IEF 18375

Weglaten van informatie uit tarievenlijst Foto Anoniem voor claim over foto Morbierkaas

Rechtbank Amsterdam 22 maart 2019, IEF 18375; ECLI:NL:RBAMS:2019:2123 (foto Morbier-kaas). Auteursrecht. Gedaagde heeft een foto van eiser (van een Franse Morbier-kaas) op haar website geplaatst. Volgens gedaagde heeft zij de site, waarvan zij dacht dat die toen leeg was, in 2008 overgenomen. Volgens eiser is gedaagde als eigenaar van de site verantwoordelijk voor hetgeen daarop is geplaatst, ook al stond de foto op de site voordat gedaagde eigenaar was. De gedaagde heeft onrechtmatig gehandeld en is schadeplichtig. Voor de begroting van haar schade heeft eiseres verwezen naar de tarieven van de Stichting Foto Anoniem 2015, waarvan zij een kopie in het geding heeft gebracht. Bij deze door eiseres overgelegde tarievenlijst lijkt echter informatie weggelaten, wat een schending van artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan zijn. Eiseres wordt daarom in de gelegenheid gesteld zich voorafgaand aan een beslissing op dit punt uit te laten. De zaak zal hiervoor naar de rol verwezen worden.

Niet in geschil is dat aan de foto auteursrechtelijke bescherming toekomt. Nu [gedaagde] zonder toestemming de foto op haar website openbaar heeft gemaakt (waaronder ook wordt verstaan het voortduren van de plaatsing van de foto op de website), is sprake van inbreuk op het op de foto rustende auteursrecht. Daarmee heeft [gedaagde] onrechtmatig gehandeld en is zij schadeplichtig jegens [eiseres] . Dat dit is gebeurd zonder dat [gedaagde] daar weet van had, doet hieraan niet af en komt voor haar risico.

(...)  Als inderdaad sprake is van het weglaten van de hierboven weergegeven informatie is dat in strijd met artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waarin is bepaald dat partijen verplicht zijn de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. [eiseres] heeft dan ten onrechte informatie weggelaten die tot de conclusie leidt dat lagere tarieven van toepassing zijn dan door haar bepleit. Uit de door [eiseres] overgelegde uitdraaien van de website [naam website] volgt immers dat de foto niet op de homepage was geplaatst, maar in een artikel op een subpagina.

Als sprake is van schending van artikel 21 Rv heeft de kantonrechter het voornemen daaraan consequenties te verbinden. [eiseres] zal daarom in de gelegenheid worden gesteld zich voorafgaand aan een beslissing op dit punt uit te laten. De zaak zal hiervoor naar de rol verwezen worden. Op de uitlating van [eiseres] mag [gedaagde] vervolgens nog reageren.