met gelijkluidende extensie, stelt Sunthese iGGz dat X onrechtmatig  handelt jegens Synthese iGGz, dan wel maakt hij inbreuk op aan haar toebehorende merk- en handelsnaamrechten. Voorts worden de Benelux-merken nog steeds door X gebruikt in die zin dat deze nog steeds online te vinden zijn op Google en Google-afbeeldingen, hetgeen strijdig is met de merkrechten van iGGz.

Er is geoordeeld dat het gebruik van de website synthesezorg.nl en het e-mailadres info[@]synthesezorg onrechtmatig is jegens zorgverlener Synthese iGGz. Dat Synthese iGGz feitelijk de handelsnaam Synthese gebruikt, is tussen partijen niet in geschil. De domeinnaam synthesezorg.nl is weliswaar geregistreerd vóór de oprichting van Synthese iGGz, maar nu deze niet werd gebruikt tot na de oprichting moet ervan worden uitgegaan dat de handelsnaam ouder is. Verder stemmen de handelsnaam en domeinnaam overeen nu beide het woord ‘synthese’ bevatten en de toevoeging ‘zorg’ uitsluitend beschrijvend is voor de verleende diensten. Er wordt geoordeeld dat verwarringsgevaar te duchten is. Het gebruik is bovendien onrechtmatig nu op de website ten onrechte wordt gesuggereerd dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar Synthese iGGz.

4.4. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat [gedaagde] door gebruikmaking van de website www.synthesezorg.nl en de e-mailadressen voorzien van de extensie “synthesezorg.nl” (waaronder dus ook het e-mailadres info@synthesezorg.nl) onrechtmatig handelt jegens Synthese iGGz. De voorzieningenrechter overweegt daartoe als volgt.

4.7.  De domeinnaam www.synthesezorg.nl is weliswaar in 2013 is geregistreerd, maar gesteld noch gebleken is dat deze door [gedaagde] feitelijk werd gebruikt vóór de oprichting van Synthese iGGz. In het kader van dit kort geding moet er dan ook van worden uitgegaan dat sprake is van een handelsnaam, Synthese, die ouder is dan de domeinnaam www.synthesezorg.nl.

4.8. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is “synthesezorg” een met de handelsnaam Synthese overeenstemmende naam. Immers, beide bevatten het woord ‘synthese’ en de toevoeging ‘zorg’ is uitsluitend beschrijvend voor de door Synthese iGGz verleende diensten.

4.9. Voorts is, voorlopig oordelend, sprake van verwarringsgevaar. Immers, toen [gedaagde] nog middellijk bestuurder was van Synthese iGGz, was het Synthese iGGz die de domeinnaam www.synthesezorg.nl en de betreffende e-mailadressen gebruikte. Door nu onder dezelfde domeinnaam een website te tonen met daarop de hiervoor onder 2.10 genoemde mededeling waarin onder meer wordt verwezen naar het bij [gedaagde] in gebruik zijnde e-mailadres met gelijkluidende extensie, is voorshands oordelend verwarringsgevaar aanwezig.

4.10.  Dit verwarring wekkende gebruik van de domeinnaam en de extensie is naar voorlopig oordeel onrechtmatig jegens Sythese iGGz. [gedaagde] suggereert met de uitlating op haar website dat “technisch onderzoek” plaatsvindt en dat “deze website tijdelijk [is] overgedragen aan de recherche” ten onrechte dat sprake is van een strafrechtelijk onderzoek. [gedaagde] heeft weliswaar onweersproken aangevoerd dat sprake is van een onderzoek door de hostingprovider naar de huidige website www.synthese-zorg.nl van Synthese iGGz, maar van een strafrechtelijk onderzoek naar de website www.synthesezorg.nl is niet gebleken, zodat de op de website weergegeven informatie onjuist is en daarmee bij bezoekers van de website ten onrechte twijfel over de identiteit en betrouwbaarheid van “synthesezorg” en daarmee mogelijk ook van Synthese iGGz zaait.

4.11. Wat betreft de stelling van Synthese iGGz dat [gedaagde] de Benelux-merken nog steeds gebruikt in die zin dat deze nog steeds online te vinden zijn op Google en Google-afbeeldingen, is de voorzieningenrechter van oordeel dat dit gebruik onvoldoende aannemelijk is gemaakt gelet op de gemotiveerde betwisting door [gedaagde]. Bovendien blijkt uit de door Synthese iGGz overgelegde schermafbeeldingen niet wie verantwoordelijk is voor het plaatsen van de betreffende advertenties en dus ook niet dat dat [gedaagde] is. De vorderingen sub IV en V worden derhalve afgewezen.