IEF 19985

Vrijgeven pandrechten aan D-Reizen voor doorstart

Rechtbank Noord-Holland 28 mei 2021, IEF 19985; ECLI:NL:RBNHO:2021:4344 (Curatoren D-Reizen tegen Selten)  De curatoren in het faillissement van het D-Reizen concern zijn een doorstart overeengekomen met Prijsvrij. Onderdeel van de doorstart is de overdracht van de IE-rechten van D-Reizen aan Prijsvrij voor een bedrag van 500.000 euro. Voorwaarde voor het doorgaan van de doorstart is dat deze IE-rechten vrij van pandrechten en overige bezwaringen overgaan naar Prijsvrij. De BV Selten stelt een pandrecht te hebben op de IE-rechten en weigert medewerking aan het vrij van pandrecht overdragen hiervan aan Prijsvrij. De curatoren vinden dat Selten met haar opstelling misbruik van haar pandrecht maakt en vorderen dan ook (onder meer) medewerking van Selten aan de overdracht van de IE-rechten vrij van pandrecht. Volgens de voorzieningenrechter komt het in de zaak aan op de afweging van het verhaalsbelang van Selten tegen de belangen van de stakeholders in het faillissement van D-Reizen bij het realiseren van de doorstart. Die afweging valt uit in het voordeel van de stakeholders.

5.7. De voorzieningenrechter acht niet aannemelijk gemaakt dat de Curatoren zich aan die afspraken, aldus opgevat, niet hebben gehouden.

Het tot stand brengen van een doorstart gebeurt onder toezicht van de rechter commissaris, met op de achtergrond (in het onderhavige geval) een (voorlopige) commissie van schuldeisers. De Curatoren werken op basis van een publieke aanstelling en met een opdracht die meebrengt dat zij -binnen de wettelijke kaders- oog moeten hebben voor alle bij de afwikkeling van het faillissement betrokken belangen. Dat biedt de Curatoren slechts zeer beperkt ruimte om te voldoen aan de vérgaande eisen die Selten in haar brieven van 30 april 2021 en 7 mei 2021 heeft gesteld. Zolang de aan de curatoren voorbehouden afwegingen geen afbreuk doen aan het verhaalsbelang van Selten zijn deze aan de Curatoren toegestaan, en onder omstandigheden zelfs geboden.

Selten verliest bovendien met haar klachten uit het oog dat zij met het geven van toestemming om de IE-rechten te betrekken in pogingen om tot een doorstart te komen de Curatoren ook de nodige vrijheid hebben gegeven om daarin de procesbeslissingen en afwegingen te maken die nodig zijn om met de belangen van alle stakeholders rekening te houden.

5.16. Ten slotte: de belangen aan de zijde van de Curatoren zijn groot. De doorstart leidt ertoe dat 140 winkels open kunnen blijven en dat 650 medewerkers hun arbeidsplaats behouden. Of een volgende doorstartpoging tot een even goed of beter resultaat zal leiden is volstrekt ongewis. De opmerkingen die de curatoren hebben gemaakt omtrent de bestendigheid van de gekozen oplossing zijn door Selten niet overtuigend weersproken en behoren een aanzienlijk gewicht in de schaal te leggen. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat de ondernemingsraad van D-Reizen en de (voorlopige) commissie van schuldeisers er positief in staan.