IEF 18099

Aviodome wekt verwarring door auditieve overeenstemming en soortgelijke diensten Aviodrome

Vzr. Rechtbank Gelderland 12 november 2018, IEF 18099; ECLI:NL:RBGEL:2018:4858 (Libéma tegen Teka) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Stichting Nationaal Luchtvaartmuseum huisvestte in een geodetische koepel op Schiphol en werd gedreven onder de naam Aviodrome. Zij verhuisde naar Lelystad Airport. De koepel is niet mee verhuisd. Stichting Nationaal Luchtvaartmuseum ging failliet en de Libéma-groep heeft onder de naam Aviodrome gedreven onderneming en haar bezittingen en rechten uit dit faillissement overgenomen. Libéma is houdster van Benelux-merken Aviodrome met inschrijvingsnummers 0729120 en 1031434, klasse 43 (o.a. zalenverhuur). Teka, die zich richt op exploitatie van evenementenlocaties in Nederland, heeft de koepel gekocht. Zij heeft de naam Aviodome als handelsnaam ingeschreven en de domeinnaam www.aviodomeamsterdam.com geregistreerd. In reactie op een brief van Libéma waarin zij stelt dat Teka inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkenrecht, heeft Teka de domeinnaam uit de lucht gehaald en www.hetaviodome.nl en www.hetaviodome.com geregistreerd, en de inschrijving uit het handelsregister verwijderd. Doordat Aviodrome en Aviodome auditief overeenstemmen en beide ondernemingen soortgelijke diensten verrichten, is er sprake van merkinbreuk. Teka voert ondanks uitschrijving uit het handelsregister nog steeds feitelijk de handelsnaam Aviodome. Libéma heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek die gebruik wenst te maken van de koepel zich zal verwarren met het Aviodrome. Vorderingen toegewezen. 

4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het woordmerk AVIODROME en het teken Aviodome auditief overeenstemmen. Enkel de letter R ontbreekt in het teken ten opzichte van het woordmerk en niet in geschil is dat het woordmerk en het teken daardoor op nagenoeg dezelfde wijze worden uitgesproken en bij hardop uitspreken ook nagenoeg dezelfde klank hebben. Ook in visueel opzicht verschillen het woordmerk en het teken vrijwel niet van elkaar. Het woordmerk AVIODROME wordt zoals gezegd met slechts de letter R minder op exact dezelfde wijze als het teken Aviodome gespeld en het merk en het teken ogen daardoor vrijwel hetzelfde. Daarbij komt dat in het licht van de hiervoor aangehaalde omstandigheid dat door het relevante publiek doorgaans meer aandacht wordt besteed aan het begingedeelte van een merk of teken dan aan het eindgedeelte daarvan, aan het minieme verschil tussen merk en teken een nog geringere betekenis toekomt. Geconcludeerd moet dan ook worden dat het woordmerk en het teken (globaal beoordeeld) dezelfde totaalindruk maken. Dit betekent dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval partijen die een (zakelijk) evenement willen organiseren, verwarring tussen beide ondernemingen kan ontstaan, althans dat de indruk wordt gewekt dat enig verband tussen hen bestaat, mede in aanmerking genomen dat beide ondernemingen soortgelijke diensten verrichten. Indien het woordmerk en het teken in zodanige mate overeenstemmen als in het onderhavige geval, is verwarringsgevaar in beginsel gegeven. Aangenomen moet dus worden dat aan alle vereisten voor merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is voldaan en dat genoegzaam is gebleken dat Teka door gebruik van het teken Aviodome in strijd met het merkrecht van Libéma handelt. Nu Teka kennelijk wil blijven aanhaken bij het inmiddels bekend geworden merk AVIODROME, bestaat voldoende belang bij een actie in kort geding en zal de vordering tot staking van dit inbreukmakend handelen worden toegewezen.

4.12. Omdat beide ondernemingen, zoals in r.o. 4.4. en 4.5. reeds is overwogen, (in overwegende mate) dezelfde soort diensten aanbieden, te weten kort gezegd de exploitatie van evenementenlocaties, is de aard van beide ondernemingen nauw verwant. Daarnaast is voldoende aannemelijk geworden dat beide partijen actief zijn in hetzelfde geografische gebied, namelijk midden- en west Nederland. Bovendien zijn beide ondernemingen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van (een) website(s) op internet. Dat daarmee zonder meer verwarring te duchten is bij het relevante publiek, kan niet zonder meer worden aangenomen. Het beoordelingskader daarvoor is niet hetzelfde als voor het merkrecht. Libéma heeft ter zitting echter voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek dat van de evenementenlocaties van partijen gebruik wenst te maken vanwege het voormalige gebruik van de naam Aviodome eenvoudig de in de geodetische koepel gevestigde locatie die wordt gedreven onder de naam Aviodome kan en zal verwarren met de in het teken van luchtvaart staande evenementenlocatie van Libéma, het Aviodrome. Teka heeft dit standpunt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet afdoende betwist. Daarom dient voorshands te worden aangenomen dat sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw, zodat aan de eisen voor handelsnaaminbreuk is voldaan en de vordering strekkende tot staking van dat gebruik zal worden toegewezen. Het beroep van Teka op artikel 10 EVRM gaat niet op, nu de vrijheid van meningsuiting in het onderhavige geval niet in het geding is.