IEF 20441

Foto’s van Sinterklaasintocht zijn auteursrechtelijk beschermd

Hof Den Haag 26 oktober 2021, IEF 20441; ECLI:NL:GHDHA:2021:2410 (Foto's Sinterklaasintocht) Zie ook [IEF 20469]. Appellant is een professioneel fotograaf en heeft tijdens de intocht van Sinterklaas in de gemeente Zuidland foto’s gemaakt. Geïntimeerde en zijn vader leggen als Piet en Sinterklaas tegen betaling van een onkostenvergoeding jaarlijks 10 á 15 bezoeken af. Geïntimeerde en zijn vader hebben op hun website, en op Marktplaats en Facebook foto's van appellant gepubliceerd. Onder meer het standpunt dat de foto’s te banaal en alledaags zouden zijn om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen wordt als onjuist verworpen. De foto’s van de Sinterklaasintocht zijn auteursrechtelijk beschermde werken. Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor een beroep op het citaatrecht; er is geen sprake van geen naamsvermelding terwijl dat wel redelijkerwijs mogelijk was. Geïntimideerde wordt onder andere veroordeeld tot betaling van schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk (900,-) en ontbreken van naamsvermelding (225,-) en veroordeeld in de proceskosten.

4.9 Het standpunt van [geïntimeerde] dat de foto’s te banaal en alledaags zouden zijn om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen wordt als onjuist verworpen. Dat (een aantal van) de door [appellant] genoemde creatieve keuzes (zoals het recht zetten, bijsnijden en andere bewerkingen) een ‘technisch effect’ zouden dienen valt bij gebreke van een toelichting niet in te zien, al helemaal niet dat de gestelde technische overwegingen van dien aard zouden zijn dat er geen ruimte meer zou zijn voor creatieve vrijheid. Het standpunt van [geïntimeerde] dat deze bewerkingen ‘geen auteursrechtelijk beschermde keuzes’ zouden zijn wordt verworpen. Naar het oordeel van het hof geven de foto’s blijk van daaraan ten grondslag liggende keuzes van [appellant] en komt zijn persoonlijk stempel daarin tot uitdrukking. De slotsom is dat naar het oordeel van het hof met de Foto’s de – naar [geïntimeerde] (in par. 5 PHB) ook zelf erkent: lage – drempel voor auteursrechtelijke bescherming wordt gehaald.


4.12 De exploitant van de website grootnissewaard.nl heeft bovendien verklaard dat de Foto’s onder licentie op de website zijn geplaatst en dat de auteursrechten daarop aan [appellant] toebehoren. [geïntimeerde] heeft (terecht) opgemerkt dat de verklaring niet is ondertekend, maar heeft niet bestreden dat de verklaring daadwerkelijk van Uitgeverij Groot Hellevoet afkomstig is, zodat het hof daarvan uitgaat. Bovendien is de inhoud van de eerste verklaring bevestigd in de (wel ondertekende) tweede verklaring van 1 mei 2021. Gelet op de inhoud van die verklaringen kan [geïntimeerde] niet worden gevolgd in zijn standpunt dat bij gebreke van bekendmaking van de licentievoorwaarden, de twijfel over de vraag wie rechthebbende is op de Foto’s niet wordt weggenomen (par. 9 CNA Notities). Niet valt immers in te zien – en [geïntimeerde] heeft ook niet steekhoudend toegelicht – hoe de inhoud van de licentievoorwaarden een ander licht zouden kunnen werpen op de vraag aan wie de auteursrechten toebehoren. Indien er sprake was van een overdracht van de auteursrechten dan was een licentie vanzelfsprekend niet nodig geweest.

4.13 Het standpunt van [geïntimeerde] verder dat de verklaring niet zou rijmen met de “©GrootNissewaard.nl”-vermelding op de website, kan evenmin als juist worden aanvaard. Uit die enkele vermelding, naast die van [appellant] als maker van de Foto’s, volgt immers nog niet dat de auteursrechten op de Foto’s door [appellant] zijn overgedragen. Naar [appellant] onweersproken heeft toegelicht is die vermelding uitsluitend opgenomen om duidelijk te maken dat voor gebruik van de foto’s voorafgaande toestemming moet worden gevraagd en dat de exploitant van de website in voorkomend geval zou hebben doorverwezen naar [appellant] als de auteursrechthebbende (par. 83 MvG).