IEF 16422

Wijzigingen Noordgevel niet onredelijk, Zuidgevel geen nadelig aantasting van persoonlijkheidsrechten

De Vier Jaargetijden noord-zuidgevel

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 30 november 2016, IEF 16422; ECLI:NL:RBNHO:2016:9878 (D tegen De Vier Jaargetijden) Auteursrecht. Persoonlijkheidsrechten. Gedaagde is sinds 2015 eigenaar van monument, voormalig kantoorpand van het bestuurscentrum van het Hoogreemraadschap te Edam. Architect D heeft uitbreiding met kantoorbebouwing ontworpen en geleverd in 1978. In 2015 heeft gedaagde voorbereidingen getroffen om het kantoorpand tot appartementen te verbouwen, met gedeeltelijke sloop en vervanging. De wijzigingen in de Noordgevel zijn beperkt dat het basisidee van een geparcelleerd gebouw in tact blijft; vanwege de gewijzigde functie zijn de wijzigingen niet onredelijk. Voor de zuidgevel is er geen sprake van een totale vernietiging, nu ook na de sloop de kenmerkende elementen gehandhaafd en zichtbaar zijn, maar er is wel sprake van een andere aantasting ex 25 lid 1 onder d Aw. Echter die aantasting brengt geen nadeel aan de eer of naam van D als maker van het kantoorpand. Het ex parte bevel wordt opgeheven en vorderingen in conventie worden afgewezen.

5.13 Het voorgaande brengt met zich dat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake is van een aantasting van de zuidgevel in de zin van artikel 25 lid 1 aanhef en onder d Aw. Of ook sprake is van een misvorming of verminking is afhankelijk van subjectieve smaak , maar hoe dan ook is sprake van "andere aantasting" in de zin van artikel 25 lid 1 aanhef en onder d Aw, waartegen de Auteurswet bescherming beoogt te bieden indien deze aantasting nadeel zou kunnen toebrengen aan de er of de naam van de maker of aan zijn waarde in die hoedanigheid. Het criterium 'nadeel aan de eer, naam of waarde van de maker' is evenwel ook niet absoluut en impliceert een afweging van belangen. Die belangenafwezig moet in dit geval worden toegepast.

5.16. De rechtbank is van oordeel dat - op grond van na te melden omstandigheden - voorshands moet worden geoordeeld dat geen sprake is van een aantasting, die nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van D of aan zijn waarde in zijn hoedanigheid van architect van het kantoorpand.
- De maker van een bouwwerk moet er rekenng mee houden dat er in de loop der tijd in verband met functionele wijziging van de bestemming veranderingen nodig zijn die zelfs tot (gedeeltelijke) aantastign van het werk kunnen leiden.
- De aantasting is in casus niet lichtvaardig tot stand gekomen en het is bovendien niet de bedoeling D daarmee te benadelen (...)
- De meest vergaande wijzigingen vinden plaats aan de zuidgevel gelegen aan de binnenhof van het complex. Dit binnenhof zal - naar de voorzieningenrechter heeft begrepen - in beginsel alleen toegankelijk zijn voor bewoners en nog slechts gedurende een jaar zijn opengesteld voor een beperkt publiek, te weten het publiek dat de raadsvergaderingen van de Gemeenteraad van Edam-Volendam wenst bij te wonen (...)
- Het werk van D is goed gedocumenteerd.
- De lange periode tussen de realisatie van het kantoorpand en de (functie) wijziging.

Leestips: 5.10, 5.13 5.16 en 5.17.