IEF 19687

Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG, Stb. 2020, nr. 558. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wijzigt de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet in verband met de omzetting van de richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Lees de officiele bekendmaking in het Staatsblad.