IEF 19635

Bevestiging schikkingsregeling snijplaten-octrooi

Hoge Raad 4 december 2020, IEF 19635; ECLI:NL:HR:2020:1939 (X tegen Jet Set) Vervolg op [IEF 18880]. Jet Set exploiteert het octrooi EP1507630. Het betreft een systeem voor het snijden van staalplaten. Tussen Jet Set en eiser is een regeling overeengekomen, de schikkingsregeling. In deze schikkingsregeling tussen Jet Set en eiser is onder meer bepaald dat eiser elke inbreuk op het octrooi zal staken. De schorsing van de schikkingsregeling die voorafgaand aan de bodemprocedure is getroffen werd niet toegewezen. Strijd met de schikkingsregeling werd evenmin toegewezen omdat een elektrisch aangedreven motor niet binnen de beschermingsomvang valt. De gewezen vonnissen werden door het Hof bekrachtigd. Eiser heeft tegen het arrest beroep in cassatie ingesteld. De klachten leiden niet tot vernietiging van het arrest.

De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).