Gepubliceerd op dinsdag 24 mei 2005
IEF 374
De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

zes traditionele uitgangspunten

'Collectieve beheersorganisaties zouden samen moeten gaan werken aan de inrichting van één digitaal loket', zo gaf Minister Donner gisteren aan in zijn speech tijdens de bijeenkomst 'Auteursrecht in beweging' in de Schouwburg te Amstelveen. De bijeenkomst vond plaats in het kader van de Jaarvergadering van Buma/Stemra.

Donner onderstreepte in zijn speech het belang van de oprichting van een internetpagina, waar bedrijven onder opgave van hun gegevens en gebruik kunnen nagaan hoeveel geld ze op jaarbasis kwijt zijn aan bijvoorbeeld audiovisuele rechten bij de keuze voor een bepaald exploitatiemodel.

De minister stipte daarnaast aan dat het economisch en maatschappelijk belang van de Nederlandse auteursrechtsector groot is. "Recente schattingen spreken over een aandeel van ruim 5% in het bruto-nationaal product, met een geschatte werkgelegenheid voor 350.000 mensen. Deze grote belangen vergen uiteraard een evenwichtig beleid. Het Nederlandse auteursrechtbeleid berust op zes traditionele uitgangspunten:

-een voorkeur voor zelfregulering;
-private uitoefening van rechten;
-civielrechtelijke handhaving als vertrekpunt, strafrechtelijke handhaving als sluitstuk;
-het bewaren van evenwicht tussen de verschillende betrokken belangen;
-de beperking van administratieve lasten;
-een voorkeur voor mondiale boven regionale, voor Europese boven nationale oplossingen.

Donner sloot zijn speech af met de mededeling dat er gewerkt wordt aan een wetswijziging die de handhaving van het intellectueel eigendomsrecht verder moet versterken. Daarmee kunnen rechthebbenden straks efficiënter en slagvaardiger optreden tegen piraterij. Lees speech. Lees hier het perbericht van BumaStemra