Gepubliceerd op woensdag 19 september 2018
IEF 17972
Rechtbank Amsterdam ||
12 sep 2018
Rechtbank Amsterdam 12 sep 2018, IEF 17972; (Stichting Bosch tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/boschproject-org-is-gemeenschappelijk-goed-gedaagde-hoeft-inloggegevens-niet-te-geven-maar-wel-meewe

Uitspraak ingezonden door Wim Maas en Nathalie Noesen, Taylor Wessing .

Boschproject.org is gemeenschappelijk goed, gedaagde hoeft inloggegevens niet te geven, maar wel meewerken aan doorontwikkeling

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 september 2018, IEF 17972 (Stichting tegen gedaagde) De stichting heeft als doel de verdieping van kennis van het werk van Jheronimus Bosch door middel van internationaal wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 2010 heeft een door de stichting samengesteld team onderzoek gedaan naar het werk en de werkwijze van Jheronimus Bosch. Op enig moment is hij betrokken geraakt bij het Project. Gedaagde wilde niet alleen consulant zijn, maar als wetenschapper deelnemen aan het project. Gedaagde werd benoemd tot bijzonder hoogleraar en krijgt daarvoor een vergoeding van 30.000 euro per kalenderjaar. Hij houdt zich onder andere bezig met de Publieke Website. Ten tijde van de tentoonstelling was de Website niet gereed. Op 31 december 2016 is een rudimentaire versie van de Publieke Website (x-website) openbaar gemaakt onder domeinnaam boschproject.org. De Stichting heeft verzocht om de x-website aan te passen maar gedaagde heeft dit niet ingewilligd. De Stichting vordert afgifte van inloggegevens van boschproject.org. Vanwege het geschil heeft de Stichting een laatste factuur van € 30.000,00 van gedaagde niet voldaan. De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van een gemeenschappelijk goed als bedoeld in artikel 3:166 BW, waarbij iedere deelgenoot bevoegd is tot het gebruik van dat goed. Gedaagde hoeft niet de inloggegevens van de Website aan de Stichting te verstrekken, maar moet alsnog meewerken aan de doorontwikkeling van de Website tot een Publieke Website. Ook heeft de voorzieningenrechter een verbod tot vernietiging van de x-website toegewezen en overdracht aan de Stichting van de domeinnaam boschproject.org bevolen. De voorzieningenrechter veroordeelt de Stichting tot betaling  € 30.000,00.


5.4 De samenwerking tussen partijen is immers uitgemond in een intellectuele schepping die is aan te merken al een gemeenschap als bedoeld in artikel 3:166 BW. Alle teamleden hebben aandeel gehad in het verrichte werk, ieder vanuit zijn eigen expertise. (xxx)
5.6 De verplichting van gedaagde strekt niet zo ver dat hij kan worden gehouden tot afgifte van de inloggegevens van de x-website aan de Stichting. De Stichting zou dan ook kennis kunnen nemen van de broncodes. Dat is bezwaarlijk omdat de Stichting dan toegang heeft tot broncodes van de door hem gebruikte software die ten dele door hem is ingekocht en ten dele zelf is ontwikkeld. (..)
5.7 Gedaagde zal de Stichting desverlangd wél in staat moeten stellen de website op nader door partijen overeen te komen wijze te bewerken en aan te vullen, zulks met inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen de deelgenoten te beheersen. Partijen zullen daarover met elkaar in gesprekken moeten treden. (...)
5.8 Het gevorderde verbod tot vernietiging van de x-website en de daaronder liggende databases zal worden toegewezen, nu gedaagde die mogelijkheid heeft genoemd. Aan het uit te spreken verbod zal een dwangsom worden verbonden, die zal worden gematigd en gemaximeerd al de beslissing vermeld.
5.9 Bij het vorenstaande pat dat de domeinnaam boschproject.org aan de gemeenschap dient te worden overgedragen. De gemeenschap wordt immers bestuurd en vertegenwoordigd door de Stichting, zoals ook blijkt uit de aanvankelijk registratie op naam van de Stichting.
6.1 Niet in geschil is dat de Stichting de laatste factuur niet heeft voldaan. Zij stelt daartoe niet gehouden te zijn zolang de Publieke Website niet is opgeleverd zoals overeengekomen. Dat verweer gaat niet op. Voorhands is niet aannemelijk dat het opleveren van de Publieke Website deel uitmaakte van de verplichtingen van gedaagde op grond van de Nijmegen-overeenkomst. De e-mail van Koldeweij van 24 juni 2016 biedt steun aan de stelling van gedaagde dat hij heeft voldaan aan zijn verplichting uit die overeenkomst. Daarmee staat niet aan de betaling van de factuur in de weg.